intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Định giá cổ phiếu, chứng khoán

Chia sẻ: Badkid Badkid | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:27

1.653
lượt xem
576
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của bài này Các cặp khái niệm về giá trị Phân biết các loại chứng khoán Quy trình chung khi định giá chứng khoán Định giá trái phiếu Định giá cổ phiếu ưu đãi Định giá cổ phiếu thường Lợi suất cổ phiếu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Định giá cổ phiếu, chứng khoán

 1. Baøi 4: Ñònh giaù chöùng khoaùn  M uïc tieâu cuûa baøi naøy  Caùc caëp khaùi nieäm veà giaù trò  Phaân bieát caùc loaïi chöùng khoaùn  Quy trình chung khi ñònh giaù chöùng khoaùn  Ñònh giaù traùi phieáu  Ñònh giaù coå phieáu öu ñaõi  Ñònh giaù coå phieáu thöôøng  Lôïi suaát coå phieáu
 2. Caùc caëp khaùi nieäm veà giaù trò  Giaù trò thanh lyù vaø giaù trò hoaït ñoäng  Giaù trò thanh lyù (liquidation value)  Giaù trò hoaït ñoäng (going-concern value)  Giaù trò soå saùch vaø giaù trò thò tröôøng  Giaù trò soå saùch (book value) cuûa taøi saûn  Giaù trò soå saùch cuûa doanh nghieäp  Giaù trò thò tröôøng (maket value)  Giaù trò thò tröôøng vaø giaù trò lyù thuyeát  Giaù trò thò tröôøng cuûa chöùng khoaùn  Giaù trò lyù thuyeát (intrinsic value)
 3. Caùc loaïi chöùng khoaùn  Chöùng khoaùn trong phaïm vi baøi naøy goàm:  Traùi phieáu  Traùi phieáu chính phuû  Traùi phieáu khoâng coù kyø haïn  Traùi phieáu coù kyø haïn  Traùi phieáu ñöôïc höôûng laõi  Traùi phieáu khoâng ñöôïc höôûng laõi  Traùi phieáu coâng ty  Traùi phieáu khoâng chuyeån ñoåi  Traùi phieáu coù theå chuyeån ñoåi  Traùi phieáu coù ñieàu khoaûn mua laïi  Coå phieáu  Coå phieáu öu ñaõi  Coå phieáu thöôøng (coå phieáu phoå thoâng)  Phaân bieät traùi phieáu vaø coå phieáu
 4. Phaân bieät traùi phieáu vaø coå phieáu  Traùi phieáu – chöùng  Coå phieáu – chöùng nhaän nhaän nôï ñaàu tö  Chöùng khoaùn nôï  Chöùng khoaùn voán  Höôõng laõi suaát coá ñònh  Höôûng coå töùc khoâng coá ñònh   Khoâng coù thôøi haïn Coù thôøi haïn hoaøn voán (tröø traùi phieáu vónh hoaøn voán haèng)  Coå ñoâng coù quyeàn baàu  Traùi chuû khoâng ñöôïc cöû quyeàn baàu cöû  Ñöôïc chia coå töùc vaø  Ñöôïc thuï traùi tröôùc coå nhaän taøi saûn thanh lyù phieáu sau traùi chuû   Coâng ty khoâng bò phaù Coâng ty bò phaù saûn saûn neáu khoâng traû ñöôïc
 5. Ñònh giaù traùi phieáu  Traùi phieáu laø coâng cuï nôï daøi haïn do chính phuû hoaëc coâng ty phaùt haønh ñeå huy ñoäng voán  Phaân bieät caùc loaïi traùi phieáu  Traùi phieáu chính phuû (government or treasury bond) vs traùi phieáu coâng ty (corporate bond)  Traùi phieáu coù kyø haïn (mature bond) vs traùi phieáu vónh cöõu (perpetual bond)  Traùi phieáu ñöôïc höôûng laõi (nonzero coupon bond) vs traùi phieáu khoâng ñöôïc höôûng laõi (zero coupon bond)  Nguyeân taéc chung khi ñònh giaù Giaù traùi phieáu baèng hieän giaù doøng tieàn teä thu nhaäp töø traùi phieáu
 6. Quy trình ñònh giaù chöùng khoaùn Böôùc 1: Öôùc löôïng doøng tieàn teä thu nhaäp kyø voïng Böôùc 2: Öôùc löôïng suaát chieát khaáu = Laõi suaát khoâng ruûi ro + Phaàn gia taêng do ruûi ro Böôùc 3: Tính hieän giaù doøng tieàn teä thu nhaäp theo suaát chieát khaáu vöøa öôùc löôïng
 7. Ñònh giaù traùi phieáu vónh cöõu  Traùi phieáu vónh cöõu (perpetual bond) – traùi phieáu khoâng bao giôø ñaùo haïn ∞ I I I I I V= + + .... + =∑ = I ( PVIFAkd ,∞ ) = (1 + k d )1 (1 + k d ) 2 (1 + k d ) ∞ t =1 (1 + k d )t kd  Giaû söû baïn mua traùi phieáu höôûng laõi haøng naêm 80$ trong thôøi gian voâ haïn. Baïn ñoøi hoûi lôïi nhuaän ñaàu tö laø 14% . Giaù traùi phieáu naøy seõ laø: V = I /kd = 80/0,14 = 571,43$
 8. Ñònh giaù traùi phieáu coù kyø haïn Ñònh giaù traùi phieáu coù kyø haïn ñöôïc I I I MV höôûng + k ) V= d + laõi+ .... + (1 + k ) (1 1 d 2 (1 + k )d + (1 + k ) n d = I ( PVIFA ) + MV ( PVIF ) n kd ,n kd ,n Giaû söû traùi phieáu coù meänh giaù 1000$ ñöôïc höôûng laõi suaát 10% /naêm trong thôøi haïn 9 100 100 100 1000 V =naêm 1vaø nhaø.... + + + ñaàu tö 9ñoøi hoûi 100( PVIFA12,9 ) + 1000( PVIF12,9 ) + = lôïi nhuaän 12% , (1 + 0,12) (1 + 0,12) 2 (1 + 0,12) (1 + 0,12)9 giaù traùi phieáu naøy: V = 100(5,328) +1000(0,361) = 893,8$
 9. Ñònh giaù traùi phieáu coù kyø haïn  Ñònh giaù traùi phieáu coù kyø haïn khoâng ñöôïc höôûng laõi Giaû söû traùi phieáu coù meänh giaù 1000$ ñöôïc khoâng höôûng laõi coù thôøi haïn 10 naêm vaø nhaø ñaàu tö ñoøi hoûi lôïi nhuaän 12% , giaù traùi phieáu naøy: MV V= = MV ( PVIFk d ,n ) (1 + k d ) n 1000 V= = MV ( PVIF12,10 ) = 1000(0,322) = 322$ (1 + 0,12)10
 10. Ñònh giaù traùi phieáu traû laõi baùn nieân  Coâng thöùc ñònh giaù 2n I /2 MV V =∑ + = ( I / 2)( PVIFAk d / 2, 2 n ) + MV ( PVIFk d / 2, 2 n ) t =1 (1 + k d / 2) (1 + k d / 2) t 2n  Ví duï minh hoaï: Kho baïc phaùt haønh traùi phieáu coù meänh giaù 10 trieäu ñoàng, kyø haïn 5 naêm, traû laõi baùn nieân vôùi laõi suaát 10% vaø nhaø ñaàu tö ñoøi hoûi lôïi nhuaän 12% khi mua traùi phieáu naøy. 10 1/ 2 10 V =∑ + = (1 / 2)( PVIFA ) + 10( PVIF 12 / 2 ,10 12 / 2 ,10 ) (1 + 12 / 2) (1 + 12 / 2) t =1 t 10 V = 0,5( PVIFA6%,10 ) + 10( PVIF6%,10 ) = 0,5(7,360) + 10(0,558) = 9,26
 11. Phaân tích söï bieán ñoäng giaù traùi phieáu  Giaù traùi phieáu bieán ñoäng khi laõi suaát thò tröôøng thay ñoåi  Laõi suaát thò tröôøng = laõi suaát traùi phieáu => giaù traùi phieáu baèng meänh giaù  Laõi suaát thò tröôøng < laõi suaát traùi phieáu => giaù traùi phieáu cao hôn meänh giaù  Laõi suaát thò tröôøng > laõi suaát traùi phieáu => giaù traùi phieáu thaáp hôn meänh giaù  Laõi suaát thò tröôøng gia taêng => giaù traùi phieáu giaûm  Laõi suaát thò tröôøng giaûm => giaù traùi phieáu taêng
 12. Phaân tích söï bieán ñoäng giaù traùi phieáu Giaù traùi phieáu kd < kc kd = kc MV kd > kc Thôøi gian 0 5 10 15
 13. Ví duï traùi phieáu coù meänh giaù 1000$ coù thôøi haïn 15 naêm ñöôïc höôûng laõi suaát 15% vaø nhaø ñaàu tö ñoøi hoûi lôïi nhuaän 15% khi mua traùi phieáu naøy  Giaù traùi phieáu khi phaùt haønh 15% = kc = kd: V = 150(PVI FA15% ,15) + 1000(PVI F15% ,15) = 150(5,8474) + 1000(0,1229) = 1000$  Giaù traùi phieáu 1 naêm sau khi phaùt haønh 15% = kc > kd = 10% V = 150(PVI FA10% ,14) + 1000(PVI F10% ,14) = 150(7,3667) + 1000(0,2633) = 1368,31$  Giaù traùi phieáu 1 naêm sau khi phaùt haønh 15% = kc < kd = 20% V = 150(PVI FA20% ,14) + 1000(PVI F20% ,14) = 150(4,6106) + 1000(0,0779) = 769,49$
 14. Phaân tích ruûi ro khi ñaàu tö traùi phieáu  Ruûi ro tín duïng – ruûi ro phaùt sinh do ngöôøi phaùt haønh khoâng traû ñöôïc nôï  Ruûi ro thay ñoåi laõi suaát – ruûi ro phaùt sinh khi laõi suaát taêng => giaù traùi phieáu giaûm Laõi suaát thò tröôøng Giaù trò traùi phieáu Traùi phieáu 1 naêm Traùi phieáu 14 naêm 5% 1095,24 1989,86 10 1045,45 1368,33 15 1000,00 1000,00 20 958,33 769,47 25 920,00 617,59
 15. Phaân tích ruûi ro khi ñaàu tö traùi phieáu % thay ñoåi giaù traùi phieáu  Ñoä co giaõn giaù traùi phieáu, e = % thay ñoåi laõi suaát  Traùi phieáu 1 naêm: e = [(1095,24 – 1000)/1000]/[(5 – 15)/15] = 9,524% / - 66,667% = - 0,14  Traùi phieáu 14 naêm: e = [(1989,86 – 1000)/1000]/[(5 – 15)/15] = 98,986% / - 66,667% = - 1,48  Keát luaän: Hai traùi phieáu höôûng cuøng möùc laõi suaát, traùi phieáu naøo coù thôøi haïn daøi hôn seõ coù möùc ñoä bieán ñoäng giaù theo laõi suaát lôùn hôn = >
 16. Quan heä giöõa giaù traùi phieáu vaø laõi suaát thò tröôøng Giaù traùi phieáu Traùi phieáu baùn treân meänh giaù Traùi phieáu baùn ôû meänh giaù M eänh giaù Traùi phieáu 5 naêm, 8% Traùi phieáu baùn döôùi Traùi phieáu meänh giaù 15 naêm, 8% LS traùi phieáu, 8% Laõi suaát thò tröôøng
 17. Lôïi suaát ñaàu tö traùi phieáu  Lôïi suaát ñaàu tö luùc traùi phieáu ñaùo haïn (YTM ) I I I MV V= + + .... + + = I ( PVIFAYTM ,n ) + MV ( PVIFYTM ,n ) (1 + YTM ) (1 + YTM ) 1 2 (1 + YTM ) (1 + YTM ) n n Bieát V, I , M V, vaø n giaûi phöông trình naøy ta ñöôïc YTM  Lôïi suaát ñaàu tö luùc traùi phieáu ñöôïc thu hoài (YTC) 1 + I 2 + .... + I n + PC n = I ( PVIFAYTC ,n ) + PC ( PVIFYTC ,n ) V= I (1 + YTC ) (1 + YTC ) (1 + YTC ) (1 + YTC )
 18. Traùi phieáu coù meänh giaù 1000$, thôøi haïn 12 naêm ñöôïc höôûng laõi suaát 8%/naêm baùn vôùi giaù 761$. Hoûi YTM laø bao nhieâu? Lôïi suaát ñaàu tö luùc traùi phieáu ñaùo haïn (YTM ) - Söû duïng phöông phaùp thöû ñeå tìm YTM YTM = 10, ta coù: V = 80( PVIFA10%,12 ) + 1000( PVIF10%,12 ) = 80(6,814) + 1000(0,319) = 864,12$ YTM = 15, ta coù: V = 80( PVIFA15%,12 ) + 1000( PVIF15%,12 ) = 80(5,421) + 1000(0,187) = 620,68$ 0,10 864,12$ 0,05 X 103,12 243,44 YTM 761,00$ 0,15 620,68$ X 103,12 (0,05)(103,12) = = >X = = 0,0212 0,05 243,44 243,44 X = YTM − 0,10 = >YTM = 0,10 + X = 0,1212
 19. Ñònh giaù coå phieáu öu ñaõi  Coå phieáu öu ñaõi laø coå phieáu  Ñöôïc höôûng coå töùc coá ñònh haøng naêm  Khoâng coù ngaøy ñaùo haïn => Coå phieáu öu ñaõi coù tính chaát gioáng nhö traùi phieáu vónh cöõu  Dp Coâng thöùc ñònh giaùDp: coå töùc cuûa coå phieáu öu ñaõi V = kp kp: lôïi nhuaän ñaàu tö coå phieáu öu ñaõi  Ví duï minh hoaï: Giaû söû REE phaùt haønh coå phieáu öu ñaõi meänh giaù 100$ traû coå töùc 9% vaø nhaø ñaàu tö muoán laõi suaát ñaàu tö laø 14%, giaù coå phieáu naøy seõ laø: V = $9/0,14 = 64,29$
 20. Ñònh giaù coå phieáu thöôøng  M oâ hình ñònh giaù – M oâ hình chieát khaáu coå töùc ∞ D1 D2 D∞ Dt V= + + ... + =∑ (1 + ke )1 (1 + ke ) 2 (1 + ke ) ∞ t =1 (1 + ke ) t  Tröôøng hôïp toác ñoä taêng tröôûng coå töùc khoâng ñoåi g V = D1/ (ke – g)  Tröôøng hôïp toác ñoä taêng tröôûng coå töùc g = 0 V = D1/ke  Tröôøng hôïp toác ñoä taêng tröôûng coå töùc thay ñoåi t1 D0 (1 + g1 ) t ∞ Dt1 (1 + g 2 ) t −t1 V =∑ + ∑ t =1 (1 + k e ) t t =t1 +1 (1 + k e ) t
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2