intTypePromotion=1

Câu hỏi đồ án môn học Chi tiết máy

Chia sẻ: Luliluli Luliluli | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
359
lượt xem
101
download

Câu hỏi đồ án môn học Chi tiết máy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Câu hỏi đồ án môn học Chi tiết máy sau đây giới thiệu tới các bạn những câu hỏi và hướng dẫn trả lời những câu hỏi về môn học Chi tiết máy. Mời các bạn tham khảo tài liệu để có cái nhìn tổng quan về môn học cũng như những kiến thức chính được đề cập đến trong môn học này. Tài liệu hữu ích với các bạn chuyên ngành Cơ khí và  những ngành có liên quan.

 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi đồ án môn học Chi tiết máy

  1. KHOA CÔ KHÍ BOÄ MOÂN THIEÁT KEÁ MAÙY CAÂU HOÛI ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CHI TIẾT MÁY Caâu 1: trong heä thoáng truyeàn ñoäng cô khí coù hai caùch saép xeáp caùc boä truyeàn laø:  Ñoäng cô_ boä truyeàn ñai_ hoäp giaûm toác_ maùy coâng taùc;  Ñoäng cô_ hoäp giaûm toác_ boä truyeàn xích_ maùy coâng taùc. Neáu ngöôøi ta saéo xeáp boä truyeàn ñaqi phía sau hoäp giaûm toác hoaëc boä truyeàn xích phía tröôùc hoäp giaûm toác coù ñöôïc khoâng? Taïi sao? Ñaùp aùn: khoâng neân, vì ñai phuø hôïp vôùi mieàn vaän toác cao, laøm vieäc eâm, taûi troïng nheï; trong khi boä truyeàn xích phuø hôïp vôùi mieàn vaän toác thaáp, laø vieäc oán aøo, taûi troïng lôùn. Caâu 2: haõy neâu ra caùc daïng hoûng vaø chæ tieâu tính cuûa caùc chi tieát sau:  Baùnh raêng;  Ñai;  Xích;  Truïc vít;  Truïc;  OÅ laên. Haõy neâu coâng duïng, phaân loaïi vaø öu nhöôïc ñieåm cuûa caùc chi tieát phuï: Caâu 3: Nuùt thoâng hôi. Ñaùp aùn: coâng duïng: caân baèng aùp suaát beân trongvaø ngoaøi hoäp. Neáu aùp suaát taêng (do coâng suaát maát maùt chuyeån thaønh nhieät naêng laø taêng nhieät ñoä trong hoäp giaûm toác kín (gaây phaù huûy caùc vuøng nhôùt). Phaân loaïi: coù hai loaïi: _ coù löôùi loïc baûo veä; Khoâng coù löôùi loïc baûo veä. Öu nhöôïc ñieåm: _ loaïi khoâng coù löôùi: ñôn giaûn, deã cheá taïo nhöng khoâng laøm loã thoâng hôi lôùn ñöôïc do buïi coù theå vaøo trong hoäp _ söû duïng cho hoäp giaûm toác coâng suaát beù hoaëc vöøa phaûi, hieäu suaát cao. Loaïi coù löôùi loïc buïi: keát caáu phöùc taïp_ khoù cheá taïo hôn nhöng loã thoâng hôi coù theå lôùn_ thích hôïp cho hoäp giaûm toác coù coâng suaát lôùn, hieäu suaát thaáp (hoäp giaûm toác truïc vít_ baùnh vít). Vò trí laép ñaët: laép ôû vò trí treân cao, thöôøng laép treân naép cöûa thaêm ñeå keát hôïp laøm tay naém. Caâu 4: que thaêm daàu Ñaùp aùn:
  2. Coâng duïng: cho bieát möùc daàu boäi trôn trong hoäp. Phaân loaïi: loaïi khoâng coù oáng boïc beân ngoaøi vaø loaïi coù oáng boïc beân ngoaøi. Öu nhöôïc ñieåm: loaïi coù oáng boïc phöùc taïp hôn nhöng coù theå thaám daàu trong luùc maùy ñang hoaït ñoäng _ chæ duøng khi maùy laøm vieäc 3 ca. Loaïi khoâng coù oáng boïc ñôn giaûn nhöng chæ thaêm daàu ñöôïc khi ñaõ döøng maùy_ duøng cho caùc maùy laøm vieäc töø 1_2 ca. Vò trí laép ñaët: laép ñaët ôû vò trí thuaän lôïi vôùi goùc nghieâng < 450 so vôùi phöông thaúng ñöùng. Caâu 5: nuùt thaùo daàu Ñaùp aùn: Coâng duïng: duøng ñeå thaùo daàu baån trong hoäp. Phaân loaïi: coù hai loaïi: ren truï vaø ren coân. Öu nhöôïc ñieåm: loaïi ren truï ñôn giaûn, deã cheá taïo nhöng ñoä kín khít keùm neân phaûi duøng theâm ñeäm laøm kín _ thích hôïp cho saûn xuaát loaït nhoû, ñôn chieác. Loaïi ren coân phöùc taïp neân thöôøng ñöôïc cheá taïo treân caùc maùy chuyeân duøng, coù ñoä kín khít toát neân khoâng caàn ñeäm laøm kín_ thích hôïp cho saûn xaáut haøng loaït. Vò trí laép ñaët: ôû vò trí thaáp nhaát ñeå daàu coù theå chaûy ra ngoaøi deã daøng. Caâu 6: naép cöûa thaêm Ñaùp aùn: coâng duïng: quan saùt caùc chi tieát trong hoäp giaûm toác vaø ñoå daàu vaøo hoäp khi môû naép cöûa thaêm. Vò trí laép ñaët: phaûi thuaän tieän ñeå quan saùt ñöôïc taát caû caùc chi tieát trong hoäp giaûm toác (ñeå kieåm ta caùc veát tieáp xuùc trong quaù trình ñieàu chænh aên khôùp v.v…). Caâu 7: voøng chaén daàu Ñaùp aùn: Coâng duïng: chaën khoâng cho daàu boâi trôn baùnh raêng tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi môõ boâi trôn cho oå laên. Neáu hoaø troän daàu vaø môû, môû seõ bò loang ra vaø maát ñi khaû naêng boäi trôn cuûa môõ. Treân caùc voøng chaén daàu coù caùc raõnh coù profin hình tam giaùc ñeå chaén khoâng cho daàu ñi vaøo khu vöïc laép oå coù môõ boâi trôn. Vò trí laép ñaët: laép voøng chaén daàu treân truïc, beân caïnh oå laên vaø quay cuøng vôùi truïc. Khi laép löu yù chöøa 1/3 beà roäng cuûa voøng chaén daàu beân ngoaøi loã laép oå laên treân thaân hoäp giaûm toác coøn 2/3 beà roäng cuûa voøng chaén daàu naèm beân trong. Khe hôû giöõa voøng chaén daàu vaø loã laép oå laên treân thaân hoäp laø 0.1mm. Ki daàu bò taùt leân thaønh hoäp (do baùnh raêng quay) noù seõ chaûy xuoáng gaëp voøng chaén daàu. Nhöng do voøng chaén daàu quay neân do taùc duïng cuûa löïc ly taâm daàu seõ bò baén ra ngoaøi maø khoâng theå baùm treân voøng chaén daàu. Ngoaøi ra, trong caùc raõnh hình tam giaùc coøn coù chöùa môõ boâi trôn neân daàu cuõng khoïng theå ñi vaøo khu vöïc laép oå laên.
  3. Caâu 8: choát ñònh vò Ñaùp aùn: Coâng duïng: ñònh vò chính xaùc vò trí naép vaø thaân hoäp tröôùc vaø sau khi gia coâng lôõ laép oå laên. Phaân loaïi: coù hai loaïi: choát truï vaø choát coân. Öu nhöôïc ñieåm: choát truï deõ gia coâng nhöng sau nhieàu laàn söû duïn g seõ coù khe hôû giöõa choát vaø thaønh hoäp(do san phaêng nhaáp nhoâ beà maët) neân seõ ñònh vò khoâng chính xaùc. Choát coân tuy khoù gia coâng hôn nhöng ñaûm baûo ñònh vò toát do khoâng coù khe hôû duø caùc nhaáp nhoâ beà maët coù bò san phaúng. Vò trí laép ñaët: laép hai choát caøng xa nhau caøng toát. Khi laép löu yù: duøng chæ 1 choát: chöa khoáng cheá ñuû 6 baäc töï do. Duøng hôn 2 choát: khoáng cheá hôn 6 baäc töï do_ sieâu ñònh vò. Khi khoâng theå thaùo choát baèng caùch ñoùng ngöôïc ra thì ngöôøi ta laøm ren ôû ñaàu choát vaø keát hôïp vôùi ñai oác ñeå thaùo (caûo) choát ra. Caâu 9: vít taùch naép vaø thaân Ñaùp aùn: Coâng duïng: Taùch naép vaø thaân hoäp khi caàn söõa chöõa. Thöôøng duøng vít nhö laø vít gheùp naép vaø thaân treân maët bích. Vò trí laép ñaët: 2 vít treân maët bích naép, caøng xa nhau caøng toát. Caâu 10: voøng phôùt Ñaùp aùn: Coâng duïng: chaén buïi khoâng cho vaøo tyrong hoäp giaûm toác vaø daàu môõ khoâng chaûy ra ngoaøi hoäp giaûm toác. Phaân loaïi: coù theå duøng voøng phôùt baèng næ hay voøng phôùt baèng cao su coù loø xo. Voøng phôùt tuyø theo keát caáu naép oå laên maø coù theå ñieàu chænh ñöôïc khe hôû khi moøn hay khoâng ñieàu chænh ñöôïc. Neáu truïc quay nhanh neân duøng keát caáu coù theå ñieàu chænh ñöôïc. Neáu truïc quay chaäm neân duøng keát caáu khoâng ñieàu chænh ñöôïc. Vò trí laép ñaët: laép treân caùc truïc xuyeân qua naép oå ñeå loù ra ngoaøi. Caâu 11: haõy giaûi thích dung sai laép gheùp cuûa oå laên Ñaùp aùn: Ñeå ñaûm baûo söï ñoàng taâm, söï moøn ñeàu vaø traùnh bieán daïng cho caùc voøng oå quaù möùc, ngöôøi ta choïn dung sai laép gheùp cuûa oå laên nhö sau: Voøng trong oå laên laép vôùi truïc: Do truïc quay neân voøng trong chòu taûi tuaàn hoaøn_ laép trung gian coù ñoä doâi. Heä thoáng laép gheùp laø heä thoáng loã vì loã cô baûn laø voøng trong oå laên. Ñeå traùnh bieán daïng quaù möùc _ HB/k6_ k6.
  4. Voøng ngoaøi laép vôùi thaân hoäp: Do voøng ngoaøi ñöùng yeân neân chòu taûi cuïc boä_ laép coù ñoä hôû. Heä thoáng laép gheùp laø heä thoáng truïc vì truïc cô baûn laø voøng ngoaøi oå laên. Ñeå ñaûm baûo ñoä ñoàng taâm_ H7/hb_ H7. Caâu 12: haõy giaûi thích yeâu caàu kyõ thuaät giöõa maët gheùp naép vaø thaân khi boâi moät lôùp sôn moûng hay thuyû tinh loûng? Ñaùp aùn: Muïc ñích cuûa vieäc boâi sôn hay thuyû tinh loûng leân beà maët gheùp naép vaø thaân laø ñeå laøm kín, khoâng cho daàu chaûy ra ngoaøi. Neáu duøng ñeäm laøm kín thì seõ laøm sai leäch kích thöôùc laép gheùp cuûa loã laép oå laên treân thaân hoäp giaûm toác. Caâu 13: muïc ñích cuûa vieäc chöøa khe hôû buø tröø nhieät ñoä 0.1mm beân caïnh oå laên ñeå laøm gì? Ñaùp aùn: Do coâng suaát maát maùt chuyeån thaønh nhieät neân laøm noùn g hoäp giaûm toác, do ñoù truïc seõ bò daõn nôû vaø laøm keït oå laên. Chöûa khe hôû 0.1mm laø ñeå oå laên khoâng bò keït khi truïc daõn nôû. Vieäc hcöøa khe hôû naøy ñöôïc thöïc hieän baèng caùch ñeå theâm vaøo moät taám ñeäm coù chieàu daøy 0.1mm giöõa thaân hoäp vaø naép oå. Caâu 14: muï ñích cuûa yeâu caàu kyõ thuaät kieåm tra veát tieáp xuùc treân beà maët raêng theo chieàu cao khoâng theå beù hôn X% vaø theo chieàu roäng khoâng theå beù hôn Y% laø ñeå laøm gì? Ñaùp aùn: Ñeå ñaûm baûo dieän tích tieáp xuùc khi baùnh raêng aên khôùp. Caâu 15: trình baøy caùch ñieàu chænh aên khôùp cuûa boä truyeàn baùnh raêng noùn? Ñaùp aùn: Ñieàu kieän ñeå hai baùnh raêng noùn aên khôùp ñuùng laø hai ñænh noùn chia phaûi truøng nhau. Ñeå phaùt hieä hai ñænh noùn chia truøng nhau hay chöa, ngöôøi ta kieåm tra veát tieáp xuùc treân beà maët raêng baèng caùch boâi sôn leân moät baùnh raêng roài quay cho hai baùnh raêng aên khôùp vôùi nhau. Sau ñoù kieåm tra veát tieáp xuùc treân baùnh raêng thöù hai. Khi 2 ñænh coân truøng nhau thì veát tieáp xuùc naèm ngay chính giöõa beà maët raêng. Neáu veát tieáp xuùc khoâng naèm ngay chính giöõa beà maët raêng, ta phaûi dòch caùc baùnh raêng doïc truïc ñeå cho caùc ñænh noùn truøng nhau. Kieåm tra laïi veát tieáp xuùc ñaõ naèm ngay chính giöõa beà maët raêng chöa. Thöïc hieän vieäc dòch caùc baùnh raêng doïc truïc baèng caùch theâm hay bôùt caùc ñeäm loùt naèm giöõa thaân hoäp vaø naép oå laên hay oáng loùt.
  5. Caâu 16: trình baøy caùch ñieàu chænh aên khôùp cuûa boä truyeàn truïc vít_baùnh vít. Ñaùp aùn: Ñieàu kieän ñeå boä truyeàn truïc vít_baùnh vít aên khôùp ñuùng khi laép raùp laø ñöôøng taâm truïc vít naèm trong maët phaúng trung bình cuûa baùnh vít (laø maët phaúng chöùa ñieàu kieän beù nhaát cuûa baùnh vít). Ñeå phaùt hieän ta cuõng duøng caùch boâi sôn nhö caâu 15. Boä truyeàn truïc vít aên khôùp ñuùng khi veát tieáp xuùc naèm giöõa maët raêng baùnh vít. Neáu veát tieáp xuùc khoâng naèm giöõa maët raêng cuûa baùnh vít ta dòch baùnh vít doïc truïc (khoâng dòch truïc vít) cho ñeán khi veát tieáp xuùc naèm giöõa maët raêng. Thöïc hieän vieäc dòch baùnh vít cuõng baèng caùc ñeäm loùt ñaët giöõa thaân hoäp vaø naép oå. Caâu 17: khi thieát keá caëp baùnh raêng caáp nhanh cuûa hoäp giaûm toác phaân ñoâi caáp nhanh caàn chuù yù ñieàu gì? Ñaùp aùn: Do coù hai caëp baùnh raêng cuøng truyeàn ñoäng giöõa hai truïc, neân ta thieát keá nhö chæ coù moät caëp baùnh raêng truyeàn ñoäng vôùi moät nöõa coâng suaát. Vì ñaây laø caëp baùnh raêng töông ñöông chöõ V, neân coù theå naâng goùc nghieâng raêng töø 300_400 (thay vì töø 80_200 trong baùnh raêng truï raêng nghieâng). Caâu 18: giaûi thích vì sai phaûi choïn oå ñuõa ñôõ truï ngaén töï löïa theo chieàu doïc truïc khi choïn oå cho truïc trung gian cuûa hoäp giaûm toác phaân ñoâi caáp nhanh? Ñaùp aùn: Do hai caëp baùnh raêng cuøng truyeàn ñoäng giöõa hai truïc, neân do sai soá cheá taïo vaø laép raùp seõ laøm caùc baùnh raêng khoâng aên khôùp ñoàng thôøi. Nhö vaäy laø chæ coù moät caëp baùnh raêng aên khôùp vaø seõ bò quaù taûi. Ñeå traùnh hieän töôïng treân maø khoâng phaûi naâng cao caáp chính xaùc cheá taïo, ta söû duïng keát caáu oå nhö treân. Khi chæ coù moät caëp baùnh raêng aên khôùp seõ coù löïc doïc truïc taùc duïng leân truïc trung gian vaø vì oå ñaõ choïn cho pheùp truïc di chuyeån doïc truïc neân truïc seõ di chuyeån cho ñeán khi caëp baùnh raêng thöù hai aên khôùp. Luùc naøy truïc caân baèng veà löïc neân seõ ngöng dòch chuyeån vaø laøm vieäc vôùi hai caëp baùnh raêng aên khôùp ñoàng thôøi. Caâu 19: giaûi thích vì sao boá trí hai oå coân ôû moät beân cuûa truïc vít vaø beân kia boá trí oå bi ñôõ trong hoäp giaûm toác tuïc vít? Ñaùp aùn: Do boä truyeàn truïc vít coù hieäu suaát thaáp (70% _ 80%) neân coâng suaát maát maùt lôùn, löôïng nhieät sinh ra lôùn laøm cho truïc vít bò daõn nôû daøi. Neáu khoaûng caùch giöõa hai goái ñôõ truïc nhoû (
  6. Neáu khoaûng caùch naøy lôùn (>250mm) thì ñoä daõn daøi xem nhö ñaùng keå vaø seõ gaây keït oå, taïo löïc doïc truïc phuï taùc duïng leân hai oå. Ñeå traùnh hieän töôïng naøy, ngöôøi ta boá trí hai oå ñôõ chaën moät beân ñeån chaën söï di chuyeån doïc truïc theo hai phía. Ñaàu coøn laïi boá trí oå ñôõ nhaèm thaû loûng ñeå truïc daõn daøi töï do. Caâu 20: khi gia coâng loã ren treân beà maët gheùp cuûa vaønh vaø thaân baùnh vít, taïi sao ngöôøi ta khoan loã leäch veà moät phía so vôùi beà maët phaân caùch? Ñaùp aùn: Do vaønh baùnh vít laø baèng ñoàng thanh, coù cô tính keùm hôn thaân baùnh vít laø baèng gang, neân khi khoan phaûn löïc caét taùc ñoäng leân caùc löôõi caét cuûa ñaàu muõi khoa khoâng ñeàu. Ñieàu naøy coù xu höôùng xoâ leäch muõi khoan veà phía vaät lieäu coù cô tính thaáp hôn (ñoàng thanh). Ñeå traùnh hieän töôïng naøy, ngöôøi ta khoan loã leäch vaøo phaàn gang ñeå muõi khoan khoâng bò xoâ leäch veà phía ñoàng thanh.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2