intTypePromotion=1

Giới thiệu về đèn kliston

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
55
lượt xem
8
download

Giới thiệu về đèn kliston

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kliston đâ là một loai đèn ống cho rada đặc biệt khi nó có thể hoạt động ,nó có bộ khuyếch đại cao và hiệu suất tốt và khả năng công suất trung bình và công suất đỉnh cao hơn so với các nguồn công suất khác ,nó có dải thông rộng khi đó công suất của nó lớn ,tuổi tho dài (10000 giờ) nhiễu bên trong trong thấp và trạng tháI ổn định tốt cho quá trình xử lí đople khi công suất đỉnh lớn đ-ợc phát nó phụ thuộc vào điện áp và sự che tia X rất...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giới thiệu về đèn kliston

  1. Giíi thiÖu vÒ ®Ìn kliston kliston ®© lµ mét loai ®Ìn èng cho rada ®Æc biÖt khi nã cã thÓ ho¹t ®éng ,nã cã bé khuyÕch ®¹i cao vµ hiÖu suÊt tèt vµ kh¶ n¨ng c«ng suÊt trung b×nh vµ c«ng suÊt ®Ønh cao h¬n so víi c¸c nguån c«ng suÊt kh¸c ,nã cã d¶i th«ng réng khi ®ã c«ng suÊt cña nã lín ,tuæi tho dµi (10000 giê) nhiÔu bªn trong trong thÊp vµ tr¹ng th¸I æn ®Þnh tèt cho qu¸ tr×nh xö lÝ ®ople khi c«ng suÊt ®Ønh lín ®−îc ph¸t nã phô thuéc vµo ®iÖn ¸p vµ sù che tia X rÊt cao 1.nguyªn lý ph¸t sinh dao ®éng nhê ®iÒu khiÓn ®éng ®iÖn tö a.tr−êng hîp 1 ®iÖn tÝch q di chuyÓn t¹o ra mét ®¬n vÞ c«ng suÊt dq =jEdv e: ®iÖn tr−êng cã trong ®¬n vÞ thÓ tÝch V → j: mËt ®é dßng ®iÖn j = ρ . V nÕu dp>0 th× ®iÖn tr−êng e trao n¨ng l−îng cho ®iÖn tÝch +q nÕu dp < 0 th× ®iÖn tr−¬ng e lÊy n©ng l−îng cña ®iÖn tÝch q q chuyÓn ®éng vÒ B th× j vµ E cïng chiÒu dv > 0 + q t¨ng tèc do n¨ng l−îng cña ®iÖn tr−êng E trao cho + q chuyÓn ®éng vÒ A th× j vµ E ng−îc chiÒu + dq < 0 dq gi¶m tèc do ®iÖn tÝch +q trao n¨ng l−îng cho tr−êng ph©n tÝch t−¬ng tù víi ®iÖn tö muèn trao n¨ng l−îng cho tr−êng th× chuyÓn ®éng vÒ h−íng B (h−íng gi¶m tèc ) (e cè ®Þnh ) b_tr−êng hîp 2 E= E 0 sin ωt lµ mét dao ®éng ®iÒu hoµ T → ptb = 1T ∫ ∫ JEdvdt (1) cña t−¬ng t¸c ®iÖn tö víi ®iÖn tr−êng E thay E= sin ωt vµo E 0 0 (1) P Cã = 0 vËy trong mét chu k× cña dao ®éng ®iÒu hoµ th× ®iÖn tÝch lÊy bao nhiªu n¨ng tb → l−îng cña tr−êng th× còng trao cho tr−êng bÊy nhiªu do ®ã ®iÖn tr−êng E kh«ng thay ®æi c.tr−êng hîp 3 E = E1 sin ωt víi ®iÖn tÝch di chuyÓn kh«ng ®Òu cã quy luËt tuÇn hoµn sin(ωt + ϕ ) + j sin(ωt + ϕ ) (1) j sin(ωt + ϕ ) + j J= 1 2 3 1 2 3 KÕt hîp c¶ ba tr−êng hîp ta cã P ≠0 tb P > 0 trong mét chu k× ta cã ®iÖn tr−êng trao nhiÒu h¬n nhËn n¨ng l−îng tõ ®iÖn tö tb
  2. P < 0 trong mét chu k× ta cã ®iÖn tr−êng E nhËn nhiÒu h¬n trao n¨ng l−îng tõ ®iÖn tö tb *kÕt luËn :muèn cã dao ®éng tÇn sè cao ph¸t sinh E t¨ng ®iÖn tö ph¶I t¹o ph©n nhãm (®Ó jCã ph©n bè quy luËt tuÇn hoµn) vµ ph©n nhãm ®iÖn tö ®ivµo phÝa tr−êng cµn cña ®iÖn tr−êng Ptb < 0 Néi dung cña ®iÒu khiÓn ®éng : +®iÒu chÕ tèc ®é ®iÖn tö +h×nh thµnh ph©n nhãm ®iÖn tö +h−íng c¸c ph©n nhãm ®iÖn tö võa h×nh thµnh r¬I vµo tr−êng c¶n cña ®iÖn tr−êng ®Ó trao n¨ng l−îng cho tr−êng 2.dao ®éng siªu cao kliston khuyÕch ®¹i a.s¬ ®å 1.sîi ®èt 2.an«t 3.hèc céng h−ëng vµo 4.hèc céng h−ëng ra 5.an«t 6.®Çu dÉn ®−a tÝn hiÖu cÇn khuyÕch ®¹i vµo 7.®Çu dÉn ®−a tÝn hiÖu ®· ®−îc khuyÕch ®¹i 2E U 0 gäi lµ ®iÖn ¸p t¨ng tèc ve0 = m u0 Gäi lµ tèc ®é ®iÖn tö khi bay tíi hèc (3) l 34 kh«ng gian ®iÖn tö chuyÓn ®éng theo qu¸n tÝnh l b.nguyªn lý lµm viªc: cÇn chän nh− thÕ nµo ®Ó t¹o thµnh ph©n nhãm ®iÖn tö ®ßi hái 34 hèc bèn ph¶I t¹o ra tr−êng c¶n 2E v u = -®iÖn tö ph¸t x¹ tõ katod ®Õn hèc sè 3 cã tèc ®é tÝn hiÖu cÇn khuyÕch ®¹i e0 0 m th«ng qua ®Çu dÉn 6 vµo hèc 3 u Ta quy −íc > 0 khi t¨ng tèc ®iÖn tö ~ u < 0 khi gi¶m tèc ®iÖn tö ~ ®iÖn tö khi bay qua 3 sÏ bÞ ®iÒu tèc ,khi ®iÖn tö bay ®Õn hèc 3 cã 3 tr−êng hîp x¶y ra + e1 ®Õn gi÷a hèc khi u ~ = 0 sÏ cã v1 = v0 e1 tiÕp tôc chuyÓn ®éng trong kh«ng gian qu¸n tÝnh gi÷a 3 vµ 4
  3. + e2 ®Õn giõa hèc khi u v v e > 0 v× thÕ > sau ®ã sÏ tiÕp tôc chuyÓn ®éng trong ~ 2 0 2 kh«ng gian qu¸n tÝnh + e3 ®Õn gi÷a hèc khi u v
  4. e øng *kÕt qu¶ cña ®iÒu tèc th× h×nh thµnh ph©n nhãm ®iÖn tö xung quanh ®iÖn tö sè 1 1 u víi tr−êng c¶n cña chuyÓn tõ c¶n sang t¨ng tèc .ph©n nhãm ®iÖn tö sÏ ®−îc tËp trung ~ " ' z tèi ®a ë mét vÞ trÝ nµo ®ã vµ t¹i vÞ trÝ ®ã l¾p ®Æt hèc céng h−ëng ra 4 ,ph©n nhãm ®iÖn tö l−ít qua hèc céng h−ëng 4 sÏ t¹o nªn ®iÖn ¸p xoay chiÒu c¶m øng t−¬ng t¸c l¹i víi nhãm ®iÖn tö Cô thÓ: ph©n nhãm ®iÖn tö ®−îc ®iÒu chØnh ®Ó bay ®Õn hèc céng h−ëng 4 ®óng lóc u ~ c¶m øng lµ tr−êng c¶n cùc ®¹i sÏ trao n¨ng l−îng tèi ®a cho ,tÝn hiÖu ®· ®−îc khuyÕch ®¹i vµ th«ng qua 7 dÉn ra 3.thiÕt bÞ kliston t¹o dao ®éng a.s¬ ®å 1.sîi ®èt 2.katod 3.hèc céng h−ëng 4.®Çu d½n n¨ng l−îng 5.cùc ph¶n x¹ b.nguyªn lý lµm viÖc: ®iÖn tö ph¸t x¹ tõ katod bay ®Õn gi÷a hèc c«ng h−ëng 3 cã tèc ®é v 0
  5. 2E v m u0 = e0 u +khi ®iÖn tö bay qua hèc t¹o nªn mét tr−êng xoay chiÒu c¶m øng > 0 khi ®iÖn tö t¨ng ~ tèc u e v >v e < 0 khi ®iÖn tö gi¶m tèc t¨ng tèc tiÕp tôc bay vµo kh«ng gian gi¶m ~ 1 1 0 1 U +U 0 fx v gi¶m dÇn ®Õn kho¶ng c¸ch z1 E= tèc gi÷a 3 vµ 5 mµ nªn tèc ®é ®iÖn tö 1 d nµo ®Êy v1 = 0 vµ e1 sÏ quay l¹i hèc u =0 ~ z t e1 e2 e3 ®iÖn tö bay ®Õn gi÷a hèc cã 3 tr−êng hîp x¶y ra u ~ > 0 e2 sÏ kh«ng thay ®æi tèc ®é v2 = v0 e2 tiÕp tôc bay vµo kh«ng gian gi¶m tèc ®Õn vÞ trÝ z2 th× quay l¹i hèc lÇn hai (®o¹n ®−êng z2
  6. khuyÕch ®¹i vµ qua 4 ®−a ra ngoµi ,tÇn sè dao ®éng ®−îc quyÕt ®Þnh bëi hèc céng h−ëng 3 Cã thÓ thay ®æi tÇn sè dao ®éng b»ng c¸ch ®iÒu chØnh U px lÖch U px tèt nhÊt gäi lµ hiÖn t−îng dÞch tÇn ®iÖn tö ®Ó ¸p dông cho viÖc thay ®æi tÇn sè cña c¸c m¸y ph¸t 4.c¸c tham sè c¬ b¶n cña kliston a. D¶i th«ng cña mét kliston TÇn sè cña kliston ®−îc x¸c ®Þnh bëi c¸c hèc céng h−ëng ,khi c¸c hèc céng h−ëng ®−îc ®iÒu chØnh cïng m«t tÇn sè ,khuyÕch ®¹i cña èng th× lín nh−ng d¶I th«ng th× hÑp th−êng th× 1% so víi møc c«ng suÊt ngoµi ,gäi lµ sù ®iÒu chØnh ®ång bé ,®Ó mµ hiÖu suÊt kliston lín nhÊt nh÷ng hèc phÝa tr−íc vµ cuèi cïng ph¶I ®−îc ®iÒu chØnh cao h¬n vÒ tÊn sè vµ lµ d¶I th«ng bªn ngoµi mÆc dï bé khuyÕch ®¹i gi¶m 10 dB ,sù c¶I thiÖn gom ®iÖn tö dÉn ®Õn hiÖu suÊt cao h¬n vµ cao h¬n kho¶ng 15 ®Õn 20 % c«ng suÊt ngoµi ,d¶I th«ng cña kliston nhiÒu hèc cã thÓ thùc hiÖn tÇng ®iÒu chØnh c¸c hèc ,t−¬ng tù ®èi víi ph−¬ng ph¸p cho d¶I réng mét bé khuyÕch ®¹i IF nhiÒu tÇng th«ng th−êng,c¸c tÇng ®iÒu chØnh kliston th× kh«ng chÝnh x¸c t−¬ng tù tÇng ®iÒu chØnh mét bé khuyÕch ®¹i IF bëi v× sù ¶nh h−ëng lÉn nhau gi÷© c¸c hèc ®ã cã thÓ g©y ra ®iÒu chØnh mét hèc ¶nh h−ëng ®Õn c¸c hèc kh¸c ®iÒu chØnh ®ång bé ®iÒu chØnh ®ång bé bé khuyÕch ®¹i kliston VA-87 bèn hèc d¶I S víi d¶I th«ng 20 mHz vµ víi hÖ sè khuyÕch ®¹i 60Db cã thÓ cã mét d¶I th«ng 27mHz vµ hÖ sè khuyÕch ®¹i 57,6 dB khi ®iÒu chØnh c«ng suÊt lín nhÊt ,khi tÇng ®iÒu chØnh nã cã mét d¶I th«ng 77 mhz (2,8%vµ hÖ sè khuyÕch ®¹i 44db) ThuyÕt chØ ra r»ng d¶I th«ng cña mét kliston cã thÓ t¨ng lªn ®¸ng kÓ bëi sù t¨ng c«ng suÊt cña nã vµ ®é b·o hoµ cña chïm tia(®· x¸c ®Þnh tØ sè dßng cuÈ chïm vµ ®iÖn ¸p cña chïm I mò 1,5 hoÆc p = 1,5 ) mét kliston c«ng suÊt cùc ®¹i lµ 10MW cã thÓ cã ®uîc 8% d¶I U th«ng so víi èng 200MW cã thÓ cã 2% d¶I th«ng vµ èng 1kw chØ cã 0,5% d¶I th«ng nh÷ng kliston nhiÒu hèc c«ng suÊt lín cã thÓ thiÕt kÕ nh÷ng d¶I th«ng lín 10 ®Õn 12% b.Thay ®æi hoÆc ®iÒu chØnh tÇn sè : d¶I hÑp quy ®Þnh cña kliston cã thÓ thay ®æi tÇn sè cña chung kh¾p mét ph¹m vi tÇn sè t−¬ng ®èi réng ,nh÷ng hèc riªng cña mét kliston cã thÓ thay ®æi tÇn sè bëi cã ®−îc nh−ng v¸ch linh ®éng trong nh÷ng hèc céng h−ëng (d¶I ®iÒu chØnh kho¶ng 2-3%) b»ng sù thay ®æi c«ng suÊt c¸c thµnh phÇn trong hèc (ph¹m vi d¶I ®iÒu chØnh 10 ®Õn 20%) hoÆc b»ng mét tiÕp ®iÎm tr−ît thay ®æi v¸ch hèc Cã thÓ kh«ng mong muèn ®Ó ®iÒu chØnh mét kliston nhiÒu hèc bëi v× ¶nh h−ëng lÉn nhau gi÷a mét vµi hèc .th−êng ®iÒu chØnh hµng lo¹t g©y ra sù phøc t¹p tõ nh÷ng hèc céng h−ëng kh«ng cã ®−îc tèc ®é ®iÒu chØnh gièng nhau .®iÒu chØnh c¸c kªnh tr¸nh tr−êng hîp hiÖu chØnh tÇn sè cña c¸c hèc céng h−ëng do sù ®iÒu chØnh s¬ bé c¸c hèc th−êng thùc hiÖn t¹i nhµ m¸y th«ng tin ®iÒu chØnh ®−îc gi÷ trong ph¹m vi c¬ cÊu ®iÒu chØnh .khi mét tÇn sè riªng ®−îc chän c¬ cÊu ®iÒu chØnh cung cÊp chÝnh x¸c vÞ trÝ ®iÒu chØnh cho mçi hèc ®Ó cung cÊp ®¸p øng tÇn sè kliston mong muèn .thø tù ®iÒu chØnh c¸c kªnh ë trong mét hép g¾n víi klist«n ®ång thêi thiÕt lËp sù ®iÒu chØnh sù ho¹t ®éng t¹i mçi mét hèc ®èi víi nh÷ng vÞ trÝ ®Þnh tr−íc cho mét tÇn sè ®· cho ,®iÒu khiÓn khëi ®éng tai chç hoÆc tõ xa bëi Ên nh÷ng nót vµ mét ®éng c¬ phô tÇn sè cã thÓ thay ®æi hai lÇn
  7. c.C«ng suÊt nh÷ng ra®a ph¸t c«ng suÊt lín ®· sö dông ®Ìn kliston ,kh¶ n¨ng kliston t¹o ra c«ng suÊt cao h¬n c¸c nguån c«ng suÊt cao tÇn kh¸c lµ trong bé phËn nhê h×nh d¹ng cña chóng ,vïng t¹o chïm ,¶nh h−ëng RF ,vµ chïm h«I tô lµ tån t¹i ®éc lËp , cã thÓ thiÕt kÕ cho chÝnh c¸c bé phËn riªng ho¹t ®éng tèt nhÊt trong sè c¸c bé phËn ®ã ,catot cho vÝ dô tr−êng RF ë bªn ngoµi vµ cÇn kh«ng h¹n chÕ kÝch th−íc nhá so víi chiÒu dµi sãng vïng catod lín vµ kho¶ng c¸ch ®iÖn cùc lín cã thÓ sö dông ®Ó gi÷ mËt ®é dßng vµ ®iÖn ¸p theo gi¸ trÞ hîp lý ,chøc n¨ng cña colecto lµ tiªu hao nhiÖt nã cã thÓ cã h×nh d¹ng vµ kÝch th−íc tèt nhÊt phï hîp nhu cÇu c«ng suÊt trung b×nh vµ c«ng suÊt ®Ønh kh«ng cÇn quan t©m ®Õn ¶nh h−ëng cña RF. c.HiÖu suÊt :gi¸ trÞ tèt nhÊt cña hiÖu suÊt kliston theo c«ng thøc: HiÖu suÊt RF (%)=90 -20. ®é dÉn dßng b·o hoµ nhá ®é dÉn dßng b·o hoµ nhá lµ ®é dÉn dßng b·o hoµ I/ V 3 / 2 thêi gian 10 6 I lµ dßng cña chïm ,V lµ ®iÖn ¸p cña chïm.nh− thÕ ®é dÉn b·o hoµ nhá thÊp h¬n hoÆc cao h¬n sÏ lµ hiÖu suÊt kliston .®é dÉn b·o hoµ ¶nh h−ëng ®Õn thuéc tÝnh cña kliston bao gåm d¶I th«ng vµ n¨ng l−îng ,hiÖu suÊt cao h¬n th−êng phô thuéc gi¶m d¶I th«ng vµ c«ng suÊt thÊp h¬n 5.mét sè kiÓu ®Ìn kliston hiÖn nay kliston lµ mét ®Ìn èng ch©n kh«ng siªu cao tÇn.kliston lµ nh÷ng èng thay ®æi tèc ®é theo h−íng ®−îc sö dông trong nh÷ng thiÕt bÞ ra®a lµm bé khuyÕch ®¹i ,nh÷ng kliston t¹o ra hiÖu qu¶ cho thêi gian ph¸t bëi thay ®æi tèc ®é chïm tia ®iÖn tö,kliston sö dông mét hoÆc nhiÒu hèc ®Æc biÖt thùc hiÖn ®iÒu biÕn ®iÖn tr−êng xung quanh trôc èng dùa vµo lý do sè hèc kliston ®−îc chia ra: -®Ìn kliston nhiÒu hèc -kliston ph¶n x¹ a.kliston hai hèc kliston sö dông nh÷ng hèc ®Æc biÖt ®iÒu biÕn ®iÖn tr−êng xung quanh trôc èng.ë gi÷a nh÷ng hèc nµy cã mét l−íi cho phÐp electron ®I qua.hèc thø nhÊt cïng víi bé phËn nèi ®Çu tiªn ®−îc gäi lµ bé phËn “tô nhãm” trong khi ®ã hèc thø hai víi bé phËn nèi cña nã ®−îc gäi lµ mét “ ®iÖn cùc gom” h−íng cña ®iÖn tr−êng thay ®æi theo tÇn sè cña hèc “tô nhãm”.nh÷ng sù thay ®æi nµy lÇn l−ît t¨ng tèc vµ gi¶m tèc ®iÖn tö cña chïm xuyªn qua l−íi .khu vùc xa h¬n l−íi tô nhãm ®−îc gäi lµ “ kho¶ng tr«i” ,electron t¹o thµnh nhãm trong vïng nµy,electron t¹o nhãm trong vïng nµy khi nh÷ng electron t¨ng tèc v−ît qua nh÷ng electron gi¶m tèc -chøc n¨ng cña hèc “®iÖn cùc gom” lµ hÊp thô n¨ng l−îng tõ chïm electron ,nh÷ng l−íi ®iÖn cùc gom ®−îc ®Æt däc theo chïm t¹i mét ®iÓm mµ nhãm ®−îc t¹o hoµn toµn ,vÞ trÝ ®−îc x¸c ®Þnh bëi thêi gian ®i qua cña nhãm tÇn sè céng h−ëng bÊt kú cña hèc (tÇn sè céng h−ëng hèc ®iÖn cùc gom th× gièng nh− lµ hèc ®iÖn cùc nhãm).Kolect¬ tËp trung n¨ng l−îng cña nhãm ®iÖn tö vµ biÕn ®æi nã thµnh nhiÖt vµ bøc x¹ X
  8. Bé khuyÕch ®¹i kliston ,nguån ngoµi vµ hiÖu suÊt cã thÓ ®−îc c¶i thiÖn rÊt lín bëi thªm vµo c¸c hèc trung gian gi÷a nh÷ng hèc ®Çu ra vµ ®Çu vµo cña ®Ìn kliston c¬ b¶n.nh÷ng hèc thªm vµo thùc hiÖn ®iÒu biÕn tèc b.Kliston ph¶n x¹ Nh÷ng èng c¬ b¶n kh¸c ®iÒu biÕn tèc ®é ,vµ sö dông ®Ó ph¸t n¨ng l−îng siªu cao tÇn lµ kliston ph¶n x¹ (bé ph¶n x¹ kliston).kliston ph¶n x¹ bao gåm mét b¶n kim lo¹i ph¶n x¹ nh− lµ bé ph¶n x¹ thay cho hèc ngoµi sö dông kiÓu kliston kh¸c,chïm electron ®−îc ®iÒu biÕn bëi nã tr«i xuyªn qua mét hèc céng h−ëng dao ®éng sù ph¶n håi ®Ó duy tr× nh÷ng dao ®éng trong giíi h¹n hèc thu ®−îc bëi ®¶o chiÒu chïm vµ mang nã quay trë vÒ hèc.nh÷ng electron trong chïm th× ®iÒu biÕn vËn tèc tr−íc khi chïm xuyªn qua hèc lÇn hai vµ trao n¨ng l−îng hoµn toµn ®Ó duy tr× dao ®éng .chïm electron th× ®−îc thay ®æi bëi ®iÖn cùc ®iÖn tÝch ©m nã ®Èy chïm(bé ph¶n x¹) .kiÓu dao ®éng kliston nµy ®−îc gäi lµ bé ph¶n x¹ kliston bëi v× phÇn ph¶n x¹ chïm electron Nh÷ng electron ®−îc héi tô thµnh chïm bëi chïm tÜnh ®iÖn thiÕt lËp bëi ®iÖn thÕ céng h−ëng(U2) trong th©n cñ c.KhuyÕch ®¹i truêng chÐo Bé khuyÕch ®¹i tr−êng chÐo (cfa),lµ bé khuyÕch ®¹i cao tÇn d¶i réng ,nã cã thÓ sö dông nh− lµ mét bé giao ®éng ,cfa th× t−¬ng tù ho¹t ®éng cña mahetron vµ kh¶ n¨ng cung cÊp kh¸ lín n¨ng l−îng tÇn sè cao.d¶i th«ng cña cfa t¹i bÊt k× tÇn sè ®· cho nµo ¸ng chõng d−¬ng hay ©m 5% tÇn sè trung t©m,bÊt cø tÝn hiÖu vµo trong ph¹m vi nµy ®−îc khuyÕch ®¹i,møc n¨ng l−îng tèi ®a nhiÒu megaoat vµ møc n¨ng l−îng trung b×nh 10 kilo oat.trung b×nh lµ víi hiÖu suÊt 70% cã thÓ thùc hiÖn ®−îc khuyÕch ®¹i tr−¬ng chÐo bëi v× ®Æc tr−ng cña d¶I th«ng réng ,hiÖu qu¶ cao vµ kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn gi¸ trÞ n¨ng l−îng cao,cfa ®−îc sö dông trong nhiÒu hÖ thèng ®iÖn cao tÇn ,khi sö dông nh− lµ tÇng trung gian hoÆc lµ cuèi cña nh÷ng hÖ thèng rada c«ng suÊt lín,tÊt c¶ c¸c −u thÕ cña cfa ®−îc ®−îc sö dông Nh÷ng bé khuyÕch trong bé khuyÕch ®¹i c«ng suÊt ph¸t kiÓu nµy ph¶I lµ khuyÕch ®¹i cao tÇn d¶I réng ,khuyÕch ®¹i tÝn hiÖu vµo kh«ng cßn mÐo tÇn sè,®iÓn h×nh tÇng thø nhÊt vµ tÇng thø hai lµ nh÷ng èng sãng tíi (twt) vµ tÇng cuèi cïng lµ bé khuyÕch ®¹i tr−êng chÐo GÇn ®©y ph¸t triÓn c«ng nghÖ b¸n dÉn tr−êng nh÷ng bé khuyÕch ®¹i siªu cao tÇn ®−îc s¶n xuÊt ë d¹ng khuyÕch ®¹i b¸n dÉn víi n¨ng l−îng ngoµi ®ñ ®Ó sö dông cho tÇng ®Çu tiªn trong mét vµi hÖ thèng qu¸ tr×nh ph¸t nhiÒu h¬n ba tÇng th−êng sö dông bé khuyÕch ®¹i tr−êng chÐo trong tÇng ba vµ bÊt kú tÇng thªm nµo c¶ hai nh÷ng èng sãng truyÒn vµ nh÷ng bé khuyÕch ®¹i tr−êng chÐo cã mét ®¸p øng khuyÕch ®¹i rÊt ph¼ng kh¾p mét d¶I tÇn t−¬ng ®èi réng Nh÷ng bé khuyÕch ®¹i tr−êng cheã cã thªm thuËn lîi khi sö dông lµ tÇng cuèi cña tuyÕn ph¸t,®ã lµ thiÕt kÕ cña bé khuyÕch ®¹i tr−êng chÐo cho phÐp n¨ng l−îng rf xuyªn qua èng hÇu nh− kh«ng bÞ thay ®æi khi èng kh«ng dao ®éng .khi kh«ng dao ®éng th× ë hiÖn t¹i èng thùc hiÖn vai trß mét phÇn èng dÉn sãng nÕu gi¶m c«ng suÊt ngoµi lín h¬n theo mong muèn nh÷ng tÇng khuyÕch ®¹i cuèi cïng vµ ®»ng tr−íc cã thÓ ng¨n c¸ch khi cÇn thiÕt ,tÝnh n¨ng nµy chØ cho phÐp ph¸t ®Ó ho¹t ®éng t¹i c«ng sÊt thÊp,thËm chÝ khi khuyÕch ®¹i tr−êng chÐo th× cã vÊn ®Ò
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2