intTypePromotion=1
ADSENSE

Điều khiển và khống chế lò tạo khí - phần 7

Chia sẻ: Quynh Quynh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

68
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'điều khiển và khống chế lò tạo khí - phần 7', kỹ thuật - công nghệ, hoá học - dầu khí phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều khiển và khống chế lò tạo khí - phần 7

  1. §iÒu khiÓn vµ khèng chÕ lß t¹o khÝ ebook@free4vn.org -------------------------------------------------------------------------------------------- - Xo¸ nh÷ng phÇn duy tr× cña bÝt nhí , bé thêi gian , bé ®Õm … - Lo¹i bá tÊt c¶ c¸c th«ng b¸o dù tr÷ xö lý vµ th«ng b¸o chuÈn bÞ lµm viÖc . - Néi dung danh s¸ch ®Þa chØ vµ b¶ng ¶nh I/O . - N¹p th«ng sè c¸c modul vµo . - §äc cÊu h×nh I/O vµ so s¸nh tr¹ng th¸i thùc tÕ cña I/O vËt lý víi tr¹ng th¸i x¶y ra . 4.3 ChÕ ®é RUN Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh cña ng­êi sö dông , cËp nhËt I/O , xö lý c¸c tÝn hiÖu vµo ra ®­a ra . Ho¹t ®éng cña CPU S7-300 ®­îc m« t¶ nh­ h×nh sau : - Tr¹ng th¸i 1 : Khi bËt nguån - Tr¹ng th¸i 2 : Khi lùa chän RUN or RUN_P , lóc nµy CPU trong chÕ ®é START_UP . - Tr¹ng th¸i 3 : NÕu cã lçi CPU chuyÓn sang chÕ ®é STOP . - Tr¹ng th¸i 4 : NÕu START_UP xö lý thµnh c«ng th× CPU chuyÓn sang chÕ ®é RUN . - Tr¹ng th¸i 5 : NÕu cã lçi th× CPU chuyÓn sang chÕ ®é STOP . 2 4 START_ UP 3 1 STOP RUN 5 5. C¸ch ®äc vµ ghi d÷ liÖu cña CPU . 5.1 C¸ch ®oc d÷ liÖu tõ ®Çu vµo . - CPU ®äc gi¸ trÞ tõ ®Çu vµo nh­ mét phÇn cña chu kú quÐt . Gi¸ trÞ cña mçi ®Çu vµo ®­îc n¹p xuèng b¶ng ¶nh vµo (b¶ng ¶nh cã 128 byte) . - Dùa trªn viÖc x¸c ®Þnh ®Þa chØ b»ng lÖnh , ch­¬ng tr×nh ®äc gi¸ trÞ ®Çu vµo hoÆc th«ng qua b¶ng ¶nh hoÆc vïng nhí ®Çu vµo ngo¹i vi (truy cËp trùc tiÕp tíi modul ®Çu vµo) . ------------------------------------------------------------------------------------------- 33 T.g: Phan ViÖt C­êng
  2. §iÒu khiÓn vµ khèng chÕ lß t¹o khÝ ebook@free4vn.org -------------------------------------------------------------------------------------------- 5.2 C¸ch viÕt d÷ liÖu ®Çu ra - C¸ch viÕt tíi ®Çu ra 1 c¸ch tuÇn tù . Ch­¬ng tr×nh chuyÓn d÷ liÖu hoÆc lµ tíi vïng nhí hoÆc lµ tíi ®Çu ra ngo¹i vi (truy cËp trùc tiÕp tíi modul ®Çu ra) . ViÖc chuyÓn d÷ liÖu cã thÓ lµ bits , byte , tõ . - CPU cËp nhËt ®Çu ra nh­ mét phÇn cña chu kú quÐt . Gi¸ trÞ trong b¶ng xö lý ¶nh ra ®­îc chuyÓn tíi ®Çu ra vËt lý . 6. §Þa chØ tuyÖt ®èi cho I/O vËt lý . §Þa chØ I/O vËt lý cña hÖ PLC S7-300 t­¬ng øng víi c¸c vïng nhí ngo¹i vi th«ng qua ®ã ta cã thÓ truy cËp I/O qua b¶ng ¶nh vµo vµ b¶ng ¶nh ra . ViÖc ®Þnh ®Þa chØ tuyÖt ®èi cña mçi ®Çu vµo vµ ra phô thuéc vµo sè khe (slot) mµ modul ®ã c¾m . Ngoµi ra viÖc g¸n ®Þa chØ cho I/O cã thÓ truy cËp theo biÓu t­îng . Trong mét ch­¬ng tr×nh cã thÓ lÆp 2 ®Þa chØ : biÓu t­îng vµ gi¸ trÞ tuyÖt ®èi nh­ng kh«ng xen lÉn vµo nhau ®­îc .ViÖc mÆc ®Þnh ®Þa chØ cho I/O ®­îc m« t¶ b»ng h×nh III_15 . III_3 : Mét sè lÖnh c¬ b¶n trong ng«n ng÷ lËp tr×nh STEP7 . C¸c lo¹i PLC nãi chung th­êng cã nhiÒu ng«n ng÷ lËp tr×nh nh»m phôc c¸c ®èi t­îng sö dông kh¸c nhau . PLC S7-300 cã 3 ng«n ng÷ lËp tr×nh c¬ b¶n : - Ng«n ng÷ 'liÖt kª lÖnh' , ký lµ STL (Statement list) . §©y lµ d¹ng ng«n ng÷ lËp tr×nh th«ng th­êng cña m¸y tÝnh . Mét ch­¬ng tr×nh ®­îc ghÐp bëi nhiÒu c©u lÖnh theo mét thuËt to¸n nhÊt ®Þnh, mçi lÖnh chiÕm mét hµng vµ ®Òu cã cÊu tróc 'tªn lÖnh' + 'to¸n h¹ng' . - Ng«n ng÷ 'h×nh khèi' , ký hiÖu lµ FBD (Function block diagram) . §©y còng lµ kiÓu ng«n ng÷ ®å häa dµnh cho ng­êi cã thãi quen thiÕt kÕ m¹ch ®iÒu khiÓn sè . - Ng«n ng÷ 'h×nh thang' , ký hiÖu lµ LAD (Ladder logic) . §©y lµ d¹ng nh«n ng÷ ®å ho¹ thÝch hîp víi nh÷ng ng­êi quen thiÕt kÕ m¹ch ®iÒu khiÓn logic . Mét ch­¬ng tr×nh viÕt trªn LAD hoÆc FBD cã thÓ chuyÓn sang ®­îc d¹ng STL, nh­ng ng­îc l¹i th× kh«ng ®­îc . Trong STL cã nhiÒu lÖnh kh«ng cã trong LAD hay FBD . ChÝnh v× lý do ®ã , trong ®å ¸n nµy em chØ giíi thiÖu ng«n ng÷ STL ®Ó lËp tr×nh minh häa . Nh­ ®· nãi ë trªn , cÊu tróc cña mét lÖnh STL cã d¹ng : 'tªn lÖnh' + 'to¸n h¹ng' VÝ dô : Nh·n : L PIW304 // §äc néi dung cæng vµo cña modul analog ------------------------------------------------------------------------------------------- 34 T.g: Phan ViÖt C­êng
  3. §iÒu khiÓn vµ khèng chÕ lß t¹o khÝ ebook@free4vn.org -------------------------------------------------------------------------------------------- tªn lÖnh to¸n h¹ng trong ®ã to¸n h¹ng cã thÓ lµ mét d÷ liÖu hoÆc mét ®Þa chØ « nhí . Khi thùc hiÖn lÖnh , CPU sÏ ghi nhËn l¹i tr¹ng th¸i cña ph¸p tÝnh trung gian còng nh­ cña kÕt qu¶ vµo mét thanh ghi ®Æc biÖt 16 bits ,®­îc gäi lµ thanh ghi tr¹ng th¸i (Status word) . MÆc dï thanh ghi tr¹ng th¸i nµy cã ®é dµi 16 bits nh­ng chØ sö dông 9 bits víi cÊu tróc nh­ sau : 8 7 6 5 4 3 2 1 0 BR CC1 CC0 OV OS OR STA RLO FC - FC (First check) : Khi ph¶i thùc hiÖn mét d·y lÖnh logic liªn tiÕp nhau gåm c¸c phÐp tÝnh Ù,Ú vµ nghÞch ®¶o , bit FC cã gi¸ trÞ b»ng 1 . Nãi c¸ch kh¸c , FC=0 khi d·y lÖnh logic tiÕp ®iÓm võa ®­îc kÕt thóc . - RLO (Result of logic operation) : KÕt qu¶ tøc thêi cña phÐp tÝnh logic võa ®­îc thùc hiÖn . - STA (Status bit) : BÝt tr¹ng th¸i nµy lu«n cã gi¸ trÞ logic cña tiÕp ®iÓm ®­îc chØ ®Þnh trong lÖnh . - OR : Ghi l¹i gi¸ trÞ cña phÐp tÝnh logic Ù cuèi cïng ®­îc thùc hiÖn ®Ó phô gióp cho viÖc thùc hiÖn phÐp to¸n Ú sau ®ã . §iÒu nµy lµ cÇn thiÕt v× trong mét biÓu thøc hµm hai trÞ , phÐp tÝnh Ù bao giê còng ph¶i ®­îc thùc hiÖn tr­íc c¸c phÐp tÝnh Ú . - OS (Stored overflow bit) : Ghi l¹i gi¸ trÞ bÝt bÞ trµn ra ngoµi m¶ng « nhí . - OV (Overflow bit) : BÝt b¸o kÕt qu¶ phÐp tÝnh bÞ trµn ra ngoµi m¶ng « nhí . - CC0 vµ CC1 (Condition code) : Hai bÝt b¸o tr¹ng th¸i cña kÕt qu¶ phÐp tÝnh víi sè nguyªn , sè thùc , phÐp dÞch chuyÓn hoÆc phÐp tÝnh logic trong ACCU - BR (Binary result bit) : BÝt tr¹ng th¸i cho phÐp liªn kÕt hai lo¹i ng«n ng÷ lËp tr×nh STL vµ LAD . Ch¼ng h¹n cho phÐp ng­êi sö dông cã thÓ viÕt mét khèi ch­¬ng tr×nh FB hoÆc FC trªn ng«n ng÷ STL nh­ng gäi vµ sö dông chóng trong mét ch­¬ng tr×nh kh¸c viÕt trªn LAD . §Ó t¹o ra mét mèi liªn kÕt ®ã , ta cÇn ph¶i kÕt thóc mét khèi ch­¬ng tr×nh trong FB , FC b»ng lÖnh ghi . 1. C¸c lÖnh logic . A : quÐt gi¸ trÞ to¸n h¹ng víi '1' , kÕt qu¶ kÕt hîp víi RLO qua phÐp to¸n AND . ------------------------------------------------------------------------------------------- 35 T.g: Phan ViÖt C­êng
  4. §iÒu khiÓn vµ khèng chÕ lß t¹o khÝ ebook@free4vn.org -------------------------------------------------------------------------------------------- AN : quÐt gi¸ trÞ to¸n h¹ng víi '0' , kÕt qu¶ kÕt hîp víi RLO qua phÐp to¸n AND . O : quÐt gi¸ trÞ to¸n h¹ng víi '1' , kÕt qu¶ kÕt hîp víi RLO qua phÐp to¸n or . ON : quÐt gi¸ trÞ to¸n h¹ng víi '0' , kÕt qu¶ kÕt hîp víi RLO qua phÐp to¸n or . 2. Lªnh SET vµ RESET . S : g¸n gi¸ trÞ '1' cho to¸n h¹ng nÕu RLO = '1' . R : xo¸ to¸n h¹ng vÒ '0' nÕu RLO = '1' . SET : g¸n gi¸ trÞ '1' cho c¸c bÝt . CLR : xo¸ gi¸ trÞ c¸c bÝt vÒ '0' . 3. C¸c lÖnh n¹p vµ chuyÓn . L : n¹p néi dung to¸n h¹ng vµo thanh ghi ACC1 . T : chuyÓn néi dung cña thanh ghi ACC1 ®Õn to¸n h¹ng . 4. C¸c lÖnh so s¸nh néi dung cña 2 thanh ghi ACC1 vµ ACC2 . a. So s¸nh b»ng : == I : so s¸nh b»ng nhau gi÷a 2 sè nguyªn chøa trong 2 thanh ghi . == D : so s¸nh b»ng nhau gi÷a 2 sè nguyªn d­íi d¹ng tõ kÐp chøa trong 2 thanh ghi . == R : so s¸nh b»ng nhau gi÷a 2 sè thùc chøa trong 2 thanh ghi . b. So s¸nh kh¸c : I : so s¸nh kh¸c nhau gi÷a 2 sè nguyªn chøa trong 2 thanh ghi . R : so s¸nh kh¸c nhau gi÷a 2 sè thùc chøa trong 2 thanh ghi . D : so s¸nh kh¸c nhau gi÷a 2 sè nguyªn d­íi d¹ng tõ kÐp chøa trong 2 thanh ghi . c. So s¸nh h¬n : >I , >D , >R : gi¸ trÞ néi dung chøa trong thanh ghi thø nhÊt lín h¬n gi¸ trÞ néi dung chøa trong thanh ghi thø hai (d­íi d¹ng sè nguyªn , tõ kÐp , sè thùc) . d. So s¸nh nhá h¬n : ------------------------------------------------------------------------------------------- 36 T.g: Phan ViÖt C­êng
  5. §iÒu khiÓn vµ khèng chÕ lß t¹o khÝ ebook@free4vn.org -------------------------------------------------------------------------------------------- =R : gi¸ trÞ néi dung chøa trong thanh ghi thø nhÊt lín h¬n hoÆc b»ng gi¸ trÞ néi dung chøa trong thanh ghi thø hai (d­íi d¹ng sè nguyªn , tõ kÐp , sè thùc) . f. So s¸nh nhá h¬n hoÆc b»ng : : ch­¬ng tr×nh quÐt tiÕp tôc ë khèi ®­îc gäi . CC < khèi > : gäi khèi khi RLO = '1' . UC < khèi > : gäi khèi kh«ng phô thuéc vµo RLO . 7. C¸c lÖnh to¸n häc . C¸c lÖnh to¸n häc ( +, - , * , / ) ®­îc thùc hiÖn gi÷a 2 thanh ghi ACC1 vµ ACC2 kÕt qu¶ ®­îc göi vµo ACC1 . a. §èi víi sè nguyªn : +I , -I , *I , /I : céng , trõ , nh©n , chia néi dung cña 2 thanh ghi d­íi d¹ng sè nguyªn . b. §èi víi d÷ liÖu ghi d­íi d¹ng tõ kÐp : +D , -D , *D , /D : céng , trõ , nh©n , chia néi dung cña 2 thanh ghi d­íi d¹ng tõ kÐp . c. §èi víi sè thùc : +R , -R , *R , /R : céng , trõ , nh©n , chia néi dung cña 2 thanh ghi d­íi d¹ng sè thùc . 8. C¸c bé thêi gian . ------------------------------------------------------------------------------------------- 37 T.g: Phan ViÖt C­êng
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2