intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Đề thi BLOCK 17 môn điều dưỡng cơ bản - ĐH Y dược Huế năm 2008 - 2009 Đề A

Chia sẻ: Nguyễn My | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
177
lượt xem
29
download

Đề thi BLOCK 17 môn điều dưỡng cơ bản - ĐH Y dược Huế năm 2008 - 2009 Đề A

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đặt nạn nhân nằm hay ngồi theo tư thế thuận lợi. 2.Bộc lộ chi tổn thương, quan sát và đánh giá tình trạng chi. 3. Không có nẹp thì treo tay bằng băng tam giác 4. Đặt hai nẹp từ hỏm nách và vai cho xuống đến cổ tay 3 Dùng hướng dẫn (1) để trả lời: A Sơ cứu gãy xương cẳng chân: 1. Đối với gãy hở, trước khi bất động, băng ép vết thương bằng gạc sạch.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi BLOCK 17 môn điều dưỡng cơ bản - ĐH Y dược Huế năm 2008 - 2009 Đề A

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ KHOA ĐIỀU DƯỠNG ĐỀ THI BLOCK 17 MÔN: ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN NĂM HỌC: 2008 -2009 Thời gian: 30 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ A Ghi chú: 1. Chọn một câu đúng nhất và bôi đen ngay vào chữ của phiếu trả lời. 2. Phải ghi rõ đề A hoặc đề B ngay dưới phách. 3. Hướng dẫn (1) Chọn: a. 1,2, đúng b. 1,2,3 đúng c. 1,2,3,4 đúng d. 3,4 đúng e. Chỉ 4 đúng Stt Nội dung Đáp án 1 (A)Sơ cứu gãy xương đùi phải phải phòng chống choáng cho nạn A nhân VÌ (B) Gãy xương đùi gây đau và mất máu nhiều. A. A, B đúng; A và B liên quan nhân quả B. A, B đúng; A và B không liên quan nhân quả C. A đúng, B sai D. A sai, B đúng E. A sai, B sai 2 Sơ Dùng hướng dẫn (1) để trả lời: B Sơ Sơ cứu bất động gãy kín xương cẳng tay: 1. Đặt nạn nhân nằm hay ngồi theo tư thế thuận lợi. 2.Bộc lộ chi tổn thương, quan sát và đánh giá tình trạng chi. 3. Không có nẹp thì treo tay bằng băng tam giác 4. Đặt hai nẹp từ hỏm nách và vai cho xuống đến cổ tay 3 Dùng hướng dẫn (1) để trả lời: A Sơ cứu gãy xương cẳng chân: 1. Đối với gãy hở, trước khi bất động, băng ép vết thương bằng gạc sạch. 2. Không có nẹp: cố định 2 chi vào nhau 3. Phải bất động với nẹp như gãy xương đùi 4. Phòng chống choáng cho bệnh chân vì gãy xương cẳng chân hay xãy ra choáng 4 Sơ cứu gãy xương cột sống, câu nào sau đây SAI: B A. Đánh giá nhanh các thương tổn phối hợp. B. Bệnh nhân không bị liệt tứ chi thì không cần bất động C. Khi chuyên chở, bất động không tốt sẽ gây thêm di lệch ở xương D. Đặc biệt khi gãy cột sống cổ, nếu sơ cứu không tốt sẽ gây tử vong E. Trong khi khám tuyệt đối không di động mạnh bệnh nhân, không cho bệnh nhân ngồi dậy 5 Dùng hướng dẫn (1) để trả lời: A Chống chỉ định đặt xông tiểu trong những trường hợp sau: 1
 2. 1. Giập rách niệu đạo. 2. Nhiễm khuẩn niệu đạo. 3. U xơ tiền liệt tuyến. 4. Bí tiểu. 6 Cách xử lý tổ chức hoại tử của vùng bị loét ép: A A. Cắt bỏ tổ chức hoại tử B. Tẩm oxy già đậm đặt để cho tổ chức hoại tử bị rụng đi C. Dùng tia lazer để cát bỏ tổ chức hoại tử D. Dùng đèn chiếu vào tổ chức hoại tử để tổ chức hoại tử rụng đi E. Tưới rửa liên tục để loại bỏ tổ chức hoại tử 7 (A) Khi tháo băng cũ cần tháo bỏ từ từ từng lớp tránh kéo trực tiếp A lên vết thương, vì: (B) Băng cũ thường dính vào vết thương. A. A, B đúng; A và B liên quan nhân quả B. A, B đúng; A và B không liên quan nhân quả C. A đúng, B sai D. A sai, B đúng E. A sai, B sai 8 Tai biãún cuía choüc doì dëch naîo tuíy coï thãø xaíy ra, B NGOAÛI TRÆÌ: A. Chaíy maïu do chaûm maûch maïu B. Xuáút huyãút maìng naîo C. Dëch naîo tuíy chaíy ra chäù choüc D. Viãm maìng naîo muî E. Tuût keût haûnh nhán tiãøu naîo 9 Vị trí sát khuẩn để chọc dịch não tủy thông thường ở vùng: C A. Dưới chẩm B. Lưng C. Thắt lưng D. Thóp trước E. Thóp sau 10 Chäúng chè âënh huït dëch daû daìy: B A. Heûp män vë. B. Phçnh ténh maûch thæûc quaín. C. Nghi ngåì lao phäøi åí treí em. D. Chæåïng buûng. E. Liãût ruäüt. 11 Dùng hướng dẫn (1) để trả lời: D Các cách sát khuẩn vết thương khi thay băng và rửa vết thương: 1. Sát khuẩn theo chiều từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài. 2. Sát khuẩn theo chiều kim đồng hồ từ ngoài vào trong. 3. Sát khuẩn theo chiều từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. 4. Sát khuẩn theo chiều kim đồng hồ từ trong ra ngoài. 12 Dùng hướng dẫn (1) để trả lời: B Mục đích của thay băng và rửa vết thương là: 1. Để nhận định và đánh giá tình trạng của vết thương. 2. Để rửa và thấm hút dịch từ vết thương ra. 3. Sử dụng thuốc tại chỗ khi cần thiết. 4. Tổ chức hạt phát triển tốt. 2
 3. 13 Khi bệnh nhân nằm sấp kéo dài vùng nào sau đây khó bị loét ép: D A. Vùng xương ức B. Vùng xương sườn C. Đầu gối D. Vùng cẳng chân E. Mu chân 14 Caïch âo khoaíng caïch âàût äúng sonde khi âàût sonde daû C daìy: A. Tæì daïi tai âãún xæång æïc. B. Tæì muîi âãún räún. C. Tæì caïnh muîi âãún daïi tai räöi âãún muîi æïc D. Tæì daïi tai âãún muîi âãún räún. E. Tæì càòm âãún xæång æïc. 15 Tæ thãú bãûnh nhán khi âàût sonde tiãøu thæåìng laì: D A. Nàòm nghiãng bãn phaíi B. Nàòm nghiãng bãn traïi C. Nàòm sáúp D. Nàòm ngæîa, 2 chán co, âuìi håi giaûng E. Nàòm ngæîa, 2 chán duäùi, âuìi håi giaûng 16 Læåüng næåïc duìng âãø thuût thaïo åí ngæåìi låïn : D A. 1200ml. B. 550 - 600ml. C. 250 - 750ml. D.Tuyì theo chè âënh cuía baïc syî, thæåìng tæì 750- 1000ml. E. 1050ml 17 Chè âënh naìo sau âáy KHÄNG PHAÍI laì chè âënh cuía âàût D sonde tiãøu: A. Bê tiãøu. B.Træåïc khi mäø u xå tiãön liãût tuyãún. C. Båm thuäúc vaìo baìng quang. D. Nhiãøm khuáøn niãûu âaûo. E. Cháøn âoaïn vaì âiãöu trë bãûnh åí baìng quang vaì niãûu âaûo. 18 Choün cáu ÂUÏNG khi tiãún haình phäúi håüp eïp tim vaì thäøi B ngaût mäüt ngæåìi: A. Cæï 4 láön thäøi ngaût thç eïp tim 15 láön. B. Cæï 2 láön thäøi ngaût thç eïp tim 15 láön. C. Cæï 2 láön thäøi ngaût thç eïp tim 25láön. D. Cæï 4 láön thäøi ngaût thç eïp tim 25 láön. E. Cæï 3láön thäøi ngaût thç eïp tim 25 láön. 19 Táön säú thäøi ngaût âäúi våïi ngæåìi låïn: B A. 10 -15 láön/phuït. B. 15 - 20 láön/phuït. C. 20 -25 láön/phuït. D. 25 - 30 láön/phuït. E. 35 - 40 láön/phuït. 20 Chi tiãút naìo sau âáy KHÄNG âuïng våïi kyî thuáût tiãún D haình haì håi thäøi ngaût: A. Laìm thäng âæåìng hä háúp trãn. B. Nåïi räüng quáön aïo, thàõt læng, cravat. 3
 4. C. Cáúp cæïu viãn quç mäüt bãn ngang âáöu bãûnh nhán. D. Cáúp cæïu viãn thåí mäüt håi tháût daìi räöi aïp miãûng mçnh vaìo miãûng naûn nhán. E. Mäüt tay âàût dæåïi càòm, âáøy càòm ra phêa træåïc lãn trãn, tay kia âàût lãn traïn naûn nhán ngoïn troí vaì ngoïn caïi bët muîi bãûnh nhán khi thäøi vaìo. 21 Cáön truyãön 500ml dëch trong thåìi gian 2 giåì thç täúc âäü C truyãön laì: A. 60 - 65 gioüt/phuït. . B. 70 - 75 gioüt/ phuït. C. 80 - 85 gioüt/phuït D. 90 - 95 gioüt/phuït E. 96 - 100gioüt/ phuït 22 Trong ræía tay ngoaûi khoa, cáu naìo sau âáy SAI: C A. Ræía tay ngoaûi khoa nhàòm traïnh nhiãùm khuáøn vãút mäø. B. Ngæåìi âiãöu dæåîng phaíi ræía tæì âènh ngoïn tay âãún khuyíu tay bàòng dung dëch saït khuáøn. C. Ræía tay træåïc sau âoï måïi âäüi muí vaì mang kháøu trang. D. Phaíi cåíi hãút caïc âäö næî trang træåïc khi ræía tay. E. Phaíi càõt ngàõn moïng tay. 23 Thåìi gian khæí khuáøn cáöìn thiãút cuía cäön 70 âäü laì: C A. 10 phuït. B. 15 phuït. C. 20 phuït. D. 25 phuït. E. 30 phuït. 24 Caïch gáúp aïo mäø, cáu naìo sau âáy ÂUÏNG: A A. Gáúp màût ngoaìi vaìo våïi nhau, daîi cho vaìo trong, gáúp kiãøu âeìn xãúp theo chiãöu tæì dæåïi lãn trãn. B. Gáúp màût trong vaìo våïi nhau, daîi cho vaìo trong, gáúp kiãøu âeìn xãúp theo chiãöu tæì dæåïi lãn trãn. C. Gáúp màût ngoaìi vaìo våïi nhau, daîi cho ra ngoaìi, gáúp kiãøu âeìn xãúp theo chiãöu tæì trãn xuäúng dæåïi. D. Gáúp màût trong vaìo våïi nhau, daîi cho ra ngoaìi, gáúp kiãøu âeìn xãúp theo chiãöu tæì dæåïi lãn trãn. E. Gáúp màût ngoaìi vaìo våïi nhau, daîi cho vaìo trong, gáúp kiãøu âeìn xãúp theo chiãöu tæì trãn xuäúng dæåïi. 25 (A) Ngæåìi ta chè duìng hai phæång phaïp âãø tiãût khuáøn B laì: tiãût khuáøn bàòng håi noïng áøm vaì tiãût khuáøn bàòng håi noïng khä, VÇ (B) Tiãût khuáøn laì quaï trçnh loaûi boí hoàûc phaï huyí táút caí caïc cáúu truïc vi khuáøn bao gäöm caí nha baìo. A. A, B âuïng; A vaì B liãn quan nhán quaí B. A, B âuïng; A vaì B khäng liãn quan nhán quaí C. A âuïng, B sai D. A sai, B âuïng E. A sai, B sai 26 Dùng hướng dẫn (1) để trả lời: D Náng bãûnh nhán åí tæ thãú nàòm våïi 3 ngæåìi giuïp: 1. Âàût xe âáøy hoàûc ghãú åí chán giæåìng, åí goïc bãn phaíi vaì khoaï laûi 4
 5. 2. Di chuyãøn bãûnh nhán vaìo giæîa giæåìng traïnh ngaî 3. Ngæåìi cao nháút, âæïng åí âáöu cuía bãûnh nhán vaì luäön caïnh tay dæåïi cäø vaì vai. Ngæåìi coï chiãöu cao kãú tiãúp âæïng åí vuìng häng, eo cuía bãûnh nhán vaì âæa caí hai tay dæåïi bãûnh nhán . 4. Ngæåìi tháúp nháút âæïng åí gäúi bãûnh nhán vaì luäön hai tay dæåïi âuìi vaì càóng chán. 27 Dùng hướng dẫn (1) để trả lời: C Qui trçnh thæûc hiãûn caïc phæång phaïp váûn chuyãøn bãûnh nhán: 1. Ngæåìi Âiãöu dæåîng phaíi biãút cháøn âoaïn vaì nhæîng haûn chãú cuía bãûnh nhán 2. Ngæåìi Âiãöu dæåîng vaûch kãú hoaûch âãø váûn chuyãøn an toaìn vaì hiãûu quaí nháút 3. Thæûc hiãûn kiãøm tra vë trê cuía giæåìng bãûnh, thiãút bë vaì duûng cuû 4. Ghi cheïp quaï trçnh thæûc hiãûn vaì kãút quaí. 28 Khi choün kêch thæåïc tuïi håi âãø âo huyãút aïp, chiãöu C räüng cuía tuïi håi täút nháút laì: A. Bàòng 70% chu vi cuía chi duìng âãø âo huyãút aïp B. Bàòng 60% chu vi cuía âoaûn giæîa chi duìng âãø âo huyãút aïp C. Bàòng 40% chu vi cuía âoaûn giæîa chi duìng âãø âo huyãút aïp D. Bàòng 20% âæåìng kênh cuía âoaûn giæîa chi duìng âãø âo huyãút aïp E. Bàòng 10% chu vi cuía âoaûn giæîa chi duìng âãø âo huyãút aïp 29 Khi naìo thç âæåüc goüi laì haû huyãút aïp tæ thãú tæì nàòm C sang ngäöi: A. HATÂ haû 25mmHg B. HATT haû 10 mmHg C. HATÂ haû 25mmHg vaì HATT haû 10 mmHg D. HA haû vaì keût E. Hiãûu säú HA báút thæåìng 30 Nhæîng vë trê thæåìng duìng âãø âãúm táön säú maûch: B A. Âäüng maûch quay, âäüng maûch âuìi, âäüng maûch mu chán, âäüng maûch truû. B. Âäüng maûch quay, âäüng maûch âuìi, âäüng maûch mu chán, âäüng maûch khoeo. C. Âäüng maûch quay, âäüng maûch âuìi, âäüng maûch mu chán, âäüng maûch chaìy træåïc. D. Âäüng maûch quay, âäüng maûch âuìi, âäüng maûch mu chán, âäüng maûch caính trong. E. Âäüng maûch quay, âäüng maûch âuìi, âäüng maûch chaìy træåïc, âäüng maûch caính trong. 31 Dùng hướng dẫn (1) để trả lời: C 5
 6. Cách rửa và băng vết thương sạch gồm: 1. Dùng dung dịch sát khuẩn rửa bên ngoài chổ da lành. 2. Chính giữa vết thương dùng dung dịch betadin để rửa. 3. Gắp gạc miếng đặt vào vết thương. 4. Dùng băng dính để băng lại. 32 Dùng hướng dẫn (1) để trả lời: B Nguyên nhân gây loét ép vùng xương cùng: 1. Liệt 2 chi dưới 2. Hôn mê do nhiều nguyên nhân khác nhau 3. Sau phẫu thuật thần kinh 4. Người bị hen, thường ngồi kéo dài để thở 33 Âãø coï kãút quaí xeït nghiãûm sinh hoaï maïu chênh xaïc, B nãn: A. Cho bãûnh nhán uäúng nhæîng taïc nhán thêch håüp våïi tæìng loaûi xeït nghiãûm 30 phuït træåïc khi láúy maïu. B. Láúy maïu vaìo saïng såïm khi bãûnh nhán måïi nguí dáûy chæa àn uäúng gç. C. Láúy maïu sau khi àn saïng nheû. D. Láúy khi bãûnh nhán khäng säút. E. Láúy qua catheter ténh maûch. 34 Dùng nẹp để bất động trong sơ cứu gãy xương cánh tay, NGOẠI A TRỪ: A. Nạn nhân phải nằm để tránh choáng B.Cẳng tay gấp vuông góc với cánh tay C. Đặt 2 nẹp ở 2 mặt trước sau cánh tay. D. Lót bông vào 2 đầu nẹp sát với đầu xương E. Dùng băng cố định từ khuỷu lên vai. 35 A) Trong bất động gãy xương bằng nẹp phải chêm lót những chỗ A xương lồi băng bông gạc VI (B) Da và các tổ chức khác nằm giữa xương lồi và nẹp cứng sẽ bị thương tổn A. A, B âuïng; A vaì B liãn quan nhán quaí B. A, B âuïng; A vaì B khäng liãn quan nhán quaí C. A âuïng, B sai D. A sai, B âuïng E. A sai, B sai 36 Động mạch nào sau đây không dùng để bắt mạch: E A. Động mạch (ÐM) Thái dương nông, B. ÐM cảnh chung C. ÐM mạch quay D. ÐM đùi E. Động mạch chày trước 37 Ép tim ở người lớn nên mạnh và nhịp nhàng với tốc độ: C A. 30-40 lần /phút B. 40- 50 lần /phuút C. 60- 80 lần /phuút D. 80-90 lần /phuút E. 90-100 lần /phút 38 Vị trí ép tim ngoài lồng ngực: B A. 1/3 trên xương ức 6
 7. B. 1/3 dưới xương ức C. 1/3 giữa xương ức D. Bên trái lồng ngực E. Bất kỳ vị trí nào trên xương ức nếu thuận tiện cho cấp cứu viên 39 Dùng hướng dẫn (1) để trả lời: B Những điểm cần chú ý khi mang găng: 1. Chọn đúng số của găng phù hợp với bàn tay của mình 2. Mang găng bàn tay nào trước cũng được 3. Phải kiểm tra tính vô khuẩn của đôi găng 4. Luôn luôn phải thoa bột talc vào 2 tay trước khi mang găng 40 (A) Cảm giác vùng loét ép thường giảm, Vì (B) Các đầu mút thần A kinh cảm giác vùng loét ép bị thương tổn A. A, B âuïng; A vaì B liãn quan nhán quaí B. A, B âuïng; A vaì B khäng liãn quan nhán quaí C. A âuïng, B sai D. A sai, B âuïng E. A sai, B sai 41 Vùng nào sau đây bị loét sớm nhất khi bệnh nhân nằm ngữa kéo dài: C A. Vùng xương vai B. Vùng 2 gót chân C. Vùng xương cùng D. Vùng chẩm E. Vùng xương cụt 42 Các vị trí thường chọc dò ổ bụng là: E A. Chính giữa bụng sát cạnh rốn B. Dưới bờ sườn trái và phải C. Hố chậu trái và hố chậu phải D. 1/3 ngoài của đường nối từ rốn đến gai chậu sau trên bên trái E .1/3 ngoài của đường nối từ rốn đến gai chậu trước trên bên trái 43 Khoaíng caïch giæîa bäúc âæûng næåïc vaì màût giæåìng A trong thuût thaïo laì: A. 50- 80cm. B. 30- 45cm. C. 20cm. D. 100cm. E. 80- 100cm. 44 Cáu naìo sau âáy SAI: C A. EÏp tim ngoaìi läöng ngæûc phaíi âæåüc tiãún haình ngay tæïc khàõc, taûi chäù vaì liãn tuûc. B. Trong khi tiãún haình eïp tim ngoaìi läöng ngæûc tay cuía cáúp cæïu viãn khäng âæåüc nháúc råìi khoíi läöng ngæûc cuía naûn nhán. C. Âäúi våïi treí em tæì 1 âãún 8 tuäøi chè cáön duìng mäüt tay âãø eïp tim ngoaìi läöng ngæûc tæì 100 - 120 láön/phuït. D. Trong khi cáúp cæïu ngæìng tuáön hoaìn phaíi theo doîi sàõc màût, maûch vaì âäöng tæí cuía naûn nhán. E. Khi tim âáûp tråí laûi, toaìn traûng äøn âënh, cho bãûnh nhán nàòm thoaíi maïi, âàõp áúm vaì tiãúp tuûc theo doîi maûch nhëp thåí cuía naûn nhán. 45 Yãu cáöu cáön âaût âæåüc khi tiãm trong da, NGOAÛI TRÆÌ: B A. Bãûnh nhán coï caím giaïc nàûng tæïc åí vuìng tiãm. B. Bãûnh nhán coï caím giaïc nàûng. C. Caïc läù chán läng khäng räüng ra. D. Âau åí vuìng tiãm. E. Vuìng tiãm näøi sáøn 46 Các biến chứng có thể gặp khi chọc dò dịch màng bụng, Ngoại trừ: C 7
 8. A. Chọc vào ruột B. Viêm phúc mạc C. Chọc vào gan D. Xuất huyết trong ổ bụng E. Ngất 47 Dấu hiệu nào sau đây không đúng khi nhận định qua xét nghiệm trong C trường hợp bị viêm màng não mũ điển hình. A. Đường giảm nhiều và sớm B. Màu sắc đục hay trắng như nước vo gạo C. Tế bào tăng đa số là lympho D. Protein tăng E. Muối có thể giảm nhưng muộn hơn 48 Dụng cụ nào sau đây là dụng cụ hỗ trợ chọc dò tủy sống B A. 1 khăn lổ B. 3 tờ phiếu xét nghiệm C. 3 ống nghiệm D. 1 khăn chữ nhật để trải khay E. 1 đôi găng tay 49 Trong khi màûc aïo choaìng vä khuáøn cáu naìo sau âáy SAI: C A. Chè cáöm vaìo màûc trong cuía aïo nãúu tæû màûc aïo cho mçnh. B. Nãúu aïo choaìng bë tiãúp xuïc våïi vuìng hæîu truìng thç phaíi thay aïo khaïc. C. Mang gàng tay vä khuáøn räöi måïi màûc aïo âãø traïnh nhiãùm khuáøn. D. Traïnh âãø aïo chaûm vaìo baìn duûng cuû. E. Phaíi cäüt caïc dáy åí cäø aïo vaì læng træåïc räöi måïi âãún thàõt læng. 50 Dùng hướng dẫn (1) để trả lời: B Khi rửa tay ngoại khoa cần chia tay ra các phần sau để rửa: 1. Bàn tay 2. Cẳng tay 3. Khuỷu tay 4. Cánh tay 8

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản