intTypePromotion=1

Giáo trình hình thành phân kênh ứng dụng vận hành các trạm lặp kế hoạch hai tần số cho kênh RF p4

Chia sẻ: Fdf Sdfdsf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
52
lượt xem
5
download

Giáo trình hình thành phân kênh ứng dụng vận hành các trạm lặp kế hoạch hai tần số cho kênh RF p4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Do thực tế ngày nay nghành Viba số là một trong những nghành được đào tạo tại Trường Bưu Chính Viễn Thông. Trung tâm hiện đang có một hướng xây dựng một hệ thống thực tập cho sinh viên theo học nghành này. Bởi vì ngoài học lí thuyết trên lớp các sinh viên cần phải thực hành để biết cách thức hoạt động, điều khiển hệ thống... Bên cạnh bắt gặp những hư hỏng, sự cố, tìm cách giải quyết khắc phục. Các thiết bị máy phát, máy thu để xây dựng tuyến Viba đã có sẵn ở trung...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hình thành phân kênh ứng dụng vận hành các trạm lặp kế hoạch hai tần số cho kênh RF p4

  1. . luaän aùn toát nghieäp Thieát Keá Tuyeán Viba Soá Trong ñoù nhieãu xaï do vaät chaén cong ít xaûy ra vaø chæ coù khi caùc ñöôøng truyeàn bò caét bôûi caùc vaät chaén raát lôùn nhö caùc daõy nuùi ...Vieäc tính toaùn toån hao naøy raát khoù. Trong khi toån thaát nhieãu xaï do vaät chaén hình neân thöôøng xaûy ra hôn noù laø toån hao khi caùc caây cao hoaëc caùc nhaøcao taàng caét ñôùi caàu Fresnel thöù nhaát. Toån thaát hình neâm ñöôïc tính nhö sau. Ñoái vôùi caùc vaät chaén ñöôïc xeùt taát caû caùc tham soá hình hoïc goäp laïi vôùi nhau thaønh moät soá khoâng thöù nguyeân duy nhaát kyù hieäu laø Vñöôïc tính baèng phöông trình sau: v= h[(2/)*(1/d1*1/d2)]1/2 Trong ñoù:  : Böôùc soùng cuûa soùng mang trung taâm (m) d1 :Khoaûng caùch töø traïm 1 ñeán vaät chaén (m) d2: Khoaûng caùch töø traïm 2 ñeán vaät chaén (m) h : Ñoä cao cuûa ñænh vaät chaén so vôùi ñöôøng naèm ngang noái hai ñaàu cuoái ñöôøng truyeàn. Neáu ñoä cao ôû döôùi ñöôøng naøy thì h laø aâm (m). Luùc ñoù toån hao vaät chaén naøy gaây ra ñöôïc tính baèng coâng thöùc : L(v) =6,4+20 lg[(v+1)1/2 +v](dB) Toång toån hao cuûa nhieàu vaät chaén hình neâm treân ñöôøng truyeàn chính toån thaát vaät chaén cuûa ñöôøng truyeàn. 18.Toån hao haáp thuï cuûa khí quyeån. 32
  2. . luaän aùn toát nghieäp Thieát Keá Tuyeán Viba Soá Thöôøng do söï haáp thuï cuûa khí quyeån neân khoâng gian coù moät toån hao ñaëc tröng a dB/Km. Neân khi tính toaùn cho moät ñöôøng truyeàn cuï theå daøi d Km thì toån hao naøy seõ baèng a*d dB.Giaù trò cuûa a coù theå laáy theo baùo caùo 719-2 CCIR. Loaïi toån hao naøy taêng theo taàng soá vaø coù nhieàu ñoät bieán baát thöôøng khi taán soá thay ñoåi. 19.Toång toån hao Noù laø toång toån hao tính toaùn ôû caùc phaàn treân.  ÑOÄ LÔÏI 20.Ñoä lôïi cuûa anten Ñaây laø toång caùc ñoä lôïi cuûa caùc anten ôû moãi moät ñaàu cuoái cuûa tuyeán. Ñoä lôïi cuûa anten phuï thuoäc vaøo ñöôøng kính cuûa anten, taàn soá laøm vieäc,goác môû hieäu duïng cuûa anten vaø ñöôïc bieåu dieãn baèng coâng thöùc: G=20 lgD -20lg +10lgn +9,943 dB Trong ñoù: D: laø ñöôøng kính ñóa anten (m) : laø böôùc soùng ôû taàn soá trung taâm(m) n: laø goùc môû hieäu duïng cuûa anten 21.Ñoä lôïi maùy phaùt. Ñaây laø coâng suaát ôû ñaàu ra chính maùy phaùt khoâng phaûi sau baát kyø moät maïch loïc reõ nhaùnh hay boä loïc naøo. Noù thöôøng ñöôïc ño baèng dB. 22.Toång ñoä lôïi Noù laø toång cuûa hai böôùc treân 23.Toång toån hao Ñaây laø tæ soá cung caáp ôû ñaàu ra cuûa maùy phaùt tröôùc caùc maïch reõ nhaùnh vaø coâng suaát ñöa leân maùy thu töông öùng sau caùc maïch reõ nhaùnh, trong caùc ñieàu kieän lan truyeàn vaø caùc hoaït ñoäng cuûa heä thoáng thöïc. Noù laø hieäu dB cuûa caùc toån hao tröø toång caùc ñoä lôïi cuûa anten vaø ñöôïc kyù hieäu laø A1. 24.Möùc ñaàu vaøo cuûa maùy thu Pr (dBm) Noù baèng coâng suaát ñöa ra cuûa maùy phaùt Pt tröø ñi toång tieâu hao A1 ñaõ tính ñöôïc bieåu dieãn baèng coâng thöùc sau: Pr =Pt -A1 (dBm) 25-26.Caùc ngöôõng thu ñöôïc. RXavaø RXb laø hai giaù trò möùc ngöôõng thu. Thöïc teá noù töông öùng vôùi caùc tæ leä loãi bit 10-3 vaø10-6 töông öùng. Möùc ngöôõng 10-3 ñöa vaøo maùy tính toaùn ñoä suy giaûm lyù thuyeát, tæ soá soùng mang treân taïp aâm ñeå taïo ra moät löôïng giao thoa giöõa caùc kyù hieäu khoâng theå chaát nhaän vaø möùc 10-6 ñöôïc ñöa vaø tính toaùn ñoä suy giaûm tæ soá C/N ñeå taïo ra muïc tieâu caùc khuùc suy giaûm chaát löôïng. 33
  3. . Thieát Keá Tuyeán Viba Soá luaän aùn toát nghieäp 27-28.Ñoä döï tröõ Fading phaúng. FMa vaø FMb laø ñoä döï tröõ Fading phaúng chuùng laø caùc hieäu soá giöõa möùc vaøo cuûa maùy thu khoâng Fading ñaõ tính toaùn Pr vaø möùc ngöôõng maùy thu töùc laø: FMa=Pr - RXa ñoái vôùi BER =10-3 FMb =Pr -RXb ñoái vôùi BER =10-6  CAÙC HIEÄU ÖÙNG FADING PHAÚNG 29.Xaùc xuaát Fading nhieàu tia P0 ñeå tính Fading nhieàu tia ta duøng phöông trình cuûa Majoli nhö sau: P0 =0,3*a*C(f/4)(d/50)3 Trong ñoù : P0 :xaùc suaát xuaát hieän Fading phaúng nhieàu tia d: Ñoä daøi ñöôøng truyeàn(Km) C: heä soá ñòa hình f: taàn soá trung taâm cuûa soùng mang (GHz) a: Laø heä soá caûi tieán ñaëc tröng cho ñoä goà gheà cuûa ñòa hình . Heä soá ñòa hình C ñöôïc choïn nhö sau : 1 Cho ñòa hình trung bình coù khí haäu oân ñôùi. 4 Treân maët nöôùc bôø bieån hoaïc khí haäu aåm öôùt hay khí haäu bieåu thò söï ñaõo nhieät maïnh ñaõ co ôû caùc nöôùc xa maïc C= 0,25 Cho mieàn nuùi vaø khí haäu khoâ a: coù gía trò töø 0,25 ñeán 4 khi ñoä goà gheà giaûm 30-31.Xaùc suaát ñaït caùc möùc ngöôõng RXa vaø RXb . Ñaây laø xaùc suaát cuûa Fading phaúng ñaït tôùi hai ngöôõng vaøo cuûa maùy thu RXa vaø RXb vöôït caùc ñoä döï tröõ Fading FMa vaø FMb töông öùng vaø ñöôïc bieåu dieãn baèng coâng thöùc: Pa =10 -FMa/10 Pb =10 -FMb/10 32-33.Khoûang thôøi gian Fading :T Coâng boá 338-5 cuûa CCIR cho moät phöông trình ñoái vôùi ñoä saâu Fading ñaõ cho, khoaûng thôøi gian cuûa noù phaân boá theo quy luaät chuaån logarit vaø giaù trò trung bình cuûa noù T giaây cho bôûi: T, =C210 -2F/10 f 2 Ñoái vôùi hai ñoä döï tröõ Fading rieâng bieät FMa vaø FMb cho bôûi caùc böôùc treân coù giaù trò cuûa caùc khoaûng Fading Ta vaø Tb laø: 34
  4. . Thieát Keá Tuyeán Viba Soá luaän aùn toát nghieäp Ta = C210 -2FMa/10 f 2 , BER>10-3 Tb = C210 -2FMb/10 f 2 , BER> 10-6 Trong ñoù: F: laø doä döï tröõ Fading saâu  ñoä döï tröõ Fading FMa vaø FMb FMa ,FMb :Ñoä döï tröõ Fading phaúng 2, 2, C2:Laø caùc haèng soá coù lieân quan ñeán soá Fading treân moät giôø 34-35.Xaùc suaát Fading daøi hôn 10s vaø 60s Ñaây laø xaùc suaát Fading laøm cho ñöôøng truyeàn trôû neân khoâng söû duïng ñöôïc noù ñöôïc tính baèng bieåu thöùc sau: P(Ta ) =P(10) = 0,5 [1-erfc(Za)]=0,5 erfc(Za) P(Tb ) =P(10) = 0,5 [1-erfc(Zb)]=0,5 erfc(Zb) Trong ñoù: Erfc(Z) laø haøm xaùc suaát loãi tích chaäp coù cho ôû phaàn muïc luïc . Caùc giaù trò Za vaø Zb ñöôïc tính toaùn theo bieåu thöùc lieân quan ñeán trung ñieåm chuaån logarit ñoái vôùi trung bình chuaån logarit vaø hieäp phöông sai Gauss vaø ñöôïc tính baèng coâng thöùc: Za = 0,548 ln(10/Ta) Zb= 0,548 ln (10/Tb) 36.Xaùc suaát BER vöôït 10-3 Ñaây laø xaùc suaát seõ xuaát hieän giaùn ñoaïn thoâng tin noù khoâng coù nghóa raèng söï giaùn ñoaïn thoâng tin naøy keùo daøi trong 10s hoaëc hôn. Noù ñöôïc tính baèng coâng thöùc: Xaùc suaát BER>10-3 =P0*Pa 37.xaùc suaát maïch trôû neân khoâng theå söû duïng ñöôïc do Fading phaúng Pu Ñaây laø xaùc suaát maïch seõ coù BER lôùn hôn 10-3 10-3 trong khoaûng thôøi gian lôùn hôn 10s. Noù ñöôïc bieåu dieãn baèng coâng thöùc: Pu =P0*Pa*P(10) 38.Boä khaû duïng cuûa tuyeán: Ñieàu naøy ñöôïc hieån thò baèng phaàn traêm vaø ñöôïc cho baèng Pu xaùc ñònh ôû böôùc treân töùc laø: Ñoä Khaû duïng =100(1-Pu)% 39.Xaùc suaát BER 10- 6 Noù ñöôïc tính baèng bieåu thöùc : Xaùc suaát BER> 10-6 =P0*Pb 40.Xaùc suaát BER>10-6 trong khoaûng 60s Xaùc suaát BER >10-6 trong khoaûng 60s =P0*P(60) 41.Xaùc suaát BER >10-3 do Fading löïa choïn. Giaùn ñoaïn do Fading löïa choïn trong thaùng xaáu nhaát trong naêm: 35
  5. . luaän aùn toát nghieäp Thieát Keá Tuyeán Viba Soá ÔÛ ñaây ta söû duïng phöông phaùp Majoli ñeå thö ïc hieän pheùp tính naøy Theo Majoli ta coù: Xaùc suaát BER>10-3ñoái vôùi Fading löïa choïn nhö sau: %Thôøi gian giaùn ñoaïn thoâng tin do Fading =200K[2*d1,5(b/log2M)* 10-6]2% Trong ñoù: :Laø khoaûng thôøi gian xuaát hieän söï hoaït ñoäng cuûa Fading nhieàu tia xaáu nhaát. 1 Vôùi P0>10 0,1 = 0,182*P0 Vôùi 0,110-6 do Fading löïa choïn. Caùch thöùc vaø coâng thöùc tính nhö laø ôû böôùc 40 nhöng coù nhaân theâm moät heä soá baèng 9,82 vì coâng thöùc ôû böôùc 40 laø tính cho BER baèng 10-3 khi BER =10-6 hình daïng cuûa daáu aán khaùc ñi neân khi laáy tích phaân hai lôùp thì caùc caän cuõng thay ñoåi. 44.Toång BER 10-6 Toång giaùn ñoaïn thoâng tin BER>10-6 laø toång cuûa keát quûa ñaõ tính ôû böôùc 39 vaø 43  CAÙC TÍNH TOAÙN KHAÛ NAÊNG SÖÛ DUÏNG 45.Ñoä khoâng söû duïng cuûa thieát bò. Maëc duø caùc thieát bò söû duïng trong moät heä thoáng Viba thöôøng coù ñoä tin caäy raát cao. Tuy nhieân vaãn khoâng theå traùnh khoûi caùc hö hoûng laøm giaùn ñoaïn thoáng tin lieân laïc. Söï giaùn ñoaïn coù aûnh huôûng raát lôùn trong caùc heä thoáng khoâng coù döï phoøng noùng. Noù laø loaïi thaønh phaàn chính cuûa ñoä khoâng söû duïng ñöôïc cuûa tuyeán. Trong caùc heä thoáng khoâng coù döï phoøng, vieäc tính toaùn ñoä khoâng söû duïng ñöôïc cuûa thieát bò ñöôïc tieán haønh nhö sau: Ñoä khaû duïng =100*[-MTBF)/(MTBF + MTTR) +1] Ñoä khaû duïng =100*[(MTTR)/(MTBF + MTTR)% MTBF: Laø thôøi gian trung bình Giöõa caùc söï coá tính baèng giôø . 36
  6. . luaän aùn toát nghieäp Thieát Keá Tuyeán Viba Soá MTTR: Laø thôøi gian trung bình ñeå khoâi phuïc laïi dòch vuï tính baèng giôø thöôøng laø 2,4,8 giôø. Theo thoáng keâ cuûa CCIR caùc giaù trò ñaëc tröng cuûa MTBF ñoái vôùi caùc maãu thieát bò khaùc nhau nhö trong baûng sau: Thieát bò MTBF Thieát bò MTBF(naêm) (naêm) Thieát bò gheùp keânh Gheùp keânh sô caáp 4,5 Mux baäc 2 9,4 Mux baäc 3 8,2 Mux baäc 4 5,8 Maùy thu phaùt voâ tuyeán Khoâng baûo veä 2 Mbit/s 1,0 Baûo veä 34 Mbit/s 53,5 Khoâng baûo veä 140Mbit/s 5,7 Baûo veä 140 Mbit/s 540 Thieát bò phuï trôï 250000 Chuyeån maïch döï 83333 10 7 Chuyeån maïch löïa choïn phoøng noùng 10 - 7 Nguoàn Thieát bò sôïi quang 2,8 (treân 100 Km döôøng) 46.Ñoä khoâng söû duïng ñöôïc do möa . Ñaây laø loaïi Fading goùp phaàn chuû yeáu vaøo ñoä khoâng söû duïng cuûa tuyeán .Khi taàn soá soùng mang cuûa heä thoáng naèm trong khoaûng töø 7 GHz trôû leân .ôû caùc taàn soá soùng mang nhoû hôn 7 GHz toån hao do möa raát nhoû vaø coù theå boû qua .Quaù trình tính toaùn ñoä khoâng khaû duïng do möa voâ cuøng phöùc taïp goàm caùc böôùc sau : B1: Thu nhaän cöôøng ñoä möa vöôït 0,01% thôøi gian hôïp thaønh 1 phuùt ño taïi maët ñaát trung taâm. B2: Tính toaùn ban ñaàu ñeå xaùc ñònh tieâu hao ñaëc tröng R R=K*R dB/Km Trong ñoù: R: cöôøng ñoä möa tính trung bình mm/h thôøi gian hôïp thaønh Ti. Caùc tham soá k vaø phaân cöïc voâ tuyeán cho bôûi: K=[Kn+Kv+(KH +KV) cos2 cos2]/2  =[KH H +KvV +( KH H - KvV) cos2 cos2]/2K Trong ñoù:  :Goùc phaúng cuûa ñöôøng truyeàn  : Goùc nghieâng phaân cöïc ñoái vôùi phaân cöïc ngang Caùc giaù trò KH ,Kv vaø H ,V cho ôû baûng sau: Taàn soá (GHz) KH Kv H V 7 0,00301 0,00265 1,332 1,312 8 0,00454 0,00395 1,327 1,310 10 0,0101 0,00887 1,276 1,264 12 0,0188 0,0168 1,271 1,200 15 0,0376 0,0335 1,154 1,128 37
  7. . Thieát Keá Tuyeán Viba Soá luaän aùn toát nghieäp 20 0,0751 0,0691 1,099 1,065 25 0,124 0,113 1,061 1,030 30 0,187 0,167 1,021 1,000 B3: Tính ñoä daøi hieäu duïng de cuûa tuyeán: de= r*d Vôùi r=(1+0,045*d)-1 B4: Ñaùnh giaù tieâu hao ñöôøng truyeàn moät 0,01% thôøi gian cho bôûi: A0,01= Rd2 =Rrd dB B5: Tính thôøi gian vöôït tieâu hao Ap baèng bieåu thöùc: Ap =0,12(A0,01)*P[-(0,546+0,431LgP)] dB Trong ñoù Ap laø tieâu hao (dB) vöôït trong P% thôøi gian. 47. Ñoä khoâng söû duïng ñöôïc do Fading phaúng nhieàu tia . Ñoä khoâng söû duïng ñöôïc do Fading phaúng nhieàu tia laø phaàn traêm xaùc suaát cuûa tuyeán trôû neân khoâng söû duïng ñöôïc hay laø phaàn traêm xaùc suaát cuûa BER >10-3 trong voøng lôùn hôn 10 giaây do Fading phaúng nhieàu tia vaø ñöôïc tính baèng coâng thöùc: %Xaùc suaát cuûa tuyeán trôû neân khoâng söû duïng ñöôïc = 100*Pu 48.Ñoä khoâng söû duïng ñöôïc do Fading nhieàu tia löïa choïn. Ñieàu naøy coù theå xaùc ñònh baèng tích cuûa ñoä giaùn ñoaïn Fading nhieàu tia nhö ñaõ xaùc ñònh ôû böôùc 41 vaø P(10) töùc laø tính baèng coâng thöùc: Ñoä khoâng söû duïng ñöôïc =100*P(10)*(Xaùc suaát cuûa BER>10-3 löïa choïn) 49.Toång ñoä khoâng söû duïng ñöôïc tính theo phaàn traêm. Noù laø ñoä toång khoâng söû duïng ñöôïc tính theo phaàn traêm cuûa taát caû caùc phaàn ñaõ tính toaùn ôû caùc buôùc 45, 46, 47, 48. V. THUÛ TUÏC CHOÏN VÒ TRÍ. 1. Nghieân cöùu caùc ñöôøng truyeàn treân baûn ñoà. Böôùc ñaàu tieân cuûa vieäc choï löïa vò trí laø choïn ra vaøi tuyeán Viba thöïc thi treân baûn ñoà. Nhö ñaõ nghieân cöùu tröôùc, caùc thoâng tin lieân heä ñeán heä thoáng Viba thieát keá neân ñöôïc thu nhaän. Nhöõng thoâng tin yeâu caàu laø: a/ Caùch ñòa ñieåm cuûa caùc cô quan seõ ñöôïc noái vôùi heä thoáng. b/ Caùc ñöôøng truyeàn, taàn soá cuûa caùc heä thoáng Viba ñaõ coù tröôùc hoaëc seõ coù trong töông lai ôû nhöõng vuøng gaàn beân tuyeán thieát keá. c/ Caùc ñòa dieåm cuûa caùc traïm Radar vaø caùc saân bay. e/ Höôùng ñeán cuûa quó ñaïo veä tinh Trong vieäc veõ ñöôøng truyeàn kieåm tra caùc phaàn sau ñaây: a/ Chieàu daøi tuyeán 38
  8. . Thieát Keá Tuyeán Viba Soá luaän aùn toát nghieäp b/Söï caân baèng cuûa chieàu daøi tuyeán c/Ñieàu kieän tröïc xaï Khi tuyeán thieát keá ñöôïc noá vôùi moät tuyeán Viba ñaõ coù saü keá hoaïch söû duïng tuyeán hai taàn soá, soá böôùc nhaûy cuûa tuyeán neân hôïp lí. d/ Giao thoa voâ tuyeán vôùi caùc heä thoáng Viba khaùc bao goàm traïm maët ñaát hoaëc töø caùc ra ña. e/ Söï baûo veä quó ñaïo giöõa caùc veä tinh tónh f/ Tính chaát ñòa lyù töï nhieân cuûa vuøng phaûn xaï ñaát h/Ñöôøng vaøo traïm Coù raát nhieàu tuyeán coù theå nghieân cöùu treân baûn ñoà. Tuy nhieân coù moät vaøi tuyeán coù veû nhö thuaän lôïi hôn caùc tuyeán khaùc neân ñöôïc nghieân cöùu kó hôn chuù yù ñeán ñieàu kieän lan truyeàn vaø tính kinh teá. 2. Nghieân cöùu chi tieát treân baûn ñoà. Caùc ñöôøng truyeàn ñaõ ñöôïc choïn thöû Ñöôïc kieå tra veà söï truyeàn daã Viba, phaåm chaát truyeàn ñoä tin caäy, tính kinh teá bôûi coâng vieäc baøn giaáy treân baûn ñoà chi tieát vôùi tyû leä 1/50.000 ñeán 1/10.000 vaø 20 ñeán 10 ñöôøng chu tuyeán. Ñeå nghieân cöùu vieäc truyeàn daãn caàn phaûi kieåm tra caùc phaàn sau baèng caùch veõ vaø tính toaùn. a/ Maët caét nghieân ñöôøng truyeàn Viba b/ khoaûng caùch hôû an toaøn cho ñôùi caàu Fresnel thöù nhaát cho caùc giaù trò khaùc nhau coù theå coù cuûa K vaø ñoä cao anten caàn thieát. c/ Ñòa ñieåm chính xaùc cuûa dieän tích phaûn xa ñaát vaø caùc ñaëc tính ñòa lyù cuûa noù treân baûn ñoà. d/ Goùc chính xaùc giöõa ñöôøng truyeàn vaø höôùng quó ñaïo veä tinh. Veà doä tin caäy vaø phaåm chaát truyeàn daãn cho nhöõng muïc sau ñaây neân ñöôïc nghieân cöùu treân moãi ñöông truyeàn vaø toaøn boä heä thoáng töø ñieåm ñaàu ñeán ñieåm cuoái, döïa vaøo nhöõng nghieân cöùu veà truyeàn daãn ñaõ ñeà caëp ôû tröôùc vaø chæ tieâu kyõ thuaät seõ thöïc hieän cuûa heä thoáng. a/ Taïp aâm nhieät b/ Taïp aâm giao thoa c/ Xaùc suaát taïp aâm ñoät bieán nhaùy vaø söï caàn thieát cuûa phaân taäp khoâng gian d/ Taïp aâm meùo daïng do lan truyeàn ( cho caùc heä thoáng dung löôïng lôùn) So saùnh tính kinh teá giöõa caùc tuyeán ñaõ choïn coù theå thöïc hieän moät caùch nhanh choùng döïa vaøo caùc yeáu toá sau: a/ Soá traïm laëp b/ Chieàu cao giaû ñònh cuûa thaùp anten c/ Soá ñöôøng truyeàn ñoøi hoûi phaûi phaân taäp khoâng gian d/Chieàu daøi cuûa loái vaøo seõ ñöôïc xaây döïng 3. Khaûo saùt vò trí. Töø keát quaû cuûa caùc nghieân cöùu ñaõ ñeà caëp ôû treân vaø so saùnh, hai hoaëc ba tuyeán coù theå ñöôïc choïn ñeå khaûo saùt thöïc teá ñeå xem caùc tính toaùn coù ñuùng hay khoâng. Tuy nhieân, trong moät vaøi tröôøng hôïp chæ coù moät ñöôøng truyeàn coù theå thöïc thi vì caùc nguyeân nhaân khaùc nhau nhö laø ñieàu kieän ñòa hình. Caùc nghieân cöùu cuï theå neân ñöôïc thöïc hieân ôû 39
  9. . Thieát Keá Tuyeán Viba Soá luaän aùn toát nghieäp moïi vò trí ñeà nghò vaø noù thích hôïp hônñeå khaûo saùt vò trí trong nhöõng ñieàu kieän khí haäu khaùc nhau nhö laø muøa naéng vaø muøa möa. Caùc muïc kieåm tra trong vieäc khaûo saùt choã coù theå laø nhö sau: a/Vò trí 1. Dieàu kieän ñòa hình thöïc teá 2. söï toàn taïi cuûa caùc vuøng baèng phaúng hoaë san baéng caàn thieát 3. Tính chaát töï nhieân cuûa ñaát 4.Vaän toác cöïc ñaïi vaø höôùng chính cuûa gioù 5. Giaáy pheùp söû duïng hôïp phaùp cuûa vò trí 6. Ñòa chæ cuûa vò trí b/ Ñöôøng vaøo 1. Ñöôøng saün coù 2. Ñöôøng vaøo traïm seõ xaây döïng vaø chieàu daøi cuûa noù c/ Nguoàn ñieän daân duïng cung caáp 1. Söï saün coù cuûa nguoàn ñieän daân duïng 2.Ñoä daøi cuûañöôøng daây ñie än ñeå ñöa ñieän vaøo traïm 3. Ñieän aùp ,taàn soá vaø khoaûn caùch bieán thieân cuûa nguoàn ñieän söû duïng 4. Ñoä tin caäy cuûa nguoàn ñieän daân duïng d/ Caùc nhaø traïm vaø thaùp anten saün coù (Neáu chuùng cuõng ñöôïc söû duïng cho heä thoáng môùi). 1. Khoaûn khoâng gian saün coù cho heä thoáng môùi hoaëc khaû naêng nôùi roäng cuûa nhaø traïm neáu caàn. 2. Chieàu cao vaø soá löôïng anten toái ña coù theå gaén vaøo thaùp anten saün coù 3. Vò trí chính xaùc vaø phaùt hoïa cuûa nhaø traïm vaø thaùp anten e/ Suï truyeàn daãn Viba. 1. Xaùc nhaän traïng thaùi tröïc xaï baèng caùch thöû baèng göông 2. Söï caûng trôû cuûa taàm nhìn ñeán vò trí caùc traïm keá caän hoaëc söï phaûn xaï Viba coù theå do caùc nhaø cao taàng, caây coái... ôû gaàn 3.Söï xaùc nhaän cuûa khoaûn hôû an toaøn treân caùc ñænh goà dheà baèng caùch ño ñaït söï suy giaûm goùc baèng caùch söû duïng la baøn phaùt. 4. Quan saùt baèng maét dieän tích phaûn xaï ñaát neáu coù theå ñöôïc f. Coâng vieäc baûo trì (Cho caùc traïm khoâng coù ngöôøi) 1. Thôøi gian ñi töø traïm baûo trì 2. Khaû naêng ñi vaøo traïm trong muøa möa g. Söï laép ñaët. 1. Ñoä khaû duïng cuûa nöôùc vaø nguoàn ñieän ôû vò trí tieán haønh vieäc laép ñaët 2. Caùc phöông tieän vaän chuyeån ñia phöông h/ Caùc thoâng tin chæ daãn 1. caùc baûn ñoà ñöôøng xaù 2. Thôøi gian ñi vaøo traïm töø tuyeán ñöôøng gaàn nhaát.... 3. Ñòa hình xunh quanh vò trí 4. Caùc thöû nghieäm truyeàn daãn 40
  10. . Thieát Keá Tuyeán Viba Soá luaän aùn toát nghieäp Ngaøy nay, vieäc truyeàn daãn thöû chæ ñöôïc thöïc hieän khi caùc ñaëc tính truyeàn daãn cuûa ñöôøng truyeàn thieát keá khoâng theå döï ñoaùn ñöôïc bôûi döõ lieäu cuûa caùc ñöôøng truyeàn töông töï. Caùc muïc truyeàn daãn nhö sau: a/ Xaùc suaát xaûy ra Fading. Caùc thöû nghieäm cho muïc ñích naøy coù theå laø caàn thieát cho moät ñöôøng truyeàn maø döôøng nhö chòu Fading raát nghieâm troïng trong moät khoaûn thôøi gian xaùc ñònh naøo ñoù trong naêm. Cho caùc thöû nghieäm caùc möùc tín hieäu nhaän ñöôïc thu ñöôïc lieân tuïc baèng caùch söû duïng maùy phaùt thöû Viba vaø moät ñoàng hoà tröôøng maïnh trong moät vaøi tuaàn hoaëc moät vaøi thaùng khi maø moïi truyeàn daãn döôøng nhö khoâng thuaän lôïi. b/ Heä soá phaûn xaï hieäu duïng. Moät bieåu ñoà ñoä cao coù theå thieát laäp neáu heä soá phaûn xaï hieäu duïng cuûa vuøng p haûn xaï trong tuyeán thieát keá raát khoù ñeå giaû ñònh. Bieåu ñoà ñoä cao ñöôïc theo baèng caùch di chuyeàn lieân tuïc anten theo chieàu thaúng ñöùng 20 hoaëc 30 meùt. c/ Giao thoa voâ tuyeán. Khi giao thoa voâ tuyeán töø caùc nguoàn Viba khaùc khoâng theå döï ñoaùn chính xaù c ñöôïc, möùc tín hieäu giao thao ñeán caàn ñöôïc ño ñ aïc bôûi moät ñoàng hoà tröôøng maïnh ôû caùc vò trí ñeà nghò. 5. Quyeát ñònh cuoái cuøng veà ñöôøng truyeàn. Döï treân caùc thoâng tin coù ñöôïc töø vieäc khaûo saùt vò trí tuyeán Viba coù theå thöïc hieän seõ ñöôïc quyeát ñònh. Tieán haønh caùc nghieân cöùu khaùc nhau veà phaåm chaát truyeàn daãn ñoä tin caäy, söï laép ñaët, toån hao baûo trì..... Söï löïa choïn ñöôøng truyeàn cuûa tuyeán Viba seõ aûnh höôûng raát lôùn ñeán söï thaønh coâng hay thaát baïi cuûa heä thoáng Viba thieát keá. Coâng vieäc choïn vò trí lieân quan ñeán nhieàu heä soá khaùc nhau maø ñoâi khi ñoái ngöôïc laãn nhau do ñoù phaûi coù moät kieán thöùc roäng raõi vaø moät kinh nghieäm vöõng vaøng ñeå thu ñöôïc keát quûa toát nhaát. VI. XAÂY DÖÏNG NHAØ TRAÏM VAØ ÑÖÔØNG VAØO. Caùc nhaø traïm baèng beâtoâng coát theùp thöôøng ñöôïc söû duïng cho caùc traïm Viba, nhöng trong moät vaøi tröôøng hôïp khi chæ coù moät löôïng nhoû caùc thieát bò caàn coù ôû traïm, coù theå söû duïng loaïi nhaø hoäp saün coù. Caùc nhaø traïm coù theå phaân laøm hai loaïi sau: traïm ñaàu cuoái vaø traïm ñieåm noái ñieåm. 1. Nhaø ôû caùc traïm ñaàu cuoái. Traïm ñaàu cuoái thöôøng ñaët trong caùc vuøng coù daân cö thöôøng coù caùc nhaân vieân laøm vieäc. Trong raát nhieàu tröôøng hôïp nhaø traïm thöôøng ñoøi hoûi chöùa caùc traïm ñaàu cuoái doàn keânh cuõng nhö laø caùc thieát bò Viba, bôûi vì söï saép xeáp naøy cho pheùp söû duïng caùc loaïi ti6eï nghi naøy cuõng nhö nguoàn ñieän cung caáp, phoøng cô quan, kho löu tröõ. Noù cuõng cho pheùp laøm ngaén caùc keát noái giöõa caùc thieát bò voâ tuyeán, caùc thieát bò doàn keânh vaø trao ñoåi ñieän thoaïi. 1. Söï saép xeáp phoøng oác Caùc phoøng trong nhaø traïm neân ñöôïc saép xeáp gioáng nhö sau. 1/Boá trí phoøng thieát bò keá phoøng ñieàu khieån nôi coù nhaân vieân kyõ thuaät laøm vieäc haàu heát caùc thôøi gian. 41
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2