intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi tuyển sinh sau đại học môn Triết học năm 2006 - 2009

Chia sẻ: Công Văn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

122
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi tuyển sinh sau đại học môn Triết học năm 2006 - 2009 gồm 4 đề thi, mỗi đề gồm 4 câu hỏi tự luận. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc nghiên cứu và ôn thi tốt chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh cao học tiếp theo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tuyển sinh sau đại học môn Triết học năm 2006 - 2009

BQ GIAO DUC VA DAO TAO DAI HQC HUE<br /> t<br /> <br /> Hp vd ftn thi sinh:.. 56 bdo danh:.....<br /> n,( t , ,<br /> <br /> KV THI TUYEN SINH SAU DAI HQC NAM 2006<br /> M6n thi: Tri6t hgc (ddnhcho: Cao hqc) Thdi gian ldm bdi.' 180 phrit<br /> <br /> Cffu I. Cdu II.<br /> <br /> Trinh bdy quan di6m cira tri6t hqc M6c-LOninvCy thric. Phdn tfch n6i dung cqp pham tri ban chtit vd hiQn taqng. Rrit ra y nghia phuong ph6p lu4n tu viQcnghi€n cr?ucdp pham tru niry.<br /> <br /> Cflu III. Trinh bdy quandiOmcuatri6t hqc M6c-LOninv0 giai cAp.<br /> <br /> Ghi chrt: Cdn b0 coi thi kh6nggiai th{chgi thAm<br /> <br /> rAO B0cmo DUC DAO vA<br /> DAI HQCHUE<br /> ^!<br /> <br /> Ho vd t€n thi s Sd bdo danh<br /> <br /> KY THI TUYdN SINH SAUDAI HOC NAM 2OO7<br /> MOnthi : Tridt hoc<br /> (dd,nh cho Cao hg")<br /> <br /> Thdi gian ld,m bd,i: 180 phrit<br /> <br /> CAu 1.<br /> <br /> Trinh bly nOi dung ctraqui luQtphri dinh cira phfi dtoh; fd d6 hdy rut ra y nghia phucrngph6p 1u4nctraviOcnghi0n crlu qui ludt nly. Thuc tiSn th gi? LdrmrOvai trd ctra thuc ti6n ddi vdi nhan thrlc. Phan ffch mdi quan hQbiQnchrfoiggrta co s& ha tdng v) kidn tr6c ttrugnrg ta'ng'ctra hQi; tU d6 hey nOunhfr-rgdAcdidm chinh cira co s&ha tdng vi xd kidn fnic thugng tdng frong xd hQi Viet Nam hign nay. c6p frong xd hOi c6 Ddu tranh giai cdp li gi? Vai trd ctra ddu tranh gLar gLaL cdp?<br /> <br /> Cdu 2. CAu 3.<br /> <br /> C6.u4.<br /> <br /> Ghi chfi : Cdn bb coi thi kh1nggidi thich gi th4m.<br /> <br /> e0 cteo DIJC DAo rAo vA<br /> a<br /> <br /> Ho vd t€n th{ sinh :<br /> So'bdo danh<br /> <br /> DAI HQC HUE<br /> <br /> KY THI TUYfiN SINHSAUDAI HQC NAM 2OO8 Monthi : Tri6t hqc<br /> Thdi gian. ldm bd.i:180 phrit<br /> <br /> CAu 1.<br /> <br /> Ldm rd quan di6m cua chir nghia duy vQtbien chrmg vA ngu6n g6c ciay thuc. PhAntich quy luflt th6ng nh6t va d6u ffanh ohachcmAt d6i lAp; tu d6 hiy rut ra y nghia phucrngph6p 1u4ncua qui luQtnay. Tai saon6i: "SU ph6t tri6n cuanhimg hinh thilikinh tO- xd h6i le mQtqua trinh lich sir - Tu nhi6n"? Ph0ntich dinh nghia giai cApcuaV.I.LOnin.<br /> <br /> Cdu-2.<br /> <br /> CAu 3.<br /> <br /> CAu 4.<br /> <br /> Ghi chti : Cdn bb coi thi khbnggidi th[ch gi rh€m.<br /> <br /> BO GIAO DUC VA DAO TAO ^. DAI HOC HUE<br /> <br /> Ho vd t€n thi sinh 56'bdo danh<br /> <br /> (Dqrr) KY THI TUYEN sINH sAUD4r Hec NAM z00e<br /> MOnthi : Tri6t hoc (ddnhcho Cao hq;c) Thdi gian ldm bdi: 180 phut<br /> <br /> Cf,u I.<br /> <br /> PhAntich dinh nghia v6t chAt cira V.I.LCnin, tu' do hdy rut ra j nghla khoa hoc cria dinh nghia ndv.<br /> <br /> Cf,u II.<br /> <br /> Phdn tich n6i dung crha cap pham tru nguy€nnhAnva ket qua,fi do hdy rut ra!,nghTaphuong ph6p luan cua vi6c nghiOncrru cdp phamtru ndy.<br /> <br /> Cf,u III. Cf,u IV.<br /> <br /> thuc s6nxu6t. Ldm rOkh6i niOmvd k6t c6u cfia phucrng Trinh bdy quan di6m cua tri6t hoc M6c - L€nin ,rOnguOng6c hinh thenh giai c6p vd tet cAuxd h6i - giai cdp.<br /> <br /> Ghi chil : Cdn bd coi rhi khdng gidi thich gi th€m.<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2