Đề thi tuyển sinh sau đại học môn Lý luận văn học 2012 (Đợt 1)

Chia sẻ: Công Văn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
162
lượt xem
11
download

Đề thi tuyển sinh sau đại học môn Lý luận văn học 2012 (Đợt 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi tuyển sinh sau đại học môn Lý luận văn học 2012 (Đợt 1) gồm 3 câu hỏi tự luận. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc nghiên cứu và ôn thi tốt chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh cao học tiếp theo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tuyển sinh sau đại học môn Lý luận văn học 2012 (Đợt 1)

BQGrAODtrC VA DAOrAO DAIHQCHUE<br /> rbFc6<br /> <br /> Hp vd.t€n thi sinh:<br /> <br /> sii uaodanh:<br /> <br /> KY rHr ruyfN srNHsAUDArHec nAu z0rz (Dsr1)<br /> MOnthi: LY LUANvANHQC<br /> (ddnh cho: Cao hgc) . Thdi gian ldm bdi 180 phfit<br /> <br /> CAU1. NSh€ thuqt ng6n tir co ilpc trmg co bin nho? Cho vi dU d€ minh hqa.<br /> <br /> CAu2.<br /> Nhdn v$t vdn hgc ld gi? Hdy cho bi6t vi tri vd cfuIc ndng cfia nhdn vflt vin hgc.<br /> <br /> Cfru 3.<br /> V6n d€ t{nh cdch di€n hinh trong hodn cdnh diAn hinhcria chfi nghia hign thgc.<br /> <br /> Ghi chri: Cdn b0 coi thi khdng gidi thich gi th€m.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản