intTypePromotion=1

Đề thi tuyển sinh sau đại học môn Cơ sở lý thuyết Hóa học và Cấu tạo chất 2012 (Đợt 1)

Chia sẻ: Công Văn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
140
lượt xem
27
download

Đề thi tuyển sinh sau đại học môn Cơ sở lý thuyết Hóa học và Cấu tạo chất 2012 (Đợt 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn tham khảo Đề thi tuyển sinh sau đại học môn Cơ sở lý thuyết Hóa học và Cấu tạo chất 2012 (Đợt 1), phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập, thi cử làm quen với dạng đề trước khi thi bước vào kì thi cao học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tuyển sinh sau đại học môn Cơ sở lý thuyết Hóa học và Cấu tạo chất 2012 (Đợt 1)

BQ GIAO DUC VA DAO TAO DAIHQCHUE<br /> t<br /> <br /> Hp vd ftn th{ sinh: So bdodanh:.....<br /> n / , ,<br /> <br /> Aeq6<br /> <br /> (Dqt ri rnr rwBN srNHsAUDArnec uAivr 2012 t)<br /> M6n thi: Co s& lf thuy6t h,ia hgc vir c6u t4o ch6t (ddnh cho: Cao hgc) Thdi gian ldm bdi: lB0 philt CAU1 Choc6cphanimg sau,xdy ra d 25oC: 2H2S(r) + Fe(r) : FeS2(r) + 2H2&) LLl2ss:-137,9*t^tt'<br /> <br /> H2S(r) + =Oz&) = HrO(D + SO2(it) LHz*:-562,0k1/mol; el6t nirigt tao thdnh ti6u chu6n cria SO2(l) vn HzO(| Hn tuqt beng -296,81 kl/mot vit, -285,83 kl/mol.Hdy tinhnhiCt t4o thdnhti6u chu6ncriaHzS(,t)vd FeSz(r). Ciu2. I) So sdnhnhiQt.dQ cuadungm6i nguy6n s6i chAtvd dungdich chrtach6ttan kh6ngbay hoi, kh6ng tliQnly 6 cimg 6p su6tngoai. 2) M6.tdungdich nu6c chua ch6ttan khdng bay hoi k6t tinh d 271,5K. X6c dlnh nhiQtdQs6i cuadung dich bi6t hdngs6nghiQm lantrvd hZngs6nghiQm crianu6c16n s6i luqt ld 1,86vd 0,513. Ciu 3. -* IO- + Cf h0,0606mofl.l.s{.N€undngdQ + ,625oc,hangs5t5cdQcriaphanimg:f CIOban dAu cria cric chdt phan img
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2