Đề thi tuyển sinh sau đại học môn Ngôn ngữ học đại cương 2012 (Đợt 1)

Chia sẻ: Công Văn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
73
lượt xem
10
download

Đề thi tuyển sinh sau đại học môn Ngôn ngữ học đại cương 2012 (Đợt 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi tuyển sinh sau đại học môn Ngôn ngữ học đại cương 2012 (Đợt 1) gồm 4 câu hỏi tự luận. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc nghiên cứu và ôn thi tốt chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh cao học tiếp theo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tuyển sinh sau đại học môn Ngôn ngữ học đại cương 2012 (Đợt 1)

BQ GIAO DUC VA DAO TAO DAI HQC HUE<br /> rbp"6<br /> <br /> Hp vd t€ntht sinh:<br /> 56 bdo danh:<br /> <br /> KV rHI TUyfN srNH sAU DAr Hec xAna zll: (Dst 1) Mon rhi: NGoN NGTIHQCEAr CUONG<br /> (ddnhcho:Cnohpc) Thdi gian ldm bdi 180phrtt<br /> CAU1. Th6 nio ld quan h9 ngF do4n (tuytin tinh) vd quan h9 'd6ivi (li€n tuong) trong ng6n ngfr? Phdn tich cilc vi dU.dd minh hga. Quan hQngfi do4n vh quan h0 dOi vi c6 y nghia nhu th€ ndo cl6i voi h9 thdng ng6n ngt? Cdu2. a. Ffinh vi li gi? NOukhdi qudt chchphdnxu6t hinh vi. b. Hay phin xuilt c,itc hinh vi cd trong nhirng tu titing Anh sau ddy: teachers, r eading, br ealcfast,{riendly. C6u 3. The ndo ld hAnhdQngtAi ldi tryc ti€p lgi6n titip? Theo anh chi, dUavdo co sd ndo d€ xric dinh hai lopi henh d$ng ndy cira ph6t ng6n? Vai trd cira lopi hdnh dQngtai loi gi6n a<br /> ..t ,/<br /> <br /> ti€p tronghoptdQng giaotiOp.<br /> <br /> Cfiu 4. Vi saotiiSng Anh dugc x6p vio nh6mnhirngngdnngfrphdntich tinh tronglo4i hinh hdak{it?<br /> <br /> Ghi chit: Cdn bS coi thi kh6nggiai thich gi th€m.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản