intTypePromotion=1

Đề kiểm tra 1 tiết bài số 1 môn Hóa học lớp 10 năm 2017-2018 - THPT Ngô Gia Tự - Mã đề 004

Chia sẻ: Hoa Kèn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
21
lượt xem
1
download

Đề kiểm tra 1 tiết bài số 1 môn Hóa học lớp 10 năm 2017-2018 - THPT Ngô Gia Tự - Mã đề 004

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hãy tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết bài số 1 môn Hóa học lớp 10 năm 2017-2018 - THPT Ngô Gia Tự - Mã đề 004 để giúp các bạn biết thêm cấu trúc đề thi như thế nào, rèn luyện kỹ năng giải bài tập và có thêm tư liệu tham khảo chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt điểm tốt hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 1 tiết bài số 1 môn Hóa học lớp 10 năm 2017-2018 - THPT Ngô Gia Tự - Mã đề 004

  1. SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK KIỂM TRA HÓA HỌC 10 BÀI SỐ 1 TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ NĂM HỌC 2017 ­ 2018 MÔN: HÓA HỌC 10 (Đề thi có 02 trang) Thời gian làm bài : 45 phút                                     Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ................... Mã đề 004 Câu 1. Electron cuối cùng của nguyên tử nguyên tố X phân bố vào phân lớp 3d6. X là: A. Ni (Z = 28). B. Zn (Z = 30). C. S (Z = 16). D. Fe (Z = 26). Câu 2. Tổng số p, e, n trong nguyên tử của nguyên tố A là 28 , trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số  hạt không mang điện là 8. Nguyên tố A là A. K (Z=19) B. Ar (Z=18) C. O (Z=8) D. F (Z=9) Câu 3. Chọn câu đúng khi nói về  24 12  Mg trong các câu sau? A. Có 24 notron  B. Có 24 proton C. Có 24 electron D. Có 12 electron Câu 4. Đồng có hai đồng vị, chúng khác nhau về: A. Số P B. Số khối C. Số electron D. Cấu hình electron. Câu 5. Nguyên tử của nguyên tố nào sau đây có số hạt e lớn nhất? A.  40 20 Ca B.  39 19 K C.  199 F D.  41 21 Sc Câu 6. Có bao nhiêu nguyên tố hóa học mà nguyên tử của nó có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s1? A. 2. B. 3. C. 1. D. 12. Câu 7. Phân lớp 3d có tối đa bao nhiêu electron? A. 6. B. 10. C. 14. D. 2 35 37 Câu 8. Trong tự nhiên Clo có 2 đồng vị:  17Cl , 17 Cl . Biết nguyên tử khối trung bình của Clo là 35,48. tính  37 % về khối lượng của đồng vị  17 Cl trong phân tử  HClO4 A. . 8,79%  B. 8,43% C. . 8,56% D. 8,92 % Câu 9. Một nguyên tử X có tổng số electron ở các phân lớp s là 6 và tổng số electron lớp ngoài cùng là 6.  Cho biết X thuộc về nguyên tố hoá học nào sau đây? A. Clo (Z = 17) B. Lưu huỳnh (Z = 16) C. Oxi (Z = 8) D. Flo (Z = 9) Câu 10. Nguyên tố X có hai đồng vị, đồng vị thứ nhất 35X chiếm 75%. Nguyên tử khối trung bình của X  là 35,5. Đồng vị thứ hai là A. 34X B. 37X C. 38X D. 36X Câu 11. Tổng các hạt cơ bản trong một nguyên tử là 82 hạt. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt   không mang điện là 22 hạt. kí hiệu của nguyên tử đó là A.  2655 Fe B.  2658 Fe   57 C.  26 Fe D.  2656 Fe Câu 12. Nguyên tử  74 Li  khác với nguyên tử  42 He  là nguyên tử Li có: A. nhiều hơn 1n B. ít hơn 2p C. nhiều hơn 1p D. ít hơn 2n Câu 13. Một nguyên tử X có điện tích của hạt nhân là 27,2.10­19 Culong. Cho các nhận định sau về X:  (1). X có cấu hình electron là: 1s22s22p63s23p5.  (2). X có 4 lớp electron.  (3). X có 5 electron ở lớp ngoài cùng. 1/3 ­ Mã đề 004
  2. (4). X là một phi kim điển hình. Số nhận định không đúng là:  A. 4 B. 3 C. 2 D. 1 Câu 14. Nguyên tử được câu tao b ́ ̣ ởi số loai hat c ̣ ̣ ơ ban: ̉ A. 4 B. 1 C. 3 D. 2 Câu 15. Cấu hình của nguyên tử X là 1s22s22p63s23p3. Vậy, lớp vỏ của nguyên tử X có bao nhiêu electron? A. 13 B. 5 C. 15. D. 17. Câu 16. Định nghĩa nào sau đây về nguyên tố hóa học là đúng? Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên  tử: A. Có cùng nguyên tử khối. B. Có cùng số khối. C. Có cùng số nơtron trong hạt nhân. D. Có cùng điện tích hạt nhân. Câu 17. Cấu hình e của nguyên tử có số hiệu Z = 17 là: A. 1s22s22p63s23d5. B. 1s22s22p63s23p5. C. 1s22s22p63s23p44s1. D. 1s22s22p63s23p34s2. Câu 18. 1s2 2s22p3 là cấu hình electron nguyên tử của A. B B. C C. N D. O Câu 19. Cho cacbon có 2 đồng vị  126 C , 136 C , oxi có 3 đồng vị  168 O, 178 O, 188 O . cho biết có thể có bao nhiêu phân  tử  H 2O  khác nhau được tạo từ các đồng vị trên A. 18  B. 9  C. 12  D. 6  Câu 20. Nguyên tử của nguyên tố nào sau đây có hạt nhân chứa 19p và 20n? A.  199 F B.  39 19 K C.  40 20 Ca D.  41 21 Sc Câu 21. Nguyên tử X có tổng số hạt p, n, e là 34 và số khối nhỏ hơn 24. Số electron của X là  A. 11 B. 10 C. 12 D. 23 Câu 22. Lớp electron ngoài cùng có tối đa bao nhiêu electron? A. 32. B. 8. C. 18. D. 2 Câu 23. Nguyên tử của nguyên tố A và B đều có phân lớp ngoài cùng là 2p. Tổng số e ở hai phân lớp  ngoài cùng hai nguyên tử này là 3. Vậy số hiệu nguyên tử của A và B lần lượt là:  A. 7 & 8  B. 7 & 9  C. 1 & 2  D. 5 & 6  Câu 24. Chọn câu phát biểu sai: 1. Trong một nguyên tử luôn luôn có số prôtôn = số electron = số điện tích hạt nhân 2. Tổng số prôton và số electron trong một hạt nhân gọi là số khối  3. Số khối A là khối lượng tuyệt đối của nguyên tử  4. Số prôton =điện tích hạt nhân  5. Đồng vị là các nguyên tử có cùng số prôton nhưng khác nhau về số nơtron  A. 2,4,5  B. 2,3,4 C. 3,4  D. 2,3 Câu 25. Dựa vào thứ tự mức năng lượng, xét xem sự sắp xếp các phân lớp nào sau đây sai: A. 1s 
  3. Clo: A. 35,5 B. 37,5 C. 37 D. 35 Câu 29. Nguyên tử có 10n và số khối 19. Vậy số p là  A. 9 B. 28 C. 19 D. 10 Câu 30. Nguyên tử  của nguyên tố  A có phân lớp ngoài cùng là 3p. Tổng electron  ở  các phân lớp p là 9.   Nguyên tố A là: A. Si(Z=12) B. S(Z=16) C. Cl(Z=17) D. P(Z=15) ­­­­­­ HẾT ­­­­­­ 3/3 ­ Mã đề 004
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2