intTypePromotion=1

Hội thảo: Tăng cường năng lực thực hiện mua sắm

Chia sẻ: Vi Đinh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:138

0
34
lượt xem
2
download

Hội thảo: Tăng cường năng lực thực hiện mua sắm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hội thảo: Tăng cường năng lực thực hiện mua sắm trình bày những nội dung như tổng quan về đấu thầu mua sắm thuộc dự án NMPRP-2, đấu thầu mua sắm hàng hoá và công trình, quản lý hợp đồng. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hội thảo: Tăng cường năng lực thực hiện mua sắm

 1. HỘI THẢO Tăng cường năng lực thực  hiện mua sắm
 2. NỘI DUNG Tổng  quan  về  Đấu  thầu  mua  sắm  thuộc  Dự  án  NMPRP­2 Đấu thầu mua sắm hàng hoá và công trình Quản lý hợp đồng
 3. TỔNG QUAN VỀ MUA SẮM  ĐẤU THẦU
 4. PHẠM VI ÁP DỤNG    Tất cả hàng hóa, công trình và dịch vụ tư vấn cần  thiết cho dự án và được tài trợ toàn phần hay một  phần  từ Hiệp định tài trợ  trừ  Chi phí cho các hoạt  động tăng thêm  được qui định tại điểm k, các định  nghĩa, Phụ đính của Hiệp định tín dụng.
 5. TÀI LIỆU LIÊN QUAN (1)  Hiệp định tài trợ Dự án • Hướng dẫn Mua sắm bằng vốn vay IDRB và tín dụng IDA của  NHTG (tháng 5­2004, sửa đổi tháng 10­2006);  Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê Tư vấn do Bên vay của NHTG  thực hiện (tháng 5­2004, sửa đổi tháng 10­2006);  Hồ sơ mời thầu mẫu của WB  Mẫu báo cáo kết quả đấu thầu của WB  Các Biên bản ghi nhớ của các đoàn công tác giám sát và các tài  liệu liên  quan khác của WB  Kế hoạch đấu thầu được WB duyệt 
 6. TÀI LIỆU LIÊN QUAN (2)  Luật đấu thầu và Nghị định 85/2009 hướng dẫn thi hành  Luật đấu thầu;  Sổ tay thực hiện Dự án (PIM)  Các quyết định duyệt Dự án/tiểu dự án   Kế hoạch đấu thầu được duyệt (Chính phủ Việt Nam) Lưu ý: Trường hợp có sự sai khác giữa qui định của Ngân hàng  và của Việt Nam thì áp dụng qui định của Ngân hàng
 7. PHƯƠNG PHÁP ĐẤU THẦU VÀ NGƯỠNG  ÁP DỤNG Loại hình  Giá trị hợp đồng Hình thức đấu thầu Hợp đồng xem xét  trước chi phí (US$) (US$) ≥200.000 đến  NCB Theo KHĐT được duyệt
 8. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN  Tư cách hợp lệ  Mâu thuẫn lợi ích  Gian lận và tham nhũng  Mua sắm sai qui định
 9. TƯ CÁCH HỢP LỆ (1) • Cty hay cá nhân từ tất cả các QG hợp lệ và  Không thuộc các  quốc gia bị Hội đồng Bảo an LHQ cấm  •  Không bị NHTG cấm do dính líu gian lận hoặc tham nhũng  •  DN nhà nước có thể tham gia nếu (i) độc lập về pháp lý và  tài chính; (ii) hoạt động theo luật thương mại; (iii) không phụ  thuộc Bên Vay hoặc Bên Vay lại;  •   Đơn  vị  quân  sự  hoặc  an  ninh,  trực  thuộc,  Bộ  Quốc  Phòng,  Bộ Công An không được tham gia
 10. TƯ CÁCH HỢP LỆ (2) • Trường  đại  học,  viện  nghiên  cứu  của  nhà  nước  được  tham gia trong trường hợp đặc biệt  •  Công chức nhà nước có thể tham gia với các điều kiện  đang  nghỉ  không  lương,  không  làm  việc  trực  tiếp  cho  bên  tuyển  dụng  trước  khi  nghỉ  và  không  có  các  mâu  thuẫn về lợi ích  • Các  giáo  sư,  nhà  khoa  học  thuộc  các  trường  đại  học  hoặc viện nghiên cứu có thể được tham gia
 11. MÂU THUẪN LỢI ÍCH • Nhà thầu đã cung cấp hàng hóa hoặc công trình có liên quan  đến  dịch  vụ  tư  vấn  thì  không  được  làm  Tư  vấn  cho  dịch vụ  đó  • Tư vấn không được cung cấp hàng hóa, công trình liên quan  tới dịch vụ đã thực hiện  • Tư vấn không được cùng thực hiện các dịch vụ có tính chất  mâu thuẫn nhau  • Tư vấn có quan hệ gia đình hay công việc với nhân viên của  Chủ  đầu  tư,  đơn  vị  mua  sắm,  người  có  liên  quan  trực  tiếp  hoặc gián tiếp tới việc chuẩn bị HSMT, đấu thầu, quản lý hợp  đồng sẽ không được trao thầu cho hợp đồng đó, trừ khi quan  hệ đó được giải quyết thỏa đáng và được WB chấp nhận
 12. GIAN LẬN VÀ THAM NHŨNG • Không đồng ý trao hợp đồng cho Tư vấn, Nhà thầu, Nhà Cung cấp dính  líu  tới  các  hành  vi  tham  nhũng,  gian  lận,  cấu  kết/thông  đồng  hoặc  ép  buộc/cưỡng bức trong khi tham gia đấu thầu • Hủy bỏ phần vốn trong Hiệp định dành cho hợp đồng đó nếu phát hiện  đại diện của Bên vay/Bên hưởng lợi có dính líu tới các hành vi nêu trên  mà  Bên  vay  không  có  các  hành  động/biện  pháp  xử  lý/khắc  phục  kịp  thời thoả mãn yêu cầu của Ngân hàng • Tuyên  bố  các  nhà  Tư  vấn,  Nhà  thầu,  Nhà  Cung  cấp  là  không  hợp  lệ  tham  gia  các  hợp  đồng  do  Ngân  hàng  tài  trợ  trong  một  thời  gian  nhất  định hay vĩnh viễn nếu dính líu tới các hành vi nêu trên  • HSMT/HĐ sẽ có điều khoản cho phép NHTG kiểm tra sổ sách kế toán  liên quan đến việc nộp thầu và thực hiện hợp đồng
 13. MUA SẮM SAI QUY ĐỊNH  Nếu  các  quy định về mua  sắm trong Hiệp  định  tín dụng  không  được  tuân  thủ  thì  phải  hoàn  trả  lại  phần  vốn  vay  đã cấp cho hợp đồng mua sắm sai quy định và huỷ phần  vốn trong Hiệp định dành cho hợp đồng đó.  Đặc biệt lưu ý đối với các gói thầu hậu kiểm.
 14. Phần 1 ĐẤU THẦU
 15. KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU • KHĐT của mỗi gói thầu phải được WB phê duyệt trước  khi thực hiện quảng cáo mời thầu… • KHĐT lập cho từng năm gửi WB phê duyệt trước 31/12  hàng năm (trên cơ sở phân bổ vốn,  kế hoạch thực hiện  và  kế  hoạch  tài  chính)    và  trong  các  trường  hợp  cần  thiết. • Ngoài ra, KHĐT phải được phê duyệt theo các qui định  về đấu thầu của Việt Nam
 16. PHÂN CHIA GÓI THẦU • Các gói thầu phải được phân chia  sao cho việc mua  sắm được hiệu quả và tiết kiệm; • Có  thể  sử  dụng  phương  thức  phân  lô/gói  để  cho  phép mọi nhà thầu (lớn và nhỏ) đều có thể tham gia.
 17. CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA KHĐT  Giá (dự toán) gói thầu  Phương pháp đấu thầu  Xem xét của WB  Hình thức hợp đồng  Các mốc thời gian chính  Thời gian thực hiện hợp đồng
 18. GIÁ GÓI THẦU  Phải đảm bảo tính khả thi, có cơ sở (dự toán được  duyệt, khái toán)  Trường hợp thay đổi (tăng) so với giá trị đã được  duyệt thì phải xin điều chỉnh trước khi thực hiện
 19. PHƯƠNG PHÁP ĐẤU THẦU  Đặc  tính  hành  hoá,  xây  lắp  và  các  dịch  vụ  sẽ  được  mua sắm;  Ngưỡng  đấu  thầu  được  qui  định  trong  Hiệp  định  tài  trợ (phụ thuộc vào giá gói thầu);  Khả  năng  quan  tâm  của  các  nhà  thầu  (nguồn  và  giá  cả  của  hàng  hoá,  dịch  vụ  trong  nước  và  nguồn  các  nhà cung cấp/nhà thầu trong nước);
 20. XEM XÉT CỦA NGÂN HÀNG THẾ GIỚI  Gồm xem xét trước hoặc xem xét sau trên cơ sở  ngưỡng xem xét qui định trong Hiệp định tài trợ và các  văn bản của WB.  Xem xét trước phải được tuân thủ đối với gói thầu thực  hiện đầu tiên trong KHĐT  Xem xét trước phải được thực hiện đối với mỗi bước  thực hiện (HSMT, kết quả đấu thầu)  Toàn bộ hồ sơ,tài liệu của các gói xem xét sau phải  được lưu trữ cho việc kiểm tra của WB 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2