intTypePromotion=1

Đề kiểm tra 1 tiết bài số 1 môn Hóa học lớp 10 năm 2017-2018 - THPT Ngô Gia Tự - Mã đề 005

Chia sẻ: Hoa Kèn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
21
lượt xem
1
download

Đề kiểm tra 1 tiết bài số 1 môn Hóa học lớp 10 năm 2017-2018 - THPT Ngô Gia Tự - Mã đề 005

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề kiểm tra 1 tiết bài số 1 môn Hóa học lớp 10 năm 2017-2018 - THPT Ngô Gia Tự - Mã đề 005 giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập một cách thuận lợi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 1 tiết bài số 1 môn Hóa học lớp 10 năm 2017-2018 - THPT Ngô Gia Tự - Mã đề 005

  1. SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK KIỂM TRA HÓA HỌC 10 BÀI SỐ 1 TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ NĂM HỌC 2017 ­ 2018 MÔN: HÓA HỌC 10 Thời gian làm bài : 45 phút (Đề thi có 02 trang) (không kể thời gian phát đề)                                                                                                                                              Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ................... Mã đề 005 Câu 1. Những nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron gọi là  A.  đồng phân. B.  đồng đẳng. C.  đồng lượng. D.  đồng vị. Câu 2. Lớp thứ n có số electron tối đa là A.  2n. B.  2n2. C.  n2. D.  n. Câu 3. Trong phân tử  MX2 .Trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng. Hạt nhân M có số  nơtron nhiều   hơn số proton là 4 hạt. Trong nhân X số nơtron bằng số proton. Tổng số proton trong phân tử MX 2 là 58.  CTPT của MX2 là A.  CO2 B.  FeS2 C.  NO2 D.  SO2 Câu 4. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của nguyên tố X có 5 electron ở lớp M. Số proton có trong 1  nguyên tử X là A.  17. B.  7. C.  15. D.  5. Câu 5. Nguyên tử X có cấu hình electron ở lơp ngoai cung la 3s ́ ̀ ̀ ̀ 1. Trong một nguyên tử X co tông sô hat  ́ ̉ ́ ̣ ̣ mang điên là A.  22. B.  18. C.  9. D.  11. Câu 6. Nguyên tử X có A = 23 và cấu hình e là: 1s22s22p63s1. Nguyên tử X có A.  11 proton, 12 nơtron. B.  11 proton, 12 electron. C.  11 nơtron, 12 proton. D.  13 proton, 10 nơtron. Câu 7. Phát biểu nào dưới đây không đúng? A.  Các electron chuyển động xung quanh hạt nhân theo quỹ đạo tròn. B.  Các electron trong cùng một phân lớp có mức năng lượng bằng nhau. C.  Các electron trong cùng một lớp electron có mức năng lượng gần bằng nhau. D.  Các electron chuyển động không tuân theo quỹ đạo xác định. Câu 8. Nguyên tử  của nguyên tố  X có tổng số hạt cơ bản là 49, trong đó số  hạt không mang điện bằng  53,125% số hạt mang điện. Số đơn vị điện tích hạt nhân của X là A.  17 B.  18 C.  15 D.  16 Câu 9. Tổng số hạt cơ bản (p, n, e) của nguyên tử X là 40, cấu hình electron của nguyên tử X là  A.  [Ne] 3s23p2.  B.  [Ne] 3s23p1.  C.  [Ne] 3s23p4.  D.  [Ne] 3s23p3.  Câu 10. Có bao nhiêu nguyên tố hóa học mà nguyên tử của nó có lớp ngoài cùng là lớp M ? A.  8. B.  2. C.  18. D.  32. Câu 11. Một nguyên tố X có tổng số electron ở các phân lớp s là 6 và tổng số electron ở lớp ngoài cùng là  7. X là nguyên tố nào sau đây? A.  Cl (Z = 17). B.  F (Z = 9). C.  S (Z = 16). D.  P (Z = 15). 1/4 ­ Mã đề 005
  2. Câu 12. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố có tổng số electron trên các phân lớp p bằng 11 là: A.  13. B.  15. C.  17. D.  19. Câu 13. Hạt nhân nguyên tử X có 8 proton và 9 nơtron. Kí hiệu nguyên tử của X là A.  89 X. B.  178 X. C.  817 X  D.  98 X. 2/4 ­ Mã đề 005
  3. Câu 14. Cấu hình e nguyên tử của nguyên tố có số hiệu nguyên tử 26 là A.  [Ar]4s23d6. B.  [Ar]3d64s2. C.  [Ar]3d8. D.  [Ar]3d54s2. Câu 15. Nguyên tố X thuộc loại nguyên tố d, nguyên tử X có 5 electron hoá trị và lớp electron ngoài cùng  thuộc lớp N. Cấu hình electron của X là: A.  1s22s22p63s23p63d54s2. B.  1s22s22p63s23p63d104s24p3. C.  1s22s22p63s23p63d34s2. D.  1s22s22p63s23p64s23d3. Câu 16. Trong cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố X, tổng số electron ở các phân lớp p là 7. Số  proton trong nguyên tử Y ít hơn của nguyên tử X là 5. Tổng số hạt mang điện có trong hợp chất tạo bởi  nguyên tố X và Y là:  A.  50. B.  21. C.  100. D.  42. Câu 17. Số electron tối đa trong lớp thứ 3 là: A.  8e. B.  32e. C.  18e. D.  9e. Câu 18. Electron thuộc lớp nào sau đây liên kết chặt chẽ với hạt nhân nhất? A.  Lớp L. B.  Lớp N. C.  Lớp M. D.  Lớp K. Câu 19. Khối lượng nguyên tử trung bình của Brôm là 79,91. Brôm có hai đồng vị, trong đó đồng vị 35Br79  chiếm 54,5%. Khối lượng nguyên tử của đồng vị thứ hai sẽ là: A.  77  B.  78  C.  80  D.   81 Câu 20. Nguyên tố X có cấu hình electron: 1s2 2s22p6 3s23p1. Số electron lớp ngoài cùng của X là: A.  1. B.  3. C.  5. D.  2. Câu 21. Số nguyên tố có tổng số electron trên các phân lớp d bằng 5 là: A.  4. B.  1. C.  2. D.  3. Câu 22. Trong phân tử MX2 có tổng số hạt là 186, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không  mang điện là 54 hạt. Số khối của nguyên tử M lớn hơn số khối của nguyên tử X là 21. Tổng số hạt trong  nguyên tử M nhiều hơn trong nguyên tử X là 30 hạt. Tổng số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố  M và X là:  A.  14 B.  8 C.  7 D.  9 Câu 23. Theo thứ tự mức năng lượng, trường hợp nào sau đây không đúng ? A.  2s 
  4. A.  150 B.  148 C.  188 D.  108  Câu 29. Sô khôi cua nguyên t ́ ́ ̉ ử băng tông: ̀ ̉ A.  sô p va e ́ ̀ B.  sô p va n ́ ̀ C.  tổng số n, e, p. D.  sô n và e ́ Câu 30. Vỏ của một nguyên tử có 18 electron. Lớp ngoài cùng có bao nhiêu electron? A.  2 B.  5 C.  8 D.  6 ­­­­­­ HẾT ­­­­­­ 4/4 ­ Mã đề 005
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2