intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi tuyển sinh sau đại học môn Tâm lý học đại cương năm 2007

Chia sẻ: Công Văn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

160
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những câu hỏi tự luận có trong Đề thi tuyển sinh sau đại học môn Tâm lý học đại cương năm 2007 giúp các bạn sinh viên ôn tập, củng cố kiến thức hiệu quả cho kỳ thi cao học đạt kết quả cao. Chúc bạn ôn thi tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tuyển sinh sau đại học môn Tâm lý học đại cương năm 2007

n0 cmo DUC DAoTAo vA<br /> DAI HQCHIJ6<br /> <br /> Ho vd t€,ntht sinh : Sd bdo danh :<br /> <br /> KY THI TUYdN SINH SAU DAI HoC NAM 2OO7<br /> MOnthi.' TArn ly hoc d+i cridng<br /> (dd,nlt, cho Cao hpc) Thdi gian ldm bdi: 180 phfrt<br /> <br /> CAu 1.<br /> <br /> Bin chAt xd hOi v) tinh li.h srl ctra tAm lf ngudi thd hien qua nhfrng luAn didrn nio? TU nhilng hidu bi0t vd c6c 1o?rchri 5,,t dy rft ra cdc kdtluAn su phqm dOivdi cOngtAc dayhg.. Trinh bly quy luAtvd tffi c6 i,nghia cria trr gtdc. Phdn tichban chdtxd hOi cria tu duv.<br /> J<br /> <br /> C du 2.<br /> <br /> CAu 3. CAu 4. CAu 5. CAu 6.<br /> <br /> Su ghi nhd c6 chri dinh I) gi? Cho vi du minh hga. Phan 6ch c6c quy luAt cria tinh cAm. TU d6 r6tra c6c kdt luAn su ph?rn d6i v6i c6ng tdc gt6o duc.<br /> <br /> Ghi chil : Cdn b6 coi thi kh1nggidi thich gi th€m.<br /> <br /> BO GIAO DUC VA DAO TAO DAI HOC HUE<br /> I<br /> <br /> Ho vd t€n thi sinh : 56'bdo danh<br /> <br /> KY THI TUYEN SINH SAU DAI HQC NAM 2OO8 MOn : Tim lf hgc cl4icucrng thi<br /> Thdi gian lam bd.i:180 phirt<br /> <br /> CAU 1.<br /> <br /> Tu goc d0 tAm lf hqc m6c-xit, anh (chi) hdyphAn tich vd d6nhgi6 nhirng lufln di6m co b6n cria TAm ly hqc nhAnvdn. (2 dient) Anh (chi) hdy trinh buy c6c thuQctinh co bAn cria chri y. (2 diem) Anh (chi) hdy phAn tich quy 1u0ttdng gi6c.Cho vi dp minh hoa. Q diem) Anh (chi) hdy phAn tich tinh "c6 vdn d€" cria tu duy vd rrit ra cic k€t lugn su phgm d6i vdi c6ng thc d.4yhgc. Q dient)<br /> <br /> CAu 2. CAu 3. CAu 4.<br /> <br /> CAu 5. CAu 6.<br /> <br /> Anh (chi) hdy trinh biy c6c bi6n ph6p ghi nho 16gic.Q dien) Chung minh .itrg ndng lgc ld thuQctfnh tAm ly co tfnh co dQngnh6t trong c5c thuQc tinh tAm ly cua nhAn c6ch. Tt d6, anh (chi) hdy rirt ra chc k6t luQn su ph4m d6i vdi viQc ph6t tri6n ndng lUc cho hqc sinh. Q dient)<br /> <br /> Ghi chrt: Cdn bOcoi thi khonggidi rhichgi thAm.<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2