Đề thi tuyển sinh sau đại học môn Lý luận văn học

Chia sẻ: Công Văn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
178
lượt xem
27
download

Đề thi tuyển sinh sau đại học môn Lý luận văn học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để phục vụ cho các bạn sinh viên có ý định dự thi cao học và ôn tập dự thi sau đại học. Tailieu.VN xin giới thiệu tài liệu sưu tầm 3 Đề thi tuyển sinh sau đại học môn Lý luận văn học (2007-2009) cho các bạn cùng tham khảo. Chúc bạn thi tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tuyển sinh sau đại học môn Lý luận văn học

e0 ctao DUcvA DAorAo<br /> DAI HQCHIIE<br /> ^a<br /> <br /> Hg vd t€n tht sinh Sd bdo danh<br /> <br /> KV THI TUYf,N SINHSAUDAI HQC NAM 2aO7 MOnthi : Ly luAn vd,n hg"<br /> (dd,nhcho Cao hqc) Thdi gian ld,m bd,i:180 phirt<br /> <br /> CAu 1.<br /> <br /> Tt y kidn ctra C.M6c: "Vdi tu c6ch ld mdt ddi h6i, mqt nhu cdu, bAn thAn su tiOu dilng ld mOt ydu td n6i tai cfia hoat dQngsin xudt" (Ldi n6i ddu G6p phdn phe phdn chinh tri vd kinh td hoc), 1i0n h0 vho vf,n hg., anh, chi hdy cho bidt vai trd cira ngudridoc trong hoat dQng s6ng tdc v6n hoc.<br /> <br /> CAu 2.<br /> <br /> HIy trinh bdy c6chphflnlo4i nhanvAttheotiOuchi: vai trb cta nhan vAttrongket cdutdcphdm.<br /> Bin vd, nhdn vdt trung tdm cira chtr nghia cd didn, c5 i,kidn cho rang: "chtr nghia cd didn xem nhan vdt trung tdm c6 tinh chdt lf tuong ld nhfrng con ngudi dat 19tfi lOntrOntinh chm, chidn thing dam mO,coi nhe loi ich c6 nhtn, phqc ttng cho loi fch vd danh dq cira qudc gia vi dbng d6i." (Li luAn vdn hoc, Phucrng LUu (chtr biOn),T3, NXB DHSP - 2006, trang 120), HIy phan 6ch vh chung minh y kien trOn.<br /> <br /> CAu3.<br /> <br /> Ghi chil : Cdn bO coi thi khdng gidi thtch gi th€m.<br /> <br /> g0 ctA.oDUCvA DAo rAo<br /> DAI HQC HUE<br /> /<br /> <br /> Hg vd t€n th{ sinh : . ....... . .. 56'bdo danh<br /> tb<br /> <br /> KY THI TUYEN SINH SAU DAI HQC NAM 2OO8 thi MOn : Lf lu$n vIn hgc<br /> Thdi giaruld,m bdi: 180 phrit<br /> <br /> C6.u 1.<br /> <br /> N6i vA d6i tuong cta vdn hgc, nha dAn chu c6ch m?ng Ngu S6cnus6pxki vi6t: "Pham vi cira nghe thuAt gdtrr tdt ch,nhfrng gi co trong hiqn thuc (trong thi€n nhi0n vd trong dcri s6ng) ldm con nguoi quan tdm, kh6ng phai ld c6i quan tdm cua mQt hqc gie, md la c6i quan tAm cua con ngudi binh thudng. C6i mei ngudi quan tAm trong ddi song ld nQi dung cua nghe thuAt." (Nhi6u titc gia,Li ludn vdn hec, Nxb Gi6o duc, 1997 tr . 124). ,<br /> I " r ^ r ,--r .'<br /> <br /> Hdy frinh bdy nhAnthuc cua anh chi vd y ki6n trOn. (3 di\m) CAw 2. Bing lAp luAn va phAntfch vi ,Cu chon, trinh bay rO c6chhieu cua tq Anh (Chi) vd tinh chinh th6 cua thc phhmvdn hqc. ft diAm) Anh (Chi) hdy ldm s6ng ttt i ki6n: NhAnv6t cria chu nghia hiQnthuc ld "ngucrilp md quen". (3 didm)<br /> <br /> CAu 3.<br /> <br /> Ghi chfi : Cdn bd coi thi kh)ng gidi rhtchgi th€m.<br /> <br /> se crAo DUC DAor^o vA<br /> DAI HOC HUE<br /> <br /> KY rHr ruyEN srNHsAUDArHec NAMz00s r) (Der<br /> MOnthi : Li luAn hoc v5n (ddnhcho Cao hqs) Thdi granldm bdi: 780phrtt<br /> <br /> Cf,u I.<br /> <br /> C6 i ki6n cho rin g: "Ldy ngdn tu ldm chhtli€u, vdn hoc mangtinh cuc dai vd cuc ti6u ve kh6ng gian, cuc ldu vd cuc nhanhv€ thoi gian." (Lf lupn van hgc - PhuongLuu (chu bi€n)- T1, Nxb DHSP - 2002.Trang 191) Anh, chi hdy phAntfch vd chung minh.<br /> <br /> Cf,u II.<br /> <br /> N€u dua vdo ly tucrngthAm m! cua nhd vdn, phAm chdtvd dao duc cua nhdn ddn lao dQngthi nhdn v4t vdn hgc duoc phdn thanh nhirng lopi ndo? Hd,vn€u dflc di6m cuam6i loai.<br /> <br /> Ciu III.<br /> <br /> Qua viQcphdn tfch hai nhdnvflt: chi Ddu trong Tiit ddn cua Ng6 T6t TOva My trong Vq ch6ng A Phu cria Td Hodi, anh, chi hdy cho bi6t ch6 gi6ng nhau vd kh6c nhau vA nguyOntic kh6c hoa tinh cilc,h hai phucrngph6p cua s6ng t6c: Chil nghia hi€n thwcphe phdn vd Chu nghTahi€n thwc xd h|i chil nghia.<br /> <br /> Ghi chri:Crinb0 coi thi khdnggidi thfchgi th€m.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản