Đề thi tuyển sinh sau đại học môn Giáo dục học đại cương

Chia sẻ: Công Văn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
252
lượt xem
50
download

Đề thi tuyển sinh sau đại học môn Giáo dục học đại cương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để phục vụ cho các bạn sinh viên có ý định dự thi cao học và ôn tập dự thi sau đại học. Tailieu.VN xin giới thiệu tài liệu sưu tầm 3 Đề thi tuyển sinh sau đại học môn Giáo dục học đại cương (2007-2009) cho các bạn cùng tham khảo. Chúc bạn thi tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tuyển sinh sau đại học môn Giáo dục học đại cương

vA e0 crA.o DUC DAorAo DAIHocHud<br /> <br /> Ho vd tdn thf sinh : SObdo danh :<br /> <br /> sAUDAIHec NAMzooT KYrru TUYdN sINH<br /> MOn thi : Gi6o dqc hgc dai cr/dng (d,d,nh Coo npr) "ho Thdi glan ld,mbdi:180 phrit<br /> <br /> CAu 1.<br /> <br /> duc, anh (chi) hdy thm s6ng t6 nhan Bang f luQn v) thuc ti6n 916o dinh sau: "Ddi v6i su ph6t tridn nhan c6ch,gi6o duc d6ng vai trb chri d?o nh,rng khdng phAi ld y0u td van ning". Til d6, rft ra nhfrrg ket thi0t. 1u4nsu ph4m c6tn Phtu tich cAuff6c hQth6ng ctraqu6 trinh duy hgc. TU d6, hdy ry glei vd trnh udt ydu phai adi m6i qu| trinh d+y hgc & nhe ffubnrg Vigt Nam frong gui do+nhign nay. T+i sao n5i: "Qu6 trinh gi6o drlc c6 tfnh c6 biOt ho6 cao"? Anh (chi) rrit ra nhfrng kOt luAn su pham gi cho c6ng tdc 916oduc cria ban than rD dac didm niy?<br /> <br /> CAu 2.<br /> <br /> CAu 3.<br /> <br /> Ghi cfui : Cdn bd coi thi khOnggidi thich gi th€m.<br /> <br /> sOcno DucvA DAoTAo DAIHoc Huf<br /> <br /> Ho vd t€n thi sinh 56 b6o danh<br /> <br /> KV THI TUYf1{ SINHSAUDAI HQC NAM 2008<br /> thi MOn : Gi6o dgc hgc Thdi gian ld'm bd'i:L80 Phfit<br /> <br /> CAu 1.<br /> <br /> Bang lii luAn vd thgc ti6n gi6o duc, Anh (Chi) hdY chimg minh trd nhfn dinh sau: "D5i voi sg ph6t tri6n nhAn chch,gi6o duc dong vai quan chu dao nhtmg khOngPhii la Y6u td v?n ndng". Phe Ph6n nhirng ni€m sai lAm vA vai trd cira gi6o duc.<br /> <br /> CAU2.<br /> <br /> phAntich d6nglpc ctraqu6 trinh day hqc. Ngucrigi6o viOnc6 vai lpc dQng cho qu6trinh dayhqc? trd gi trongviQcxdydWng Tai saon6i: "Qu6 trinh gi6o duc vir qu6 frinh dayhgc th6ngnh6t su biqn chimgvoi nhau"?TU d6,rut ra nhirngket 1u4n phamcAnthi6t cho duc cOngtlc 916o cirabin than.<br /> <br /> C A U3 .<br /> <br /> Ghi chu : Cdn bb coi thi khbnggidi thich gi th€m'<br /> <br /> Bg GrAODVC VA DAO TAO<br /> DAI HOC HUE<br /> I<br /> <br /> ^ a \ \<br /> <br /> Hq vd ftn thi sinh SA Uaodonh<br /> <br /> DE THr TUYENSINH SArrDAr HQCXAnr 2009 (DqT 1)<br /> M6n thi: Girio duc hgc (ddnh cho Cao hqc) gian lam bai 180phut Thcyi<br /> <br /> Cdut: Phdntich cac tinh chAtco ban cua Giao duc Li0n hq voi thuc ti6n gi6oduc Vi€t nam d€ lam sdngto cdctinh chAtdo. CAu 2: Tr€n co so ph4ntich cAutruc he th6ng cua qu6 trinh day hec, anh (chi) hdy ly giii tinh t6t y0u phni dOimcyiqu6trinh day hqc o truong pho thdngtrong giai doanhiQnnay. CAU3; Tu viQcphdn tich logic cua qu6 trinh giitoduc, anh (chi) hdy nOul€n nhfrngy6u cdu co bAnd€ thuc hiQnco hi0u qua qua trinh giao duc trong thuc ti6n nha truong ph6 th6ng<br /> <br /> Chf y: Can bd coi thi kh6ng gidi thich gi th€m<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản