Đề thi tuyển sinh sau đại học môn Tâm lý học đại cương năm 2012 (Đợt 1)

Chia sẻ: Công Văn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
90
lượt xem
12
download

Đề thi tuyển sinh sau đại học môn Tâm lý học đại cương năm 2012 (Đợt 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để phục vụ cho các bạn sinh viên có ý định dự thi cao học và ôn tập dự thi sau đại học. Tailieu.VN xin giới thiệu Đề thi tuyển sinh sau đại học môn Tâm lý học đại cương năm 2012 (Đợt 1) dưới đây cho các bạn tham khảo. Chúc bạn thi tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tuyển sinh sau đại học môn Tâm lý học đại cương năm 2012 (Đợt 1)

BQ GIAO DUC VA DAO TAO DAIHSC HUE<br /> Aps6<br /> <br /> Ho vd t€n tht sinh: 56 bdo danh:<br /> <br /> KVrur ruynN srNH DArHec xAnn 1ofl1) zal: sAU<br /> Mdnthi: TAM rf uec DAr CUOf{c<br /> (Ddnh cho: Cao hpc) Thdi gian ldm bdi: 180 phfit Cffu 1. Vdi nhfrt.g vi dU minh hea, anh/chi h{ty phAntfch c6c qui lupt hinh thinh ki x6o vd n6u hudrngvan dUngnhimg qui lugt nby. CAU2. Bing nhimg tri thr?ctAm lf hgc vi thgc d6n, anh/ch!hay chimg minh lu6n di6m "Tfrm ly nguoi mang bin chdtxa h$i - lich su" vh rft ra nhimg ktit luqn su<br /> r)' phamcdnthiet.<br /> <br /> Cf,u3. Vdi nhirngminh heathuc t5, anh/chiheyphdntfch ciutnic vi m0 citahoAt d$ng theo quandi6m ctraA.N. L€Onchiev nOuy nghiacin vi6c nim vfrng vi c5ufffc niy trongtOchuchoptdQng. Cdu.d. Anh /chi huy phdntfch cdcd{c di6mctracim giilc. Cf,u5. Tai saon6i tu duy li6n h0 chatch6vdi ngdnngfr? CAu6. Phdntich tAmquantrgngctraghi nhd c6 !, nghlaeOivOihoptdQng tflp. hqc<br /> <br /> Ghi chfi: Cdn bQcoi thi kh6ng gidi thich gi th€m.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản