Đề thi tuyển sinh sau đại học môn Ngôn ngữ học đại cương

Chia sẻ: Công Văn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
124
lượt xem
15
download

Đề thi tuyển sinh sau đại học môn Ngôn ngữ học đại cương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để phục vụ cho các bạn sinh viên có ý định dự thi cao học và ôn tập dự thi sau đại học. Tailieu.VN xin giới thiệu tài liệu sưu tầm 3 Đề thi tuyển sinh sau đại học môn Ngôn ngữ học đại cương (2007-2009) cho các bạn cùng tham khảo. Chúc bạn thi tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tuyển sinh sau đại học môn Ngôn ngữ học đại cương

BQGrAOpUC VADAO TAO DAI HQC UUn<br /> <br /> Hq vd T1n thf sinh:.. 56 bao danh:.<br /> a/ r t t<br /> <br /> SAU DAI HQC NAM 2OO7 OT TUI TTryUX SNTIH ngft MOnthi: ,A/gOn hQcetgicwtng ldm Thdi gran bai: 180Phft<br /> <br /> Cf,u 1: Vi saon6i ngdnngt la mOthien tugng xd hOidacbiet?Hdy phdntich vd chrineminh. thuc ngir ph6pthucrng nhirngphucrng thuc ngtrph6pld gi? Hiy nOu Ciu 2: Phucrng gapvd cho vi du minh hqa. ngfr. tich dacdi6m c6cquanhQcu ph6pcirangOn Cflu 3: PhAn Cflu 4: Trinh bay su kh5c nhauco b6n gifraloBi hinh ng6n ngfr ch[p dinh vd loai hinh ng6nng0 hoatet.<br /> <br /> Ghi chit: Gidm thi coi thi khdng grdi thich gi th2m'<br /> <br /> BQ GIAO DUC VA ?AO T4O D4{ HAC_$IE<br /> <br /> Hp vd t€n th{ sinh: S6 bdo danh:<br /> <br /> KV THI TUYEN STNHSAU DAI HQC NAM 2OO8<br /> Mdn thi : Ng6n ngfr hgc tl4i cuong Thdigian ldm bdi: 180phrit<br /> <br /> cdu 1:<br /> <br /> Phantfch b6n ch6t tfn hi€u ctia ng6n ngfr.<br /> <br /> Ciu 2:<br /> <br /> Pham tru tt v\mg-ngt phrlp ld gi? Hdy nOuc6c ti6u chi dung de phan loai ciic pham tru ru vlmg-ngfr ph6p. Li6n he v6i viQcphAn chia cdc pham tru ru vtmg-ngir ph6p rrong ti6ng ViOt.<br /> <br /> Ciu 3:<br /> <br /> Th6 ndo ld quan h6 cri ph6p ? Hdy x6c dinh c6c quan he cu ph6p co trong cdu sau:B0 phim ndy n6i dung rtit htip d6n.<br /> <br /> cdu 4:<br /> <br /> NOudac di6m ccrban cria lopi hinh ng6n ngfi hda k€t.<br /> <br /> gi thOm.<br /> <br /> sO crAo DUC DAo rAo vA<br /> DAI HOC HUE<br /> <br /> Ho vd t€n thi sinh So'bdodanh<br /> <br /> (Dqr1) KV rHI TIiyEN srNHsArJDArHqc NAM z00s<br /> l\{Onthi : NgOnngfi'hgc il4i cu'o'ng (Ddnh cho Cao hqc) Thdi gian ldm bdil 180 phfit<br /> <br /> Ciu I. Ciu II.<br /> <br /> Vi saonoi ne6n nsfr la m6t h0 th6ns tfn hi6u dac biOt? N€u kh6i ni6m hinh vi vd c6chph6nt6ch c6c hinh vi. H51'x6c dinh ranh gioi hinh vi cua c6c tu sau: Televise, reusable,holiday, replace.<br /> <br /> CAuIII. Ciu IV.<br /> <br /> Phantfch clacdi€m circ quanhe cu ph6p cua ngdn ngfr. The nao ld loai hinh ngdn n-eirhdn nhap (hay da tdng hqpf N€u nhlrn,e dac di€m co ban cua loai hinh ndy. Tim mOtsOvf du de lam 16.<br /> <br /> Ghi chfi : Cdn bO coi rhi kh)ng gidi rhich gi rh€nt.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản