intTypePromotion=3

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hoàn thiện kiểm toán báo cáo tài chính ngân hàng thương mại tại các doanh nghiệp kiểm toán độc lập ở Việt Nam

Chia sẻ: Nguyễn Hồng Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:290

0
65
lượt xem
20
download

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hoàn thiện kiểm toán báo cáo tài chính ngân hàng thương mại tại các doanh nghiệp kiểm toán độc lập ở Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án "Hoàn thiện kiểm toán báo cáo tài chính ngân hàng thương mại tại các doanh nghiệp kiểm toán độc lập ở Việt Nam" đưa ra các quan điểm, giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán báo cáo tài chính ngân hàng thương mại cho các doanh nghiệp kiểm toán nói riêng, từ đó góp phần hoàn thiện và nâng cao chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính nói chung ở Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hoàn thiện kiểm toán báo cáo tài chính ngân hàng thương mại tại các doanh nghiệp kiểm toán độc lập ở Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ TÀI CHÍNH<br /> <br /> HỌC VIỆN TÀI CHÍNH<br /> ****************<br /> <br /> PHÍ THỊ KIỀU ANH<br /> <br /> HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH<br /> NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI CÁC DOANH NGHIỆP<br /> KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Ở VIỆT NAM<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ<br /> <br /> HÀ NỘI, 2016<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ TÀI CHÍNH<br /> <br /> HỌC VIỆN TÀI CHÍNH<br /> ****************<br /> <br /> PHÍ THỊ KIỀU ANH<br /> <br /> HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH<br /> NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI CÁC DOANH NGHIỆP<br /> KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Ở VIỆT NAM<br /> CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN<br /> MÃ SỐ: 62.34.03.01<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ<br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> 1. GS.TS. Đoàn Xuân Tiên<br /> 2. PGS.TS. Phạm Tiến Hƣng<br /> <br /> HÀ NỘI, 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan bản luận án là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu<br /> và kết quả nêu trong luận án là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng.<br /> <br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Phí Thị Kiều Anh<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Nghiên cứu sinh xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới GS.TS. Đoàn Xuân Tiên và<br /> PGS.TS. Phạm Tiến Hƣng – giáo viên hƣớng dẫn khoa học, đã nhiệt tình hƣớng dẫn<br /> để nghiên cứu sinh có thể hoàn thành luận án này.<br /> Nghiên cứu sinh xin trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp chân thành và<br /> quý báu của các nhà khoa học, sự hỗ trợ nhiệt tình của các cơ quan, doanh nghiệp, các<br /> KTV hành nghề, các công ty kiểm toán, Hội kế toán và kiểm toán VN, Hội kiểm toán<br /> viên hành nghề trong quá trình thu thập tài liệu cho luận án. Nghiên cứu sinh cũng xin<br /> chân thành cảm ơn Ban giám đốc Học viện Tài chính, các đồng nghiệp trong Khoa kế<br /> toán đã tạo mọi điều kiện về vật chất và tinh thần, giúp nghiên cứu sinh hoàn thành<br /> luận án.<br /> Cuối cùng, nghiên cứu sinh xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới gia đình và bạn<br /> bè đã động viên, giúp đỡ nghiên cứu sinh trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn<br /> thành luận án này.<br /> NGHIÊN CỨU SINH<br /> <br /> Phí Thị Kiều Anh<br /> <br /> i<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỤC LỤC ........................................................................................................................i<br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ................................................................................iv<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU .............................................................................................v<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ ......................................................................................................vi<br /> MỞ ĐẦU .........................................................................................................................1<br /> CHƢƠNG 1 ...................................................................................................................15<br /> CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG<br /> THƢƠNG MẠI TẠI CÁC DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP ..............15<br /> 1.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ ĐẶC ĐIỂM NGÂN<br /> HÀNG THƢƠNG MẠI ẢNH HƢỞNG ĐẾN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI<br /> CHÍNH NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ...................................................................15<br /> 1.1.1. Tổng quan về ngân hàng thƣơng mại ...........................................................15<br /> 1.1.2. Khái niệm kiểm toán báo cáo tài chính ngân hàng thƣơng mại ...................21<br /> 1.1.3. Đặc điểm ngân hàng thƣơng mại ảnh hƣởng đến kiểm toán báo cáo tài<br /> chính ngân hàng thƣơng mại ..................................................................................24<br /> 1.2. KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI<br /> CÁC DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP ...................................................28<br /> 1.2.1. Đối tƣợng, mục tiêu, căn cứ kiểm toán báo cáo tài chính ngân hàng thƣơng<br /> mại ..........................................................................................................................28<br /> 1.2.2. Nội dung kiểm toán báo cáo tài chính ngân hàng thƣơng mại ....................31<br /> 1.2.3. Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính ngân hàng thƣơng mại ....................35<br /> 1.2.4. Các kỹ thuật thu thập bằng chứng và các kỹ thuật kiểm toán với sự hỗ trợ<br /> của máy tính trong kiểm toán báo cáo tài chính ngân hàng thƣơng mại ...............65<br /> 1.2.5. Kiểm soát chất lƣợng hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính ngân hàng<br /> thƣơng mại .............................................................................................................70<br /> 1.3. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NGÂN<br /> HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI CÁC DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP ........73<br /> 1.3.1. Kinh nghiệm quốc tế về kiểm toán báo cáo tài chính ngân hàng thƣơng mại<br /> ................................................................................................................................74<br /> 1.3.2. Những bài học đối với kiểm toán báo cáo tài chính ngân hàng thƣơng mại<br /> cho các doanh nghiệp kiểm toán độc lập ở Việt Nam ...........................................80<br /> CHƢƠNG 2 ...................................................................................................................82<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản