Đề thi tuyển sinh sau đại học môn Lịch sử Việt Nam 2012 (Đợt 1)

Chia sẻ: Công Văn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
77
lượt xem
7
download

Đề thi tuyển sinh sau đại học môn Lịch sử Việt Nam 2012 (Đợt 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi tuyển sinh sau đại học môn Lịch sử Việt Nam 2012 (Đợt 1) gồm 3 câu hỏi tự luận. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc nghiên cứu và ôn thi tốt chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh cao học tiếp theo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tuyển sinh sau đại học môn Lịch sử Việt Nam 2012 (Đợt 1)

BQ GIAO DUC VADAO TAO<br /> EAI HOC I{UB<br /> 6p"6<br /> \ 7 v<br /> <br /> Hp vd t€n th{ sinh:<br /> Sd bao danh:<br /> n/ t r ,<br /> <br /> t<br /> <br /> KY THI TUYEN SINH SAU DAI HQC NAM 2012 (Eqtt 1) MOn thi: Lich sfr ViQt Nam (ddnh cho: Cao hpc) Thdi gian ldm bdi: 180philt CAu 1. Trinh bdy nguy€n nhdn theng lqi vd y nghia lich sri cira cuQc kh6ng chi6n ch6ng Mdng - Nguy€n th6 hi XIII. Cflu 2. PhAntich nhfr'ngbdi hgc kinh nghiQm cta C6chmpng thSng T6m ndm L945. Ciu 3. N€u UOicann [ch sir vd nhrmg thanh firu cria miAn Bfc trong chi6n d6u ch6ng chi6n tranh ph| hopi lAn thri nhdt cria M! , xdy dWrg chtr (1965- 1968). nghia xd hQivd lirm nghia ru hQuphucrng<br /> <br /> Ghi chri: Cdn b0 coi thi kh6nggidi th{chgi th/m.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản