intTypePromotion=1

Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 6: Nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng thương mại

Chia sẻ: Mhnjmb Mhnjmb | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
200
lượt xem
17
download

Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 6: Nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của chương 6 Nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng thương mại thuộc bài giảng Thanh toán quốc tế trình bày về các nội dung lần lượt như sau: khái quát hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại, các quy định pháp lý về cho vay, thời hạn cho vay, phương pháp cho vay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 6: Nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng thương mại

 1. 1/30/2012 1 Nội dung chính 1 Khái quát hoạt động cho vay của NHTM 2 Các quy định pháp lý về cho vay 3 Thời hạn cho vay 4 Phương pháp cho vay 5 Lãi suất và phí suất tín dụng 6 Quy trình cho vay 2 I. Khái quát về hoạt động cho vay của NHTM Khái niệm về cho vay Phân loại cho vay Văn bản pháp lý 3 1
 2. 1/30/2012 1. Kh¸i niệm cho vay cña NHTM ƒCho vay lµ mét h×nh thøc cÊp tÝn dông ƒTổ chức TD giao cho kh¸ch hµng mét kho¶n tiÒn ®Ó sö dông vµo môc ®Ých vµ thêi gian nhÊt ®Þnh theo tho¶ thuËn ƒ Khách hàng hoµn tr¶ ¶ c¶ ¶ gèc è vµ l·I khi đáo hạn. 4 2. Phân loại ho¹t ®éng cho vay cña NHTM • Thêi h¹n cho vay • §èi t−îng cho vay • Môc ®Ých sö dông vèn • H×nh thøc b¶o ®¶m tiÒn vay • Quy Q m«« kho¶n kh ¶ vay • Ph−¬ng ph¸p hoµn tr¶ • Ngµnh kinh tÕ • Lo¹i h×nh doanh nghiÖp • Vïng ®Þa lý • ChÊt l−îng c¸c kho¶n vay… 5 C¸c lo¹i cho vay (Cho Vay DN) Cho vay Cho vay Cho vay ng¾n h¹n trung dµi h¹n CV CV CV theo Cho vay øng vèn trªn tµi s¶n dù ¸n ®Çu t− hîp vèn ChiÕt khÊu Bao GTCG thanh to¸n 6 2
 3. 1/30/2012 II. QUY ĐỊNH PHÁP LÝ VỀ CHO VAY 1. Nguyªn t¾c cho vay 2. §iÒu kiÖn vay vèn 3. Thêi h¹n cho vay 4. Ph−¬ng ph¸p cho vay 5. L∙i suÊt vµ p phÝ suÊt tÝn dông ô g 6. B¶o ®¶m tiÒn vay 7. Hîp ®ång tÝn dông vµ hîp ®ång b¶o ®¶m tiÒn vay 7 1. Nguyªn t¾c cho vay TÇm quan träng: • Lµ c¬ së ®Ó ®−a ra c¸c quy ®Þnh trong suèt qu¸ tr×nh CV • Lµ c¬ së ®−a ra c¸c quyÕt ®Þnh xö lý khi qu¸ tr×nh cho h vay n¶y ¶ sinh i h c¸c ¸ vÊn Ê ®Ò. ®Ò C¸c nguyªn t¾c: 1) Sö dông vèn vay ®óng môc ®Ých ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång tÝn dông. 2) Hoµn tr¶ nî gèc vµ l·i vèn vay ®óng thêi h¹n ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång tÝn dông. 8 2. §iÒu kiÖn vay vèn (1). Cã ®ñ n¨ng lùc ph¸p lý (2). Môc ®Ých sö dông vèn vay hîp ph¸p (3). Cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®¶m b¶o tr¶ nî trong thêi h¹n cam kÕt (4) Cã DA§T/ph−¬ng (4). DA§T/ h ¸ sxkd, ¸n kd dÞch dÞ h vô kh¶ thi vµ µ cã hiÖu qu¶; DA§T/ph−¬ng ¸n phôc vô ®êi sèng kh¶ thi vµ phï hîp víi c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt (5). Thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ b¶o ®¶m tiÒn vay theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ vµ h−íng dÉn cña NHNN VN 9 3
 4. 1/30/2012 (1) Cã ®ñ n¨ng lùc ph¸p lý Néi dung: • Ph¸p nh©n ph¶i cã n¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù; • C¸ nh©n, chñ DN t− nh©n, ®¹i ®iÖn cña HG§, ®¹i diÖn cña tæ hîp t¸c vµ thµnh viªn hîp danh cña c«ngg ty y hîp îp danh p ph¶i cã n¨ng g lùc ù pph¸p p luËt Ë vµ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù. ý nghÜa: Tr¶ lêi c©u hái: • Ng−êi vay cã ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr¶ nî theo quy ®Þnh ph¸p luËt hay kh«ng? • Ng©n hµng sÏ ®ßi nî ai khi ®Õn h¹n? 10 (2) Môc ®Ých sö dông vèn vay hîp ph¸p Néi dung: • KH kh«ng ®−îc vay vèn ®Ó sö dông cho c¸c môc ®Ých mµ ph¸p luËt cÊm. • Phï hîp víi giÊy phÐp (®¨ng ký) kinh doanh ý nghÜa: • Lµ ®iÒu ®iÒ kiÖn kiÖ chuyÓn h Ó tiÕp iÕ ®Ó xÐt Ð ph−¬ng h ¸ /d ¸n ¸n/dù ¸ kinh doanh cã hiÖu qu¶ hay kh«ng. • Lµ c¨n cø ®Ó ng©n hµng kiÓm so¸t trong suèt qu¸ tr×nh cho vay... 11 (3) Cã kh¶ n¨ng tμi chÝnh ®¶m b¶o tr¶ nî • Cã vèn tù cã tham gia vµo dù ¸n, ph−¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô vµ ®êi sèng (theo ®¸nh gi¸ cña tõng NH) • Kinh doanh cã hiÖu qu¶. §èi víi kh¸ch hµng vay phôc vô nhu cÇu ®êi sèng ph¶i cã nguån thu æn ®Þnh ®Ó tr¶ nî NH • Cam kÕt mua b¶o hiÓm ®èi víi tµi s¶n lµ ®èi t−îng vay vèn (tµi s¶n h×nh thµnh sau khi vay) nÕu ph¸p luËt quy ®Þnh hoÆc theo yªu cÇu cña NH cho vay. • Kh«ng cã nî khã ®ßi hoÆc nî qu¸ h¹n v−ît qu¸ thêi gian quy ®Þnh cña NH 12 4
 5. 1/30/2012 (4) Cã da®t, ph−¬ng ¸n sxkd dÞch vô kh¶ thi cã hiÖu qu¶ Néi dung: • Vay kinh doanh: kh¶ thi, cã hiÖu qu¶ • Vay tiªu dïng: kh¶ thi phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt ý nghÜa: • Lµ c¨n cø ®¸nh gi¸ tÝnh thùc tiÔn, hîp lý cña nhu cÇu vay • Lµ c¨n cø ®¸nh gi¸ nguån tr¶ nî (vay kinh doanh) 13 (5) Thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ b¶o ®¶m tiÒn vay Néi dung: theo quy ®Þnh trong N§ 178 vµ N§ 85 ý nghÜa: • N©ng cao tr¸ch nhiÖm cña kh¸ch hµng trong viÖc sö ö dông d vèn è vay. • T¹o ra nguån tr¶ nî thø hai (b¶o ®¶m b»ng tµi s¶n hoÆc b¶o l∙nh) • T¹o ®éng lùc n©ng cao uy tÝn tÝn dông vµ hiÖu qu¶ kinh doanh (tÝn chÊp) 14 3. Ðối tượng cho vay ™Ðối tượng cho vay của ngân hàng thương mại là các tổ chức cá nhân có nhu cầu vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, tiêu dùng… ™Theo qui định của Luật các tổ chức tín dụng: Tổ chức tín dụng không được cho vay các nhu cầu vốn để thực hiện các việc sau: ƒ Mua sắm các tài sản và các chi phí hình thành nên tài sản mà pháp luật cấm mua bán chuyển nhượng, chuyển đổi. ƒ Thanh toán các chi phí cho việc thực hiện các giao dịch mà pháp luật cấm. ƒ Ðáp ứng các nhu cầu tài chính của các giao dịch mà pháp luật cấm. 15 5
 6. 1/30/2012 4. QUY ĐỊNH VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ™Hoạt động cho vay luôn tiềm ẩn rủi ro, để đảm bảo an toàn hiệu quả trong cho vay và tránh rủi ro Luật pháp đã qui định những vấn đề về nguyên tắc cho vay, các hạn chế để đảm bảo an toàn tín dụng ™Qui định giới hạn cho vay của ủ NHTM đối ố với mỗi ỗ khách hàng. ™Các biện pháp bảo đảm trong cho vay nhằm phòng ngừa rủi ro, tạo cơ sở kinh tế và pháp lý để thu hồi được nợ vay. 16 QUY ĐỊNH VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ™Cho vay có bảo đảm bằng tài sản: ƒ Cho vay có bảo đảm là việc cho vay vốn của NHTM mà theo đó nghĩa vụ trả nợ của khách hàng được cam kết thực hiện bằng tài sản thế chấp, cầm cố, tài sản hình thành từ vốn vay hoặc bảo ả lãnh bằng ằ tài sản ả của ủ bên thứ ba. ƒ Việc cho vay có tài sản bảo đảm áp dụng đối với khách hàng khong có uy tín cao đối với ngân hàng. 17 QUY ĐỊNH VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY (t) ™Cho vay không cần tài sản có bảo đảm: ƒ NHTM cho vay dựa vào uy tín của khách hàng, đó là người trung thực trong kinh doanh, khả năng tài chính lành mạnh, có tín nhiệm với ngân hàng trong việc sử dụng vốn vay, hoàn trả ả nợ vay… 18 6
 7. 1/30/2012 QUY ĐỊNH VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY (t) ™Hoạt động cho vay luôn tiềm ẩn rủi ro, để đảm bảo an toàn hiệu quả trong cho vay và tránh rủi ro Luật pháp đã qui định những vấn đề về nguyên tắc cho vay, các hạn chế để đảm bảo an toàn tín dụng ™Qui định giới hạn cho vay của ủ NHTM đối ố với mỗi ỗ khách hàng. ™Các biện pháp bảo đảm trong cho vay nhằm phòng ngừa rủi ro, tạo cơ sở kinh tế và pháp lý để thu hồi được nợ vay. 19 5. HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG ™Hợp đồng tín dụng là văn bản pháp lý về mối quan hệ tín dụng giữa NH cho vay và người đi vay. Là cơ sở để NHTM thực hiện cho vay, quản lý khoản vay, thu hồi nợ và xử lý các khiếu nại (nếu có). 20 6. XÉT DUYỆT CHO VAY, KIỂM TRA, KIỂM SOÁT SỬ DỤNG VỐN VAY ™ Ngân hàng phải tổ chức tốt việc xét duyệt cho vay theo nguyên tắc phân định trách nhiệm giữa khâu thẩm định và quyết định cho vay, đồng thời NH có trách nhiệm kiểm tra, giám sat quá trình sử dụng vốn vay và trả nợ của người vay. 21 7
 8. 1/30/2012 6. XÉT DUYỆT CHO VAY, KIỂM TRA, KIỂM SOÁT SỬ DỤNG VỐN VAY NH sử dụng một số biện pháp kiểm soát vốn vay như sau: ™ Thực hiện kiểm soát và xem xét định kỳ theo chu kỳ (tháng, quí, năm), kiểm tra bất thường. ™ Kiểm soát thường xuyên những khoản cho vay. ™ Ðánh giá tình hình tài chính, khả năng thanh toán, quá trình thanh toán của khách hàng. Chất lượng của tài sản thế chấp, chấp cầm cố… cố ™ Theo dõi thường xuyên các khoản tiền vay có vấn đề. ™ Tăng cường các biện pháp kiểm soát tín dụng trong trường hợp tình hình kinh tế xã hội hay hoạt động của hệ thống NH có biến động đột biến đe dọa đến sự an toàn, hiệu quả vốn tín dụng 22 III. Thêi h¹n cho vay 1. Định nghĩa và căn cứ ‰ §Þnh nghÜa: Thêi h¹n cho vay lµ kho¶ng thêi gian ®−îc tÝnh tõ khi kh¸ch hµng b¾t ®Çu nhËn tiÒn vay cho ®Õn thêi ®iÓm tr¶ hÕt nî gèc vµ l·i tiÒn vay ®· ®−îc tho¶ thuËn trong hîp ®ång tÝn dông gi÷a tæ chøc tÝn dông vµ kh¸ch hµng. Thêi h¹n cho vay = Thêi gian ©n h¹n + Thêi gian tr¶ nî 23 III. Thêi h¹n cho vay ‰Căn cứ để xác định thời hạn cho vay a. Dựa vào đặc điểm và chu kỳ hoạt động tương ứng với các nghiệp vụ kinh doanh của người đi vay: ™ Chu kỳ hoạt động là khoảng thời gian từ khi mua nguyên vật liệu, liệu đưa nguyên vật liệu vào sản xuất ra sản phẩm cho tới khi tiêu thụ sản phẩm thu được tiền bán hàng để bù đắp chi phí và tiếp tục chu kỳ hoạt động kế tiếp. ™ Chu kỳ hoạt động tương ứng với các nghiệp vụ kinh doanh của khách hàng bao gồm: Mua nguyên vật liệu, dự trữ, sản xuất, dự trữ,tiêu thụ sản phẩm. 24 8
 9. 1/30/2012 Thanh tóan Mua hàng Nhập kho Sản xuất Nhập kho Bán hàng Thu tiền Tiền hàng nguyên vật liệu Sản phẩm Giai đoạn thanh tóan Giai đoạn thanh tóan các khoản phải trả Gia đoạn dự trữ (tồn kho) các khoản phải thu Mua chịu Trả ngay Thu ngay Bán chịu Thu tiền Trả tiền Luồng tiền ra Luồng tiền vào Chu kỳ hoạt động 25 Chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp ƒ Ðộ dài thời gian của chu kỳ hoạt động tùy theo ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh. ƒ Ðặc điểm này có tính chất quyết định đến luồng tiền ra và vào của khách hàng về số lượng và thời gian và do đó nó ảnh hưởng đến khả năng cân đối nguồn để trả nợ vay ngân hàng ƒ Đặc điểm và chu kỳ hoạt động kinh doanh của khách hàng ảnh hưởng đến chu kỳ ngân quỹ, từ đó ảnh hưởng đến nhu cầu vay vốn và khả năng trả nợ cho ngân hàng. 26 Ví dụ về một chu kỳ ngân quỹ của doanh nghiệp: Giai đoạn dự Bán hàng trữ (90 ngày) Giai đoạn thu tiền (60 ngày) Giai đoạn phải Chu kỳ ngân quỹ (120 ngày) trả người bán (30 ngày) Chu kỳ ngân quỹ = Chu kỳ hoạt động - Giai đoạn phải trả người bán Chu kỳ ngân quỹ = (90 ngày + 60 ngày) – 30 ngày = 120 ngày. 27 9
 10. 1/30/2012 ™ Chu kỳ hoạt động và chu kỳ ngân quỹ của doanh nghiệp xuất hiện sự không ăn khớp về thời gian lưu chuyển tiền tệ giữa dòng tiền ra và dòng tiền vào ™ Về mặt thời gian và qui mô của chu kỳ hoạt động và chu kỳ ngân quỹ của khách hàng có ảnh hưởng đến khả năng trả nợ cho ngân hàng ™ Thời hạn cho vayy được xác định căn cứ vào độ dài thời gian chu kỳ hoạt động của khách hàng. Tuy nhiên thời hạn cho vay có thể ngắn hơn chu kỳ hoạt động nếu trong kế hoạch trả nợ khách hàng có cân đối thêm các nguồn trả nợ khác (lợi nhuận, khấu hao..). ™ Các khách hàng thuộc các lĩnh vực khác nhau có đặc điểm và chu kỳ hoạt động khác nhau nên việc xác định thời gian hoàn trả nợ vay cũng khác nhau cho phù hợp. 28 Căn cứ để xác định thời hạn cho vay b- Ðặc điểm đối tượng vay vốn và mục đích vay vốn của khách hàng: ™ Mục đích vay vốn của khách hàng nhằm bù đắp những thiếu hụt trong quá trình hoạt động, tuỳ theo nhu cầu đầu vào của quá trình hoạt động. Do đó khi có nhu cầu vay khách hàng phải có giấy đề nghị vay vốn trong đó xác định rõ mục đích vay vốn và nhu cầu vay vốn ngân hàng. ™ Ðối tượng vay vốn tham gia vào chu kỳ hoạt động của khách hàng, giá trị của nó được chuyển dịch toàn phần (TSLÐ) hay chuyển dịch một phần (TSCÐ) vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ và là một bộ phận tạo nên giá thành sản phẩm. Khi chu kỳ ngân quỹ kết thúc đó là lúc khách hàng có nguồn thu để bù đắp chi phí. 29 Căn cứ để xác định thời hạn cho vay c- Thời hạn cho vay dựa vào thời gian hoàn vốn đầu tư của dự án, phương án đầu tư: ™ Thời gian hoàn vốn đầu tư là thời gian cần thiết để dự án, phương án hoạt động thu hồi đủ số vốn đầu tư đã bỏ ra. Nó chính là thừoi gian để hoàn trả số vốn đầu tư ban đầu bằng các khoản lợi nhuận và khấu hao thu hồi hàng năm. ™ Do đối tượng vay vốn tham gia vào quá trình luân chuyển vốn của dự án, phương án đầu tư nên thời hạn hoàn vốn của dự án là cơ sở để ngân hàng xác định thời hạn cho vay phù hợp để thu hồi được nợ vay khi đến hạn. 30 10
 11. 1/30/2012 Căn cứ để xác định thời hạn cho vay d- Khả năng cân đối nguồn vốn cho vay của ngân hàng: ™ Khả năng cân đối nguồn vốn phụ thuộc vào khả năng cung ứng nguồn vốn của ngân hàng và khả năng cân đối nguồn vốn để đảm bảo khả năng thanh toán. ™ Khi cân đối nguồn vốn, các ngân hàng phải chú trọng đến ự cân đối g sự giữa nguồn g vốn huyy động ộ g để cho vayy của ngân g hàng và nhu cầu vay vốn của khách hàng về cơ cấu nguồn vốn và loại tiền sử dụng. 31 Căn cứ để xác định thời hạn cho vay e. Sự tác động của các nhân tố như công tác quản trị ngân hàng, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn của cán bộ tín dụng, khách hàng. Nếu công tác quản trị ngân hàng chưa tốt, cán bộ tín dụng chưa đáp ứng nhu cầu chuyên môn và đạo đức kém, khách hàng che dấu thông tin…. thì việc xác định thời hạn cho vay không chính xác, không phù hợp với thời gian hoàn vốn của dự án, phương án đầu tư và kết quả là các khoản vốn vay khó trả nợ đúng hạn. 32 b. §Þnh nghÜa: Thêi h¹n cho vay lµ kho¶ng thêi gian ®−îc tÝnh tõ khi kh¸ch hµng b¾t ®Çu nhËn tiÒn vay cho ®Õn thêi ®iÓm tr¶ hÕt nî gèc vµ l·i tiÒn vay ®· ®−îc tho¶ thuËn trong hîp ®ång tÝn dông gi÷a tæ chøc tÝn dông vµ kh¸ch hµng. Thêi h¹n cho vay = Thêi gian ©n h¹n + Thêi gian tr¶ nî 33 11
 12. 1/30/2012 2. Thêi h¹n cho vay Thi c«ng, x©y dùng Ho¹t ®éng B¾t ®Çu ¢n Tg tr¶ nî rót vèn h¹n Kú tr¶ nî Tr¶ hÕt nî • Thêi gian ©n h¹n: lµ kho¶ng thêi gian tÝnh tõ ngµy KH nhËn tiÒn vay lÇn ®Çu tiªn cho ®Õn tr−íc ngµy b¾t ®Çu cña cña kú h¹n tr¶ nî ®Çu tiªn. • Thêi gian tr¶ nî: lµ kho¶ng thêi gian ®−îc tÝnh tõ ngµy b¾t ®Çu cña kú tr¶ nî ®Çu tiªn cho ®Õn khi tr¶ hÕt nî cho NH. • Kú h¹n nî lµ nh÷ng kho¶ng thêi gian n»m trong thêi h¹n cho vay mµ cuèi mçi kho¶ng thêi gian ®ã KH ph¶i hoµn tr¶ 1 phÇn hoÆc toµn bé sè nî cho NH 34 Thêi h¹n cho vay ‰ C¨n cø x¸c ®Þnh: ƒ §Æc ®iÓm vµ chu kú ho¹t ®éng kinh doanh cña KH vµ ®èi t−îng vay vèn ƒ Kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng vay vèn ƒ Thêi gian hoµn vèn ®Çu t− cña dù ¸n ®Çu t− ƒ Kh¶ n¨ng c©n ®èi nguån vèn cña NH: vÒ thêi h¹n... ƒ C¸c yÕu tè kh¸c: YÕu tè kü thuËt trong thùc hiÖn dù ¸n vay vèn; ChÝnh s¸ch cho vay, tr×nh ®é CBTD 35 Chu kú ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp Giai ®o¹n Giai ®o¹n Giai ®o¹n mua hμng dù tr÷ b¸n hμng Mua NVL- SX- Thμnh phÈm B¸n chÞu Thu chÞu Tr¶¶ T ngay ngay Tr¶ tiÒn Thu tiÒn Luång tiÒn ra Luång tiÒn vμo (NH cho vay) (NH thu nî) 36 12
 13. 1/30/2012 Chu kú ng©n quü cña doanh nghiÖp Mua B¸n Thu tiÒn hµng hµng b¸n hµng Giai ®o¹n dù tr÷ Giai ®o¹n thu 90 ngµy tiÒ tiÒn Giai ®o¹n tr¶ tiÒn 60 ngµy Chu kú ng©n quü 30 ngµy 120 ngµy Tr¶ tiÒn mua hµng 37 Kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hμng Nguån tr¶ KhÊu hao 1 phÇn lîi Nguån tr¶ = + + nî vay TSC§ nhuËn sau thuÕ nî kh¸c Mø ttr¶¶ nîî Møc Nguån tr¶ nî 1 n¨m = b×nh qu©n 1 kú Sè kú h¹n nî trong n¨m Tæng sè nî Sè kú h¹n nî = Møc tr¶ nî b×nh qu©n 1 kú 38 Thêi gian hoμn vèn ®Çu t− cña dù ¸n Thêi gian hoµn Vèn ®Çu t− = vèn ®Çu t− dù ¸n KhÊu hao + Lîi nhuËn Thêi h¹n cho vay kh«ng v−ît qu¸ thêi gian hoμn vèn ®Çu t− cña dù ¸n 39 13
 14. 1/30/2012 Kh¶ n¨ng c©n ®èi nguån vèn cña NH Nguyªn t¾c sö dông vèn: • Vèn huy ®éng NH chØ ®−îc phÐp sö dông ®Ó cho vay ng¾n h¹n • Muèn cho vay TDH ph¶i sö dông nguån vèn huy ®éng TDH Thùc ù tÕ: c¸c NH ®−îc î pphÐpp sö dông ô g1p phÇn vèn huyy ®éng é g ng¾n h¹n ®Ó cho vay trung vμ dμi h¹n Nguån vèn cho vay trung vμ dμi h¹n gåm: • Vèn huy ®éng trung vμ dμi h¹n • 1 phÇn nguån vèn huy ®éng ng¾n h¹n • PhÇn cßn l¹i cña vèn tù cã sau khi ®· ®−îc sö dông ®Ó ®Çu t− TSC§ vμ ®Çu t− th−¬ng m¹i kh¸c 40 IV. Ph−¬ng ph¸p cho vay 4.1. Cho vay tõng lÇn 4.2. Cho vay theo h¹n møc tÝn dông 4.3. Cho vay thÊu chi 4 4 Cho vay theo h¹n møc tÝn dông dù phßng 4.4. 4.6. C¸c ph−¬ng thøc cho vay kh¸c: Cho vay tr¶ gãp, Cho vay th«ng qua nghiÖp vô ph¸t hμnh vμ sö dông thÎ ... 41 4.1. Cho vay tõng lÇn. ‰ §Þnh nghÜa: Cho vay tõng lÇn lμ ph−¬ng thøc cho vay mμ mçi lÇn vay vèn kh¸ch hμng vμ NH ®Òu ph¶i lμm thñ tôc vay vèn cÇn thiÕt vμ ký hîp ®ång tÝn dông ‰ Tr−êng hîp ¸p dông: ƒ Kh¸ch hµng cã nhu cÇu vay vèn kh«ng th−êng xuyªn, ƒ NH yªu cÇu ¸p dông ®Ó gi¸m s¸t, kiÓm tra, qu¶n lý viÖc sö dông vèn vay chÆt chÏ h¬n. 42 14
 15. 1/30/2012 4.1. Cho vay tõng lÇn. ‰ CÊp vèn vay: ƒ Mçi hîp ®ång tÝn dông cã thÓ ph¸t tiÒn vay 1 hoÆc nhiÒu lÇn phï hîp víi tiÕn ®é vµ yªu cÇu sö dông vèn cña kh¸ch hµng ƒ Tæng sè tiÒn cho vay kh«ng ®−îc v−ît qu¸ sè tiÒn ®· ký trong hîp ®ång tÝn dông ‰ Thu nî: Theo lÞch tr¶ nî ®· ®−îc tho¶ thuËn trong H§TD 43 4.2. Cho vay theo h¹n møc tÝn dông ‰ §Þnh nghÜa: ƒ NH vµ kh¸ch hµng x¸c ®Þnh vµ tho¶ thuËn mét h¹n møc tÝn dông, duy tr× trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. ®Þnh ƒ HMTD lµ møc d− nî vay tèi ®a ®−îc duy tr× trong mét thêi h¹n nhÊt ®Þnh mµ NH vµ KH ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång tÝn dông. 44 4.2. Cho vay theo h¹n møc tÝn dông ‰ Tr−êng hîp ¸p dông: ƒ Kh¸ch hµng cã nhu cÇu vay vèn - tr¶ nî th−êng xuyªn ƒ Cã uy tÝn víi ng©n hµng. hµng ƒ Kh¸ch hµng cã ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh, lu©n chuyÓn vèn kh«ng phï hîp víi ph−¬ng thøc cho vay tõng lÇn 45 15
 16. 1/30/2012 4.2. Cho vay theo h¹n møc tÝn dông ‰ CÊp vèn: ƒ KH ®−îc sö dông mét HMTD trong thêi h¹n nhÊt ®Þnh ƒ KÕ ho¹ch rót vèn kh«ng ®−îc ghi trong hîp ®ång ƒ KH rót tiÒn vay theo nhu cÇu thùc tÕ, trong ph¹m vi h¹n møc tÝn dông cßn l¹i ‰ Thu nî: ƒ LÞch tr¶ nî ®−îc tho¶ thuËn vµo thêi ®iÓm rót tiÒn vay ƒ ViÖc ®iÒu chØnh vµ xö lý nî nh− vay tõng lÇn. 46 4.3. Cho vay thÊu chi • NH tho¶ thuËn b»ng v¨n b¶n chÊp thuËn cho KH chi v−ît sè d− cã trªn tμi kho¶n v·ng lai, tíi mét h¹n møc nhÊt ®Þnh trong thêi h¹n quy ®Þnh. • Giíi h¹n chi tiªu cña KH: Sè d− Cã thùc tÕ trªn TKTG (TK v·ng lai) + h¹n møc thÊu chi • TiÒn vay ®−îc rót trùc tiÕp tõ TKTG (chØ khi nμo trªn TK kh¸ch hμng xuÊt hiÖn d− nî, kho¶n tiÒn ®ã míi lμ tiÒn vay) • L·i tiÒn vay ph¶i tr¶ ®−îc tÝnh theo sè d− nî thùc tÕ trªn tμi kho¶n • Kh¸ch hμng cã thÓ hoμn tr¶ sè tiÒn vay vμo bÊt kú lóc nμo b»ng viÖc göi tiÒn vμo tμi kho¶n 47 4.5. Cho vay theo HMTD dù phßng • Ng©n hµng cam kÕt ®¶m b¶o s½n sµng cho kh¸ch hµng vay vèn trong ph¹m vi h¹n møc tÝn dông nhÊt ®Þnh, trong mét thêi h¹n nhÊt ®Þnh. • Kh¸ch hµng ph¶i tr¶ phÝ cam kÕt cho ng©n hµng trªn c¬ së h¹n møc tÝn dông ®−îc sö dông. 48 16
 17. 1/30/2012 V. L·i suÊt vμ phÝ suÊt tÝn dông. 5.1. L·i suÊt cho vay a. C¸c yÕu tè cÊu thμnh l·i suÊt cho vay b. C¸c lo¹i l·i suÊt c. C¸c ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh l·i suÊt d. Ph−¬ng ph¸p tÝnh l·i 5.2. PhÝ suÊt tÝn dông 49 a. C¸c yÕu tè cÊu thμnh l·i suÊt cho vay • Chi phÝ huy ®éng vèn: vèn tiÒn göi, vèn vay • Chi phÝ ho¹t ®éng: tiÒn l−¬ng, chi phÝ v¨n phßng, chi phÝ ®μo t¹o, chi phÝ ho¹t ®éng kh¸c • Chi p phÝ dù ùpphßng g rñi ro tÝn dông ô g • Chi phÝ thanh kho¶n: chi phÝ vèn ®¶m b¶o thanh kho¶n cho hÖ thèng NH • Chi phÝ vèn chñ së h÷u: møc lîi nhuËn Nh kú väng thu ®−îc trªn vèn chñ së h÷u 50 b. C¸c lo¹i l·i suÊt ‰ L·i suÊt cho vay trong h¹n: ƒ §−îc tho¶ thuËn vµ ghi râ trong hîp ®ång tÝn dông ƒ NH cã thÓ ¸p dông l·i suÊt cè ®Þnh hoÆc l·i suÊt th¶ næi khi cho vay ‰ L·i suÊt cho vay qu¸ h¹n: ¸p dông trong tr−êng hîp kho¶n vay bÞ chuyÓn sang NQH ≤ L·i suÊt cho L·i suÊt cho 150% l·i suÊt cho vay trong h¹n < vay qu¸ h¹n vay trong h¹n 51 17
 18. 1/30/2012 c. Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh l·i suÊt cho vay i. Ph−¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ tæng hîp chi phÝ ii. Ph−¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ theo l·i suÊt c¬ së iii Ph−¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ chi phÝ – lîi Ých iii. 52 i. §Þnh gi¸ tæng hîp chi phÝ Gi¸ cho vay ®−îc x¸c ®Þnh dùa trªn viÖc tæng hîp tÊt c¶ c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn kho¶n cho vay vμ møc lîi nhuËn ng©n hμng mong muèn. L·i suÊt cho Chi phÝ vèn Møc lîi nhuËn = + vay cho vay kú väng Chi phÝ Chi phÝ Chi phÝ Chi phÝ Chi phÝ vèn cho = huy ®éng + ho¹t + dù phßng + thanh vay vèn ®éng rñi ro kho¶n 53 i. §Þnh gi¸ tæng hîp chi phÝ ¦u ®iÓm: ™ §¶m b¶o cho NH bï ®¾p ®−îc rñi ro vμ cã l·i trong tõng dÞch vô ®−îc cung cÊp H¹n chÕ: ™ ViÖc x¸c ®Þnh chÝnh x¸c chi phÝ ho¹t ®éng cho tõng dÞch vô NH rÊt khã kh¨n ™ Ch−a tÝnh ®Õn yÕu tè c¹nh tranh trªn thÞ tr−êng tÝn dông 54 18
 19. 1/30/2012 ii. §Þnh gi¸ theo l·i suÊt c¬ së L·i suÊt c¬ së (L·i suÊt tham chiÕu, L·i suÊt c¬ b¶n): • Lμ møc l·i suÊt ¸p dông trªn c¸c kho¶n cho vay ng¾n h¹n ®èi víi kh¸ch hμng cã chÊt l−îng tÝn dông cao nhÊt. L·i suÊt L·i suÊt PhÇn bï rñi ro PhÇn bï rñi = + + cho vay c¬ së tÝn dông ro kú h¹n L·i suÊt Chi phÝ = c¬ së + t¨ng thªm • Lµ l·i suÊt thÞ tr−êng: Libor (London Interbank Offering Rate), Sibor (Singapore Interbank Offering Rate) L·i suÊt L·i suÊt PhÇn bï rñi ro = + cho vay c¬ së vµ lîi nhuËn 55 iii. §Þnh gi¸ theo chi phÝ – lîi Ých L·i suÊt cho vay ®−îc x¸c ®Þnh sao cho NH cã thÓ bï ®¾p ®−îc toμn bé chi phÝ, rñi ro cã liªn quan vμ ®¶m b¶o cã l·i. C¸c b−íc ®Þnh gi¸ gåm: 1 Dù tÝnh tæng thu tõ l·i vμ c¸c phÝ kh¸c cã liªn quan ®Õn 1. kho¶n vay 2. Dù tÝnh tæng chi phÝ mμ NH ph¶i thùc hiÖn liªn quan ®Õn kho¶n vay cña kh¸ch hμng: chi phÝ huy ®éng vèn, chi phÝ qu¶n lý… 3. Dù tÝnh lîi nhuËn thu ®−îc tõ kho¶n vay 56 iii. §Þnh gi¸ theo chi phÝ – lîi Ých Tû lÖ thu nhËp Tæng thu nhËp - Tæng chi phÝ = cña NH Gi¸ trÞ cho vay rßng • NÕu tû lÖ thu nhËp ®−îc tÝnh to¸n lµ tÝch cùc th× NH cã thÓ thùc hiÖn cho vay theo l·i suÊt dù tÝnh • NÕu tû lÖ thu nhËp lµ tiªu cùc th× yªu cÇu vay vèn cã thÓ bÞ tõ chèi hoÆc NH ph¶i xem xÐt ®Ó t¨ng l·i suÊt hoÆc t¨ng phÝ 57 19
 20. 1/30/2012 d. Ph−¬ng ph¸p tÝnh l·i • TÝnh l·i theo d− nî thùc tÕ D− nî Thêi gian L·i suÊt TiÒn l·i = × × thùc tÕ d− nî cho vay • TÝnh TÝ h l·i th theo nî gèc è ph¶i h¶i tr¶ t¶ Nî gèc Thêi gian L·i suÊt TiÒn l·i = × × ph¶i tr¶ SD tiÒn vay cho vay 58 b. Ph−¬ng ph¸p tÝnh l·i • TÝnh l·i theo d− nî b×nh qu©n: l·i th−êng ®−îc tÝnh theo ®Þnh kú hμng th¸ng D− nî bq trong L·i suÊt cho vay TiÒn l·i = × 1 kú (th¸ng) 1 kú (th¸ng) Thêi gian i tÝnh tÝ h vμμ tr¶ t ¶ l·i: l·i • Tr¶ tr−íc vµo thêi gian gi¶i ng©n • Tr¶ sau theo ®Þnh kú hoÆc theo kú tr¶ gèc 59 5.2. PhÝ suÊt tÝn dông §Þnh nghÜa: Lµ tû lÖ phÇn tr¨m gi÷a chi phÝ thùc tÕ mµ ng−êi ®i vay ph¶i tr¶ so víi sè tÝn dông thùc tÕ ®−îc sö dông trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. PhÝ suÊt Tæng chi phÝ thùc tÕ = × 100% ô g tÝn dông Tængg sè tiÒn vayy Thêi ggian CV × thùc tÕ sö dông trung b×nh Thêi gian cho vay = Tæng d− nî thùc tÕ trung b×nh Tæng sè tiÒn vay 60 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2