intTypePromotion=1
ADSENSE

Chương 1: Tổng quan về kinh doanh quốc tế

Chia sẻ: Mr Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

734
lượt xem
166
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kinh doanh quốc tế là những giao dịch được tạo ra và thực hiện giữa các quốc gia để thỏa mãn mục tiêu của cá nhân và tổ chức. Đặc điểm chung của kinh doanh quốc tế và kinh doanh trong nước là: những nguyên lí và kĩ năng cơ bản trong kinh doanh hoàn toàn có thể áp dụng trong kinh doanh quốc tế cũng như kinh doanh trong nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 1: Tổng quan về kinh doanh quốc tế

 1. QUAÛN TRÒ KINH DOANH QUOÁC TEÁ QUAÛ QUOÁ TEÁ INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT 1
 2. Noäi dung moân hoïc 1. Toång quan veà kinh doanh quoác teá ng 2. Lyù thuyeát thöông maäi quoác teá vaø ñaàu tö quoác teá. 3. Lieân keát kinh teá quoác teá 4. Moâi tröôøng vaên hoùa ng 5. Moâi tröôøng thöông maïi quoác teá ng 6. Moâi tröôøng chính trò – luaät phaùp ng nh 7. Hoaïch ñònh chieán löôïc toaøn caàu 8. Chieán löôïc saûn xuaát quoác teá 9. Chieán löôïc quaûn trò nguoàn nhaân löïc quoác teá 10.Chieán löôïc marketing quoác teá 2
 3. Keát quaû mong ñôïi Hieåu ñöôïc nhöõng ñoäng löïc kinh doanh quoác teá trong boái caûnh toaøn caàu hoùa Coù khaû naêng giaûm thieåu ruûi ro vaø toái öu hoùa lôïi ích khi thöïc hieän kinh doanh ra nöôùc ngoaøi. Xaây döïng chieán löôïc hieäu quaû ñeå xaâm nhaäp vaø hoaït ñoäng thaønh coâng treân thò tröôøng quoác teá. 3
 4. Taøi lieäu tham khaûo Saùch Quaûn Trò Kinh Doanh Quoác Teá, Nhaø xuaát baûn Thoáng Keâ, 2003. Kinh Doanh Toaøn Caàu Ngaøy Nay, TS. Nguyeãn Ñoâng Phong, TS Nguyeãn Vaên Sôn, TS. Ngoâ Thò Ngoïc Huyeàn, Ths. Quaùch Thò Böûu Chaâu, Nhaø Xuaát Baûn Thoáng Keâ, 2001. Nguoàn khaùc http://www.ueh.edu.vn http://www.dei.gov.vn 4
 5. Ñaùnh giaù nh Sinh vieân ñöôïc ñaùnh giaù döïa vaøo caùc tieâu chuaån sau: Tieåu luaän 30% Thi cuoái kyø 70% 5
 6. Ñeà taøi tieåu luaän Haõy phaân tích moâi tröôøng vaên hoùa cuûa moät nöôùc cuï theå, töø ñoù ruùt ra nhöõng vaán ñeà caàn löu yù cho nhaø quaûn trò khi tieán haønh thöïc hieän kinh doanh quoác teá ôû nôi ñoù. 6
 7. CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN VEÀ KINH DOANH QUOÁC TEÁ NG (AN OVERVIEW OF INTERNATIONAL BUSINESS) 1. Kinh doanh quoác teá (International Business) 2. Toaøn caàu hoùa (Globalization) 7
 8. 1. KINH DOANH QUOÁC TEÁ (IB) 1.1. Khaùi nieäm 1.2. Kinh doanh quoác teá vaø Kinh Kinh doanh trong nöôùc doanh 1.3. Ñoäng cô kinh doanh quoác teá 1.3. ng 1.4. Caùc hình thöùc kinh doanh quoác teá 1.5. Coâng ty ña quoác gia 1.5. 8
 9. 1.1. KHAÙI NIEÄM Kinh doanh quoác teá laø nhöõng giao dòch ñöôïc Kinh ñö taïo ra vaø thöïc hieän giöõa caùc quoác gia ñeå ta gia thoûa maõn muïc tieâu cuûa caù nhaân vaø toå chöùc 3 thuaät ngöõ thua Kinh doanh quoác teá (international business) Kinh Thöông maïi quoác teá (international trade) Th Ñaàu tö quoác teá (international investment) 9
 10. 1.1. KHAÙI NIEÄM (tt) Thuaät ngöõ veà coâng ty hoaït ñoäng kinh doanh treân nhieàu nöôùc Coâng ty ña quoác gia (Multinational Company or Enterprise - MNC or MNE) – laø coâng ty ñöôïc thaønh laäp do voán cuûa nhieàu nöôùc ñoùng goùp Coâng ty toaøn caàu (Global Company - GC) – laø coâng ty tieâu chuaån hoùa caùc hoaït ñoäng toaøn caàu treân moïi lónh vöïc Coâng ty xuyeân quoác gia (Transnational Corporation - TNC) – laø MNC hoaëc GC. 10
 11. 1.1. KHAÙI NIEÄM (tt) Moät soá thuaät ngöõ kinh doanh quoác teá Mo (International Business Terminology) * International Business – Doanh nghieäp coù nhöõng hoïat ñoäng ngoaøi laõnh thoå at ng quoác gia. * Foreign Business – chæ nhöõng hoaït ñoängng trong noäi ñòa cuûa moät quoác gia khaùc 11
 12. 1.1. KHAÙI NIEÄM (tt) * Multidomestic Company (MDC) – Moät toå Multidomestic (MDC chöùc coù nhöõng thaønh vieân töø nhieàu nh quoác gia (Multicountry Affiliates) coù nhöõng chieán löôïc KD rieâng döïa treân treâ nhöõng khaùc bieät cuûa thò tröôøng nh ng * Supernational, Supranational – toå chöùc Supernational, coù hoaït ñoäng laãn quyeàn sôû höõu ñeàu laø co ng ña quoác 12
 13. 1.1. KHAÙI NIEÄM (tt) * Transnational Corporation (TNC): Transnational Ñöôïc hình thaønh töø nhöõng toå chöùc thuoäc 2 Ñö nh hay nhieàu nöôùc hay Hoaït ñoäng döôùi moät heä thoáng quyeát ñònh, Hoa ng ng theo höôùng chieán löôïc chung vaø nhöõng ng chính saùch nhaát quaùn thoâng qua moät hoaëc ch ch nhieàu trung taâm ra quyeát ñònh nhie Nhöõng toá chöùc naøy raát gaên boù nhau bôûi Nh quyeàn sôû höõu vaø nhöõng hình thöùc khaùc, quye aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng cuûa nhau, chia nh ng chia seû kieán thöùc, nguoàn löïc vaø traùch nhieäm se ch 13
 14. 1.1. KHAÙI NIEÄM (tt) * Global Company (GC) – Moät toå chöùc coù nhöõng noã Global (GC löïc ñeå tieâu chuaån hoùa vaø keát hôïp (standardize & (standardize integrate) caùc hoaït ñoäng treân toaøn caàu veà taát caû integrate) ng caùc laõnh vöïc chöùc naêng. Ñaëc tröng: Coù heä thoáng (integrated systems) caùc hoaït ñoäng Co ng quoác teá ñöôïc quaûn lyù ñeå keát hôïp thaønh nguoàn löïc quo nh phuï thuoäc laãn nhau phu Coù coå phaàn quoác teá (international interests) Co Coù nhöõng lieân minh ôû nöôùc ngoaøi (foreign alliances) Co Thò tröôøng theá giôùi (world markets) Thò ng Cô caáu toå chöùc ña vaên hoùa (multicultural Cô (multicultural organization) organization) 14
 15. 1.1. KHAÙI NIEÄM (tt) * Mutinational Corporation (MNC) – Chæ baát cöù Mutinational (MNC toå chöùc naøo coù coå phaàn quoác teá Tieâu chuaån: Tieâ Ñònh löôïng:ng Soá löôïng caùc quoác gia maø toå chöùc hoaït So ng ñoäng ít nhaát laø 2 ng Tæ leä lôïi nhuaän thu ñöôïc töø nhöõng hoaït ñoäng ôû nöôùc ngoaøi phaûi töø 25-30% ng Möùc ñoä quan taâm thò tröôøng nöôùc ngoaøi ng phaûi ñuû vöõng chaéc ñeå taïo ra söï khaùc nhau trong vieäc ra quyeát ñònh Nhieàu quoác gia cuøng sôû höõu coâng ty Nhie ng 15
 16. 1.1. KHAÙI NIEÄM (tt) 1.1. * Mutinational Corporation (MNC) (tt) Mutinational (MNC) Ñònh tính: Söï quaûn trò cuûa toå chöùc phaûi theo höôùng ng ña quoác gia Trieát lyù quaûn trò cuûa toå chöùc coù theå laø: daân Trie toäc, ña chuûng, khu vöïc, toaøn caàu c, ng, c, Tieâu chuaån chuû yeáu – MNC kieåm soaùt caùc Tieâ hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh ôû nöôùc ng ngoaøi vaø quaûn trò chuùng (keå caû nhöõng hoaït ng ñoäng trong nöôùc) trong caáu truùc lieân keát laãn ng nhau nhaèm taän duïng caùc cô hoäi toaøn caàu ng 16
 17. 1.1. KHAÙI NIEÄM (tt) 1.1. Kinh doanh quoác teá vaø caùc ngaønh hoïc khaùc Ñòa lyù - khai thaùc ñòa ñieåm, soá löôïng, chaát löôïng caùc nguoàn löïc treân toaøn caàu Lòch söû - hieåu bieát roäng hôn veà chöùc naêng hoaït ñoäng Lòch kinh doanh quoác teá hieän taïi Chính trò - ñònh hình kinh doanh treân toaøn caàu Ch Luaät - ñieàu chænh moái quan heä buoân baùn quoác teá Lua Kinh teá hoïc - coâng cuï phaân tích ñeå xaùc ñònh Kinh aûnh höôûng coâng ty quoác teá ñoái vôùi neàn kinh teá nöôùc sôû taïi vaø nöôùc meï taùc ñoäng chính saùch kinh teá cuûa moät nöôùc ñoái vôùi coâng ty quoác teá Nhaân chuûng hoïc - hieåu bieát giaù trò, thaùi ñoä, nieàm tin Nhaâ ng cuûa con ngöôøi vaø moâi tröôøng 17
 18. 1.2. KINH DOANH QUOÁC TEÁ & KINH DOANH TRONG NÖÔÙC Ñaëc ñieåm chung - Nhöõng nguyeân lyù vaø kyõ naêng cô baûn trong kinh doanh hoaøn toaøn coù theå aùp duïng trong kinh doanh quoác teá cuõng nhö kinh doanh trong nöôùc Ñaëc ñieåm rieâng - Quaûn trò kinh doanh trong nöôùc ñöôïc thöïc hieän trong phaïm vi moät nöôùc trong khi quaûn trò kinh doanh quoác teá ñöôïc thöïc hieän xuyeân qua bieân giôùi caùc nöôùc vaø phöùc taïp hôn, vì: Söï khaùc bieät giöõa caùc nöôùc veà vaên hoùa, chính trò, kinh teá, luaät phaùp, … Phaûi hoaït ñoäng theo quy ñònh cuûa heä thoáng thöông maïi vaø ñaàu tö quoác teá Lieân quan ñeán tyû giaù hoái ñoaùi 18
 19. 1.3. ÑOÄNG CÔ KINH DOANH QUOÁC TEÁ 1.3. NG Nhoùm ñoäng cô ñaåy vaø keùo Nho Môû roäng thò tröôøng (Market expansion) Mô ng (Market Tìm kieám nguoàn löïc (Acquire resources) (Acquire Öu theá veà vò trí (Location advantage) Lôïi theá caïnh tranh (Comparative Lô nh advantage) Baûo veä thò tröôøng (To protect their market) Ba (To Giaûm ruûi ro (Risk reduction) Gia Noã löïc cuûa Chính phuû (Government Noã (Government incentives) incentives) 19
 20. 1.3. ÑOÄNG CÔ KINH DOANH QUOÁC TEÁ (tt) 1.3. NG Ví duï - Ñoäng cô kinh doanh quoác teá cuûa caùc coâng ty Uùc Chi phí (Cost-based) Thò tröôøng (Market-based) Nguoàn löïc töï nhieân (Natural resource based) Chính saùch Chính phuû Uùc (Australia Government policies) Chính saùch Chính phuû nöôùc chuû nhaø (Host Government policies) 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2