intTypePromotion=1

Dấu hiệu và hình thái của biến thể thành ngữ trong tiếng Anh và tiếng Việt

Chia sẻ: Trương Tiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
44
lượt xem
1
download

Dấu hiệu và hình thái của biến thể thành ngữ trong tiếng Anh và tiếng Việt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết khảo sát một số vấn đề về thành ngữ và chú tâm tới dấu hiệu và hình thái của biến thể thành ngữ trong tiếng Anh và tiếng Việt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dấu hiệu và hình thái của biến thể thành ngữ trong tiếng Anh và tiếng Việt

So 10 (240>-2015<br /> <br /> NG6N NGC & Bin S6NG<br /> <br /> 141<br /> <br /> [NGON N G C HOC - V I E T NGU" HQC-NGOAI N O q<br /> <br /> DAU HIEU vA HINH THAI CUA BIEN THE<br /> THANH NGC" T R O N G TIENG ANH VA TIENG VlfT<br /> SIGNS AND FORMS OF IDIOM VARIANTS IN ENGLISH AND VIETNAMESE<br /> DANG NGUYEN GIANG<br /> (TS; Hpc vifn Khoa hpc Xd h$i)<br /> Abstract: Idioms in both Englisfa and Vietnamese are regarded as special language units because they<br /> usually havetiieirown typical fixed [soperties. Howeva-, in &ct, we can see a lot of idioms violating tiK<br /> principles of tfiese fixed properties. Pairs or groiqis of idioms wiiose ccmtents are the same and vihose<br /> forms are different can be idiom variants. This aiticle ^ves criteria to realize idiom variants, and is about<br /> their signs and forms as well as tfae similarities and differences between English and Vietnamese in terms<br /> of these.<br /> Key words: Idiom variants; signs; foims; language units;fixedproperties; components.<br /> L Ddt v i n d l<br /> Ll. Hfiu fait cfic nhd ngdn ngft hpc diu tfidng<br /> nhit cfao ling, sy cd £ ^ vefalnfath^ Id mdt trong<br /> nhftng ^ tinh cflatiifinhngtt. SeidI vfi McMOTdie<br /> (1988) [1], Cowie, Mackin vd McCaig (1993) [2],<br /> Hornby (1995) [3], Fernando (1996) [4]... khfing<br /> ( ^ tiifii^ ngft Ui n ^ cd (^nh vd nghid cfla diung<br /> khdng till suy ra tft n^hla cfla cfictiidnhtd ciu tgo.<br /> C6 cftng quan d i ^ vdi Dd Hftu Chfiu (1981) [9],<br /> Nguyin Otic Dfin (1986) [10], Nguyin Vfin M ^<br /> (1986) [11],... Hofing Vfin Hfinh (2008: 31) [12]<br /> vilt: "Theo cficfa hilu thdng tfiudng tfil tfifinh ngft<br /> Ifi mpt logi tdfappcd djnfa, bin vibig vlfalnfatfadi ciu tiuc,faofindilnh, bdng ba^ ve n g ^ dupc sft<br /> dyng rpng rfii trong gjao tilp hfing ngdy, d$c bift Id<br /> tiong khmi i^;tt". ^ i g cho ring, tfnh cd djnfa vl<br /> falnfa tfadi - ciu trdc ciiatiifinhngft dupc till h i ^ d<br /> hai d$c dilm. Mpt Id,tfidnhpfain tii vyng cfla ngdn<br /> ngft, ndi chung Ifi dn djnh, n^w Id cdc yeu td tgo<br /> n ^tfifinfangQ faiu nfau dupc ^ft ngt^^n ttong sft<br /> dyng, mfi trong nfailu tnidi^ hpp Ididng tfil Ifaay<br /> tfie l ^ g cfic ylu td kfafic (...). Hai Ifi,tinfabin vQng<br /> vl c ^ tiftc cflatiifinfangft till h i ^ d sy cd ^nh vl<br /> di$t ty cdc Ihfinh td tgo n&i Ihfinh ngQ.<br /> Trong tiiyc tl sft dyng thfinh ngQ, cfaflng ta vin<br /> ggp nhQng cich ddng thfinh i ^ vi jrfigm cic<br /> nguyfin tfie cfta tinh cd ^nh vfta dupc nfiu ti^<br /> Cmng hgn, ngudi ta cd tfil ndi: to tote into one's<br /> head hay to take into one's mind (trong tilng Anfa)<br /> <br /> vfi chon nhau cdt rin faay chon rau dt ron (ttwng<br /> t i ^ Vift) (tiifinh phin tft vyng cfta thfinh ngtt dd<br /> thay ddi); off and onfaayon and off (tiong tilng<br /> Anh) vd giai gid tidm mua hay ddm mua gidi<br /> gjd (trong tilng Vift) (tr§t ty cfic tiidnh td tgo<br /> nen tfafinfa ngtt dd tfaay ddi). Cdc edp tfadnfa ngtt<br /> trong cdc vf dy trfin cd nghTa gidng nhau vd<br /> cfaiing dupc coi Id cfic bien thl cfla nhau.<br /> l.Z Trong cudn "The American heritage<br /> dictionary of the English language" [5], bien<br /> till dupc djtili nghTa nfau sau: "Biln thl chfnh Ifi<br /> dilu nfiy khfic vdi dieu kia d bhih difn hlnh thdi<br /> nhu Id cich vilt khdc nhau faay pfadt dm kfadc<br /> nfaau cfta cflng mdt tft**. Dilu ndy cd ngfaTa Ifi<br /> hlnh tfadi cfta cfic tft tfaay ddi nhung ngfaTa cfla<br /> cfaftng vin gift nguyen. Nhu v^y, mft tft dupc<br /> phfit fim theo hai cdch s6 tgo ra cdc biln thl ngtt<br /> dm cfla tir dd. Fernando vd Flavell (1981: 25)<br /> [6] cfao ring, biln tfai tfadnfa ngft Id cdc c$p faay<br /> bd ba tfafinfa ngft nhu: bury the tonudunvk/<br /> hatchet, lead someone a merry chase/ dance,<br /> not to touch something with a ten-foot/ barge<br /> pose, blow one's stack/ cool/ top. hit the hay/<br /> sack,.. Hai tdc gid nfiy dd ddng nhit biln thl<br /> thanfa ngtt vd thfinh ngQ ddng ngfaia vdi nhau.<br /> VI dy, ti^ng c$p tfafinfa ngtt hit the hay/ sack,<br /> hay vfi sack cd thl hodn ddi cho nhau nfaung<br /> chflng kfadng tiiudc cung mdt tnidng ngfaia.<br /> Cfafaih vi vgy md hit the hay vd hit the sack<br /> <br /> 142<br /> <br /> N G 6 N NGff & fldi S O N G<br /> <br /> khdng phii li cic bifa the thanh ngd; chiing li<br /> cic thinh ngO'dong n g h ^<br /> Trong nghien cihi niy, de nli|n biet hi§n t u ^ g<br /> b i ^ th^ thinh ngQ- chung tdi dya vio hai tieu chi;<br /> ngi dung v i hinh thii. N$i dung du trdm phdt<br /> trdm trdng...);<br /> - ABCD - * BADC (binh dfa ba ddo-^ ddt<br /> b&tg ndi sdng qudc sdc thiin huong —* sdc nude<br /> hiong trai...);<br /> - ABCD - • CDAB (th4 hdi minh san - f chi<br /> non thi bien. uy ht tham sinh —> tham song sg<br /> chit,...);<br /> - ABCD -* ACDB (bdt cpng ddi than -*<br /> khdng dpi trai chimg).<br /> Ve pfauong chfn ngfaia, cd flil tfaiy ring cfic<br /> c$p bien tfai tfafinfa ngft logi nfiy cd sy kfaic nhau<br /> nhu sau: cfictiifinfangft gde Hfin cd y ngfa^ tiftu<br /> tiipng, kfafii quit hon, cd sfic fliii trang tixing hon<br /> cic biln till Idflidnhngft fliuin Vift<br /> v) Biin thi thdnh ngii c6 thdnh to cdu tgo<br /> dugc thay thi bdng tit n^ ddng nglua hodc thupe<br /> Trong tilng Vift, logi bien the tfadnh ngtt nfiy<br /> cd cfic Ihfinh td ciu tgo dupc tiiay thl bfing ngQ<br /> d ^ n^ila fa(^ ngQ g ^ n^ua (mdt long mdt tig<br /> - mdt Idng mdt rugt. ndm d^g cdn - ndm ddng<br /> chudi. My muu tinh ke - Wry muu lgp ke,...).<br /> Thfinh td dupc fliay thl cd flil Id dfng ngtt<br /> (vS/vgch duong cho huau chgy. trd/gia mdt nhu<br /> bdn tey....), danh ngQ (dit nhu hiim/egp, budn<br /> nhu chdu/trdu cSi, chdn rau/nhau dt rdn,...),<br /> ho$c tinh ngtt (cham khi nma dtdi/ung, ddt/nhdt<br /> nhfcdy,...).<br /> Cfic bioi thl thfinh ngtt logi ndy cd n^ua bieu<br /> tnmg ca bfin kh&ig cd gJ khfic vdi n^ila bilu tnmg<br /> <br /> 145<br /> <br /> cflatfifinhi ^ gde. Cd IS chung chl khfic nhau vl<br /> miJrc d$ sft dyng mdtiidi.fao$csficflifiii:4ictig cfidi<br /> - bilu cfim do cfic ngft gin nshTafliaytfai mang Igi.<br /> Rd rfing Id cictiifinfai ^ goc dupc quen dflng vd<br /> dflng pfad biln hon cfic biln flil tfadnfa ngQ cua<br /> diung. Vifc sft dyng thfinfa ngtt ^ faay biln flil<br /> ddi kfai ti^ tfaudc vfio ngdn cfinfa cy till.<br /> vi) Biin thi thdnh r^ cd thim thdnh td bd<br /> ng^<br /> Mdtflifinfangtt cd flil dupc bd n ^ bdi mOt<br /> ho$c n h i ^ tilutiJrtinhtfafii. Thfinh ngQ cudingga<br /> xem hoa tixmg cfiu "Lax chi cudi ngya xem hoa<br /> thdi vl quyen sfich dd dfiy thl ca md" Id mpt vf dy.<br /> Cld vd thdi Id hai tieu tft tinh thfii dupc sft dyng d<br /> diu vd cuditiifinhngft vdi myc dfeh ifliin m ^ vd<br /> kfadng mai^ i^hla gjfii thfch nfio. Tuy v|iy, cic<br /> tiifinfa ngQ ridng Id tfai Igi kfadng cbo phdp hhih tiiflc<br /> bd nghia ndy.<br /> Ngodi sy bd ngfaTa cfla tilu tft tinh thii, tfafinfa<br /> ngQtixmgtiengVift cdn cfaip nfa^ m$t sd hlnh<br /> thftc bd ngfaTa kfadc vd trong nfaftng trudng hpp<br /> ndy cfaflng cung dupc coi Id cdc biln thl thfinfa<br /> ngft. Cdc tfadnh td don Id Uong mpt tfafinfa ngft<br /> cd till cfaip nh§n sy bd nghTa tinh ngtt (gdt<br /> nhu mdm tdm thii), faay bd ngfaTa danfa ngft<br /> (run nhu chim dS).<br /> 4. Nhftng tuvng ddng vd kfadc bift giiia<br /> tieng Anh vd tieng Vift ve bien t h l thfinh<br /> ngi^<br /> 4.1. Nhihtg diu hi^u vd hinh thdi cda biin<br /> thi thdnh ngit xuat hi^n trong cd km ngdn<br /> ngit<br /> Dau hifu nhgn bilt cdc bien thl thfinh ngtt<br /> trong cd tieng Anh vd tilng Vift chinh Id<br /> nhftng edp hay nhdm thfinh ngtt cd ngfaTa bilu<br /> trung faodn todn gidng nfaau, cd kit ciu ngft<br /> phdp ddng nfait, trong dd cd tfai cd sy tfaay ddi<br /> tr$t ty cdc thdnh td ciu tgo ho$c tfaay tfae tiifinh<br /> phin cau tgo bdng cdc tft ngft ddng nghTa ho$c<br /> thudc cflng trudng tft vyng - ngtt nghTa.<br /> Hlnh tfadi cfta biln tfae tfadnfa ngtt Uong cfi<br /> hai ngdn ngft gdn vdi biin the thdnh ngit thay<br /> ddi trgt tg thdnh td cdu tgo. biin the thdnh ngtt<br /> & dgng day dii vd rdt gpn (rftt gpntiifinfapfain v\<br /> ngtt, d ^ g ngit ho$c tfnfa ngtt), biin ffii thdnh tmi<br /> cd thdnhtocau tgo dugc thay thi bdng ngft dong<br /> n0&i hodc thudc cimg truang ngfiSu (sytiiaythe<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2