Chuyên đề bài tập Vật lí lớp 10

Chia sẻ: Nguyen Binh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:266

0
174
lượt xem
84
download

Chuyên đề bài tập Vật lí lớp 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Chuyên đề bài tập Vật lí lớp 10 giúp các bạn học sinh ôn tập và hệ thống lại kiến thức Vật lí đã học để kì thi đạt kết quả cao.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề bài tập Vật lí lớp 10

 1. - ðT: 01689.996.187 Di n ñàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com C U TRÚC TÀI LI U CHUONG 1; CHUY N ð NG H C CH T ðI M chu de 1; chuyen dong thang deu chu de 2. chuyen dong thang bien doi deu chu de 3. roi tu do chu de 4. chuyen dong tron deu chu de 5. cong van toc chu de 6. on tap - kiem tra chuong 1 CHUONG 2. DONG LUC HOC CHAT DIEM CHU DE 1. TONG HOP-PHAN TICH LUC CHU DE 2. BA ðL NEWTON CHU DE 3. CAC LUC CO HOC THUONG GAP CHU DE 4. CHUYEN DONG NEM NGANG – XIEN CHU DE 5. BÀI T P T NG H P V ð NG L C H C CHU DE 6. CHUYEN DONG CUA HE VAT CHU DE 7. ON TAP - KIEM TRA CHƯƠNG 3; TĨNH H C VÂT R N chu de 1. CAN BANG CUA VAT RAN CHIU NHIEU LUC TAC DUNG Ch ñ 2 MOMEN L C- NG U L C Ch ñ 3. QUY T C H P L C SONG SONG CÙNG CHI U Ch ñ 4. CÁC D NG CÂN B NG.CÂN B NG C A M T V T CÓ M T CHÂN ð Ch ñ 5. CHUY N ð NG T NH TI N,QUAY C A V T R N. chu de 6. on tap kiem tra CHƯƠNG 4; CÁC ð NH LU T B O TOÀN CH ð 1. ð NG LƯ NG. ð NH LU T B O TOÀN ð NG LƯ NG CH ð 2. CÔNG VÀ CÔNG SU T CH ð 3. ð NG NĂNG CH ð 4. Th năng- ñ nh lý bi n thiên th năng CH ð 5. ð NH LU T B O TOÀN CƠ NĂNG CHU DE 6. ÔN T P - KI M TRA CHƯƠNG 5; CƠ H C CH T LƯU CHƯƠNG 6; CH T KHÍ chu de 1. ðL BÔI LƠ- MA RI T chu de 2. ð NH LU T SAC LƠ chu de 3. ðL GAY LUY XÁC chu de 4. PHƯƠNG TRÌNH TR NG THÁI chu de 5. PHƯƠNG TRÌNH CLAPEROL MENDELEEP CHƯƠNG 7; CHAT RAN-CHAT LONG-S CHUY N TH chu de 1. bi n d ng cơ c a ch t r n chu de 2. s dãn n vì nhi t chu de 3. ch t l ng, s c căng b m t, mao d n chu de 4. s chy n th chu de 5. do am khong khi chu de 6. on tap - kiem tra CHƯƠNG 8; CÁC NGUYÊN LÝ NHI T ð NG L C H C 1
 2. - ðT: 01689.996.187 Di n ñàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com DE THI - KIEM TRA L P 10 1 CHUY N ð NG TH NG ð U H và tên:………………………………..Thpt………………….……………….. I. KI N TH C: ∆x x − x0 1. V n t c trung bình: v = = ∆t t − t0 2. ð d i : ∆x = x − xo = v.(t − to ) = v.∆t s 2. T c ñ trung bình: vtb = t 3. Quãng ñư ng ñi ñư c : s = v.t 4. Phương trình c a chuy n ñ ng th ng ñ u: x = x 0 + v (t - t 0 ). N u ch n g c t a ñ và g c th i gian t i v trí v t b t ñ u d i ch (x 0 = 0, t0 = 0) thì x = s = v.t 5. Chú ý: Ch n chi u dương cùng chi u chuy n ñ ng c a v t nào ñó ( n u có nhi u v t) • V t chuy n ñ ng cùng chi u dương v > 0, ngư c chi u dương v < 0. • V t phía dương c a tr c t a ñ x > 0, phía âm c a tr c t a ñ x < 0. • N u hai v t chuy n ñ ng (trên cùng 1 h t a ñ ) + khi hai v t g p nhau thì x1 = x2. + khi hai v t cách nhau 1 kho ng ∆s thì x1 − x2 = ∆s . • N u g c th i gian là lúc b t ñ u chuy n ñ ng thì t 0 = 0. II.BÀI T P T LU N: D ng : Tính v n t c trung bình Bài 1 : M t ôtô ch y trên m t ño n ñư ng th ng t ñ a ñi m A ñ n ñ a ñi m B ph i m t m t kho ng th i gian t. T c ñ c a ôtô trong n a ñ u c a kho ng th i gian này là 60km/h và trong n a cu i là 40km/h. Tính t c ñ trung bình c a ôtô trên c ño n ñư ng AB. ðs : vtb = 50km/h Bài 2 : M t ngư i ñi xe ñ p chuy n ñ ng trên m t ño n ñư ng th ng AB có ñ dài là s. T c ñ c a xe ñ p trong n a ñ u c a ño n ñư ng này là 12km/h là trong n a cu i là 18km/h. Tính t c ñ trung bình c a xe ñ p trên c ño n ñư ng AB. ðs : vtb = 14,4km/h D ng : L p phương trình chuy n ñ ng -ñ nh v trí và th i ñi m hai v t g p nhau Bài 3 : Cùng m t lúc t i hai ñi m A và B cách nhau 10km có hai ôtô ch y cùng chi u trên ño n ñư ng th ng t A ñ n B. V n t c c a ôtô ch y t A là 54km/h và c a ôtô ch y t B là 48km/h. Ch n A làm m c, ch n th i ñi m xu t phát c a hai xe làm m c th i gian và ch n chi u chuy n ñ ng c a hai ôtô làm chi u dương. a. Vi t phương trình chuy n ñ ng c a hai ôtô trên. b. xác ñ nh th i ñi m và v trí c a hai xe khi g p nhau. 5 ðs : a. xA = 54t, xB = 48t + 10 b. sau gi , cách A 90km v phía B. 3 Bài 4 : Lúc 6 gi m t ôtô xu t phát ñi t A v B v i v n t c 60Km/h và cùng lúc m t ôtô 2
 3. - ðT: 01689.996.187 Di n ñàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com khác xu t phát t B v A v i v n t c 50km/h. A và B cách nhau 220km. a. L y AB làm tr c t a ñ , A là g c t a ñ , chi u dương t A ñ n B và g c th i gian là lúc 6gi , l p phương trình chuy n ñ ng c a m i xe. b. Xác ñ nh v trí và th i gian hai xe g p nhau. ðs : a. x1 = 60t, x2 = 220 - 50t b. cách A 120 km v phía B D ng : Xác ñ nh th i ñi m và v trí hai xe khi bi t kho ng cách c a chúng Bài 5 : lúc 8 gi m t ôtô kh i hành ñi t A v B v i v n t c 12m/s. Năm phút sau m t ôtô kh i hành t B v A v i v n t c 10m/s. Bi t AB = 10,2km. Xác ñ nh th i ñi m và v trí hai xe khi chúng cách nhau 4,4km. ðs : th1 : x1 = 4800m và x2 = 9200m th2 : x1 = 9600m và x2 = 5200m Bài 6 : Hai v t chuy n ñ ng ngư c chi u qua A và B cùng lúc, ngư c chi u ñ g p nhau. V t qua A có v n t c v1 = 10m/s, qua B có v n t c v2 = 15m/s. AB = 100m. a. L y tr c t a ñ là ñư ng th ng AB , g c t a ñ B, có chi u dương t A sang B , g c th i gian là lúc chúng cùng qua A và B .Hãy l p phương trình chuy n ñ ng c a m i v t. b. Xác ñ nh v trí và th i ñi m chúng g p nhau. c. Xác ñ nh v trí và th i ñi m chúng cách nhau 25m ðs : a. x1 = -100+ 10t, x2 = -15t b. t = 4s và x = -60m D ng : Xác ñ nh th i ñi m và v trí hai xe g p nhau b ng ñ th Bài 7 : ngư i ñi xe ñ p kh i hành A và ngư i ñi b kh i hành B cùng lúc và kh i hành theo hư ng t A sang B. V n t c ngư i ñi xe ñ p là v1 = 12km/h, ngư i ñi b là v2 = 5km/h.Bi t AB = 14km. a. H s g p nhau sau khi kh i hành bao lâu và cách B bao nhiêu km? b. Tìm l i k t qu b ng ñ th . ðs : g p nhau sau khi kh i hành 2h t i ñi m cách B 10km. Bài 8 : M t xe máy xu t phát t A vào lúc 6 gi và ch y v i v n t c 40km/h ñ ñi ñ n B. M t ôtô xu t phát t B lúc 6gi và ch y v i v n t c 80km/h theo cùng chi u v i xe máy. Coi chuy n ñ ng c a xe máy và ôtô là th ng ñ u. Kho ng cách gi a A và B là 20km. Ch n A làm m c, ch n th i ñi m 6 gi làm m c th i gian và ch n chi u t A ñ n B làm chi u dương. a. Vi t công th c tính quãng ñư ng ñi ñư c và phương trình chuy n ñ ng c a xe máy và ôtô. b. V ñ th t c ñ - th i gian c a xe máy và ôtô trên cùng h tr c x và t. c. căn c vào ñ th v ñư c , hãy xác ñ nh v trí và th i ñi m ôtô ñu i k p xe máy. d. Ki m tra l i k t qu tìm ñư c b ng cách gi i phương trình chuy n ñ ng c a xe máy và ôtô. ðs : a. s1 = 40t → x1 = 40t, s2 = 80(t - 2) → x2 = 80(t - 2) D ng : D a vào ñ th l p phương trình chuy n ñ ng x(km) d2 Bài 9 : ð th chuy n ñ ng c a hai xe ñư c cho như hình v 60 a. L p phương trình chuy n ñ ng c a m i xe. b. D a trên ñ th xác ñ nh th i ñi m hai xe cách nhau 40 30km sau khi g p nhau. ðs : x1 = 60 - 20t, x2 = 40t. b. sau khi g p nhau 0,5h d1 t(h) 0 1 III.PH N TR C NGHI M 3
 4. - ðT: 01689.996.187 Di n ñàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com Câu 1 : Phương trình chuy n ñ ng c a m t ch t ñi m d c theo tr c Ox có d ng : x = 5 + 60t (x : m, t ño b ng gi ). Ch t ñi m ñó xu t phát t ñi m nào và chuy n ñ ng v i v n t c b ng bao nhiêu ? A.T ñi m O, v i v n t c 5km/h. B.T ñi m O, v i v n t c 60 km/h. C.T ñi m M, cách O là 5 km, v i v n t c 5 km/h. D.T ñi m M, cách O là 5 km, v i v n t c 60 km/h. Câu 2 : M t v t chuy n ñ ng th ng ñ u v i v n t c v= 2m/ s. Và lúc t= 2s thì v t có to ñ x= 5m. Phương trình to ñ c a v t là A. x= 2t +5 B. x= -2t +5 C. x= 2t +1 D.x= -2t +1 Câu 3 : Phương trình c a m t v t chuy n ñ ng th ng có d ng: x = -3t + 4 (m; s).K t lu n nào sau ñây ñúng A. V t chuy n ñ ng theo chi u dương trong su t th i gian x(m chuy n ñ ng ) B. V t chuy n ñ ng theo chi u âm trong su t th i gian chuy n 25 ñ ng C. V t ñ i chi u chuy n ñ ng t dương sang âm t i th i ñi m 10 t= 4/3 D. V t ñ i chi u chuy n ñ ng t âm sang dương t i to ñ x= O 5 t(s) 4 Câu 4 : Trên hình là ñ th t a ñ -th i gian c a m t v t chuy n ñ ng th ng. Cho bi t k t lu n nào sau ñây là sai? A. To ñ ban ñ u c a v t là xo = 10m. B. Trong 5 giây ñ u tiên v t ñi ñư c 25m. C. V t ñi theo chi u dương c a tr c to ñ . D. G c th i gian ñư c ch n là th i ñi m v t cách g c to ñ 10m. Câu 5 : Trong các ñ th sau ñây, ñ th nào có d ng c a v t chuy n ñ ng th ng ñ u? A. ð th a B. ð th b và d C. ð th a và c D.Các ñ th a,b và c ñ u ñúng x x v x a) b) c) d) O O O O t t t t Câu 6 : M t v t chuy n ñ ng th ng không ñ i chi u trên 1 quãng ñư ng dài 40m. N a quãng ñư ng ñ u v t ñi h t th i gian t1 = 5s, n a quãng ñư ng sau v t ñi h t th i gian t2 = 2s. T c ñ trung bình trên c quãng ñư ng là: A.7m/s B.5,71m/s C. 2,85m/s D. 0,7m/s Câu 7 : M t v t chuy n ñ ng th ng không ñ i chi u. Trên quãng ñư ng AB, v t ñi n a quãng ñư ng ñ u v i v n t c v1 = 20m/s, n a quãng ñư ng sau v t ñi v i v n t c v2 = 5m/s. V n t c trung bình trên c quãng ñư ng là: A.12,5m/s B. 8m/s C. 4m/s D.0,2m/s Câu 8 : M t xe chuy n ñ ng th ng không ñ i chi u; 2 gi ñ u xe ch y v i v n t c trung bình 60km/h, 3 gi sau xe ch y v i v n t c trung bình 40km/h. V n t c trung bình c a xe 4
 5. - ðT: 01689.996.187 Di n ñàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com trong su t th i gian ch y là: A. 50km/h B. 48km/h C. 44km/h D. 34km/h Câu 9 : M t xe chuy n ñ ng th ng không ñ i chi u có v n t c trung bình là 20Km/h trên 1 3 ño n ñư ng ñ u và 40Km/h trên ño n ñư ng còn l i .V n t c trung bình c a xe trên 4 4 c ño n ñư ng là : A. 30km/h B. 32km/h C. 128km/h D. 40km/h Câu 10 : M t xe chuy n ñ ng th ng không ñ i chi u, trong n a th i gian ñ u xe ch y v i v n t c 12km/h. Trong n a th i gian sau xe ch y v i v n t c 18km/h .V n t c trung bình trong su t th i gian ñi là: A.15km/h B.14,5km/h C. 7,25km/h D. 26km/h Câu 11 : M t ng ơi ñi xe ñ p trên 2/3 ño n ñ ơng ñ u v i v n t c trung bình 10km/h và 1/3 ño n ñ ơng sau v i v n t c trung bình 20km/h. V n t c trung bình c a ng ơi ñi xe ñ p trên c qu ng ñ ơng là A. 12km/h B. 15km/h C. 17km/h D. 13,3km/h Câu 12 : M t ô tô chuy n ñ ng trên m t ño n ñư ng th ng và có v n t c luôn luôn b ng 80 km/h. B n xe n m ñ u ño n th ng và xe ô tô xu t phát t m t ñi m cách b n xe 3 km. Ch n b n xe làm v t m c, ch n th i ñi m ô tô xu t phát làm m c th i gian và ch n chi u chuy n ñ ng c a ô tô làm chi u dương. Phương trình chuy n ñ ng c a xe ô tô trên ño n ñư ng th ng này là : A. x = 3 + 80t. B. x = 80 – 3t. C. x = 3 – 80t. D. x = 80t. Câu 13 : Cùng m t lúc t i hai ñi m A và B cách nhau 10 km có hai ô tô ch y cùng chi u nhau trên ñư ng th ng t A ñ n B. V n t c c a ô tô ch y t A là 54 km/h và c a ô tô ch y t B là 48 km/h. Ch n A làm m c, ch n th i ñi m xu t phát c a hai xe ô tô làm m c th i gian và ch n chi u chuy n ñ ng c a hai xe làm chi u dương. Phương trình chuy n ñ ng c a các ô tô ch y t A và t B l n lư t là ? A. xA = 54t ;xB = 48t + 10. B. xA = 54t + 10; xB = 48t. C.xA = 54t; xB = 48t – 10 . D. xA = -54t, xB = 48t. Câu 14 : N i dung như bài 28, h i kho ng th i gian t lúc hai ô tô xu t phát ñ n lúc ô tô A ñu i k p ô tô B và kho ng cách t A ñ n ñ a ñi m hai xe g p nhau là A. 1 h ; 54 km. B.1 h 20 ph ; 72 km. C.1 h 40 ph ; 90 km. D.2 h ; 108 km. Câu 15 : Trong các phương trình chuy n ñ ng th ng ñ u sau ñây,phương trình nào bi u di n chuy n ñ ng không xu t phát t g c to ñ và ban ñ u hư ng v g c to ñ ? A. x=15+40t (km,h) B. x=80-30t (km,h) C. x= -60t (km,h) D. x=-60-20t (km,h ðáp án câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ðáp án D C C B D B B B B A A A A C B 2 Chuyeån ñoäng thaúng bieán ñoåi ñeàu 5
 6. - ðT: 01689.996.187 Di n ñàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com H và tên:………………………………..Thpt………………….……………….. A. PH N T LU N D ng : Tính v n t c, gia t c, quãng ñư ng ñi trong chuy n ñ ng th ng. Bài 1 : Hai ô tô chuy n ñ ng trên cùng m t ñư ng th ng ñi qua hai ñ a ñi m A và B. Ô tô xu t phát t A ch y nhanh d n và ô tô xu t phát t B ch y ch m d n. So sánh hư ng gia t c c a hai ô tô trong m i trư ng h p sau: a. Hai ô tô ch y cùng chi u. b. Hai ô tô ch y ngư c chi u. Bài 2 : M t ñ n tàu b t ñ u r i ga chuy n ñ ng nhanh d n ñ u, sau 20s ñ t ñ n v n t c 36 km/h. H i sau bao lâu tàu ñ t ñ n v n t c 54 Km/h ? ðs : t = 30s. Bài 3 : M t v t chuy n ñ ng th ng nhanh d n ñ u ñi ñư c ño n ñư ng s1 = 24m và s2 = 64m trong hai kho ng th i gian liên ti p b ng nhau là 4s. Xác ñ nh v n t c ban ñ u và gia t c c a v t. ðs : v0= 3,5m/s a = 1,25m/s2 Bài 4 : M t v t chuy n ñ ng th ng nhanh d n ñ u v i v n t c ñ u v0 = 18 km/h. Trong giây th tư k t lúc b t ñ u chuy n ñ ng nhanh d n, v t ñi ñư c 12m. Hãy tính: a. Gia t c c a v t. b. Quãng ñư ng ñi ñư c sau 10s ðs : a. a = 1,56m/s2. b. s = 127,78m D ng : Chuy n ñ ng nhanh d n ñ u Bài 5 : Khi ôtô ñang ch y v i v n t c 12m/s trên m t ño n ñư ng th ng thì ngư i lái xe tăng ga cho ôtô ch y nhanh d n ñ u. Sau 15s , ôtô ñ t v n t c 15m/s. a. Tính gia t c c a ôtô. b. Tính v n t c c a ôtô sau 30s k t khi tăng ga. c. Tính quãng ñư ng ôtô ñi ñư c sau 30s k t khi tăng ga. ðs : a. a = 0,2m/s2. b. v = 18m/s c. S = 450m Bài 6 : Khi ñang ch y v i v n t c 36km/h thì ôtô b t ñ u ch y xu ng d c. Nhưng do b m t phanh nên ôtô chuy n ñ ng th ng nhanh d n ñ u v i gia t c 0,2m/s2 xu ng h t d c có ñ dài 960m. a. Tính kho ng th i gian ôtô ch y xu ng h t ño n d c. b. V n t c c a ôtô cu i ño n d c là bao nhiêu ? ðs : a. t = 60s b. v = 22m/s Bài 7 : M t ñ n tàu b t ñ u r i ga và chuy n ñ ng th ng nhanh d n ñ u. Sau khi ch y ñư c 1,5km thì ñ n tàu ñ t v n t c 36km/h. Tính v n t c c a ñ n tàu sau khi ch y ñư c 3km k t khi ñ n tàu b t ñ u r i ga. ðs : a = 1/30m/s2 v = 10 2m/s Bài 8 : M t viên bi chuy n ñ ng nhanh d n ñ u không v n t c ñ u trên máng nghiêng và trong giây th 5 nó ñi ñư c quãng ñư ng b ng 36cm. a. Tính gia t c c a viên bi chuy n ñ ng trên máng nghiêng. b. Tính quãng ñư ng viên bi ñi ñư c sau 5 giây k t khi nó b t ñ u chuy n ñ ng. ðs : a. a = 0,08m/s2. b. s = 1m Bài 9 : M t v t chuy n ñ ng th ng nhanh d n ñ u có v n t c ñ u là 18km/h .Trong giây th 5, v t ñi ñư c quãng ñư ng là 5,9m. a. Tính gia t c c a v t. 6
 7. - ðT: 01689.996.187 Di n ñàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com b. Tính quãng ñư ng v t ñi ñư c sau kho ng th i gian là 10s k t khi v t b t ñ u chuy n ñ ng. ðs : a. a = 0,2m/s2. b. s = 60m Bài 10 : Khi ñang ch y v i v n t c 36 km/h thì ô tô b t ñ u ch y xu ng d c. Nhưng do b m t phanh nên ô tô chuy n ñ ng th ng nhanh d n ñ u v i gia t c 0,2 m/s2 xu ng h t ño n d c có ñ dài 960 m. a. Tính kho ng th i gian ô tô ch y xu ng h t ño n d c. b. V n t c ô tô cu i ño n d c là bao nhiêu ? ðs : t = 60s. v = 22m/s Bài 11 : M t viên bi chuy n ñ ng th ng nhanh d n ñ u không v n t c ñ u trên máng nghiêng và trong giây th năm nó ñi ñư c quãng ñư ng b ng 36 cm. a. Tính gia t c c a viên bi chuy n ñ ng trên máng nghiêng. b. Tính quãng ñư ng viên bi ñi ñư c sau 5 s k t khi nó b t ñ u chuy n ñ ng. ðs : a = 0,08m/s2. s = 1m D ng : Chuy n ñ ng ch m d n ñ u Bài 12 : M t ñ n tàu ñang ch y v i v n t c 54km/h thì hãm phanh . Sau ñó ñi thêm 125m n a thì d ng h n. H i 5s sau lúc hãm phanh , tàu ch nào và ñang ch y v i v n t c là bao nhiêu ? ðs : v = 10,5m/s s = 63,75m Bài 13 : Khi ôtô ñang ch y v i v n t c 15m/s trên m t ño n ñư ng th ng thì ngư i lái xe hãm phanh cho ôtô ch y ch m d n ñ u. Sau khi ch y thêm ñư c 125m thì v n t c ôtô ch còn 10m/s. a. Tính gia t c c a ôtô. b. Tính kho ng th i gian ñ ôtô d ng l i h n. c. Tính kho ng th i gian ñ ôtô ch y trên quãng ñư ng 125m ñó. ðs : a. a = -0,5m/s2. b. t1 = 30s. c. t = 10s. D ng : Xác ñ nh v trí và th i ñi m hai xe g p nhau. Bài 14 : Hai ngư i ñi xe ñ p kh i hành cùng 1 lúc và ñi ngư c chi u nhau. Ngư i th nh t có v n t c ñ u là 18km/h và lên d c ch m d n ñ u v i gia t c 20cm/s2. Ngư i th 2 có v n t c ñ u là 5,4 km/h và xu ng d c nhanh ñ u v i gia t c 0,2 m/s2. Kho ng cách gi a hai ngư i là 130m. H i sau bao lâu 2 ngưòi g p nhau và v trí g p nhau. ðS : t = 20s; cách A là 60m D ng : ð th chuy n ñ ng v(m/s Bài 15 : D a vào ñ th hãy ) a. Xác ñ nh gia t c và v n t c ban ñ u c a v t B C 4 trong m i giai ño n. b. Vi t công th c v n t c và phương trình chuy n ñ ng mô t t ng giai ño n chuy n ñ ng c a v t. O A D 2 5 8 t(s) B. BÀI T P TR C NGHI M: Bài 1 : Trong công th c tính v n t c c a chuy n ñ ng th ng nhanh d n ñ u v = vo + at thì: A. v luôn dương. C. a luôn cùng d u v i v. B. a luôn dương. D. a luôn ngư c d u v i v. Bài 2 : Công th c nào dư i ñây là công th c liên h gi a v,a và s. A. v + vo = 2as B. v2 + vo2 = 2as C. v - vo = 2as D. v2 + vo2 = 2as 7
 8. - ðT: 01689.996.187 Di n ñàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com Bài 3 : M t xe l a b t ñ u d i kh i ga và chuy n ñ ng th ng nhanh d n ñ u v i gia t c 0,1 m/s2.Kho ng th i gian ñ xe l a ñ t ñư c v n t c 36km/h là? A. 360s B. 100s C. 300s D. 200s Bài 4 : M t Ô tô chuy n ñ ng th ng nhanh d n ñ u.Sau 10s, v n t c c a ô tô tăng t 4m/s ñ n 6 m/s. Quãng ñư ng mà ô tô ñi ñư c trong kho ng th i gian trên là? A. 500m B. 50m C. 25m D. 100m Bài 5 : M t ñ n tàu ñang ñi v i t c ñ 10m/s thì hãm phanh , chuy n ñ ng ch m d n ñ u . Sau khi ñi thêm ñư c 64m thì t c ñ c a nó ch còn 21,6km/h . Gia t c c a xe và quãng ñư ng xe ñi thêm ñư c k t lúc hãm phanh ñ n lúc d ng l i là ? A. a = 0,5m/s2, s = 100m . B. a = -0,5m/s2, s = 110m . C. a = -0,5m/s2, s = 100m . D. a = -0,7m/s2, s = 200m . Bài 6 : M t v t chuy n ñ ng th ng ch m d n ñ u v i t c ñ ñ u 3m/s và gia t c 2m/s2 , th i ñi m ban ñ u g c to ñ và chuy n ñ ng ngư c chi u dương c a tr c to ñ thì phương trình có d ng. A. x = 3t + t 2 B. x = −3t − 2t 2 C. x = −3t + t 2 D. x = 3t − t 2 Bài 7 : M t v t chuy n ñ ng có ñ th v n t c như hình bên. Công th c v n t c và công th c ñư ng ñi c a v t là: v (m/s) 2 A. v = t ; s = t /2. 40 B. v= 20 + t ; s =20t + t2/2. C. v= 20 – t ; s=20t – t2/2. 20 D.v= 40 - 2t ; s = 40t – t2. t (s) Bài 8 : M t ôtô ñang chuy n ñ ng v i v n t c 10 m/s2 thì 0 b t ñ u chuy n ñ ng nhanh d n ñ u. Sau 20s ôtô ñ t v n 10 20 t c 14m/s. Sau 40s k t lúc tăng t c, gia t c và v n t c c a ôtô l n lư t là: A. 0,7 m/s2; 38m/s. B. 0,2 m/s2; 8m/s. C. 1,4 m/s2; 66m/s. D 0,2m/s2; 18m/s. Bài 9 : V t chuy n ñ ng nhanh d n ñ u theo chi u dương v i v n t c ñ u 2m/s, gia t c 4m/s2: A. V n t c c a v t sau 2s là 8m/s B. ðư ng ñi sau 5s là 60 m C. V t ñ t v n t c 20m/s sau 4 s D. Sau khi ñi ñư c 10 m,v n t c c a v t là 64m/s ðáp án Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ðáp án C D A B C C B D B 3 S rơi t do H và tên:………………………………..Thpt………………….……………….. I.ki n th c: S rơi t do :S rơi c a các v t trong chân không, ch dư i tác d ng c a tr ng l c g i là 8
 9. - ðT: 01689.996.187 Di n ñàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com s rơi t do. a) Phương c a s rơi :Th cho qu d i rơi xu ng, nó rơi ñúng theo phương c a dây d i. V y v t rơi t do chuy n ñ ng theo phương th ng ñ ng b) Tính ch t c a chuy n ñ ng rơi:Chuy n ñ ng rơi t do là m t chuy n ñ ng nhanh d n ñ u. c) Gia t c c a s rơi t do Trong thí nghiêm các v t rơi trong ng ñã hút h t không khí trên, các v t rơi ñư c cùng m t ñ cao trong cùng m t th i gian. V y gia t c c a chúng b ng nhau. cùng m t nơi trên Trái ð t các v t rơi t do v i cùng m t gia t c a=g=9,8m/s2. d) Công th c c a s rơi t do Ch n tr c to ñ OH th ng ñ ng chi u dương t trên xu ng dư i, ta có các công th c : v0=0; Vt = gt h= gt2/2 Vt2 =2gh * Lưu ý: Nên ch n g c th i gian lúc v t rơi, chi u dương t trên xu ng(ñ g>0), g c to ñ t i v trí rơi. Ta có th gi i các bài toán v rơi t do như chuy n ñ ng th ng bi n ñ i ñ u v i: v0 = 0, a = g * Chuy n ñ ng ném th ng có v n t c ñ u v0 , tuỳ theo chi u c a tr c to ñ xác ñ nh ñúng giá tr ñ i s c a g và v0 . 1 2 - Quãng ñư ng v t rơi trong n giây: s n = gn 2 1 - Quãng ñư ng v t rơi trong giây th n : ∆s n = s n − s n −1 = g(2n-1) 2 1 - Quãng ñư ng ñi ñư c trong n giây cu i : ∆s n / c = g(2t-n)n 2 * Bài toán gi t nư c mưa rơi: Gi t 1 ch m ñ t, gi t n b t ñ u rơi. G i t0 là th i gian ñ gi t nư c mưa tách ra kh i mái nhà .Th i gian : - gi t 1 rơi là (n-1)t0 - gi t 2 rơi là (n-2)t0 - gi t (n-1) rơi là t0 - Quãng ñư ng các gi t nư c mưa rơi t l v i các s nguyên l liên ti p( 1,3,5,7,…) II. Bài t p t lu n: Bài 1: M t v t rơi t do t ñ cao 9,6m xu ng ñ t. Tính th i gian rơi và v n t c ch m ñ t. L y g = 9,8m / s 2 . Bài 2: M t hòn ñá rơi t mi ng m t gi ng c n ñ n ñáy gi ng m t 3s.Tính ñ sâu c a gi ng, l y g = 9,8m / s 2 . Bài 3: M t v t ñư c th rơi t do t i nơi có g = 9,8m / s 2 . Tính quãng ñư ng v t rơi ñư c trong 3s và trong giây th 3. Bài 4: Có 2 v t rơi t do t hai ñ cao khác nhau xu ng ñ t, th i gian rơi c a v t 1 g p ñôi thơi gian rơi c a v t 2. Hãy so sánh quãng ñư ng rơi c a hai v t và v n t c khi hai v t ch m ñ t. Bài 5: Trong 0,5s cu i cùng trư c khi ch m ñ t, m t v t rơi t do ñi ñư c quãng ñư ng g p ñôi quãng ñư ng ñi ñư c trong 0,5s trư c ñó. L y g = 10m / s 2 , tính ñ cao th v t. 9
 10. - ðT: 01689.996.187 Di n ñàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com Bài 6: M t v t rơi t do trong giây cu i rơi ñư c 35m.Tính th i gian t lúc b t ñ u rơi t i khi ch m ñ t. Bài 7: M t v t rơi t do t i nơi có g = 10m / s 2 . Trong 2s cu i v t rơi ñư c 180m. Tính th i gian rơi và ñ cao nơi th v t. ðáp án: 10s-500m Bài 8: Tính th i gian rơi c a hòn ñá, bi t r ng trong 2s cu i cùng v t ñã rơi ñư c m t quãng ñư ng dài 60m. L y g = 10m / s 2 . Bài 9: Tính quãng ñư ng m t v t rơi t do ñi ñư c trong giây th 4. L y g = 10m / s 2 . Bài 10: M t v t rơi t do t i nơi có g = 10m / s 2 , th i gian rơi là 10s. Tính: a) Th i gian v t rơi m t mét ñ u tiên. b) Th i gian v t rơi m t mét cu i cùng. Bài 11: T ñ cao 20m m t v t ñư c th rơi t do. L y g = 10m / s 2 . Tính: a) V n t c c a v t lúc ch m ñ t. b) Th i gian rơi. c) V n t c c a v t trư c khi ch m ñ t 1s. Bài 12: M t v t rơi t do, th i gian rơi là 10s. L y g = 10m / s 2 . Tính: a) Th i gian rơi 90m ñ u tiên. b) Th i gian v t rơi 180m cu i cùng. ðáp s : 2s Bài 13: Th i gian rơi c a m t v t ñư c th rơi t do là 4s. L y g = 10m / s 2 . Tính: a) ð cao nơi th v t. b) V n t c lúc ch m ñ t. c) V n t c trư c khi ch m ñ t 1s. d) Quãng ñư ng v t ñi ñư c trong giây cu i cùng. Bài 14: Trư c khi ch m ñ t 1s, m t v t th rơi t do có v n t c là 30m/s. L y g = 10m / s 2 . Tính: a) Th i gian rơi. b) ð cao nơi th v t. c) Quãng ñư ng v t ñi ñư c trong giây th hai. d) V ñ th (v, t) trong 5s ñ u. Bài 15: Hai hòn ñá A và B ñư c th rơi t m t ñ cao. A ñư c th rơi sau B m t kho ng th i gian là 0,5s. Tính kho ng cách gi a A và B sau kho ng th i gian 2s k t khi A b t ñ u rơi. L y g = 9,8m / s 2 . Bài 16: T m t ñ nh tháp, ngư i ta th rơi m t v t.M t giây sau t ng tháp th p hơn 10m, ngư i ta th rơi v t th 2.Hai v t s ñ ng nhau sau bao lâu k t khi v t th nh t ñư c th ? L y g = 10m / s 2 . Bài 17: Sau 2s k t khi gi t nư c th nh t b t ñ u rơi, kho ng cách gi a hai gi t nư c là 25m. Tính xem gi t nư c th 2 rơi tr hơn gi t nư c th nh t là bao lâu? L y g = 10m / s 2 . Bài 18: T vách núi, ngư i ta buông rơi m t hòn ñá xu ng v c sâu. T lúc buông ñ n lúc nghe ti ng hòn ñá ch m ñáy v c là 6,5s. Bi t v n t c truy n âm là 360m/s. L y g = 10m / s 2 . Tính: a) Th i gian rơi. b) Kho ng cách t vách núi t i ñáy v c. Bài 19: Các gi t nư c mưa rơi t mái nhà xu ng sau nh ng kho ng th i gian b ng nhau. Gi t 1 ch m ñ t thì gi t 5 b t ñ u rơi. Tìm kho ng cách gi a các gi t nư c k ti p nhau, bi t mái nhà cao 16m. Bài 20: Hai gi t nư c rơi ra kh i ng nh gi t sau 0,5s. L y g = 10m / s 2 : 10
 11. - ðT: 01689.996.187 Di n ñàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com a) Tính kho ng cách gi a hai gi t nư c sau khi gi t th 1 rơi ñư c 0,5s; 1s; 1,5s. b) Hai gi t nư c ch m ñ t cách nhau 1 kho ng th i gian là bao nhiêu? III. Bài t p tr c nghiêm: Câu 21: Công th c liên h gi a v n t c ném lên theo phương th ng ñ ng và ñ cao c c ñ i ñ t ñư c là 1 A. v02 = gh B. v02 = 2gh C. v02 = gh D. v0 = 2gh 2 Câu 22: Ch n câu sai A. Khi rơi t do m i v t chuy n ñ ng hoàn toàn như nhau B. V t rơi t do không ch u s c c n c a không khí C. Chuy n ñ ng c a ngư i nh y dù là rơi t do D. M i v t chuy n ñ ng g n m t ñ t ñ u ch u gia t c rơi t do Câu 23: M t v t rơi t do không v n t c ban ñ u t ñ cao 5m xu ng. V n t c c a nó khi ch m ñ t là A. v = 8,899m/s B. v = 10m/s C. v = 5m/s D. v = 2m/s Câu 24: M t v t ñư c th t trên máy bay ñ cao 80m. Cho r ng v t rơi t do v i g = 10m/s2, th i gian rơi là A. t = 4,04s. B. t = 8,00s. C. t = 4,00s. D. t = 2,86s. Câu 25: Hai viên bi s t ñư c th rơi cùng ñ cao cách nhau m t kho ng th i gian 0,5s. L y g = 10m/s2. Kho ng cách gi a hai viên bi sau khi viên th nh t rơi ñư c 1,5s là A. 6,25m B. 12,5m C. 5,0m D. 2,5m Câu 26: M t ngư i th xây ném m t viên g ch theo phương th ng ñ ng cho m t ngư i khác trên t ng cao 4m. Ngư i này ch vi c giơ tay ngang ra là b t ñư c viên g ch. L y g = 10m/s2. ð cho viên g ch lúc ngư i kia b t ñư c b ng không thì v n t c ném là A. v = 6,32m/s2. B. v = 6,32m/s. C. v = 8,94m/s2. D. v = 8,94m/s. Câu 27: Ngư i ta ném m t v t t m t ñ t lên cao theo phương th ng ñ ng v i v n t c 4,0m/s. L y g = 10m/s2. Th i gian v t chuy n ñ ng và ñ cao c c ñ i v t ñ t ñư c là A. t = 0,4s; H = 0,8m. B. t = 0,4s; H = 1,6m. C. t = 0,8s; H = 3,2m. D. t = 0,8s; H = 0,8m. 4 CHUY N ð NG TRÒN ð U H và tên:………………………………..Thpt………………….……………….. I. Ki n th c c n nh . t 1 2π 1 ω 1. Chu kì quay: T = = = 2. T n s : f = = n f ω T 2π 2π 2π r 3. V n t c góc: ω = = 2π f 4. V n t c dài: v = ω r = 2π fr = T T v2 5. Gia t c hư ng tâm: aht = = ω 2 r r T: chu kì (s); f : t n s (Hz); ω: v n t c góc (rad/s); v: v n t c dài (m/s); r: bán kính (m); a: gia t c hư ng tâm (m/s2); t: th i gian quay (s); n: s vòng quay. Chuy n ñ ng tròn ñ u 11
 12. - ðT: 01689.996.187 Di n ñàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com * V n d ng các công th c: ∆s + Liên h gi a to ñ cong và to ñ góc : s = R ϕ + V n t c dài v = = const ∆t ϕ + V n t c góc ω = + Liên h : v = R ω t 2π 1 1 + Chu kỳ quay T = =, n : s vòng quay/giây +T ns f= =n + ω = 2πn ω n T v2 + Gia t c hư ng tâm aht = = Rω 2 = const R * Lưu ý : Khi 1 v t v a quay tròn ñ u v a t nh ti n , c n chú ý: + Khi v t có hình tròn lăn không trư t, ñ dài cung quay c a 1 ñi m trên vành b ng quãng ñư ng ñi + V n t c c a 1 ñi m ñ i v i m t ñ t ñư c xác ñ nh b ng công th c c ng v n t c * V n t c dài và gia t c hư ng tâm c a 1 ñi m trên trái ñ t có vĩ ñ ϕ : Trái ñ t quay ñ u quanh tr c ñi qua các ñ a c c nên các ñi m trên m t ñ t s chuy n ñ ng tròn ñ u cùng v n t c góc ω , trên các ñư ng tròn có tâm n m trên tr c trái ñ t π + v = ωR cos ϕ + aht = ω 2 R cos 2 ϕ , v i ω = rad / s 12.3600 s R+h + Quãng ñư ng bay th c c a máy bay là : , = , s, chi u dài ñư ng bay trên m t ñ t, s R h là ñ cao, R là bán kính trái ñ t + Xích làm cho ñĩa và líp có vành quay cùng quãng ñư ng : - ñĩa quay nñ vòng thì quãng ñư ng vành c a nó quay ñư c là sñ = 2 π rñ nñ sñ r - S vòng quay c a líp là nl = = ñ , ( nl cũng là s vòng quay c a bánh sau) 2πrl rl + Hai kim gi , phút lúc t = 0 l ch nhau góc α , th i ñi m l ch nhau góc α l n th n ñư c xác ñ nh b i: tn( ω ph - ω h) = α + 2nπ II. Bài t p. 1. M t bánh xe quay ñ u 100 vòng trong th i gian 2 s. Hãy xác ñ nh: a. Chu kì, t n s . (0,02 s, 50 Hz) b. V n t c góc c a bánh xe. (314 rad) 2. M t ñĩa tròn bán kính 60 cm, quay ñ u v i chu kì là 0,02 s. Tìm v n t c dài c a m t ñi m n m trên vành ñĩa. (188,4 m/s) 3. M t ô tô qua khúc quanh là cung tròn, bán kính 100 m v i v n t c dài 10 m/s. Tìm gia t c hư ng tâm tác d ng vào xe. (1 m/s2) 4. M t ñĩa tròn có bán kính 10 cm, quay ñ u m i vòng h t 0,2 s. Tính t c ñ dài c a m t ñi m n m trên vành ñĩa. (3,14 m/s) 5. M t ô tô có bánh xe bán kính 30 cm quay m i giây ñư c 10 vòng. Tính v n t c c a xe ô tô. (18,84 m/s) 6. M t kim ñ ng h treo tư ng có kim phút dài 10 cm. Cho r ng kim quay ñ u. Tính t c ñ dài và t c ñ góc c a ñi m ñ u kim phút. (1,74.10-3 rad/s, 1,74.10-5 m/s) 7. M t kim ñ ng h treo tư ng có kim gi dài 8 cm. Cho r ng kim quay ñ u. Tính t c ñ dài và t c ñ góc c a ñi m ñ u kim gi . (1,45.10-4 rad/s, 1,16.10-5 m/s) 8. M t ñi m n m trên vành ngoài c a m t l p xe máy cách tr c bánh xe 0,66 m. Xe máy chuy n ñ ng th ng ñ u v i v n t c 12 km/h. Tính t c ñ dài và t c ñ góc c a m t ñi m 12
 13. - ðT: 01689.996.187 Di n ñàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com trên vành l p ñ i v i ngư i ng i trên xe. ( 3,3 m/s, 5 rad/s) 9. M t ñĩa tròn có bán kính 36 cm, quay ñ u m i vòng trong 0,6 s. Tính v n t c góc, v n t c dài c a m t ñi m trên vành ñĩa. (10,5 rad/s, 3,77 m/s) 10. M t qu t máy quay v i v n t c 400 vòng/phút. Cánh qu t dài 0,82 m. Tính v n t c dài và v n t c góc c a m t ñi m ñ u cánh. (41,8 rad/s, 34,33 m/s) 11. M t xe ñ p chuy n ñ ng tròn ñ u trên m t ñư ng tròn bán kính 100 m. Xe ch y m t vòng h t 2 phút. Tính v n t c và v n t c góc. (5,23 m/s; 5,23.10-2 rad/s) 12. M t bánh xe ñ p quay ñ u xung quanh tr c v i v n t c quay 30 rad/s. Bi t bán kính c a bánh xe là 35 cm. Hãy tính v n t c và gia t c c a m t ñi m trên vành bánh xe. (10,5 m/s; 315 m/s2) 13. M t ô tô có bán kính vành ngoài bánh xe là 25 cm. Xe ch y v i v n t c 36 km/h. Tính v n t c góc và gia t c hư ng tâm c a m t ñi m trên vành ngoài bánh xe. (40 rad/s; 400 m/s2) 14. Bình ñi n c a m t xe ñ p có núm quay bán kính 0,5 cm, tì vào l p c a bánh xe. Khi xe ñ p ñi v i v n t c 18 km/h . Tìm s vòng quay trong m t giây c a núm bình ñi n. (159,2 vòng/s) 15. Ô tô ñang chuy n ñ ng th ng ñ u v i v n t c v = 72 km/h. Tính v n t c góc và gia t c hư ng tâm c a m t ñi m trên vành bánh xe bi t bán kính bánh xe là r = 25 cm. (80 rad/s; 1600 m/s2) 16. M t bánh xe quay ñ u v i v n t c góc 5 vòng/s. Bán kính bánh xe là 30 cm. Tính v n t c dài và gia t c hư ng tâm c a m t ñi m trên vành bánh xe. (9,42 m/s) 17. Tìm v n t c góc và v n t c dài c a m t ñi m trên vành ñĩa bi t bán kính ñĩa là r = 20 cm và chu kì quay T = 0,2 s. (31,4 rad/s; 6,28 m/s) 18. Bình ñi n c a m t xe ñ p có núm quay ñư ng kính 1 cm tì vào v . Khi xe ñi v i v n t c 18 km/h thì núm quay quay ñư c bao nhiêu vòng trong m t giây? (159,2 vòng/s) 19. Bánh xe bán kính 60 cm quay ñ u 100 vòng trong 2 giây. a. Tìm chu kì quay và t n s . (0,02 s; 50 Hz) b. Tính v n t c góc và v n t c dài c a m t ñi m trên vành bánh xe. (314 rad/s; 188,4 m/s) 20. Bánh xe bán kính 60 cm ñi ñư c 60 m sau 10 giây. a. Tính v n t c góc và gia t c hư ng tâm. (10 rad/s; 60 m/s2) b. Tính quãng ñư ng mà m t ñi m trên vành bánh xe ñi ñư c trong 5 chu kì. (6π m/s) 5 ÔN T P CHƯƠNG I: ð NG H C CH T ðI M H và tên:………………………………..Thpt………………….……………….. I. Ki n th c c n nh . .. Câu 1: M t ngư i ñi b trên m t ñư ng th ng v i vân t c không ñ i 2m/s. Th i gian ñ ngư i ñó ñi h t quãng ñư ng 780m là A. 6min15s B. 7min30s C. 6min30s D. 7min15s Câu 2: Ch n câu sai. A. To ñ c a 1 ñi m trên tr c 0x có th dương ho c âm. B. To ñ c a 1 ch t ñi m trong các h qui chi u khác nhau là như nhau. 13
 14. - ðT: 01689.996.187 Di n ñàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com C. ð ng h dùng ñ ño kho ng th i gian. D. Giao th a năm M u Thân là m t th i ñi m. Câu 3: Tàu Th ng nh t B c Nam S1 xu t phát t ga Hà N i vào lúc 19h00min, t i ga Vinh vào lúc 0h34min ngày hôm sau. Kho ng th i gian tàu Th ng nh t B c Nam S1 ch y t ga Hà N i t i ga Vinh là A. 5h34min B. 24h34min C. 4h26min D.18h26min Câu 4: Tàu Th ng nh t B c Nam S1 xu t phát t ga Hà N i vào lúc 19h00min, ngày 8 tháng 3 năm 2006, t i ga Sài Gòn vào lúc 4h00min ngày 10 tháng 3 năm 2006. Trong th i gian ñó tàu ph i ngh m t s ga ñ tr khách m t 39min. Kho ng th i gian tàu Th ng nh t B c Nam S1 ch y t ga Hà N i t i ga Sài Gòn là A. 32h21min B. 33h00min C. 33h39min D. 32h39min Câu 5: Bi t gi Bec Lin( C ng hoà liên bang ð c) ch m hơn gi Hà N i 6 gi , tr n chung k t bóng ñá Wold Cup năm 2006 di n ra t i Bec Lin vào lúc 19h00min ngày 9 tháng 7 năm 2006 gi Bec Lin. Khi ñó gi Hà N i là A. 1h00min ngày 10 tháng 7 năm 2006 B. 13h00min ngày 9 tháng 7 năm 2006 C. 1h00min ngày 9 tháng 7 năm 2006 D. 13h00min ngày 10 tháng 7 năm 2006 Câu 6: Chuy n bay c a hãng Hàng không Vi t Nam t Hà N i ñi Pa-ri( C ng hoà Pháp) kh i hành vào lúc 19h30min gi Hà N i ngày hôm trư c, ñ n Pa-ri lúc 6h30min sáng hôm sau theo gi Pa-ri. Th i gian máy bay bay t Hà N i t i Pa-ri là: A. 11h00min B. 13h00min C. 17h00min D. 26h00min Câu 7: Trong chuy n ñ ng th ng, véc tơ v n t c t c th i có A. Phương và chi u không thay ñ i. B. Phương không ñ i, chi u luôn thay ñ i C. Phương và chi u luôn thay ñ i D. Phương không ñ i, chi u có th thay ñ i Câu 8: Chuy n ñ ng th ng ñ u là chuy n ñ ng th ng trong ñó A. v n t c có ñ l n không ñ i theo th i gian. B. ñ d i có ñ l n không ñ i theo th i gian. C. quãng ñư ng ñi ñư c không ñ i theo th i gian. D. t a ñ không ñ i theo th i gian. Câu 9: Trong chuy n ñ ng th ng ñ u véc tơ v n t c t c th i và véc tơ v n t c trung bình trong kho ng th i gian b t kỳ có A. Cùng phương, cùng chi u và ñ l n không b ng nhau B. Cùng phương, ngư c chi u và ñ l n không b ng nhau C. Cùng phương, cùng chi u và ñ l n b ng nhau D. Cùng phương, ngư c chi u và ñ l n không b ng nhau Câu 10: M t ch t ñi m chuy n ñ ng th ng ñ u có phương trình chuy n ñ ng là A. x = x0 + v0t + at2/2 B. x = x0 + vt C. x = v0 + at D. 2 x = x0 - v0t + at /2 Câu 11: Ch n câu sai A. ð d i là véc tơ n i v trí ñ u và v trí cu i c a ch t ñi m chuy n ñ ng. B. ð d i có ñ l n b ng quãng ñư ng ñi ñư c c a ch t ñi m C. Ch t ñi m ñi trên m t ñư ng th ng r i quay v v trí ban ñ u thì có ñ d i b ng không 14
 15. - ðT: 01689.996.187 Di n ñàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com D. ð d i có th dương ho c âm Câu 12: Ch n câu ñúng A. ð l n v n t c trung bình b ng t c ñ trung bình B. ð l n v n t c t c th i b ng t c ñ t c th i C. Khi ch t ñi m chuy n ñ ng th ng ch theo m t chi u thì bao gi i v n t c trung bình cũng b ng t c ñ trung bình D. V n t c t c th i cho ta bi t chi u chuy n ñ ng, do ñó bao gi cũng có giá tr dương. Câu 13: Ch n câu sai A. ð th v n t c theo th i gian c a chuy n ñ ng th ng ñ u là m t ñư ng song song v i tr c 0t. B. Trong chuy n ñ ng th ng ñ u, ñ th theo th i gian c a to ñ và c a v n t c là nh ng ñư ng th ng C. ð th to ñ theo th i gian c a chuy n ñ ng th ng bao gi cũng là m t ñư ng th ng D. ð th to ñ theo th i gian c a chuy n ñ ng th ng ñ u là m t ñư ng th ng xiên góc Câu 14: Ch n câu sai. M t ngư i ñi b trên m t con ñư ng th ng. C ñi ñư c 10m thì ngư i ñó l i nhìn ñ ng h và ño kho ng th i gian ñã ñi. K t qu ño ñư c ghi trong b ng sau: TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ∆x(m) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 ∆t(s) 8 8 10 10 12 12 12 14 14 A. V n t c trung bình trên ño n ñư ng 10m l n th 1 là 1,25m/s. B. V n t c trung bình trên ño n ñư ng 10m l n th 3 là 1,00m/s. C. V n t c trung bình trên ño n ñư ng 10m l n th 5 là 0,83m/s. D. V n t c trung bình trên c quãng ñư ng là 0,91m/s Câu 15: Ch n câu ñúng. A. M t v t ñ ng yên n u kho ng cách t nó ñ n v t m c luôn có giá tr không ñ i. B. M t tr i m c ñ ng ðông, l n ñ ng Tây vì trái ñ t quay quanh tr c B c – Nam t Tây sang ðông. C. Khi xe ñ p ch y trên ñư ng th ng, ngư i ñ ng trên ñư ng th y ñ u van xe v thành m t ñư ng tròn. D. ð i v i ñ u mũi kim ñ ng h thì tr c c a nó là ñ ng yên. Câu 16: Hai ngư i ñi b theo m t chi u trên m t ñư ng th ng AB, cùng xu t phát t i v trí A, v i v n t c l n lư t là 1,5m/s và 2,0m/s, ngư i th hai ñ n B s m hơn ngư i th nh t 5,5min. Quãng ñư ng AB dài A. 220m B. 1980m C. 283m D. 1155m Câu 17: M t ôtô ch y trên ñư ng th ng. Trên n a ñ u c a ñư ng ñi, ôtô ch y v i t c ñ không ñ i b ng 50km/h. Trên n a sau, ôtô ch y v i t c ñ không ñ i b ng 60km/h. T c ñ trung bình c a ôtô trên c quãng ñư ng là A. 55,0km/h B. 50,0km/h C. 60,0km/h D. 54,5km/h Câu 18: Hai xe ch y ngư c chi u ñ n g p nhau, cùng kh i hành m t lúc t hai ñ a ñi m A và B cách nhau 120km. V n t c c a xe ñi t A là 40km/h, c a xe ñi t B là 20km/h. 1. Phương trình chuy n ñ ng c a hai xe khi ch n tr c to ñ 0x hư ng t A sang B, g c 0≡A là A. xA = 40t(km); xB = 120 + 20t(km) B. xA = 40t(km); xB = 120 - 20t(km) 15
 16. - ðT: 01689.996.187 Di n ñàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com C. xA = 120 + 40t(km); xB = 20t(km) D. xA = 120 - 40t(km); xB = 20t(km) 2. Th i ñi m mà 2 xe g p nhau là A. t = 2h B. t = 4h C. t = 6h D. t = 8h 3. V trí hai xe g p nhau là A. Cách A 240km và cách B 120km B. Cách A 80km và cách B 200km C. Cách A 80km và cách B 40km D. Cách A 60km và cách B 60km Câu 19: Trong thí nghi m v chuy n ñ ng th ng c a m t v t ngư i ta ghi ñư c v trí c a v t sau nh ng kho ng th i gian 0,02s trên băng gi y ñư c th hi n trên b ng sau: A B C D E G H V trí(mm) 0 22 48 78 112 150 192 Th i ñi m(s) 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 Chuy n ñ ng c a v t là chuy n ñ ng A. Th ng ñ u B. Th ng nhanh d n ñ u. C. Th ng ch m d n ñ u. D. Th ng nhanh d n ñ u sau ñó ch m d n ñ u. Câu 20: M t ôtô ch y trên m t ñư ng th ng, l n lư t ñi qua 3 ñi m A, B, C cách ñ u nhau m t kho ng 12km. Xe ñi ño n AB h t 20min, ño n BC h t 30min. V n t c trung bình trên A. ðo n AB l n hơn trên ño n BC B. ðo n AB nh hơn trên ño n BC C. ðo n AC l n hơn trên ño n AB D. ðo n AC nh hơn trên ño n BC Câu 21: T c k c a m t ôtô ñang ch y ch 70km/h t i th i ñi m t. ð ki m tra xem ñ ng h t c k ñó ch có ñúng không, ngư i lái xe gi nguyên v n t c, m t ngư i hành khách trên xe nhìn ñ ng h và th y xe ch y qua hai c t cây s bên ñư ng cách nhau 1 km trong th i gian 1min. S ch c a t c k A. B ng v n t c c a c a xe B. Nh hơn v n t c c a xe C. L n hơn v n t c c a xe D. B ng ho c nh hơn v n t c c a xe Câu 22: Trong chuy n ñ ng th ng bi n ñ i ñ u, véc tơ gia t c t c th i có ñ c ñi m A. Hư ng thay ñ i, ñ l n không ñ i B. Hư ng không ñ i, ñ l n thay ñ i C. Hư ng thay ñ i, ñ l n thay ñ i D. Hư ng không ñ i, ñ l n không ñ i Câu 23: Công th c liên h v n t c và gia t c trong chuy n ñ ng th ng bi n ñ i ñ u A. v = v0 + at2 B. v = v0 + at C. v = v0 – at D. v = - v0 + at Câu 24: Trong công th c liên h gi v n và gia t c trong chuy n ñ ng th ng bi n ñ i ñ u ñư c xác ñ nh A. Chuy n ñ ng nhanh d n ñ u a và v cùng d u. Chuy n ñ ng ch m d n ñ u a và v trái d u B. Chuy n ñ ng nhanh d n ñ u a và v trái d u. Chuy n ñ ng ch m d n ñ u a và v trái d u C. Chuy n ñ ng nhanh d n ñ u a và v trái d u. Chuy n ñ ng ch m d n ñ u a và v cùng d u D. Chuy n ñ ng nhanh d n ñ u a và v cùng d u. Chuy n ñ ng ch m d n ñ u a và v 16
 17. - ðT: 01689.996.187 Di n ñàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com cùng d u Câu 25: Chuy n ñ ng c a m t xe máy ñư c mô t b i ñ th v(m/s) 20 0 20 60 70 t(s) Chuy n ñ ng c a xe máy là chuy n ñ ng A. ð u trong kho ng th i gian t 0 ñ n 20s, ch m d n ñ u trong kho ng th i gian t 60 ñ n 70s B. Ch m d n ñ u trong kho ng th i gian t 0 ñ n 20s, nhanh d n ñ u trong kho ng th i gian t 60 ñ n 70s C. ð u trong kho ng th i gian t 20 ñ n 60s, ch m d n ñ u trong kho ng th i gian t 60 ñ n 70s D. Nhanh d n ñ u trong kho ng th i gian t 0 ñ n 20s, ñ u trong kho ng th i gian t 60 ñ n 70s Câu 26: Ch n câu sai Ch t ñi m chuy n ñ ng theo m t chi u v i gia t c a = 4m/s2 có nghĩa là A. Lúc ñ u v n t c b ng 0 thì sau 1s v n t c c a nó b ng 4m/s B. Lúc v n t c b ng 2m/s thì sau 1s v n t c c a nó b ng 6m/s C. Lúc v n t c b ng 2/s thì sau 2s v n t c c a nó b ng 8m/s D. Lúc v n t c b ng 4m/s thì sau 2s v n t c c a nó b ng 12m/s Câu 27: Ch n câu sai Khi m t ch t ñi m chuy n ñ ng th ng bi n ñ i ñ u thì nó A. Có gia t c không ñ i B. Có gia t c trung bình không ñ i C. Ch có th chuy n ñ ng nhanh d n ho c ch m d n D. Có th lúc ñ u chuy n ñ ng ch m d n sau ñó chuy n ñ ng nhanh d n Câu 28: V n t c vũ tr c p I( 7,9km/s) là v n t c nh nh t ñ các con tàu vũ tr có th bay quanh Trái ñ t. Sau khi phóng 160s con tàu ñ t ñư c v n t c trên, gia t c c a tàu là A. 49,375km/s2 B. 2,9625km/min2 C. 2962,5m/min2 D. 49,375m/s2 Câu 29: M t ch t ñi m chuy n ñ ng trên tr c 0x v i gia t c không ñ i a = 4m/s2 và v n t c ban ñ u v0 = - 10m/s. A. Sau th i gian 2,5s thì v t d ng l i, sau ñó ti p t c chuy n ñ ng ch m d n ñ u. V n t c c a nó lúc t = 5s là v = 10m/s. B. Sau th i gian 2,5s thì v t d ng l i, sau ñó ti p t c chuy n ñ ng nhanh d n ñ u. V n t c c a nó lúc t = 5s là v = - 10m/s. C. Sau th i gian 2,5s thì v t d ng l i, sau ñó ti p t c chuy n ñ ng nhanh d n ñ u. V n t c c a nó lúc t = 5s là v = 10m/s. D. Sau th i gian 2,5s thì v t d ng l i, sau ñó ti p v n ñ ng yên. V n t c c a nó lúc t = 5s là v = 0m/s. 17
 18. - ðT: 01689.996.187 Di n ñàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com Câu 30: Phương trình chuy n ñ ng th ng bi n ñ i ñ u A. x = x0 + v0t2 + at3/2B. x = x0 + v0t + a2t/2 C. x = x0 + v0t + at/2 D. x = 2 x0 + v0t + at /2 Câu 31: ð th v n t c c a m t ch t ñi m chuy n v(m/s) ñ ng d c theo tr c 0x ñư c bi u di n trên hình v . Gia t c c a ch t ñi m trong nh ng kho ng th i gian 6 0 ñ n 5s; 5s ñ n 15s; >15s l n lư t là A. -6m/s2; - 1,2m/s2; 6m/s2 0 5 10 15 t(s) B. 0m/s2; 1,2m/s2; 0m/s2 C. 0m/s2; - 1,2m/s2; 0m/s2 -6 D. - 6m/s2; 1,2m/s2; 6m/s2 Câu 32: Ch n câu sai Ch t ñi m chuy n ñ ng nhanh d n ñ u khi: A. a > 0 và v0 > 0 B. a > 0 và v0 = 0 C. a < 0 và v0 > 0 D. a > 0 và v0 =0 Câu 33: M t ch t ñi m chuy n ñ ng d c theo tr c 0x theo phương trình x = 2t + 3t2 trong ñó x tính b ng m, t tính b ng s. Gia t c; to ñ và v n t c c a ch t ñi m lúc 3s là A. a = 1,5m/s2; x = 33m; v = 6,5m/s B. a = 1,5m/s; x = 33m; v = 6,5m/s C. a = 3,0m/s2; x = 33m; v = 11m/s D. a = 3,0m/s; x = 33m; v = 11m/s Câu 34: V n t c c a m t ch t ñi m chuy n ñ ng d c theo tr c 0x cho b i h th c v = 15 – 8t(m/s). Gia t c và v n t c c a ch t ñi m lúc t = 2s là A. a = 8m/s2; v = - 1m/s. B. a = 8m/s2; v = 1m/s. C. a = - 8m/s2; v = - 1m/s. D. a = - 8m/s2; v = 1m/s. Câu 35: M t ôtô ñang chuy n ñ ng v i v n t c không ñ i 30m/s. ð n chân m t con d c, ñ t nhiên máy ng ng ho t ñ ng và ôtô theo ñà ñi lên d c. Nó luôn có m t gia t c ngư c chi u v i v n t c ban ñ u và b ng 2m/s2 trong su t quá trình lên và xu ng d c. Ch n tr c to ñ cùng hư ng chuy n ñ ng, g c to ñ và g c th i gian lúc xe v trí chân d c. Phương trình chuy n ñ ng; th i gian xe lên d c; v n t c c a ôtô sau 20s l n lư t là A. x = 30 – 2t; t = 15s; v = -10m/s. B. x = 30t + t2; t = 15s; v = 70m/s. C. x = 30t – t2; t = 15s; v = -10m/s. D. x = - 30t + t2; t = 15s; v = - 10m/s. Câu 36: Công th c liên h gi a v n t c ném lên theo phương th ng ñ ng và ñ cao c c ñ i ñ t ñư c là 1 A. v02 = gh B. v02 = 2gh C. v02 = gh D. v0 = 2gh 2 Câu 37: Ch n câu sai A. Khi rơi t do m i v t chuy n ñ ng hoàn toàn như nhau B. V t rơi t do không ch u s c c n c a không khí C. Chuy n ñ ng c a ngư i nh y dù là rơi t do D. M i v t chuy n ñ ng g n m t ñ t ñ u ch u gia t c rơi t do Câu 38: M t v t rơi t do không v n t c ban ñ u t ñ cao 5m xu ng. V n t c c a nó khi ch m ñ t là A. v = 8,899m/s B. v = 10m/s C. v = 5m/s D. v = 2m/s 18
 19. - ðT: 01689.996.187 Di n ñàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com Câu 39: M t v t ñư c th t trên máy bay ñ cao 80m. Cho r ng v t rơi t do v i g = 10m/s2, th i gian rơi là A. t = 4,04s. B. t = 8,00s. C. t = 4,00s. D. t = 2,86s. Câu 40: Hai viên bi s t ñư c th rơi cùng ñ cao cách nhau m t kho ng th i gian 0,5s. L y g = 10m/s2. Kho ng cách gi a hai viên bi sau khi viên th nh t rơi ñư c 1,5s là A. 6,25m B. 12,5m C. 5,0m D. 2,5m Câu 41: M t ôtô ñang chuy n ñ ng v i v n t c 72km/h thì gi m ñ u t c ñ cho ñ n khi d ng l i. Bi t r ng sau quãng ñư ng 50m, v n t c gi m ñi còn m t n a. Gia t c và quãng ñư ng t ñó cho ñ n lúc xe d ng h n là A. a = 3m/s2; s = 66,67m B. a = -3m/s2; s = 66,67m C. a = -6m/s2; s = 66,67m D. a = 6m/s2; s = 66,67m Câu 42: M t ngư i th xây ném m t viên g ch theo phương th ng ñ ng cho m t ngư i khác trên t ng cao 4m. Ngư i này ch vi c giơ tay ngang ra là b t ñư c viên g ch. L y g = 10m/s2. ð cho viên g ch lúc ngư i kia b t ñư c b ng không thì v n t c ném là A. v = 6,32m/s2. B. v = 6,32m/s. C. v = 8,94m/s2. D. v = 8,94m/s. Câu 43: Ngư i ta ném m t v t t m t ñ t lên cao theo phương th ng ñ ng v i v n t c 4,0m/s. L y g = 10m/s2. Th i gian v t chuy n ñ ng và ñ cao c c ñ i v t ñ t ñư c là A. t = 0,4s; H = 0,8m. B. t = 0,4s; H = 1,6m. C. t = 0,8s; H = 3,2m. D. t = 0,8s; H = 0,8m. Câu 44: M t máy bay ch khách mu n c t cánh ñư c ph i ch y trên ñư ng băng dài 1,8km ñ ñ t ñư c v n t c 300km/h. Máy bay có gia t c không ñ i t i thi u là A. 50000km/h2 B. 50000m/s2 C. 25000km/h2 D. 25000m/s2 Câu 45: M t ñoàn tàu r i ga chuy n ñ ng nhanh d n ñ u v i gia t c 0,1m/s2 trên ño n ñư ng 500m, sau ñó chuy n ñ ng ñ u. Sau 1h tàu ñi ñư c ño n ñư ng là A. S = 34,5km. B. S = 35,5km. C. S = 36,5km. D. S = 37,5km. Câu 46: Phương và chi u c a véc tơ v n t c trong chuy n ñ ng tròn là A. Phương ti p tuy n v i bán kính ñư ng tròn qu ñ o, chi u cùng chi u chuy n ñ ng. B. Phương vuông góc v i bán kính ñư ng tròn qu ñ o, chi u cùng chi u chuy n ñ ng. C. Phương ti p tuy n v i bán kính ñư ng tròn qu ñ o, chi u ngư c chi u chuy n ñ ng. D. Phương vuông góc v i bán kính ñư ng tròn qu ñ o, chi u ngư c chi u chuy n ñ ng. Câu 47: Công th c t c ñ dài; t c ñ góc trong chuy n ñ ng tròn ñ u và m i liên h gi a chúng là s ϕ ϕ s A. v = ; ω = ; v = ωR B. v = ; ω = ; ω = vR t t t t s ϕ ϕ s C. v = ; ω = ; ω = Vr D. v = ; ω = ; v = ωR t t t t Câu 48: Hãy ch n câu sai A. Chu kỳ ñ c trưng cho chuy n ñ ng tròn ñ u. Sau m i chu kỳ T, ch t ñi m tr v v trí ban ñ u và l p l i chuy n ñ ng như trư c. Chuy n ñ ng như th g i là chuy n ñ ng tu n hoàn v i chu kỳ T. B. Chu kỳ ñ c trưng cho chuy n ñ ng tròn. Sau m i chu kỳ T, ch t ñi m tr v v trí ban ñ u và l p l i chuy n ñ ng như trư c. Chuy n ñ ng như th g i là chuy n ñ ng tu n hoàn v i chu kỳ T. C. Trong chuy n ñ ng tròn ñ u, chu khỳ là kho ng th i gian ch t ñi m ñi h t m t vòng trên ñư ng tròn. D. T n s f c a chuy n ñ ng tròn ñ u là ñ i lư ng ngh ch ñ o c a chu kỳ và chính là s 19
 20. - ðT: 01689.996.187 Di n ñàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com vòng ch t ñi m ñi ñư c trong m t giây. Câu 49: Công th c liên h gi a t c ñ góc ω v i chu kỳ T và t n s f là A. ω = 2π/T; f = 2πω. B. T = 2π/ω; f = 2πω. C. T = 2π/ω; ω = 2πf. D.ω = 2π/f; ω = 2πT. Câu 50: Ch n câu ñúng Trong các chuy n ñ ng tròn ñ u A. Cùng bán kính, chuy n ñ ng nào có chu kỳ l n hơn thì có t c ñ dài l n hơn. B. Chuy n ñ ng nào có chu kỳ nh hơn thì thì có t c ñ góc nh hơn. C. Chuy n ñ ng nào có t n s l n hơn thì thì có chu kỳ nh hơn. D. V i cùng chu kỳ, chuy n ñ ng nào có bán kính nh hơn thì t c ñ góc nh hơn. Câu 51: Kim gi c a m t ñ ng h dài b ng 3/4 kim phút. T s gi a t c ñ góc c a hai kim và t s gi a t c ñ dài c a ñ u mút hai kim là A. ωh/ωmin = 1/12; vh/vmin = 1/16. B. ωh/ωmin = 12/1; vh/vmin = 16/1. C. ωh/ωmin = 1/12; vh/vmin = 1/9. D. ωh/ωmin = 12/1; vh/vmin = 9/1. Câu 52: V tinh nhân t o c a Trái ð t ñ cao 300km bay v i v n t c 7,9km/s. Coi chuy n ñ ng là tròn ñ u; bán kính Trái ð t b ng 6400km. T c ñ góc; chu kỳ và t n s c a nó l n lư t là A. ω = 0,26rad/s; T = 238,6s; f = 4,19.10-3Hz. B. ω = 0,26rad/s; f = 238,6s; T = -3 4,19.10 Hz. C. ω = 1,18.10-3rad/s; f = 5329s; T = 1,88.10-4Hz. D. ω = 1,18.10-3rad/s; T = 5329s; f = 1,88.10-4Hz. Câu 53: Ch n câu sai Trong chuy n ñ ng tròn ñ u: A. Véc tơ gia t c c a ch t ñi m luôn hư ng vào tâm. B. Véc tơ gia t c c a ch t ñi m luôn vuông góc v i véc tơ v n t c. C. ð l n c a véc tơ gia t c c a ch t ñi m luôn không ñ i D. Véc tơ gia t c c a ch t ñi m luôn không ñ i Câu 54: Chon câu sai Công th c tính gia t c hư ng tâm trong chuy n ñ ng tròn ñ u A. aht = v2/R. B. aht = v2R. C. aht = ω2R. D. aht = 4π2f2/R. Câu 55: Kim giây c a m t ñ ng h dài 2,5cm. Gia t c c a ñ u mút kim giây là A. aht = 2,74.10-2m/s2. B. aht = 2,74.10-3m/s2. C. aht = 2,74.10-4m/s2. D. aht = -5 2 2,74.10 m/s . Câu 56: Bi t kho ng cách gi a Trái ð t và M t Trăng là 3,84.108m, chu kỳ c a M t Trăng quay quanh Trái ð t là 27,32ngày. Gia t c c a M t Trăng trong chuy n ñ ng quay quanh Trái ð t là A. aht = 2,72.10-3m/s2. B. aht = 0,20. 10-3m/s2. C. aht = 1,85.10-4m/s2. D. aht = -3 2 1,72.10 m/s . Câu 57: Ch n câu sai A. Qu ñ o c a m t v t là tương ñ i. ð i v i các h quy chi u khác nhau thì qu ñ o c a v t là khác nhau. B. V n t c c a v t là tương ñ i. Trong các h quy chi u khác nhau thì v n t c c a cùng m t v t là khác nhau. C. Kho ng cách gi a hai ñi m trong không gian là tương ñ i. D. Nói r ng Trái ð t quay quanh M t Tr i hay M t Tr i quay quanh Trái ð t ñ u ñúng. Câu 58: M t chi c thuy n chuy n ñ ng ngư c dòng v i v n t c 14km/h so v i m t nư c. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản