intTypePromotion=1

Cung cầu và cân bằng thị trường

Chia sẻ: Lê Văn Thơm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

2
1.934
lượt xem
355
download

Cung cầu và cân bằng thị trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

tài liệu kinh tế học Vi mô giua1p các bạn năm các khái nhiệm như: Cung - Cầu- Trạng thái cân bằng thị trường -Độ co giãn cung và cầu - thăng dư sản xuất, thặng dư tiêu dùng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cung cầu và cân bằng thị trường

 1. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Kinh tế vi mô Bài giảng 2 2005-2006 CHÖÔNG 2 CAÀU, CUNG VAØ CAÂN BAÈNG THÒ TRÖÔØNG CAÙC CHUÛ ÑEÀ CHÍNH Caàu Cung Traïng thaùi caân baèng cuûa thò tröôøng Söï thay ñoåi traïng thaùi caân baèng thò tröôøng Ñoäï co giaõn cuûa Cung vaø Caàu Thaëng dö tieâu duøng vaø thaëng dö saûn xuaát 9/6/2005 Ñaëng Vaên Thanh 2 Ñaëng Vaên Thanh 1
 2. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Kinh tế vi mô Bài giảng 2 2005-2006 Caàu Khaùi nieäm. Caàu cuûa moät haøng hoaù, dòch vuï laø soá löôïng cuûa haøng hoaù, dòch vuï ñoù maø nhöõng ngöôøi tieâu duøng saün loøng mua töông öùng vôùi caùc möùc giaù khaùc nhau trong moät khoaûng thôøi gian xaùc ñịnh. 9/6/2005 Ñaëng Vaên Thanh 3 Caàu Bieåu caàu P QD (ngaøn ñoàng/taán) (taán/thaùng) 7000 80 6500 90 6000 100 5500 110 5000 120 9/6/2005 Ñaëng Vaên Thanh 4 Ñaëng Vaên Thanh 2
 3. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Kinh tế vi mô Bài giảng 2 2005-2006 Caàu Ñöôøng caàu Giaù (P) ($/Ñôn vò) Ñöôøng caàu doác xuoáng cho bieát ngöôøi tieâu duøng saün loøng mua nhieàu hôn P1 vôùi möùc giaù thaáp hôn P2 D Q1 Q2 Löôïng caàu (QD ) 9/6/2005 Ñaëng Vaên Thanh 5 Caàu Haøm soá caàu. QD = f (P) Neáu laø haøm tuyeán tính : QD = a.P + b (a < 0) Quy luaät caàu. Khi giaù moät maët haøng taêng leân (trong ñieàu kieän caùc yeáu toá khaùc khoâng ñoåi) thì löôïng caàu maët haøng ñoù seõ giaûm xuoáng. 9/6/2005 Ñaëng Vaên Thanh 6 Ñaëng Vaên Thanh 3
 4. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Kinh tế vi mô Bài giảng 2 2005-2006 Cung Khaùi nieäm Cung cuûa moät haøng hoaù, dòch vuï laø soá löôïng cuûa haøng hoaù, dòch vuï ñoù maø nhöõng ngöôøi baùn saün loøng baùn töông öùng vôùi caùc möùc giaù khaùc nhau trong moät khoaûng thôøi gian xaùc ñònh. 9/6/2005 Ñaëng Vaên Thanh 7 Cung Bieåu cung P QS (ngaøn ñoàng/ taán) (taán/thaùng) 7000 140 6500 120 6000 100 5500 80 5000 60 9/6/2005 Ñaëng Vaên Thanh 8 Ñaëng Vaên Thanh 4
 5. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Kinh tế vi mô Bài giảng 2 2005-2006 Cung Ñöôøng cung S Giaù (P) ($/Ñôn vò) Ñöôøng cung doác leân P2 cho bieát giaù caøng cao doanh nghieäp saün loøng P1 baùn caøng nhieàu. Q1 Q2 Löôïng cung (QS) 9/6/2005 Ñaëng Vaên Thanh 9 Cung Haøm soá cung QS = f (P) Neáu laø haøm tuyeán tính : QS = a.P + b (a > 0) Quy luaät cung. Khi giaù moät maët haøng taêng leân (trong ñieàu kieän caùc yeáu toá khaùc khoâng ñoåi) thì löôïng cung maët haøng ñoù seõ taêng leân 9/6/2005 Ñaëng Vaên Thanh 10 Ñaëng Vaên Thanh 5
 6. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Kinh tế vi mô Bài giảng 2 2005-2006 Traïng thaùi caân baèng thò tröôøng S P ($/Ñôn vò) Giao nhau giöõa caùc ñöôøng P0 cung vaø caàu laø ñieåm caân baèng thò tröôøng. Taïi P0 löôïng cung baèng vôùi löôïng caàu vaø baèng Q0 . D Q0 Q 9/6/2005 Ñaëng Vaên Thanh 11 Traïng thaùi caân baèng thò tröôøng Caùc ñaëc ñieåm cuûa giaù caân baèng thò tröôøng: QD = QS Khoâng thieáu huït haøng hoùa Khoâng coù dö cung Khoâng coù aùp löïc laøm thay ñoåi giaù 9/6/2005 Ñaëng Vaên Thanh 12 Ñaëng Vaên Thanh 6
 7. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Kinh tế vi mô Bài giảng 2 2005-2006 Cô cheá thò tröôøng P S ($/Ñôn vò) Dö thöøa P1 P0 D QD Q0 QS Q 9/6/2005 Ñaëng Vaên Thanh 13 Cô cheá thò tröôøng Dö thöøa Khi giaù thò tröôøng cao hôn giaù caân baèng: Coù söï dö cung Nhaø saûn xuaát haï giaù Löôïng caàu taêng vaø löôïng cung giaûm Thò tröôøng tieáp tuïc ñieàu chænh cho ñeán khi ñaït ñöôïc giaù caân baèng 9/6/2005 Ñaëng Vaên Thanh 14 Ñaëng Vaên Thanh 7
 8. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Kinh tế vi mô Bài giảng 2 2005-2006 Cô cheá thò tröôøng S P D ($/Ñôn vò) P0 P2 Thieáu huït QS Q0 QD Q 9/6/2005 Ñaëng Vaên Thanh 15 Cô cheá thò tröôøng Thieáu huït Khi giaù thò tröôøng thaáp hôn giaù caân baèng: Xaûy ra thieáu huït Nhaø saûn xuaát taêng giaù Löôïng caàu giaûm vaø löôïng cung taêng Thò tröôøng tieáp tuïc ñieàu chænh cho ñeán khi ñaït ñöôïc giaù caân baèng. 9/6/2005 Ñaëng Vaên Thanh 16 Ñaëng Vaên Thanh 8
 9. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Kinh tế vi mô Bài giảng 2 2005-2006 Cô cheá thò tröôøng Toùm taét cô cheá thò tröôøng 1) Cung vaø Caàu töông taùc quyeát ñònh giaù caân baèng thò tröôøng. 2) Khi chöa caân baèng, thò tröôøng seõ ñieàu chænh söï thieáu huït hoaëc dö thöøa haøng hoùa cho ñeán khi ñaït ñöôïc traïng thaùi caân baèng. 3) Thò tröôøng laø caïnh tranh hoaøn haûo thì cô cheá hoaït ñoäng treân môùi coù hieäu quaû. 9/6/2005 Ñaëng Vaên Thanh 17 Söï thay ñoåi traïng thaùi caân baèng thò tröôøng Traïng thaùi caân baèng thò tröôøng thay ñoåi theo thôøi gian laø do: Caàu thay ñoåi (ñöôøng caàu dòch chuyeån) Cung thay ñoåi (ñöôøng cung dòch chuyeån) Caû cung vaø caàu ñeàu thay ñoåi 9/6/2005 Ñaëng Vaên Thanh 18 Ñaëng Vaên Thanh 9
 10. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Kinh tế vi mô Bài giảng 2 2005-2006 Thay ñoåi caàu (Ñöôøng caàu dòch chuyeån) Thay ñoåi caàu khaùc vôùi thay ñoåi löôïng caàu Caàu ñöôïc quyeát ñònh bôûi caùc yeáu toá ngoaøi giaù nhö thu nhaäp, giaù caùc haøng hoùa lieân quan, thò hieáu …. Thay ñoåi caàu ñöôïc bieåu thò baèng söï dòch chuyeån toaøn boä ñöôøng caàu. Thay ñoåi löôïng caàu ñöôïc theå hieän baèng söï di chuyeån doïc theo moät ñöôøng caàu. 9/6/2005 Ñaëng Vaên Thanh 19 Thay ñoåi caàu (Ñöôøng caàu dòch chuyeån) P D D’ Thu nhaäp P1 Thò hieáu ngöôøi tieâu duøng Giaù kyø voïng P2 Giaù haøng thay theá Giaù haøng boå sung Soá ngöôøi mua Q1 Q’1 Q2 Q’2 Q 9/6/2005 Ñaëng Vaên Thanh 20 Ñaëng Vaên Thanh 10
 11. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Kinh tế vi mô Bài giảng 2 2005-2006 Thay ñoåi cung (Ñöôøng cung dòch chuyeån) P S S’ Trình ñoä coâng ngheä Giaù yeáu toá ñaàu vaøo P1 Gía kyø voïng Chính saùch thueá vaø trôï P2 caáp Ñieàu kieän töï nhieân Q2 Q’2 Q1 Q’1 Q 9/6/2005 Ñaëng Vaên Thanh 21 Söï thay ñoåi traïng thaùi caân baèng thò tröôøng P D D’ S Caân baèng ban ñaàu taïi P0 , Q 0 Khi caàu taêng (ñöôøng caàu P1 dòch chuyeån sang D/) P0 Thieáu huït taïi P0 laø QD Q0 Caân baèng môùi taïi P1, Q1 Q0 Q1 QD Q 9/6/2005 Ñaëng Vaên Thanh 22 Ñaëng Vaên Thanh 11
 12. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Kinh tế vi mô Bài giảng 2 2005-2006 Söï thay ñoåi traïng thaùi caân baèng thò tröôøng P D S S’ Caân baèèng ban ñaàu taïi P0 , Q 0 Khi cung taêng (S dòch P0 chuyeån sang S’ ) P1 Dö thöøa taïi P0 laø QS Q0 Caân baèng môùi taïiP1,Q1 Q0 Q1 QS Q 9/6/2005 Ñaëng Vaên Thanh 23 Söï thay ñoåi traïng thaùi caân baèng thò tröôøng Giaù caân baèng ñöôïc quyeát ñònh bôûi quan heä töông taùc giöõa Cung vaø Caàu. Cung vaø Caàu ñöôïc quyeát ñònh bôûi nhöõng giaù trò cuï theå cuûa caùc bieán soá quan troïng cuûa Cung vaø Caàu. Baát kyø söï thay ñoåi cuûa moät hay nhieàu bieán soá naøy ñeàu laøm thay ñoåi giaù vaø löôïng caân baèng. 9/6/2005 Ñaëng Vaên Thanh 24 Ñaëng Vaên Thanh 12
 13. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Kinh tế vi mô Bài giảng 2 2005-2006 Söï thay ñoåi traïng thaùi caân baèng thò tröôøng Nhaän xeùt Ñeå döï baùo chính xaùc giaù caû trong töông lai cuûa moät saûn phaåm hay dòch vuï, caàn phaûi xem xeùt söï thay ñoåi trong töông lai cuûa Cung vaø Caàu. 9/6/2005 Ñaëng Vaên Thanh 25 Ñoä co giaõn cuûa cung vaø caàu Ñoä co giaõn ño löôøng ñoä nhaïy cuûa moät bieán soá ñoái vôùi moät bieán soá khaùc. Ñoä co giaõn laø tyû leä % thay ñoåi cuûa moät bieán ñoái vôùi 1% thay ñoåi cuûa bieán soá khaùc. 9/6/2005 Ñaëng Vaên Thanh 26 Ñaëng Vaên Thanh 13
 14. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Kinh tế vi mô Bài giảng 2 2005-2006 Ñoä co giaõn cuûa caàu Ñoä co giaõn cuûa caàu theo giaù Bieåu thò tính nhaïy caûm cuûa löôïng caàu khi giaù thay ñoåi. Laø phaàn traêm thay ñoåi trong löôïng caàu cuûa moät haøng hoùa hoaëc dòch vuï khi giaù cuûa noù thay ñoåi 1%. 9/6/2005 Ñaëng Vaên Thanh 27 Ñoä co giaõn cuûa caàu Coâng thöùc tính ñoä co giaõn cuûa caàu theo giaù E P = (% ∆ Q)/(% ∆ P) ∆ Q/Q ∆Q P EP = = * ∆ P/P ∆P Q 9/6/2005 Ñaëng Vaên Thanh 28 Ñaëng Vaên Thanh 14
 15. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Kinh tế vi mô Bài giảng 2 2005-2006 Ñoä co giaõn cuûa caàu theo giaù Nhaän xeùt 1) Do moái quan heä giöõa P vaø Q laø nghòch bieán neân EP
 16. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Kinh tế vi mô Bài giảng 2 2005-2006 Ñoä co giaõn cuûa caàu theo giaù P EP = - ∞ 4 Khi di chuyeån xuoáng Ep < -1 döôùi ñöôøng caàu, ñoä co giaõn caøng giaûm. Ep = -1 2 Ep > -1 Ep = 0 4 8 Q 9/6/2005 Ñaëng Vaên Thanh 31 Ñoä co giaõn cuûa caàu theo giaù P Caàu co giaõn hoaøn toaøn EP = - ∞ P* D Q 9/6/2005 Ñaëng Vaên Thanh 32 Ñaëng Vaên Thanh 16
 17. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Kinh tế vi mô Bài giảng 2 2005-2006 Ñoä co giaõn cuûa caàu theo giaù P Caàu hoaøn toaøn khoâng co giaõn E P = 0 Q Q* 9/6/2005 Ñaëng Vaên Thanh 33 Ñoä co giaõn cuûa caàu theo giaù Nhöõng nhaân toá chính aûnh höôûng ñeán ñoä co giaõn cuûa caàu theo giaù Tính chaát thay theá cuûa haøng hoaù. Möùc chi tieâu cuûa maët haøng trong toång möùc chi tieâu Tính thôøi gian 9/6/2005 Ñaëng Vaên Thanh 34 Ñaëng Vaên Thanh 17
 18. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Kinh tế vi mô Bài giảng 2 2005-2006 Ñoä co giaõn cuûa Caàu theo giaù Moái quan heä giöõa Doanh thu vaø giaù baùn EP-1: TR ñoàng bieán vôùi P (nghòch bieán vôùi Q) Taïi möùc giaù vaø löôïng baùn coù EP= -1 thì TR nhö theá naøo? 9/6/2005 Ñaëng Vaên Thanh 35 Ñoä co giaõn cuûa caàu theo thu nhaäp Ñoä co giaõn cuûa caàu theo thu nhaäp laø phaàn traêm bieán ñoåi cuûa löôïng caàu khi thu nhaäp thay ñoåi 1%. E I = (% ∆ Q)/(% ∆ I ) ∆ Q/Q ∆Q I E I = = * ∆ I /I ∆I Q 9/6/2005 Ñaëng Vaên Thanh 36 Ñaëng Vaên Thanh 18
 19. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Kinh tế vi mô Bài giảng 2 2005-2006 Ñoä co giaõn cuûa caàu theo thu nhaäp EI 0: haøng thoâng thöôøng EI 1: haøng cao caáp 9/6/2005 Ñaëng Vaên Thanh 37 Ñoä co giaõn cheùo cuûa caàu Ñoä co giaõn cheùo cuûa caàu cho bieát phaàn traêm bieán ñoåi cuûa löôïng caàu cuûa maët haøng naøy khi giaù cuûa maët haøng kia bieán ñoåi 1%. E XY = (% ∆ Q X )/(% ∆ PY ) ∆ Q X /Q X ∆Q X P E XY = = * Y ∆ P Y /P Y ∆ PY QX 9/6/2005 Ñaëng Vaên Thanh 38 Ñaëng Vaên Thanh 19
 20. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Kinh tế vi mô Bài giảng 2 2005-2006 Ñoä co giaõn cheùo cuûa caàu EXY = o : X vaø Y laø hai maët haøng khoâng lieân quan EXY < o : X vaø Y laø hai maët haøng boå sung EXY > o : X vaø Y laø hai maët haøng thay theá Quan heä giöõa hai doanh nghieäp laø gì? 9/6/2005 Ñaëng Vaên Thanh 39 Ñoä co giaõn cuûa cung Ñoä co giaõn cuûa cung theo giaù laø phaàn traêm bieán ñoåi cuûa löôïng cung khi giaù thay ñoåi 1%. Ñoä co giaõn cuûa cung coù daáu döông do giaù vaø löôïng cung quan heä ñoàng bieán E S = (% ∆ Q)/(% ∆ P) ∆ Q/Q ∆Q P E S = = * ∆ P/P ∆P Q 9/6/2005 Ñaëng Vaên Thanh 40 Ñaëng Vaên Thanh 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản