intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

CHI PHÍ CƠ HỘI KINH TẾ CỦA LAO ĐỘNG (EOCL)

Chia sẻ: Ziwan Ziwan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

188
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lao động không phải là một nhập lượng đồng nhất : nhiều loại lao động có tay nghề và không có tay nghề khác nhau, cùng với biến thiên vùng và các khu vực khác biệt (được bảo trợ và không được bảo trợ). Chất lượng của các cơ hội việc làm (lâu dài hoặc tạm thời) cũng tác động tới EOCL.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHI PHÍ CƠ HỘI KINH TẾ CỦA LAO ĐỘNG (EOCL)

 1. L1 CHI PHÍ CÔ HOÄI KINH TEÁ CUÛA LAO ÑOÄNG (EOCL) EOCL: Giaù trò ñoái vôùi neàn kinh teá cuûa taäp hôïp caùc hoaït ñoäng ñaõ bò coâng nhaân töø boû, bao goàm caû caùc chi phí (hoaëc caùc lôïi ích) phi thò tröôøng keøm theo caùc thay ñoåi trong tình traïng coâng aên vieäc laøm. Lao ñoäng khoâng phaûi laø moät nhaäp löôïng ñoàng nhaát : nhieàu loaïi lao ñoäng coù tay ngheà vaø khoâng coù tay ngheà khaùc nhau, cuøng vôùi bieán thieân vuøng vaø caùc khu vöïc khaùc bieät (ñöôïc baûo trôï vaø khoâng ñöôïc baûo trôï). Chaát löôïng cuûa caùc cô hoäi vieäc laøm (laâu daøi hoaëc taïm thôøi) cuõng taùc ñoäng tôùi EOCL. (A) Öôùc tính chi phí cô hoäi kinh teá cuûa lao ñoäng Hai ñieåm xuaát phaùt thay theá: i) giaù trò saûn phaåm bieân bò töø boû cuûa lao ñoäng, vaø ii) giaù cung cuûa lao ñoäng. Veà lyù thuyeát, söû duïng baát cöù phöông phaùp naøo cuõng ñeàu taïo ra keát quaû nhö nhau; Tuy nhieân, caùc yeâu caàu veà döõ lieäu thì khaùc nhau. (i) Phöông phaùp giaù trò saûn phaåm bieân bò töø boû cuûa lao ñoäng EOCL ñöôïc xaùc ñònh baèng caùch xuaát phaùt töø tieàn coâng bao goàm thueá thay theá (Wa) thu ñöôïc trong vieäc laøm tröôùc ñoù. - Phöông phaùp naøy khoâng thích hôïp cho vieäc tính tôùi caùc khaùc bieät trong ñieàu kieän laøm vieäc vaø
 2. L2 ñieàu kieän soáng khoâng tröïc tieáp laøm giaûm saûn löôïng cuûa neàn kinh teá. - Khi thueâ nhaân coâng thaát nghieäp, daãn tôùi vieäc ñaùnh giaù EOCL thaáp ñi. (ii) Phöông phaùp giaù cung cuûa lao ñoäng Phöông phaùp giaù cung cuûa lao ñoäng ñôn giaûn vaø deã söû duïng. - Ñieåm xuaát phaùt laø tieàn coâng bao goàm thueá cuûa thò tröôøng (giaù cung) caàn thieát ñeå thu huùt ñuû coâng nhaân coù trình ñoä tay ngheà caàn thieát laøm vieäc cho döï aùn. Tieàn coâng naøy tính tôùi caùc sôû thích cuûa coâng nhaân veà ñòa ñieåm, ñieàu kieän laøm vieäc vaø caùc yeáu toá khaùc. - Neáu caàn coù moät möùc tieàn coâng raát cao treân thò tröôøng ñòa phöông ñeå thu huùt lao ñoäng coù tay ngheà vaøo moät döï aùn maø trong ñoù caùc ñieàu kieän soáng toài, thì tieàn coâng naøy ñaõ bao goàm giaù trò cuûa tieàn coâng bò töø boû coäng vôùi khoaûn buø ñaép cho caùc chi phí kinh teá gaây ra bôûi ñieàu kieän soáng toài. - Giaù cung caàn ñöôïc ñieàu chænh ñeå tính tôùi caùc boùp meùo khaùc, chaúng haïn nhö caùc loaïi thueá, ñeå tìm EOCL. Khoâng gioáng nhö saûn phaåm bieân bò töø boû ño löôøng rieâng caû hai thaønh phaàn naøy, giaù cung cuûa ñòa phöông ño löôøng tröïc tieáp caùc chi phí tieàn coâng vaø phi tieàn coâng cuûa vieäc laøm trong döï aùn nhö laø moät troïn goùi keát hôïp. Giaù cung ñöôïc xaùc ñònh baèng caùch ñaët caâu hoûi: Tieàn coâng toái thieåu maø döï aùn caàn phaûi
 3. L3 traû ñeå coù ñöôïc ñuû soá ñôn xin vieäc vôùi moät möùc luaân chuyeån vieäc laøm coù theå chaáp nhaän ñöôïc laø bao nhieâu? Neáu soá ñôn xin vieäc cho moãi coâng vieäc cao, vaø tæ leä luaân chuyeån coâng taùc ñoái vôùi döï aùn thaáp hôn möùc bình thöôøng, thì coù nhieàu khaû naêng hôn caû laø tieàn coâng ñaõ traû cao hôn giaù cung toái thieåu. Neáu tæ leä giöõa soá ngöôøi xin vieäc ñuû tieâu chuaån vôùi caùc vò trí ñang troáng theå hieän moät thò tröôøng lao ñoäng khaù caêng thaúng, vaø tæ leä chuyeån coâng taùc laø bình thöôøng, thì tieàn coâng cuûa döï aùn laø gaàn vôùi giaù cung cuûa lao ñoäng. EOCL ñöôïc tính toaùn baèng caùch ñieàu chænh giaù cung toái thieåu ñeå tính tôùi caùc boùp meùo chaúng haïn nhö caùc thueá hoaëc caùc trôï caáp thu nhaäp. Ví duï 1: So saùnh phöông phaùp giaù trò saûn phaåm bieân bò töø boû vaø phöông phaùp giaù cung Xeùt tröôøng hôïp caùc coâng nhaân noâng traïi khoâng coù tay ngheà chuyeån töø coâng vieäc tröôùc ñaây cuûa hoï laø haùi taùo trong vuøng troàng taùo laïnh vaø möa nhieàu (a) sang laøm vieäc cho moät döï aùn môùi ôû nôi coù khí haäu aám aùp hôn (o) vôùi nhieäm vuï thu hoaïch cam. Söû duïng phöông phaùp saûn phaåm bieân ñaõ bò töø boû, ñieåm xuaát phaùt ñeå tính EOCL laø tieàn coâng tröôùc ñoù trong caùc noâng traïi troàng taùo (Wa), trong khi phöông phaùp giaù cung seõ baét ñaàu vôùi tieàn coâng thò tröôøng cho coâng vieäc taïi caùc vöôøn cam (Wo). Ñeå ñôn giaûn, giaû ñònh raèng hoï
 4. L4 khoâng traû caùc loaïi thueá thu nhaäp hoaëc khoâng phaûi ñoái maët vôùi baát cöù boùp meùo ñaùng keå naøo khaùc treân thò tröôøng lao ñoäng cuûa mình. Caùc yeáu toá khaùc aûnh höôûng tôùi quyeát ñònh chuyeån vuøng tôùi döï aùn môùi laø: khí haäu aám aùp hôn cuûa vuøng troàng cam coù theå chuyeån thaønh moät chi phí sinh soáng giaûm hôn (C) hoaëc laø sôû thích (S) cuûa coâng nhaân muoán laøm vieäc trong vuøng aám aùp hôn. Neáu giaù trò cuûa tieàn coâng naøy vaø caùc yeáu toá khaùc laø nhö sau: Wo = 15,00 ñoâ la moãi ngaøy Wa = 20,00 ñoâ la moãi ngaøy Co = 3,00 ñoâ la moãi ngaøy Ca = 6,00 ñoâ la moãi ngaøy So = 2,00 ñoâ la moãi ngaøy (giaù trò cuûa söï öa thích ñoái vôùi vuøng aáp aùp hôn) Phöông phaùp saûn phaåm bieân bò töø boû ñeå tính EOCL cho döï aùn naøy laø : EOCL = tieàn coâng tröôùc – thay ñoåi trong chi phí soáng – caùc sôû thích cuûa coâng nhaân = Wa - (Ca - Co) - So = 20 - (6 - 3) - 2 EOCL = 15,00 ñoâ la moãi ngaøy Vôùi phöông phaùp giaù cung, ta cuõng thu ñöôïc giaù trò y nhö vaäy moät caùch tröïc tieáp. Tieàn coâng treân thò tröôøng caàn thieát ñeå khieán coâng nhaân chuyeån sang döï aùn môùi trong vuøng troàng cam (Wo) cho tröôùc vaø ñaõ tính tôùi chi phí cuûa cheânh leäch trong ñieàu kieän soáng (Ca - Co) cuøng söï öa thích cuûa
 5. L5 coâng nhaân ñoái vôùi vuøng khí haäu aám aùp hôn (So). EOCL ñôn giaûn laø baèng tieàn coâng treân thò tröôøng taïi vuøng coù vieäc laøm môùi naøy: EOCL = Wo = 15,00 ñoâ la moãi ngaøy Thoâng thöôøng, khoù ñònh ñöôïc giaù trò cho caùc yeáu toá phöùc taïp chaúng haïn nhö chi phí cuûa caùc cheânh leäch trong ñieàu kieän soáng vaø yù thích cuûa coâng nhaân. (B) Caùc chuûng loaïi khaùc nhau cuûa lao ñoäng : 1. Loaïi theo tay ngheà: coù tay ngheà, khoâng coù tay ngheà 2. Bieán thieân theo khu vöïc : noâng thoân, thaønh thò 3. Phaân khuùc thò tröôøng lao ñoäng: Khoâng ñöôïc baûo hoä vôùi môû 4. Loaïi coâng vieäc : Laâu daøi vôùi taïm thôøi - Lao ñoäng khoâng coù tay ngheà thöôøng laø ñoàng nhaát vaø vieäc öôùc tính EOCL cuûa noù hoaøn toaøn ñôn giaûn. Thoâng thöôøng, khoâng coù caùc boùp meùo nhö ñaùnh thueá hoaëc baûo hieåm thaát nghieäp. Thò tröôøng lao ñoäng coù tay ngheà khoâng ñoàng nhaát hôn nhieàu vaø phuï thuoäc vaøo nhieàu boùp meùo. - Di daân giöõa caùc khu vöïc bò thuùc ñaåy bôûi caùc cheânh leäch trong tieàn coâng, chi phí sinh soáng, ñöôïc tieáp caän vôùi haøng tieâu duøng, v.v... cuõng taùc ñoäng tôùi EOCL ñoái vôùi moät döï aùn. Caùc boùp meùo trong neàn kinh teá coù lieân quan tôùi söï di daân naøy caàn ñöôïc tính tôùi khi öôùc tính EOCL. - Caùc thò tröôøng lao ñoäng thaønh thò thöôøng ñöôïc phaân khuùc thaønh thò tröôøng ñöôïc baûo hoä (nhaân vieân trong caùc khu vöïc cô quan nhaø nöôùc,
 6. L6 caùc ngaønh coâng nghieäp lôùn hoaëc caùc coâng ty ña quoác gia) vaø nhöõng nôi maø tieàn coâng ñöôïc ñònh ra moät caùch caïnh tranh (khu vöïc khoâng ñöôïc baûo hoä hoaëc laø môû). - Öôùc tính EOCL cho moät döï aùn caàn phaûi xeùt xem noù taïo ra vieäc laøm laâu daøi hay vieäc laøm taïm thôøi. Caùc vò trí taïm thôøi (ngaønh du lòch, xaây döïng) ñöa ñeán tæ leä luaân chuyeån coâng taùc lôùn hôn vaø taïo ñieàu kieän cho thaát nghieäp töï nguyeän, gaây ra caùc chi phí boå sung cho neàn kinh teá. II. CHI PHÍ CÔ HOÄI KINH TEÁ CUÛA LAO ÑOÄNG NOÂNG THOÂN KHOÂNG COÙ TAY NGHEÀ Phöông phaùp giaù cung – Ba böôùc : (i) xaùc ñònh tieàn coâng bao goàm thueá toái thieåu (W) caàn thieát ñeå thu huùt ñuû lao ñoäng khoâng tay ngheà; (ii) xaùc ñònh caùc bieán daïng trong thò tröôøng lao ñoäng nhö caùc loaïi thueá thu nhaäp hoaëc laø caùc lôïi ích baûo hieåm thaát nghieäp; (iii) xaùc ñònh EOCL baèng caùch hieäu chænh cho phuø hôïp vôùi caùc boùp meùo. Tröôøng hôïp I : Khoâng coù caùc bieán ñoäng mang tính muøa vuï trong tieàn coâng thò tröôøng vaø khoâng coù caùc boùp meùo treân thò tröôøng lao ñoäng khoâng coù tay ngheà. Noù daãn tôùi giaù cung cuûa lao ñoäng baèng tieàn coâng phoå bieán treân thò tröôøng (Wu). Khoâng caàn phaûi laøm caùc hieäu chænh tieáp theo vì ôû ñoù khoâng coù caùc boùp meùo.
 7. L7 (1) EOCL u = W u = Giaù cung cuûa lao ñoäng khoâng coù tay ngheà Tröôøng hôïp II: Öôùc tính EOCL cuûa lao ñoäng khoâng tay ngheà ñoái vôùi moät döï aùn maø trong ñoù nhu caàu coâng nhaân giöõ nguyeân trong suoát naêm, trong khi tieàn coâng thò tröôøng bieán ñoäng do caùc yeáu toá beân ngoaøi taùc ñoäng tôùi thò tröôøng lao ñoäng. Neáu khoâng coù caùc boùp meùo thueá, thì EOCL laø trung bình cuûa caùc möùc tieàn coâng thaùng hoaëc tuaàn treân thò tröôøng (Wui) ñoái vôùi thôøi haïn cuûa döï aùn: n n (2) EOCLU = Σ LiWui / Σ Li i=1 i=1 trong ñoù : n = soá thôøi ñoaïn maøtrong ñoù EOCL ñang ñöôïc öôùc tính i = thôøi ñoaïn Li= soá ngöôøi ñöôïc thueâ trong thôøi ñoaïn i. Caùc bieán ñoäng coù tính muøa vuï: trong qui moâ cuûa löïc löôïng lao ñoäng ñöôïc thueâ cuõng laø moät ñieàu kieän thoâng thöôøng trong caùc vuøng noâng thoân. Trong tröôøng hôïp naøy, EOCL laø moät trung bình coù troïng soá cuûa caùc möùc tieàn coâng khoâng tay ngheà khaùc nhau trong suoát naêm. Giaù trò naøy baèng toång cuûa möùc tieàn coâng khoâng tay ngheà ñoái vôùi töøng thôøi vuï hoaëc thôøi ñoaïn traû coâng rieâng (Wui) nhaân vôùi tæ leä (Ki) cuûa toång soá lao ñoäng khoâng tay ngheà ñöôïc thueâ bôûi döï aùn trong thôøi ñoaïn ñoù. n
 8. L8 Vì Ki = Li / Σ Li neân (Phöông trình 2) coù theå ñöôïc vieát nhö sau: i=1 n (3) EOCL = Σ (Ki Wui) u i=1 trong ñoù : n = toång soá caùc thôøi ñoaïn; i = thôøi ñoaïn. Ví duï 2: Nhaø maùy ñöôøng thueâ lao ñoäng khoâng tay ngheà taïi vuøng noâng thoân Moät döï aùn saûn xuaát ñöôøng thaâm duïng nhaân coâng caàn caùc coâng nhaân khoâng tay ngheà treân cô sôû taïm thôøi vaø traû moät möùc tieàn coâng laø 180 ñoâ la moãi thaùng (Wup). Ñieàu kieän laøm vieäc gioáng nhö ñieàu kieän phoå bieán chung treân thò tröôøng lao ñoäng. Baûng 1 (coät 3) cho thaáy caùc yeâu caàu haøng thaùng cuûa döï aùn ñoái vôùi löôïng ngöôøi-thaùng vaø trong coät (2) laø caùc möùc tieàn coâng haøng thaùng treân thò truôøng (Wui) maø lao ñoäng noâng nghieäp mong muoán nhaän ñeå laøm vieäc cho döï aùn naøy. BAÛNG 1 Thaùng Tieàn coâng th.tröôøng Soá ngöôøi-thaùng Tæ phaàn W ui (ñoâ la/thaùng) döï aùn caàn coù haøng naêm cuûa caùc thaùng(Ki) (1) (2) (3) (4) Thaùng 1 120 1.800 0,2
 9. L9 Thaùng 2 100 1.800 0,2 Thaùng 3 180 1.800 0,2 Thaùng 4 180 900 0,1 Thaùng 5 100 900 0,1 Thaùng 6 150 0 0,0 Thaùng 7 180 0 0,0 Thaùng 8 120 0 0,0 Thaùng 9 150 0 0,0 Thaùng 10 110 0 0,0 Thaùng 11 150 900 0,1 Thaùng 12 180 900 0,1 Toång coäng 9.000 1,0 Caùc möùc tieàn coâng thò tröôøng haøng thaùng laø giaù cung cuûa lao ñoäng khoâng tay ngheà tôùi vôùi döï aùn saûn xuaát ñöôøng naøy. Tæ phaàn haøng thaùng (Ki) ñoái vôùi löôïng ngöôøi–thaùng haøng naêm caàn cho döï aùn ôû trong coät (4). 12 EOCLu = Σ (Ki Wui) i=1 = [120*0,2 + 100*0,2 + .... + 150*0,1 + 180*0,1] = 141 ñoâ la/thaùng. Tieàn coâng cuûa döï aùn (Wup) khoâng ñoùng vai troø gì trong öôùc tính EOCL. Tieàn coâng döï aùn traû (180 ñoâ la) laø moät chi phí taøi chính ñoái vôùi döï aùn, vaø cheânh leäch giöõa noù vôùi EOCL (141 ñoâ la) laø ngoaïi taùc cuûa lao ñoäng (39 ñoâ la) maø lao ñoäng nhaän ñöôïc nhö laø moät lôïi ích phaân phoái.
 10. L10 III. CHI PHÍ CÔ HOÄI KINH TEÁ CUÛA LAO ÑOÄNG COÙ TAY NGHEÀ Coâng nhaân coù tay ngheà caàn ñöôïc loâi keùo bôûi caùc möùc tieàn coâng cao hôn ñeå di chuyeån töø nhöõng vuøng maø hoï ñaõ quen soáng vôùi caùc tieän nghi vaø ñieàu kieän soáng toát hôn. Moät soá haïng muïc nhö nhaø ôû vaø thöïc phaåm coù theå reû hôn ôû caùc vuøng noâng thoân. Vì theá, taêng/giaûm trong giaù cung cuûa lao ñoäng khi noù chuyeån töø thaønh phoá veà noâng thoân phuï thuoäc vaøo thaëng dö ngöôøi tieâu duøng maát hay ñöôïc. Tröôøng hôïp I: Thò tröôøng lao ñoäng khoâng coù caùc boùp meùo hoaëc di daân giöõa caùc vuøng Neáu khoâng coù caùc boùp meùo treân thò tröôøng naøy (thueá thu nhaäp) vaø neáu caùc ñieàu kieän laøm vieäc y nhö vaäy, thì khoâng coù gì quan troïng giöõa vieäc coâng nhaân môùi chuyeån töø caùc vieäc laøm khaùc sang (caàu giaûm) hay laø töø caùc hoaït ñoäng phi thò tröôøng (cung môùi). Trong caû hai tröôøng hôïp, EOCL ñeåu baèng tieàn coâng treân thò tröôøng ñòa phöông (Ws). (4) EOCLs = Ws Tröôøng hôïp II: Coâng nhaân coù tay ngheà di chuyeån tôùi döï aùn töø caùc thò tröôøng lao ñoäng bò boùp meùo. Ñoái vôùi töøng loaïi tay ngheà, döï aùn traû moät möùc tieàn coâng baèng hoaëc cao hôn giaù cung (Ws)
 11. L11 ñeå thu huùt ñuû soá coâng nhaân coù tay ngheà. EOCL ñoái vôùi töøng loaïi lao ñoäng baèng giaù cung bao goàm thueá ñoái vôùi döï aùn loaïi ñoù, tröø baát cöù khoaûn thueá naøo giôø ñaây coâng nhaân döï aùn phaûi traû, coäng baát cöù khoaûn thueá naøo maát ñi vì söï di chuyeån lao ñoäng tôùi döï aùn. Söï di chuyeån cuûa coâng nhaân töø caùc vuøng khaùc tôùi döï aùn laøm cho cung lao ñoäng (S) trong vuøng xuaát phaùt giaûm xuoáng, dòch ñöôøng cung lao ñoäng sang traùi tôùi vò trí môùi S'. ÔÛ möùc tieàn coâng khoâng bao goàm thueá ban ñaàu cho lao ñoäng coù tay ngheà (Wsa(1 - t)) taïi vuøng xuaát phaùt, vieäc di chuyeån tôùi döï aùn naøy gaây ra giaûm suùt trong cung saün coù töø Q0 tôùi Q1. Ñeå ñaït tình traïng caân baèng trong thò tröôøng lao ñoäng, tieàn coâng caàn taêng leân tôùi Ws'a(1 - t). Tieàn coâng cao hôn naøy laøm giaûm caàu trong vuøng xuaát phaùt.
 12. L12 T AÙ Ñ O Ä G T Ö Ô N G H O Ã Ø G G I Ö Õ C AÙ TH ÒT RÖ Ô Ø G C N VU N A C N L AO Ñ O Ä G C O Ù N TAY N G H EÀ TY N G H E Â K E TS R S’ S M öùc M öù c i eà coâ g n n T i eà coâ g n n ate Rate D’ D S W p S W W a’ S A S B Wa S’ E W a (1 - t) S F W a (1 - t) C L öôïn g l ao Q1 Q2 Q 0 ñoäuanti ty n Qn g döï aù of l abor caà r ed yeâ r equi u u Ks Kd TH I T RÖ Ô Ø G C H O L O AÏI L AO Ñ O Ä G C O Ù N N LLEDTAY N G H EÀ I VU Ø G XU AÁ PH AÙ TAÏ N T T L ABO R I N SE N D I N G REG I O N Q2 - Q1 Ks = Q0 - Q1 Q0 - Q2 Kd = Q0 - Q1
 13. L13 Möùc tieàn coâng cao hôn khieán moät soá coâng nhaân coù tay ngheà gia nhaäp lao ñoäng chính thöùc (hoaëc ngoaøi giôø) laøm taêng löôïng cung lao ñoäng coù tay ngheà töø Q1 tôùi Q2. Taùc ñoäng roøng: Neáu taát caû lao ñoäng daønh cho döï aùn ñeàu chuyeån töø caùc vuøng xuaát phaùt, thì moät tæ leä cuûa lao ñoäng (KS) sau cuøng tôùi töø löôïng cung môùi ñöôïc xui khieán vaø moät tæ leä (Kd) tôùi töø löôïng caàu giaûm ñoái vôùi caùc coâng nhaân ôû nôi khaùc. Do giaûm caàu lao ñoäng, chính phuû maát ñi moät khoaûn thueá (dieän tích giôùi haïn bôûi ABCE). Ñeå tính EOCLS, chæ tính tôùi boùp meùo thueá laø keát quaû cuûa caàu giaûm (Kd). Cung taêng leân (KS) cuûa lao ñoäng tôùi töø caùc hoaït ñoäng thò tröôøng hoaëc phi thò tröôøng, nôi khoâng coù thueá. EOCLS laø giaù cung bao goàm thueá (Ws) cuûa coâng nhaân bò xui khieán chuyeån tôùi vuøng naøy tröø ñi cheânh leäch giöõa thueá thu nhaäp coâng nhaân phaûi traû treân giaù cung lao ñoäng naøy (WS t) maø chính phuû thu ñöôïc, vaø caùc thueá thu nhaäp maø coâng nhaân ñaõ traû tröôùc ñaây trong vieäc laøm khaùc cuûa hoï (Kd Wsa t) maø chính phuû ñaõ maát ñi. (5) EOCLS = WS - (WS t - KdWsa t) trong ñoù: Kd =tæ leä caàu lao ñoäng coù tay ngheà cuûa döï aùn ñöôïc thoûa maõn bôûi caùc hoaït ñoäng giaûi quyeát vieäc laøm coù thueá treân thò tröôøng lao ñoäng khaùc
 14. L14 Wsa = tieàn coâng bao goàm thueá cuûa lao ñoäng coù tay ngheà töø caùc nguoàn khaùc t = tæ leä thueá thu nhaäp aùp leân coâng nhaân coù tay ngheà trong taát caû caùc vuøng Ví duï 3: Nhaân coâng coù tay ngheà ñöôïc thueâ cho döï aùn saûn xuaát ñöôøng Trôû laïi vôùi döï aùn saûn xuaát ñöôøng. Neáu chính phuû yeâu caàu 1.000 ngöôøi-thaùng lao ñoäng coù tay ngheà moãi naêm, thì thoâng thöôøng döï aùn phaûi thu huùt hoï töø caùc khu vöïc thaønh thò laân caän. Neáu nhöõng coâng nhaân naøy nhaän ñöôïc tieàn löông bao goàm thueá haøng thaùng (Wsa) laø 900 ñoâ la taïi khu vöïc thaønh thò, thì hoï seõ khoâng laøm vieäc cho döï aùn vôùi möùc löông bao goàm thueá ít hôn 1.200 ñoâ la (WS). Nhöõng möùc tieàn coâng naøy phaûn aùnh caùc giaù cung bao goàm thueá cuûa coâng nhaân treân hai thò tröôøng naøy. Neáu coù chính saùch nhaèm khuyeán khích theâm coâng nhaân coù tay ngheà chuyeån tôùi caùc vuøng noâng thoân, thì döï aùn coù theå phaûi traû möùc löông cao hôn (Wsp) laø 1.500 ñoâ la moãi thaùng, hoaëc cao hôn giaù cung thò tröôøng 300 ñoâ la. Taát caû coâng nhaân coù tay ngheà traû caùc thueá thu nhaäp laø 20% treân tieàn coâng cuûa hoï. (1) Caùc loaïi thueá ñaùnh vaøo giaù cung cuûa lao ñoäng Caùc loaïi thueá ñaùnh vaøo giaù cung cuûa lao ñoäng coù tay ngheà ñöôïc tính nhö sau : Caùc thueá ñaùnh leân giaù cung = WS t = 1.200(0,20) = 240 ñoâ la moãi thaùng
 15. L15 (2) Caùc loaïi thueá bò maát trong vieäc laøm khaùc Giaû söû raèng Kd = 0,90 vaø KS = 0,10, nghóa laø xaáp xæ 90% yeâu caàu lao ñoäng coù tay ngheà cuûa döï aùn coù nguoàn goác töø ø giaûm suùt trong löôïng caàu cuûa lao ñoäng, trong khi 10% coøn laïi seõ ñöôïc thoûa maõn qua söï tham gia taêng leân cuûa löïc löôïng lao ñoäng do tieàn coâng cao hôn cuûa döï aùn môùi naøy. Caùc khoaûn thueá bò töø boû trong vieäc laøm tröôùc ñoù cuûa coâng nhaân coù tay ngheà laø : Caùc loaïi thueá ñaõ töø boû = Kd Wsa t = 0,90 * 900 * 0,20 = 162 ñoâ la/thaùng EOCLs = Ws - (Wst - KdWsat) = 1.200 - ((1.200 * 0,20) – 162)) (0.90 * 900 * 0.20)) = 1.122 ñoâ la/thaùng Tröôøng hôïp III: Lao ñoäng ñöôïc thueâ khoâng troïn naêm trong caùc hoaït ñoäng thò tröôøng. Moät coâng nhaân giôø ñaây boû ra moät phaàn cuûa naêm trong caùc hoaït ñoäng phi thò tröôøng. Caùc coâng nhaân ñöôïc thueâ trong caùc hoaït ñoäng thò tröôøng ñoái vôùi tæ leä (Pp) cuûa naêm neáu hoï laøm vieäc cho döï aùn naøy vaø (giaû ñònh raèng Pp≤1) moät tæ leä khaùc (Pa) cuûa naêm neáu khoâng laøm vieäc cho döï aùn naøy. Khi ngöôøi coâng nhaân naøy khoâng laøm vieäc trong thò tröôøng lao ñoäng chính thöùc, anh ta tham gia vaøo caùc hoaït ñoäng phi thò tröôøng ngoaøi döï aùn hoaëc taïi caùc vuøng khaùc, töông öùng vôùi caùc
 16. L16 phaàn (1 - Pp) vaø (1 - Pa) trong thôøi gian lao ñoäng cuûa anh ta . Neáu giaù cung bao goàm thueá cuûa lao ñoäng coù tay ngheà taïi khu vöïc döï aùn laø WS vaø tieàn coâng thay theá (phaûn aùnh caùc cô hoäi khaùc cuûa lao ñoäng coù tay ngheà) laø Wsa, thì EOCLS laø giaù cung bao goàm thueá kyø voïng ñoái vôùi lao ñoäng coù tay ngheà ñang laøm vieäc moät phaàn cuûa naêm treân thò tröôøng ñòa phöông (PpWS), laø möùc xui khieán coâng nhaân trong khu vöïc döï aùn naøy, tröø ñi caùc khoaûn thanh toaùn thueá boå sung maø coâng nhaân phaûi traû khi laøm vieäc cho döï aùn naøy. Thueá boå sung naøy laø cheânh leäch giöõa thueá ñöôïc thanh toaùn treân döï aùn (PpWS t) vaø thueá tröôùc ñaây ñaõ traû trong toå hôïp thay theá cuûa caùc hoaït ñoäng thò tröôøng (KdPaWsat). Giaû ñònh raèng coâng nhaân khoâng traû caùc loaïi thueá treân hoaït ñoäng phi thò tröôøng. (6) EOCLS = PpWS - (PpWS t - KdPaWsat) Ví duï 4: Lao ñoäng coù tay ngheà ñöôc thueâ khoâng troïn thôøi gian trong hoaït ñoäng thò tröôøng Moät tæ leä tieàn coâng thay theá ñoái vôùi lao ñoäng coù tay ngheà laø Wsa = 600 ñoâ la/thaùng, tieàn coâng cuûa döï aùn baèng gía cung bao goàm thueá ñöôïc traû ñeå xui khieán lao ñoäng di chuyeån tôùi vuøng döï aùn (WS = Wsp = 800 ñoâ la/thaùng). Caùc tæ leä thueá treân lao ñoäng coù tay ngheà taïi taát caû caùc ñòa ñieåm laø 20%. Taát caû lao ñoäng ñöôïc thu huùt töø vieäc laøm khaùc sang (Kd = 1), vaø tæ leä thôøi gian maø moät coâng nhaân coù tay ngheà kyø
 17. L17 voïng ñöôïc thueâ laø Pp = 0,9 taïi vuøng döï aùn, vaø Pa = 0,8 taïi caùc vuøng khaùc. EOCLS = 0,9(800) - (0,9(800)(0,20) – 1,0(0,8) (600)(0,20)) = 720 - (144 - 96) = 672 ñoâ la/thaùng Trong khi chi phí taøi chính cho lao ñoäng seõ laøm moät coâng vieäc (thueâ ai ñoù laøm vôùi 90% thôøi gian trong naêm) ñöôïc öôùc tính trung bình laø (PpWsp) hoaëc 0,9(800) = 720 ñoâ la moãi thôøi ñoaïn, chuùng ta tìm ra raèng chi phí cô hoäi kinh teá cuûa lao ñoäng chæ laø 672 ñoâ la/thaùng, hay ít hôn chi phí taøi chính 48 ñoâ la. Cheânh leäch naøy laø khoaûn ñöôïc roøng veà thueá cuûa chính phuû.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2