intTypePromotion=1

CHUYÊN ĐỀ ÔN THI TRẮC NGHIỆM MÔN SINH: SỰ DI TRUYỀN QUA TẾ BÀO CHẤT

Chia sẻ: Thanh Cong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
75
lượt xem
15
download

CHUYÊN ĐỀ ÔN THI TRẮC NGHIỆM MÔN SINH: SỰ DI TRUYỀN QUA TẾ BÀO CHẤT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chuyên đề ôn thi trắc nghiệm môn sinh: sự di truyền qua tế bào chất', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHUYÊN ĐỀ ÔN THI TRẮC NGHIỆM MÔN SINH: SỰ DI TRUYỀN QUA TẾ BÀO CHẤT

  1. S DI TRUY N QUA T BÀO CH T Hi n tư ng di truy n l p th ñã ñư c phát hi n b i: Câu 1 Menñen A) Mocgan B) Côren và Bo C) Oatxơn và Críc D) C ðáp án B n ch t hoá h c c a các gen ngoài NST là: Câu 2 ARN A) ADN B) Th ăn khu n C) Plasmit D) B ðáp án Gen ngoài nhân ñư c th y : Câu 3 Ti th và l p th A) Plasmit c a vi khu n B) Ribôxôm C) A và B ñúng D) -D ðáp án ADN ngoài nhân có m t trong các c u trúc nào c a t bào ñ ng v t có nhân Câu 4 chính th c L p th A) Plasmit B) Ti th C) T t c ñ u ñúng D) C ðáp án ADN có m t trong các c u trúc nào c a t bào có nhân chính th c Câu 5 L p th và Ti th A) Plasmit B) Nhân t bào C) A và C ñúng D) -D ðáp án ði m khác nhau cơ b n gi a ADN trong nhân và ADN ngoài nhânv c u trúc là: Câu 6 ADN trong nhân không có c u trúc d ng vòng A) C u trúc hoá hóc c a hai lo i ADN nàykhác nhau m t s bazơ nitric B) ADN ngoài nhân có s lư ng ñơn phân ít hơn C) A và C ñúng D) -D ðáp án ði m khác nhau cơ b n gi a ADN trong nhân và ADN ngoài nhânv ch c năng Câu 7 là: ADN ngoài nhân không mang thông tin di truy n quy ñ nh tính tr ng A) ADN ngoài nhân không có kh năng sao mã ra mARN B) http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  2. ADN ngoài nhân có kh năng t nhân ñôi ñ c l p v i ADN trong nhân C) A và C ñúng D) C ðáp án Khi gen ngoài nhân b ñ t bi n Câu 8 T t c các t bào con ñ u mang nhân ñ t bi n A) Tính ch t c a gen ñ t bi n ch ñư c bi u hi n cơ th ñ ng h p B) Gen ñ t bi n không phân b ñ u cho các t bào con C) ð t bi n s không ñư c di truy n cho các th h sau D) C ðáp án Khi gen trên ADN c a l c l p th c v t b ñ t bi n s không d n ñ n k t qu Câu 9 nào dư i ñây` L c l p s m t kh năng t ng h p di p l clàm xu t hi n màu tr ng A) S phân ph i ng u nhiên và không ñ ng ñ u c a nh ng l p th này thông qua B) quá trình nguyên phân s sinh ra hiên tư ng lá có ñ m xanh ñ m tr ng Trong m t t bào có mang nhân ñ t bi n s có hai lo i l c l p xanh và tr ng C) Làm cho toàn cây hoá tr ng do không t ng h p ñư c di p l c D) D ðáp án Làm th nào ñ phân bi t ñ t bíên gen trên ADN c a l c l p th c v t làm l c Câu 10 l p m t kh năng t ng h p di p l c làm xu t hi n màu tr ng v i ñ t bi n c a gen trên ADN trong nhân gây b nh b ch t ng c a cây Trư ng h p ñ t bi n ngoài nhân s gây hi n tư ng lá có ñ m xanh ñ m tr ng, A) ñ t bi n trong nhân s làm toàn thân có màu tr ng Trư ng h p ñ t bi n ngoài nhân gen ñ t bi n s không di truy n, ñ t bi n trong B) nhân gen ñ t bi n có th di truy n ñư c cho th h t bào sau Trư ng h p ñ t bi n ngoài nhân gen ñ t bi n s di truy n, ñ t bi n trong nhân C) gen ñ t bi n không di truy n ñư c cho th h t bào sau Không th phân bi t ñư c D) A ðáp án Trong di truy n qua t bào ch t Câu 11 Vai trò c a b và m là như nhau A) Vai trò c a cơ th mang nhi m s c th gi i tính XX ñóng vai trò quy t ñ nh B) Vai trò ch y u thu c v cơ th cái C) S di truy n qua các tính tr ng ch u s chi ph i c a quy ñ nh Menñen D) C ðáp án Nh n xét nào dư i ñây là không ñúng trong trư ng h p di truy n qua t bào ch t Câu 12 Lai thu n ngh ch cho k t qu khác nhau A) Tính tr ng luôn luôn ñư c di truy n qua dòng m B) Tính tr ng ñư c bi u hi n ñ ng lo t qua th h lai C) Tính tr ng bi u hi n ñ ng lo t cơ th cái c a th h lai D) D ðáp án Hi n tư ng di truy n qua t bào ch t có ñ c ñi m Câu 13 Lai thu n ngh ch cho k t qu khác nhau A) Tính tr ng luôn luôn ñư c di truy n theo dòng m B) Tính tr ng bi u hi n ñ ng lo t th h lai C) http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  3. T t c ñ u ñúng D) -D ðáp án T i sao trong di truy n qua t bào ch t tính tr ng luôn luôn ñư c di truy n theo Câu 14 dòng m và cho k t qu khác nhau trong lai th ân ngh ch? Do gen chi ph i tính tr ng di truy n k t h p v i nhi m s c th (NST) gi i tính X A) Do gen chi ph i tính tr ng di truy n k t h p v i nhi m s c th (NST) gi i tính Y B) Do h p t nh n t bào ch t có mang gen ngoài nhân ch y u t m C) Do h p t nh n v t ch t di truy n ch y u t m D) C ðáp án S khác nhau cơ b n trong ñ c ñi m di truy n qua t bào ch t và di truy n qua Câu 15 nhân th hi n ñ c ñi m nào ? Di truy n qua t bào ch t không phân tính như các t l ñ c thù như gen trong A) nhân và luôn luôn di truy n theo dòng m . Di truy n qua t bào ch t cho k t qu khác nhau trong lai thu n ngh ch, gen trong B) nhân luôn cho k t qu khác nhau trong lai thu n ngh ch Di truy n qua t bào ch t cho hi n tư ng phân tính theo gi i tính còn gen trong C) nhân luôn luôn cho k t qu gi ng nhau c hai gi i Trong di truy n qua t bào ch t vai trò ch y u thu c v cơ th m còn gen trong D) nhân vai trò ch y u thu c v cơ th b A ðáp án S khác nhau cơ b n trong ñ c ñi m di truy n qua t bào ch t và di truy n liên Câu 16 k t v i gi i tính gen trên nhi m s c th X th hi n ñi m nào ? Di truy n qua t bào ch t không cho k t qu khác nhau trong lai thu n ngh ch, A) gen trên NST gi i tính cho k t qu khác nhau trong lai thu n ngh ch Di truy n qua t bào ch t không phân tính theo các t l ñ c thù như trư ng h p B) gen trên NST gi i tính và luôn luôn di truy n theo dòng m Trong di truy n qua t bào ch t tính tr ng bi u hi n ch y u cơ th cái XX còn C) gen trên NST gi i tính bi u hi n ch y u cơ th ñ c XY Trong di truy n qua t bào ch t vai trò ch y u thu c v cơ th m còn gen trên D) NST gi i tính vai trò ch y u thu c v cơ th b . B ðáp án http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2