intTypePromotion=1

Đề thi đạo đức nhân viên vào ngân hàng Sacombank 2013

Chia sẻ: Nguyen Duc Dat | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:3

0
325
lượt xem
58
download

Đề thi đạo đức nhân viên vào ngân hàng Sacombank 2013

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi đạo đức nhân viên vào ngân hàng Sacombank 2013 nhằm giúp các bạn đang chuẩn bị thi vào ngân hàng này có thêm tài liệu tham khảo, chuẩn bị tốt kỳ thi quan trọng này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi đạo đức nhân viên vào ngân hàng Sacombank 2013

  1. STT NOI DUNG DAP AN 1 Bộ Quy tăc Đao đức nghề nghiêp cua Sacombank gôm mây quy tăc? ́ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ́ 10 1 12 15 20 2 Những thông tin nao ban không cân phai bao mât? ̀ ̣ ̀ ̉ ̉ ̣ ̀ Ta i khoan khach hang ̉ ́ ̀ ́ Bao cao tai chinh cua ngân hang ́ ̀ ́ ̉ ̀ ́ Giây nhap đang soan thao cac văn ban ́ ̣ ̉ ́ ̉ Ban tin Nhà đâu tử ̀ 1 Trường hợp nao ban được phep nhân quà cua khach hang (với điêu kiên phaỉ có bao ̀ ̣ ́ ̣ ̉ ́ ̀ ̀ ̣ ́ 3 cao lên câp trên viêc nhân quà nay) ́ ́ ̣ ̣ ̀ Khach hang tăng quà lưu niêm trị giá dưới 500.000 đ ́ ̀ ̣ ̣ 1 Khach hang tăng tiên trị giá dưới 100.000 đ ́ ̀ ̣ ̀ Khach hang mời ban đi du lich ở 1 khu resort ́ ̀ ̣ ̣ ́ Khach hang câp hoc bông cho con ban du hoc ̀ ́ ̣ ̉ ̣ ̣ Môt nhân viên dung đia chỉ email cua cơ quan để phat tan những hinh anh vui nhôn ̣ ̀ ̣ ̉ ́ ́ ̀ ̉ ̣ và truyên cười không liên quan đên công viêc và gửi đên nhiêu người bên ngoaì cơ ̣ ́ ̣ ́ ̀ quan. Hanh đông có thể xem như vi pham Quy tăc đao đức nghề nghiêp ở Quy tăc ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ́ 4 thứ mây? ́ Quy tăc 1 ́ Quy tăc 4 ́ Quy tăc 9 ́ Tât cả đêu đung ́ ̀ ́ Hanh đông nao sau đây có thể bị xem là vi pham Quy tăc thứ 5 về viêc chông rửa ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ́ 5 tiên? ̀ Nhân viên đứng tên tai khoan thay cho khach hang để tiêp nhân tiên không rõ nguôn ̀ ̉ ́ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ gôc ́ Nhân viên mở tai khoan cho khach hang nhưng không nhân được đây đủ giây t ờ tuy ̀ ̉ ́ ̀ ̣ ̀ ́ ̀ thân cua khach ̉ ́ Nhân viên nhân tiên gửi cua khach hang cá nhân với giá trị rât l ớn nhưng không bao ̣ ̀ ̉ ́ ̀ ́ ́ ́ cao lên câp trên ́ Tât cả đêu đung ́ ̀ ́ 1 Trong Bộ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Sacombank, Quy t ắc 1 quy đ ịnh nội 6 dung gì về trách nhiệm tuân thủ : Hiểu và tuân thủ các quy định nội bộ của Sacombank Hiểu và tuân thủ các quy định của pháp luật, các chuẩn mực và thông l ệ của Vi ệt nam và quốc tế có liên quan đến hoạt động của Sacombank. Luôn nhận thức rủi ro về pháp lý trong các hành động tác nghi ệp hàng ngày. Câu a, b đúng. Câu a, b, quy định của pháp luật và chính sách của Sacombank là nội dung c ủa Quy Tuân thủ c đúng 1 7 tắc nào trong Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Sacombank? Quy tắc 1 1 Quy tắc 2 Quy tắc 3 Quy tắc 4 Trong Bộ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Sacombank, Quy t ắc 1 quy đ ịnh nội 8 dung gì sau đây : Tuân thủ quy định của pháp luật và chính sách của Sacombank. Luôn nhận thức rủi ro về pháp lý trong các hành động tác nghi ệp hàng ngày. Đảm bảo năng lực chuyên môn và tinh thần làm việc thận trọng. Câu a, b đúng. 1 Câu a, b, c đúng
  2. Luôn nhận thức rủi ro về pháp lý trong các hành động tác nghi ệp hàng ngày. N ội 9 dung này nằm trong quy định nào sau đây của Sacombank : Nội quy làm việc Mô tả công việc Quy tắc đạo đức nghề nghiệp 1 Cẩm nang hướng dẫn sản phẩm Đảm bảo năng lực chuyên môn và tinh thần làm việc thận trọng là nội dung c ủa Quy 10 tắc nào trong Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Sacombank? Quy tắc 1 Quy tắc 2 Quy tắc 3 Quy tắc 4 Trong Bộ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Sacombank, Quy t ắc 2 quy đ ịnh nội 11 dung gì sau đây : Tuân thủ quy định của pháp luật và chính sách của Sacombank. Luôn nhận thức rủi ro về pháp lý trong các hành động tác nghi ệp hàng ngày. Đảm bảo năng lực chuyên môn và tinh thần làm việc thận trọng. 1 Câu a, b đúng. Trong Bộ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Sacombank, Quy t ắc 3 quy đ ịnh nội 12 dung gì sau đây : Tuân thủ quy định của pháp luật và chính sách của Sacombank. Đảm bảo năng lực chuyên môn và tinh thần làm việc thận trọng. Trách nhiệm báo cáo. 1 Bảo mật thông tin của Sacombank và khách hàng Trong Bộ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Sacombank, Quy t ắc 3 quy đ ịnh trách 13 nhiệm báo cáo với các hình thức nào sau đây : Báo cáo trực tiếp với cấp quản lý trực tiếp. Báo cáo qua đường dây nóng của Ban kiểm soát hoặc Chánh văn phòng HĐQT. Báo cáo qua email của Ban kiểm soát hoặc Chánh văn phòng HĐQT. Câu a, b đúng Câu a, b, c đúng. 1 Trong Bộ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Sacombank, Quy t ắc 3 quy đ ịnh trách 14 nhiệm báo cáo các hành vi nào sau đây : Hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp hoặc t ổn hại uy tín, công vi ệc kinh doanh c ủa Sacombank Các hành vi đáng ngờ có thể gây vi phạm đ ạo đức nghề nghi ệp hoặc t ổn hại uy tín, công việc kinh doanh của Sacombank Câu a và b 1 Câu a hoặc b Trong Bộ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Sacombank, Quy t ắc 4 quy đ ịnh nội 15 dung gì sau đây : Tuân thủ quy định của pháp luật và chính sách của Sacombank. Đảm bảo năng lực chuyên môn và tinh thần làm việc thận trọng. Trách nhiệm báo cáo. Bảo mậtộthông tắccđạoSacombank nghiệp củhàng Trong B Quy tin ủa đức nghề và khách a Sacombank, Quy t ắc 4 quy định b ảo 1 16 mật thông tin của Sacombank và khách hàng thể hi ện b ằng cam k ết : Trước khi được tuyển dụng Trong khi làm việc Trước khi chấm dứt làm việc tại Sacombank Câu a, c đúng 1 Trong Bộ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Sacombank, Quy t ắc 5 quy đ ịnh nội 17 dung gì sau đây : Tuân thủ quy định của pháp luật và chính sách của Sacombank. Đảm bảo năng lực chuyên môn và tinh thần làm việc thận trọng. Phòng chống rữa tiền hoặc tiền giả 1
  3. Bảo mật thông tin của Sacombank và khách hàng Trong Bộ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Sacombank, Quy t ắc 6 quy đ ịnh nội 18 dung gì sau đây : Tuân thủ quy định của pháp luật và chính sách của Sacombank. Tính chính xác và minh bạch của sổ sách. 1 Phòng chống rữa tiền hoặc tiền giả Bảo mật thông tin của Sacombank và khách hàng Trong Bộ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Sacombank, Quy t ắc 7 quy đ ịnh nội 19 dung gì sau đây : Tránh lạm dụng chức quyền và tư lợi 1 Tính chính xác và minh bạch của sổ sách. Phòng chống rữa tiền hoặc tiền giả Bảo mật thông tin của Sacombank và khách hàng Trong Bộ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Sacombank, Quy t ắc 8 quy đ ịnh nội 20 dung gì sau đây : Tránh lạm dụng chức quyền và tư lợi Tính chính xác và minh bạch của sổ sách. Tránh xung đột quyền lợi. 1 Bảo mật thông tin của Sacombank và khách hàng Trong Bộ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Sacombank, Quy t ắc 9 quy đ ịnh nội 21 dung gì sau đây : Tránh lạm dụng chức quyền và tư lợi Sử dụng thời gian làm việc và tài sản của Sacombank đúng m ục đích và hi ệu qu ả Tránh xung đột quyền lợi. Bảo mật thông tin của Sacombank và khách hàng Trong Bộ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Sacombank, Quy t ắc 10 quy định nội 22 dung gì sau đây : Tránh lạm dụng chức quyền và tư lợi Sử dụng thời gian làm việc và tài sản của Sacombank đúng m ục đích và hi ệu qu ả Tránh xung đột quyền lợi. 1 Các hành vi và thái độ khi làm việc Trong Bộ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Sacombank, s ử dụng thời gian làm vi ệc 23 và tài sản của Sacombank đúng mục đích và hi ệu quả là quy t ắc nào sau đây : Quy tắc 6 Quy tắc 9 1 Quy tắc 2 Quy tắc 5 Trong Bộ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Sacombank, tránh l ạm dụng ch ức 24 quyền và tư lợi là quy tắc nào sau đây: Quy tắc 6 Quy tắc 9 Quy tắc 7 1 Quy tắc 5 Trong Bộ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Sacombank, bảo mật thông tin c ủa 25 Sacombank và khách hàng là quy tắc nào sau đây : Quy tắc 2 Quy tắc 4 1 Quy tắc 5 Quy tắc 6
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2