Chương 1: Nhập môn quản lý chiến lược

Chia sẻ: Sfdsf Sdfsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
36
lượt xem
4
download

Chương 1: Nhập môn quản lý chiến lược

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

“Quản lý chiến lược” là một khái niệm còn mới, chưa thông dụng như khái niệm “chiến lược “. Và cũng như chiến lược, có rất nhiều quan điểm khác nhau về quản lý chiến lược:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 1: Nhập môn quản lý chiến lược

  1. CHÖÔNG 1 NHAÄP MOÂN QUAÛN TRÒ CHIEÁN LÖÔÏC Thaïc só Nguyeãn Thieän Duy 1. KHAÙI NIEÄM CHIEÁN LÖÔÏC  Chieán löôïc laø yeáu toá quyeát ñònh muïc tieâu daøi haïn cuûa toå chöùc (Prof. Alfred D. Chandler, 1962) Have strategy first, and you have goals  Chieán löôïc laø moâ hình veà caùc muïc tieâu, chuû ñích vaø caùc keá hoaïch ñeå ñaït caùc muïc tieâu ñoù (Prof. Kenneth L. Andrews, 1965) Where do you want to go? How to get there? 2 1
  2. KHAÙI NIEÄM CHIEÁN LÖÔÏC  Chieán löôïc laø sôïi chæ ñoû xuyeân suoát caùc hoaït ñoäng cuûa toå chöùc (Prof. H. Igor Ansoff, 1965)  Chieán löôïc laø söï taïo ra vò theá ñoäc ñaùo vaø coù giaù trò, bao goàm: - Caùc hoaït ñoäng khaùc bieät; - Söï choïn löïa ñaùnh ñoåi trong caïnh tranh; - Taïo ra söï phuø hôïp giöõa taát caû caùc hoaït ñoäng cuûa coâng ty.  (Michael E. Porter, 1999) 3 Moâ hình 5P cuûa Henry Mintzberg (1995)  PLAN  POSITION  PATTERN  PLOY  PERSPECTIVE 4 2
  3. THE APPROACH TO PLANNING Situation: Where are we now? (Hiện giờ chúng ta đang ở đâu?) Objectives (or goals): Where do we want to be? (Chúng ta muốn đi đến đâu?) Strategy - Tactic: How do we get there? (Chúng ta đi đến đó bằng cách nào?) Chieán löôïc Chieán löôïc Chieán löôïc ñònh tröôùc coù caân ñöôïc thöïc hieän nhaéc kyõ Chieán löôïc Chieán löôïc khoâng ngoaøi döï ñöôïc thöïc hieän kieán 6 3
  4. CAÙC THOÂNG SOÁ VEÀ CHIEÁN LÖÔÏC  Chieán löôïc chöùa muïc tieâu, chieán thuaät vaø chuoãi haønh ñoäng.  Chieán löôïc giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà khoâng theå döï baùo vaø khoâng bieát tröôùc.  Chieán löôïc ñoøi hoûi moät “heä thoáng caùc chieán löôïc hoã trôï laãn nhau” 7 VAÁN ÑEÀ CHIEÁN LÖÔÏC  Yeâu caàu quyeát ñònh cuûa nhaø quaûn trò cao caáp nhaát  Yeâu caàu phaân tích moâi tröôøng cuûa toå chöùc  Ñoøi hoûi moät khoái löôïng lôùn nguoàn löïc cuûa toå chöùc  Ñònh höôùng töông lai: AÛnh höôûng ñeán söï thònh vöôïng cuûa coâng ty trong daøi haïn  Thöôøng coù keát quaû/haäu quaû lieân quan ñeán caùc ñôn vò, boä phaän trong toå chöùc 8 4
  5. 2. KHAÙI NIEÄM QUAÛN TRÒ CHIEÁN LÖÔÏC Quaûn trò chieán löôïc coù nhieàu khaùi nieäm do tính chaát roäng lôùn vaø phöùc taïp cuûa noù, vì theá khi khaùi nieäm veà quaûn trò chieán löôïc ngöôøi ta thöôøng ñöùng treân nhieàu caùch tieáp caän khaùc nhau. KHAÙI NIEÄM QUAÛN TRÒ CHIEÁN LÖÔÏC Quaûn trò chieán löôïc laø moät quaù trình quyeát ñònh nhaèm lieân keát khaû naêng beân trong cuûa toå chöùc vôùi caùc cô hoäi vaø nguy cô cuûa moâi tröôøng beân ngoaøi. Quaûn trò chieán löôïc laø moät boä nhöõng quyeát ñònh vaø nhöõng haønh ñoäng quaûn trò aán ñònh keát quaû daøi haïn cuûa moät coâng ty. 5
  6. KHAÙI NIEÄM QUAÛN TRÒ CHIEÁN LÖÔÏC Quaûn trò chieán löôïc laø tieán haønh söï xem xeùt moâi tröôøng hieän taïi vaø töông lai, taïo ra nhöõng muïc tieâu cuûa toå chöùc; ra quyeát ñònh, toå chöùc vaø kieåm soaùt vieäc thöïc hieän quyeát ñònh nhaèm ñaït ñöôïc muïc tieâu trong moâi tröôøng hieän taïi vaø töông lai. QUAÛN TRÒ CHIEÁN LÖÔÏC ............ Moâi tröôøng Muïc Quyeát tieâu ñònh 6
  7. CAÙC GIAI ÑOAÏN CUÛA QUAÛN TRÒ CHIEÁN LÖÔÏC Xaây döïng, phaân tích löïa choïn chieán löôïc (Hoaïch ñònh chieán löôïc) Kiểm soát Thöïc hieän chieán löôïc chiến lược  13 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản