Đề thi tuyển sinh sau đại học môn Lịch sử Việt Nam

Chia sẻ: Công Văn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
92
lượt xem
12
download

Đề thi tuyển sinh sau đại học môn Lịch sử Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những câu hỏi tự luận có trong 4 Đề thi tuyển sinh sau đại học môn Lịch sử Việt Nam (2006 - 2009) giúp các bạn sinh viên ôn tập, củng cố kiến thức hiệu quả cho kỳ thi cao học đạt kết quả cao. Chúc bạn ôn thi tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tuyển sinh sau đại học môn Lịch sử Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ<br /> <br /> Họ và tên thí sinh:....................................... Số báo danh:.................................<br /> <br /> KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2006<br /> Môn thi: Lịch sử Việt Nam (dành cho: Cao học) Thời gian làm bài: 180 phút Câu I. Anh (chị) hãy trình bày tình hình phát triển của kinh tế hàng hóa và đô thị ở Việt Nam trong các thế kỷ XVI – XVIII?<br /> <br /> Câu II. Hãy phân tích vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?<br /> <br /> Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm<br /> <br /> 1_/- L<br /> <br /> ,'a .l-<br /> <br /> t>--c=.<br /> <br /> ,<br /> <br /> vA nQcno DUC DAorAo<br /> DAI HQCI{U6<br /> <br /> Ho vd t€n thi sinh :<br /> <br /> rY rnr ruyiN srNrr sAUDAIHgc.NAM2007<br /> M\n thi; Lich srl Viet Nam (dd,nhclt o Cao hpc) ThiJigian ldm bdi: 180 phrit<br /> <br /> CAu 1. Trinh bny khdi qu6tnhfihg thenhtunrco ban vd diri sdngvdn h6a v) L4c. phantich cdcddctnrng cfiandnvdnndnh Van L-g - .A.u CAu 2. Phantich su chuydnhuong chi d?o chiOnlugc crta c6chm+ng Viqt cria Nam thd hicn trongNghl quyetTrung uonglAb thf VItr (511941) Ductng. D-tg ChngsanDOng ,<br /> <br /> CAu 3. Trinh b)y nOidungcfraducngldi ddi rn6i do Dai hQi h:n thf VI cira Dung CQng Vi6t Nam dd ra. san<br /> <br /> Ghi chrl : Cdn bO coi thi kh1nggidi thich gi th€m.<br /> <br /> BO GIAO DIJC VA DAO TAO<br /> l<br /> <br /> Ho vd ten thi sinh So'bdo danh :<br /> <br /> DAI HOC HUE<br /> <br /> KY THI TUYfN SINH SAU DAI HQC NAM 2OO8 Mon thi : Llch sfr ViQt Nam<br /> Thdi gian ldm bdi: 180 phtit<br /> <br /> CAu 1. CAu 2. CAu 3.<br /> <br /> Trinh bdy nhirng thdnhtuu co bAncuavdn ho6 Dai Viet thoi Li - Trdn. PhAntich tinh ch6t cua Citchmans th6nqT6m 1945. NOu mUc ti6u cria My trong cuQctQpkich chien luoc bing kh6ng quAn vdo Hd NOi vd Hai Phongcu6i ndm 1912.fet qua ctracu6c t{p kich nay nhu th6 ndo?<br /> <br /> Ghi clzrt: Cdn bOcoi thi kh)ng gidi th{chgi them.<br /> <br /> e0 ctao DUC DAorAo vA<br /> DAI HQC HUE<br /> I<br /> <br /> Ho vd t€n thi sinh : Sd bdo danh<br /> <br /> KY rHr ruyEN srNH sAuDArHec NAMzals@etr)<br /> Mon thi : Llch str ViQt Nam (ddnh cho Cao hpc) Thdi gian ldm bai:180 phfit<br /> <br /> C6u I.<br /> <br /> Phdntich tinh hinh chinh tri nudc ta du6i tri€u Nsuv6n trons nua dAuth6 biXIX.<br /> <br /> Cdu II.<br /> <br /> Chung minh cuQcvdn ddng ddn chu I 936-1939di6n ra tr6n quy m6 rQng l6n, thu hut d6ng d6o c6c giai c6p vd tAng lop nhAn ddn tham gia vcri nhiOuhinh thric d6u tranh phong phri.<br /> <br /> Cf,u III.<br /> <br /> Trinh bdy nQi dung vd y nghia cria nhirng sU kiqn ti€u bi€u th6 hien qudn vd d6n miOnNam d6nh thang chi6n lugc "Chi€n tranh cuc b6" cua M! o mi€nNam (1965-1968).<br /> <br /> -----:---Ghi chil : Cdn bO coi thi kh)ng gidi thich gi th€m.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản