intTypePromotion=1

Hướng dẫn vận hành lò hơi

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

1
837
lượt xem
171
download

Hướng dẫn vận hành lò hơi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn vận hành lò hơi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn vận hành lò hơi

  1. HÖÔÙNG DAÃN VAÄN HAØNH LOØ HÔI I. CHUAÅN BÒ: Ñeå ñaûm baûo an toaøn vaän haønh loø caàn phaûi kieåm tra caùc thieát bò phuï trôï cuûa loø nhö sau: + Kieåm tra nöôùc trong loø vaø boàn chöùa nöôùc keå caû khaâu xöû lyù nöôùc. + Kieåm tra löôïng daàu ñoát FO, caùc heä thoáng bôm daàu vaø haâm daàu. + Kieåm tra caùc van hôi chính, van an toaøn, caùc thieát bò vaø aùp löïc. + Heä thoáng tuû ñieän ñieàu khieån. II. MÔÛ MAÙY: Baám nuùt Start hoaëc Ready cho loø hoaït ñoäng. III. VAÄN HAØNH: * Ôû cheá ñoä töï ñoäng (Auto): - Phaûi ñöa caùc coâng taéc veà vò trí Auto. - Taét cheá ñoä tay (Manual). - Sau khi thao taùc caùc böôùc treân thaät kyõ thì khôûi ñoäng loø. Baám nuùt Start hoaëc Ready cho loø hoaït ñoäng theo chöông trình ñònh saün ôû cheá ñoä Auto. * Cheá ñoä tay (Manual): Neáu chaïy ôû cheá ñoä trong thì phaûi ñöa caùc coâng taéc veà vò trí tay roài khôûi ñoäng ñoát loø theo nguyeân taéc sau: + Khôûi ñoäng coâng taéc Quaït gioù => Bôm daàu => Ñaùnh löûa => Van daàu. Trong quùa trình vaän haønh loø hôi, coâng nhaân vaän haønh loø khoâng ñöôïc rôøi vò trí laøm vieäc, luoân theo doõi quùa trình hoaït ñoäng cuûa loø: nöôùc, daàu FO, caùc thieát bò aùp löïc ñeå kòp thôøi xöû lyù khi coù söï coá xaûy ra. Khi keát thuùc ca laøm vieäc coâng nhaân vaän haønh loø tieán haønh giao ca, ghi cheùp vaøo soå vaän haønh loø, tieán haønh kieåm tra vaø kyù teân vaøo soå vaän haønh loø. IV. TAÉT MAÙY: + Taét maùy baèng heä thoáng töï ñoäng maø chöông trình ñaõ caøi ñaët saün. + Neáu taét khoâng cho maùy hoaït ñoäng nöõa thì ta baám nuùt stop roài cuùp caàu dao ñieän nguoàn. Trang :1
  2. V. CAÙC SÖÏ COÁ THÖÔØNG GAËP, CAÙCH XÖÛ LYÙ: Trong quùa trình loø hoaït ñoäng neáu xaûy ra söïc coá thì coâng nhaân vaän haønh loø phaûi thaät bình tónh nhaän ñònh tình hình vaø möùc ñoä naëng nheï, ñeå ñöa ra phöông phaùp xöû lyù kòp thôøi vaø hieäu quûa nhaát. * Söï coá caïn nöôùc: - nguyeân nhaân: bôm nöôùc khoâng hoaït ñoäng + nöôùc cung caáp khoâng coù (bò caïn nöôùc). - Phöông phaùp xöû lyù: ngöng oáng hoaït ñoäng cuûa loø vaø xaû heát aùp löïc ra khoûi loø, tieán haønh kieåm tra caùc nguyeân nhaân treân. - Phaûi ñeå nguoäi loø treân 12 giôø môùi ñöôïc bôm nöôùc vaøo loø vaø xem coù hieän töôïng gì xaûy ra khoâng, roài môùi baét ñaàu cho loø hoaït ñoäng trôû laïi. * Söï coá loø khoâng hoaït ñoäng ñöôïc: Ngöng hoaït ñoäng cuûa loø , xaû heát aùp xuaát hôi ra khoûi loø, tieán haønh kieåm tra caùc nguyeân nhaân: heä thoáng ñaïn, daàu FO, khí neùn roài môùi cho loø hoaït ñoäng trôû laïi bình thöôøng. VI. BAÛO TRÌ: * Coâng taùc thöôøng xuyeân: Moãi ca laøm vieäc phaûi tieán haønh xaû ñaùy loø trong khoaûng thôøi gian 30 giaây, nhòp laøm 2 – 3 laàn ôû thôøi ñieåm cuoái hoaëc ñaàu ca laøm vieäc. Xaû nöôùc oáng thuûy saùng vaø toái khoaûng 4 laàn trong moãi ca ñeå nhaèm traùnh gaây ngheït bôûi caùc chaát caën baùm treân thaønh oáng laâu daãn ñeán ngheït. * Coâng taùc ñònh kyø: + Lau chuøi caùc beùc phun vaø heä thoáng loïc daàu FO moät laàn/tuaàn. + Thoâng thoaùng oáng löûa cuûa loø vaø caïo veùt buïi ôû buoàn ñoát vaø oáng khoùi ba thaùng/laàn. Trang :2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2