intTypePromotion=1

Hướng dẫn vận hành lò dầu

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
197
lượt xem
32
download

Hướng dẫn vận hành lò dầu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn vận hành lò dầu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn vận hành lò dầu

  1. DAÃN VAÄN HAØNH LOØ DAÀU I. CHUAÅN BÒ: + Kieåm tra daàu ñoát FO, daàu taûi nhieät. + Heä thoáng bôm daàu FO, bôm hoaøn toaøn. + Thieát bò ño aùp löïc, nhieät ñoä . + Heä thoáng ñieän trong tuû ñieän. II. MÔÛ MAÙY: Baám nuùt start hoaëc ready: III. VAÄN HAØNH: * Cheá ñoä töï ñoäng: + Taát caû caùc coâng taéc treân tuû ñieän phaûi ñeå veà vò trí Auto. + Khôûi ñoäng bôm tuaàn hoaøn ôû coâng taéc CENTRI PUMP ôû vò trí ON. Sau khi bôm tuaàn hoaøn hoaït ñoäng thì phaûi theo doõi ñoàng hoà ño aùp löïc daàu taûi nhieät ôû vaøo khoaûng 2 AP/3 kg/cm2 thì tieán haønh khôûi ñoäng ñoát loø ôû coâng taéc BURNER – POER SWITCH ôû vò trí START loø chính thöùc hoaït ñoäng theo chöông trình ñònh saün ôû cheá ñoä töï ñoäng. * Cheá ñoä tay: Laø cheá ñoä ñoát loø baùn töï ñoäng. Vieäc khôûi ñoäng bôm tuaàn hoaøn vaø khôûi ñoäng ñoát loø gioáng nhö ôû cheá ñoä töï ñoäng . Khi loø chính thöùc hoaït ñoäng tuyø theo cheá ñoä ñoát maø ñaëc caùc coâng taéc: FIRE LOAD SELECTOR vaø MODULATING BURER OPERATING SELECTOR ôû vò trí FULL hoaëc SEMI. Ôû caû hai cheá ñoä töï ñoäng vaø tay khi loø chính thöùc hoaït ñoäng ñeå gia nhieät cho maùy ñònh hình tuyø theo yeâu caàu veà nhieät ñoä cuûa maùy ñònh hình maø tieán haønh ñaët nhieät ñoä loø daàu ôû thieát bò THERMO OIL TEMP PRESET CONTROLLER. Trong quaù trình loø hoaït ñoäng, coâng nhaân vaän haønh phaûi luoân luoân quan saùt, theo doõi laéng nghe nhöõng hieän töôïng hoaëc tieáng ñoäng baát thöôøng cuûa loø ñeå phaùt hieän kòp thôøi nhaèm xöû lyù caùc söï coá coù theå xaûy ra ñeå ñaûm baûo an toaøn lao ñoäng trong coâng taùc vaän haønh. + Khi keát thuùc ca laøm vieäc cuûa loø daàu thì phaûi taét vieäc ñoát daàu FO cuûa loø ôû coâng taéc BURED BOWER POWERSIWTCH veà vò trí STOP vaø vaãn ñeå bôm tuaàn hoaøn hoaït ñoäng ñeå haï nhieät ñoä daàu taûi nhieät ôû nhieät ñoä an toaøn. Trang :1
  2. IV. TAÉT MAÙY: + Taét maùy baèng heä thoáng töï ñoäng maø chöông trình ñaõ caøi ñaët saün. + Neáu taét khoâng cho maùy hoaït ñoäng nöõa thì ta baám nuùt Stop roài cuùp caàu dao ñieän nguoàn. V. CAÙC SÖÏ COÁ THÖÔØNG GAËP VAØ CAÙCH XÖÛ LYÙ: Khi loø daàu hoaït ñoäng coù khaû naêng xaûy ra caùc söï coá kyõ thuaät phaûi taét loø, haï nhieät ñoä cuûa loø roài tieán haønh kieåm tra söûa chöõa vaø cho loø hoaït ñoäng trôû laïi. VI. BAÛO TRÌ: + Phaûi tieán haønh chuøi röûa heä thoáng loïc, beùc phun daàu FO haøng tuaàn. + Tieán haønh chuøi röûa boä phaän loïc daàu taûi nhieät, caïo veùt buoàng ñoát, oáng khoùi loø daàu 6 – 12 thaùng/laàn. Trang :2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2