intTypePromotion=1
ADSENSE

Modun 30: Kiểm tra và sửa chữa pan ô tô

Chia sẻ: Bui Quang Thien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:40

278
lượt xem
102
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(NB) Modun 30: Kiểm tra và sửa chữa pan ô tô được biên soạn theo chương trình khung trình độ trung cấp nghề của Bộ Lao Động - Thương binh và xã hội. Từ vị trí tính chất, yêu cầu của mô dun, tài liệu này được biên soạn theo nội dung bài giảng gồm 6 bài: Vận hành động cơ, Vận hành – sửa pan hệ thống nhiên liệu động cơ diesel – xăng, Vận hành – sửa pan hệ thống phân phối khí, Vận hành – sửa pan hệ thống đánh lửa, Vận hành – sửa pan hệ thống điện, Vận hành – sửa pan tổng hợp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Modun 30: Kiểm tra và sửa chữa pan ô tô

 1. Modun 30: KiÓm tra vµ söa ch÷a pan « t«                              Trêng Trung CÊp C¬ §iÖn Nam §Þnh Lêi nãi ®Çu Gi¸o tr×nh modun 30: KiÓm tra vµ söa ch÷a pan « t« ®îc biªn so¹n theo ch¬ng tr×nh khung tr×nh ®é trung cÊp nghÒ cña Bé Lao §éng - Th- ¬ng binh vµ x· héi. Néi dung ®îc biªn so¹n theo tinh thÇn ng¾n gän, dÔ hiÓu. C¸c kiÕn thøc trong toµn bé gi¸o tr×nh cã mèi quan hÖ logic chÆt chÏ. Tuy vËy, gi¸o tr×nh còng chØ lµ mét phÇn trong néi dung cña chuyªn nghµnh ®µo t¹o cho nªn ngêi d¹y, ngêi häc cÇn tham kh¶o thªm c¸c gi¸o tr×nh cã liªn quan ®èi víi ngµnh häc ®Ó viÖc sö dông gi¸o tr×nh cã hiÖu qu¶ h¬n. Khi biªn so¹n gi¸o tr×nh, t«i ®· cè g¾ng cËp nhËt nh÷ng kiÕn thøc míi cã liªn quan ®Õn m«n häc vµ phï hîp víi ®èi tîng sö dông còng nh g¾n nh÷ng néi dung lý thuyÕt vµ thùc hµnh ®Ó gi¸o tr×nh cã tÝnh thùc tÕ Tõ vÞ trÝ tÝnh chÊt, yªu cÇu cña m« dun, tµi liÖu nµy ®îc biªn so¹n theo néi dung bµi gi¶ng gåm 6 bµi: MD30.1: VËn hµnh ®éng c¬ MD30. 2: VËn hµnh – söa pan hÖ thèng nhiªn liÖu ®éng c¬ diesel – x¨ng MD30.3: VËn hµnh – söa pan hÖ thèng ph©n phèi khÝ MD30.4: VËn hµnh – söa pan hÖ thèng ®¸nh löa MD30.5: VËn hµnh – söa pan hÖ thèng ®iÖn MD30.6: VËn hµnh – söa pan tæng hîp Ngoµi nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n chung nhÊt vÒ söa ch÷a c¸c hÖ thèng, c¸c bé phËn, c¬ cÊu cña «t«, tµi liÖu cßn ®Ò cËp ®Õn nh÷ng kiÕn thøc míi, nh÷ng thµnh tùu khoa häc kü thuËt ®· ®îc øng dông trªn «t« ®êi míi hiÖn nay nh»m ®¸p øng yªu cÇu vÒ gi¶ng d¹y néi dung m«n häc nµy. Tµi liÖu ®îc viÕt trªn c¬ së tæng hîp kiÕn thøc c¸c m«n häc chuyªn m«n nghÒ. Sù kÕt hîp kiÕn thøc c¸c m«n häc nµy t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong viÖc nghiªn cøu vµ gi¶ng d¹y còng nh häc tËp cña häc sinh nh»m ®¸p øng cho nhu cÇu ®µo t¹o cña nhµ trêng. MÆc dï ®· cè g¾ng nhng tµi liÖu viÕt ra kh«ng tr¸nh khái cã nh÷ng thiÕu sãt, rÊt mong sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c ®ång nghiÖp vµ b¹n ®äc ®Ó tµi liÖu gi¶ng d¹y ®îc hoµn thiÖn.                                                                                                    Ngêi biªn so¹n Tµi liÖu lu hµnh néi bé  1 Trang 
 2. Modun 30: KiÓm tra vµ söa ch÷a pan « t«                              Trêng Trung CÊp C¬ §iÖn Nam §Þnh TrÇn Trung HiÕu Thêi gian (h) Thùc M· bµi MD 30.1 VËn hµnh ®éng c¬ Lý thuyÕt hµnh 6 15 A. Môc tiªu cña bµi. - BiÕt ®îc c«ng viÖc chuÈn bÞ tríc khi vËn hµnh - Thao t¸c vËn hµnh c¸c ®éng c¬ ®óng quy tr×nh kü thuËt - §¶m b¶o an toµn cho ngêi vµ thiÕt bÞ khi vËn hµnh B. Néi dung. 1. C«ng viÖc chuÈn bÞ vËn hµnh c¸c ®éng c¬ + KiÓm tra m¸y: - KiÓm tra møc dÇu trong c¸c te: NÕu thiÕu Ýt th× bæ xung nÕu thiÕu hoÆc thõa nhiÒu th× kiÓm tra t×m nguyªn nh©n. - KiÓm tra chÊt lîng dÇu - KiÓm tra xem cã ®ñ níc kh«ng nÕu thiÕu th× bæ xung, nÕu thõa th× ph¶i kiÓm tra t×m nguyªn nh©n. - KiÓm tra toµn bé m¸y xem cã thiÕu chi tiÕt nµo kh«ng, c¸c bu l«ng , ª cu chÆt chÏ cha + KiÓm tra møc nhiªn liÖu trong thïng dÇu hoÆc thïng x¨ng nÕu thiÕu th× bæ xung + Quay ®éng c¬ tõ 15 ®Õn 20 vßng ®Ó dÇu b«i tr¬n b«i ®Òu lªn c¸c bÒ mÆt ma s¸t + KiÓm tra tay sè ®a tay sè vÒ vÞ trÝ sè 0 + B¬m nhiªn liÖu lªn b¬m cao ¸p råi x¶ e hoÆc b¬m x¨ng vµ kiÓm tra møc x¨ng trong buång phao. + KiÓm tra b×nh ®iÖn, lau chïi c¸c cùc b×nh, kiÓm tra ®iÖn trong ¾c quy 2. Tr×nh tù vËn hµnh ®éng c¬ a. Tríc khi cho m¸y næ Tµi liÖu lu hµnh néi bé  2 Trang 
 3. Modun 30: KiÓm tra vµ söa ch÷a pan « t«                              Trêng Trung CÊp C¬ §iÖn Nam §Þnh - G¹t tay ga vÒ vÞ trÝ nhá nhÊt vµ kÐo c¬ cÊu gi¶m ¸p ( nÕu cã) - NÕu lµ ®éng c¬ x¨ng ®Ó bím ga ë vÞ trÝ khëi ®éng vµ b¬m t¨ng tèc lµm viÖc 2, 3 lÇn - Më kho¸ ®iÖn, khëi ®éng ®éng c¬ hoÆc quay tay quay ®Ó cho ®éng c¬ khëi ®éng. NÕu ®éng c¬ cha næ th× kiÓm tra l¹i c¸c hÖ thèng b. Khi m¸y ®· næ cÇn chó ý. Kh«ng vï ga qu¸ lín v× c¸c chi tiÕt cha æn ®Þnh dÇu b«i tr¬n cha ®ñ nªn cho ch¹y 3 – 5 phót sau ®ã míi t¨ng ga, kÐo t¶i c. Theo dâi ®éng c¬ khi lµm viÖc - KiÓm tra tõng m¸y: Th¸o ty « cao ¸p hoÆc d©y cao ¸p lÇn lît cña tõng m¸y råi quan s¸t theo dâi ®éng c¬ lµm viÖc. NÕu ®éng c¬ vÉn lµm viÖc b×nh thêng th× chøng tá m¸y cÇn kiÓm tra kh«ng lµm viÖc NÕu ®«ng c¬ chÕt m¸y hoÆc lµm viÖc yÕu chøng tá m¸y cÇn kiÓm tra lµm viÖc tèt - Theo dâi ®ång hå: ¸p suÊt dÇu, nhiÖt ®é níc, b¸o n¹p. §Æc biÖt nÕu ®ång hå b¸o ¸p suÊt dÇu b¸o ®á hoÆc kh«ng b¸o th× ph¶i dõng m¸y l¹i ngay ®Ó kiÓm tra. d. Dõng m¸y. - Khi dõng m¸y ph¶i gi¶m t¶i nÕu lµ xe ®ang ch¹y ph¶i vÒ sè 0 cho m¸y næ nhá dÇn råi t¾t m¸y. - NÕu ®éng c¬ kÐo m¸y ph¸t ®iÖn th× ph¶i c¾t ®éng c¬ hoÆc c¾t ®iÖn tríc khi t¾t m¸y. - Khi xong ph¶i lau chïi s¹ch sÏ m¸y. Tµi liÖu lu hµnh néi bé  3 Trang 
 4. Modun 30: KiÓm tra vµ söa ch÷a pan « t«                              Trêng Trung CÊp C¬ §iÖn Nam §Þnh Thêi gian (h) M· bµi MD 30.2 Söa pan hÖ thèng nhiªn Thùc Lý thuyÕt liÖu ®éng c¬ diesel – x¨ng hµnh 6 14 A. Môc tiªu cña bµi. - BiÕt ®îc c¸c hiÖn tîng h háng vµ t×m ®îc nguyªn nh©n. - BiÕt c¸ch kiÓm tra h háng vµ söa ®îc pan - §¶m b¶o an toµn cho ngêi vµ thiÕt bÞ. B. Néi dung. I. HÖ thèng nhiªn liÖu ®éng c¬ Diesel 1. Pan ë vßi phun. ChÈn ®o¸n c¸c h háng cña vßi phun Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, vßi phun thêng x¶y ra c¸c hÞªn tîng h háng sau: - Kim phun vµ th©n kim phun bÞ mßn mÆt c«n ®ãng kÝn - Mßn phÇn dÉn híng - KÑt kim phun - Lß xo yÕu hoÆc gÉy - ChÊt lîng phun kh«ng ®¶m b¶o. a. Kim phun vµ th©n kim phun bÞ mßn mÆt c«n ®ãng kÝn + HiÖn tîng: Tµi liÖu lu hµnh néi bé  4 Trang 
 5. Modun 30: KiÓm tra vµ söa ch÷a pan « t«                              Trêng Trung CÊp C¬ §iÖn Nam §Þnh KhÝ x¶ ®éng c¬ cã mµu ®en vµ cã nhiÒu muéi than + Nguyªn nh©n: - Nhiªn liÖu bÈn - Cã muéi than - Do lµm viÖc l©u ngµy + Söa ch÷a: Mßn Ýt cã thÓ mµi rµ l¹i, mßn nhiÒu ph¶i mµi l¹i mÆt c«n ®ãng kÝn trªn m¸y mµi chuyªn dïng hoÆc thay míi c¶ kim phun vµ th©n kim phun. b. Mßn phÇn dÉn híng + HiÖn tîng: DÇu håi cña vßi phun trë vÒ thïng nhiÒu + Nguyªn nh©n: - Do lµm viÖc l©u ngµy - Trong nhiªn liÖu tån t¹i h¹t mµi + Söa ch÷a: - Kim phun ®îc m¹ råi gia c«ng trªn m¸y chuyªn dïng - NÕu mßn nhiÒu th× thay míi c. KÑt kim phun + HiÖn tîng: Vßi phun kh«ng phun ®îc nhiªn liÖu + Nguyªn nh©n: - Kim phun d·n në lín do øng suÊt nhiÖt - Cã muéi than, nhiªn liÖu bÈn - Do l©u ngµy ®éng c¬ kh«ng lµm viÖc - Trong dÇu ®iesel lÉn níc l· + Söa ch÷a: - Th¸o kim phun rêi khái th©n kim råi rµ l¹i b»ng bét rµ - NÕu bÞ kÑt chÆt th× ph¶i thay míi d. ChÊt lîng phun kh«ng ®¶m b¶o + HiÖn tîng: KhÝ x¶ ®éng c¬ cã mµu ®en hoÆc ®éng c¬ kh«ng næ ®îc. + Nguyªn nh©n: - Hao mßn phÇn dÉn híng - §iÒu chØnh sai ¸p suÊt phun - ChÊt lîng bé ®«i piston – xi lanh b¬m cao ¸p kÐm + Söa ch÷a: Tµi liÖu lu hµnh néi bé  5 Trang 
 6. Modun 30: KiÓm tra vµ söa ch÷a pan « t«                              Trêng Trung CÊp C¬ §iÖn Nam §Þnh - NÕu phÇn dÉn híng mßn th× thay míi kim phun vµ ®Õ lim phun - Kh¶o nghiÖm l¹i vßi phun, ®iÒu chØnh sai ¸p suÊt phun ®óng qui ®Þnh - ChÊt lîng bé ®«i piston – xi lanh b¬m cao ¸p kÐm th× thay míi 2. Pan ë b¬m cao ¸p ChÈn ®o¸n c¸c h háng cña b¬m cao ¸p Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, b¬m cao ¸p thêng x¶y ra c¸c hÞªn tîng h háng sau: - H háng bé ®«i piston – xi lanh b¬m - H háng van cao ¸p (van triÖt håi) - H háng cña c¸c chi tiÕt kh¸c cña b¬m a. H háng bé ®«i piston – xi lanh b¬m + HiÖn tîng: §éng c¬ kh«ng ph¸t huy hÕt c«ng suÊt. + Nguyªn nh©n: - Do ma s¸t gi÷a piston – xi lanh lµm t¨ng khe hë l¾p ghÐp ( > 0.002mm) - Do sù cµo xíc cña c¸c h¹t cÆn bÈn nhá li ticã trong nhiªn liÖu n»m kÑt gi÷a c¸c bÒ mÆt lµm viÖc + KiÓm tra vµ söa ch÷a: Trong sö dông vµ söa ch÷a , ta kh«ng ®o kiÓm tra trùc tiÕp ®é mßn hoÆc khe hë cña c¸c bé ®«i mµ kiÓm tra kh¶ n¨ng lµm viÖc cña chóng th«ng qua ®é kÝn thñy lùc. Ph¬ng ph¸p kiÓm tra nh sau. - Th¸o van cao ¸p khái b¬m, l¾p ®êng èng cao ¸p vµo cïng víi mét b¬m tay t¹o ¸p suÊt hoÆc víi b¬m cña thiÕt bÞ thö vßi phun. - KÐo thanh ga vÒ vÞ trÝ cÊp nhiªn liÖu lín nhÊt, quay trôc cam sao cho con ®éi n©ng piston lªn 1/2 hµnh tr×nh cã Ých råi h·m l¹i. Lóc nµy piston ®· hoµn toµn che kÝn c¸c cöa n¹p vµ cöa x¶. - B¬m nhiªn liÖu vµo kh«ng gian xilanh trªn ®Çu piston ®Õn ¸p suÊt 220 – 230kg/cm2 - Dõng l¹i chê ¸p suÊt tôt xuèng 200kg/cm2 th× bÊm ®ång hå ®o thêi gian ¸p suÊt tôt xuèng 150 kg/cm2. Tiªu chuÈn thêi gian gi¶m ¸p nµy tïy thuéc vµo tõng lo¹i b¬m - Thêi gian gi¶m ¸p suÊt nh trªn thêng kho¶ng 5 – 25s Tµi liÖu lu hµnh néi bé  6 Trang 
 7. Modun 30: KiÓm tra vµ söa ch÷a pan « t«                              Trêng Trung CÊp C¬ §iÖn Nam §Þnh b. H háng van cao ¸p (van triÖt håi) + HiÖn tîng: Kh«ng cã ¸p suÊt trªn ®êng èng cao ¸p. + Nguyªn nh©n: - Lß xo van cao ¸p bÞ háng hoÆc gi¶m tÝnh ®µn håi. - Van cao ¸p bÞ mßn mÆt c«n bao kÝn vµ ®Õ van + KiÓm tra vµ söa ch÷a: - Th¸o ty « cao ¸p khái b¬m vµ l¾p vµo ®ã mét èng thñy tinh ®Ó quan s¸t møc nhiªn liÖu trong èng - CÊp nhiªn liÖu vµo khoang b¬m cao ¸p. - §Èy thanh nhiªn liÖu BCA vÒ vÞ trÝ ng¾t nhiªn liÖu cung cÊp, lóc nµy trong khoang b¬m sÏ th«ng víi kh«ng gian phÝa trªn ®Ønh piston vµ th«ng tíi van cao ¸p. - NÕu van ®ãng kh«ng kÝn nhiªn liÖu sÏ rß rØ qua van lµm møc nhiªn liÖu trong èng thñy tinh d©ng lªn chøng tá van ®ãng kh«ng kÝn. * NÕu van ®ãng kh«ng kÝn th× ta cã thÓ rµ l¹i mÆt c«n trªn ®Õ. * NÕu lß xo van cao ¸p bÞ háng hoÆc gi¶m tÝnh ®µn håi th× ta míi 2. Pan ë b¬m tiÕp liÖu ChÈn ®o¸n c¸c h háng cña b¬m tiÕp liÖu Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, b¬m tiÕp liÖu thêng x¶y ra c¸c hiÖn tîng h háng sau: - N¨ng suÊt b¬m kh«ng ®¹t yªu cÇu - Rß rØ, ch¶y nhiªn liÖu vµ lät khÝ - Háng phÇn vá, mÆt bÝch l¾p ghÐp bÞ cong vªnh, c¸c ren èng dÉn nhiªn liÖu bÞ háng. a. N¨ng suÊt b¬m kh«ng ®¹t yªu cÇu + HiÖn tîng: §éng c¬ næ thiÕu dÇu, t¨ng ga ®éng c¬ kh«ng ph¸t huy hÕt c«ng suÊt . + Nguyªn nh©n: - Van n¹p, van x¶ kh«ng ®ãng kÝn do mßn hoÆc lß xo yÕu - Lß xo b¬m m¸y yÕu - Piston, xi lanh bÞ mßn - VÊu cam trôc b¬m cao ¸p bÞ mßn + Söa ch÷a: Tµi liÖu lu hµnh néi bé  7 Trang 
 8. Modun 30: KiÓm tra vµ söa ch÷a pan « t«                              Trêng Trung CÊp C¬ §iÖn Nam §Þnh - C¸c van mßn vµ h háng ®Ó rß rØ nhiªn liÖu th× dïng bét mÞn rµ l¹i (víi van phi kim lo¹i th× mµi l¹i). Mßn háng nhiÒu th× thay van míi. - ChiÒu dµi lß xo van n¹p vµ van x¶ ph¶i b»ng nhau, nÕu lß xo nµo thÊp h¬n th× ph¶i l¾p thªm vßng ®Öm nÕu thÊp qu¸ th× ph¶i thay míi. Lùc Ðp lß xo ph¶i ®óng quy ®Þnh nÕu nhá h¬n ph¶i thay lß xo míi (lùc Ðp lß xo quy ®Þnh tõ 0,3 - 0,6 kg/cm2). - Piston mßn th× thay piston míi - Xi lanh mßn xíc th× doa l¹i. Khe hë l¾p ghÐp gi÷a piston vµ xi lanh lµ 0,015 ÷ 0,035mm. Khe hë l¾p ghÐp lín h¬n 0,1mm th× thay míi c¶ cÆp. - Thanh ®Èy piston vµ lç trong th©n b¬m cã khe hë l¾p ghÐp lµ 0,01mm. Trôc con ®éi vµ con l¨n mßn th× m¹ cr«m råi gia c«ng l¹i ®¶m b¶o khe hë l¾p ghÐp lµ 0,015 ÷ 0,045mm. - B¬m tay mßn háng th× thay b¬m míi. b. Rß rØ, ch¶y nhiªn liÖu vµ lät khÝ ( e dÇu) + HiÖn tîng: Ch¶y nhiªn liÖu, ®éng c¬ næ hay bÞ chÕt m¸y . + Nguyªn nh©n: - Th¸o l¾p kh«ng ®óng kü thuËt - L¾p c¸c gi¾c co dÇu thiÕu ®Öm ( ®Öm nh«m, ®ång) - BÞ lät khÝ trong b¬m + Söa ch÷a: - Th¸o l¾p ®óng kü thuËt - L¾p c¸c gi¾c co dÇu ®ñ ®Öm - X¶ hÕt khÝ trong b¬m c. Háng phÇn vá, mÆt bÝch l¾p ghÐp bÞ cong vªnh, c¸c ren èng dÉn nhiªn liÖu bÞ háng. + HiÖn tîng: Ch¶y nhiªn liÖu, c¸c ren èng dÉn nhiªn liÖu kh«ng l¾p ®îc. + Nguyªn nh©n: - Th¸o l¾p kh«ng ®óng kü thuËt - L¾p c¸c gi¾c co dÇu bÞ lÖch ren - Do sö dông l©u ngµy + Söa ch÷a: - Th¸o l¾p ®óng kü thuËt - L¾p c¸c gi¾c co dÇu ®óng ren, ®óng chiÒu Tµi liÖu lu hµnh néi bé  8 Trang 
 9. Modun 30: KiÓm tra vµ söa ch÷a pan « t«                              Trêng Trung CÊp C¬ §iÖn Nam §Þnh II. HÖ thèng nhiªn liÖu ®éng c¬ x¨ng 4. H háng, kiÓm tra, söa ch÷a a. H háng: C¸c h háng cña bé chÕ hoµ khÝ ®Òu dÉn ®Õn 1 trong 2 kh¶ n¨ng: ®ã lµ lµm ®Ëm hoÆc nh¹t hçn hîp khÝ so víi thµnh ph©n hçn hîp khÝ mµ ®éng c¬ yªu cÇu ë mét chÕ ®é lµm viÖc nµo ®ã. * Nguyªn nh©n lµm ®Ëm hçn hîp khÝ: - Gicl¬ x¨ng chÝnh bÞ mßn réng. - Gicl¬ x¨ng chÝnh l¾p kh«ng chÆt trªn lç. - §iÒu chØnh van lµm ®Ëm më qu¸ sím (khi bím ga më ch¬a ®Õn 85%) - Bím giã më kh«ng hÕt lµm t¨ng ®é ch©n kh«ng häng chÕ hoµ khÝ. - Møc nhiªn liÖu qu¸ cao, do nhiÒu nguyªn nh©n: + §iÒu chØnh lìi gµ trªn phao x¨ng qu¸ thÊp. + Phao x¨ng bÞ thñng, bÑp. + Lß xo gi¶m chÊn trªn phao x¨ng bÞ mÊt, háng. + Kim van buång phao vµ ®Õ van bÞ mßn hoÆc ®ãng kh«ng kÝn. * Nguyªn nh©n lµm nh¹t hçn hîp khÝ: - Gicl¬ x¨ng chÝnh bÞ t¾c do bôi bÈn, keo x¨ng b¸m trªn thµnh. - Gicl¬ kh«ng khÝ chÝnh bÞ mßn réng - §iÒu chØnh van lµm ®Ëm qu¸ muén, lµm ®éng c¬ kh«ng ph¸t ®îc c«ng suÊt tèi ®a. - Khi t¨ng tèc bÞ thiÕu x¨ng do mßn piston vµ xi lanh b¬m, khiÕn ®éng c¬ bÞ nghÑt, m¸y kh«ng bèc vµ cã hiÖn tîng næ trªn ®êng n¹p. - Hë c¸c ®Öm gi÷a th©n víi ®Õ bé chÕ hoµ khÝ, gi÷a ®Õ chÕ hoµ khÝ víi cæ gãp n¹p, gi÷a ®êng n¹p víi n¾p m¸y, ®Òu lµm kh«ng khÝ ®i t¾t qua bé chÕ hoµ khÝ ®i vµo ®éng c¬, g©y nh¹t hçn hîp khÝ. Khi trôc bím ga vµ lç trªn th©n mßn còng lµm t¨ng khe hë khiÕn kh«ng khÝ cã thÓ lät qua con ®êng nµy vµo èng n¹p lµm nh¹t hçn hîp khÝ, kÕt hîp vÞ trÝ ®ãng bím ga kh«ng æn ®Þnh nªn khã duy tr× cho ®éng c¬ ch¹y ë chÕ ®é kh«ng t¶i. - Møc nhiªn liÖu trong buång phao bÞ thÊp do c¸c nguyªn nh©n ®iÒu chØnh van kim qu¸ cao hoÆc kÑt van kim trong ®Õ van. Tµi liÖu lu hµnh néi bé  9 Trang 
 10. Modun 30: KiÓm tra vµ söa ch÷a pan « t«                              Trêng Trung CÊp C¬ §iÖn Nam §Þnh - §èi víi bé chÕ hoµ khÝ xe m¸y, sö dông qu¶ ga cã kim ga c¾m vµo èng phun x¨ng, hiÖn tîng mßn réng lç phun vµ th©n kim ga lµ nguyªn nh©n chñ yÕu lµm ®Ëm hçn hîp khÝ. VÞ trÝ l¾p kim ga trªn qu¶ ga còng cã ¶nh hëng trùc tiÕp tíi thµnh phÇn khçn hîp khÝ: NÕu kim ga l¾p qu¸ thÊp, lç trªn èng phun x¨ng bÞ che nhiÒu h¬n dÉn ®Õn thiÕu x¨ng, ngîc l¹i kim l¾p qu¸ cao l¹i dÉn ®Õn thõa x¨ng. Trªn th©n kim ga cã nhiÒu n¾c h·m, cÇn c¨n cø vµo t×nh tr¹ng cô thÓ cña ®éng c¬ ®Ó chän cho thÝch hîp. Chó ý: viÖc thay thÕ èng phun x¨ng vµ kim ga víi tiÕt diÖn kh«ng thÝch hîp sÏ lµm ®éng c¬ lµm viÖc kÐm chÊt lîng. b) KiÓm tra, söa ch÷a: - Vá bé chÕ hoµ khÝ: quan s¸t ®Ó ph¸t hiÖn c¸c vÕt r¹n, nøt. NÕu c¸c vÕt r¹n nøt nhá cho phÐp d¸n keo ®Æc biÖt, nÕu r¹n lín ph¶i thay míi. C¸c bÒ mÆt ®îc kiÓm tra vµ mµi ph¼ng nÕu cÇn, ®ång thêi thay thÕ c¸c lo¹i ®Öm nÕu chóng kh«ng cßn kh¶ n¨ng sö dông. - Phao x¨ng: Ng©m phao x¨ng vµo níc nãng chõng 800C, kiÓm tra chç r¹n, nøt, rß do mèi hµn trãc g©y nªn. NÕu r¹n, thñng sÏ cã bät khÝ næi lªn vµ cã thÓ hµn l¹i b»ng thiÕc, ®ång tríc khi hµn ph¶i x¶ hÕt x¨ng ë trong phao, nÕu x¶ kh«ng ®îc ph¶i khoan lç ®Ó x¶ thËt s¹ch råi míi hµn l¹i. Líp hµn ph¶i máng, yªu cÇu träng lîng cña phao x¨ng kh«ng qu¸ 5 ÷ 6% träng lîng tiªu chuÈn. Trêng hîp phao x¨ng bÞ mãp th× nhóng vµo níc s«i cho phång trë l¹i. NÕu kh«ng ®îc cã thÓ hµn ®Ýnh ®Çu que hµn vµo chç mãp råi kÐo ra, sau ®ã tÈy s¹ch mèi hµn. - Van kim buång phao: KiÓm tra ®é kÝn cña van kim víi æ ®Æt b»ng c¸ch l¾p côm van, lËt ngîc n¾p bé chÕ hoµ khÝ. Nèi mét b¬m ch©n kh«ng b»ng tay víi ®Çu nèi dÉn x¨ng vµo. t¹o ®é ch©n kh«ng kho¶nh 0,1 at. Trong kho¶ng 30 gi©y nÕu ®é ch©n kh«ng gi¶m kh«ng qu¸ 1% chøng tá van ®ãng kÝn víi æ ®Æt. NÕu kh«ng kÝn ph¶i rµ l¹i van víi æ ®Æt b»ng bét rµ mÞn. KiÓm tra chiÒu dµi van kim b»ng dìng ®o, nÕu chiÒu dµi kh«ng ®ñ do mßn th× thay van kim víi. - Gicl¬ x¨ng vµ gicl¬ kh«ng khÝ: kiÓm tra b»ng ph¬ng ph¸p ®o “ n¨ng lùc th«ng qua jicl¬ ”. N¨ng lùc th«ng qua jicl¬ lµ lîng níc ch¶y qua nã trong thêi gian 1 phót díi cét ¸p 0,1 at ( 1m cét níc ), ë nhiÖt ®é 20 0C. Gi¸ trÞ nµy ®îc nhµ chÕ t¹o kh¾c trªn vai gicl¬, sau khi ®· kiÓm tra tõng chiÕc tríc khi xuÊt xëng. cã 2 ph¬ng ph¸p kiÓm tra lu lîng gicl¬: Tµi liÖu lu hµnh néi bé  10 Trang 
 11. Modun 30: KiÓm tra vµ söa ch÷a pan « t«                              Trêng Trung CÊp C¬ §iÖn Nam §Þnh + Ph¬ng ph¸p tuyÖt ®èi: §o khèi lîng níc ch¶y qua lç jicl¬ sau 1phót díi ¸p lùc cét níc cao 1m ë nhiÖt ®é 20 0C . Lîng níc nµy còng biÓu hiÖn b»ng ®é ch©n kh«ng chØ ë ®ång hå ch©n kh«ng cña thiÕt bÞ kiÓm tra. + Ph¬ng ph¸p t¬ng ®èi: Do jicl¬ cña thiÕt bÞ kiÓm tra cã lu lîng lín h¬n gicl¬ ®îc kiÓm tra nªn cã mét lîng níc d ch¶y qua èng chia ®é. §¸nh gi¸ lu lîng b»ng c¸ch so s¸nh víi nh÷ng gicl¬ tiªu chuÈn ®îc kiÓm tra trùc tiÕp, qua lu lîng níc thÓ hiªn trªn èng chia ®é. Khi kiÓm tra ph¶i ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn : + L¾p gicl¬ trªn thiÕt bÞ sao cho níc ch¶y qua nã ch¶y tõ trªn xuèng díi. + Níc qua jicl¬ ph¶i ch¶y theo chiÒu cña nhiªn liÖu hay kh«ng khÝ ch¶y qua nã trong bé chÕ hoµ khÝ . + Tríc khi hiÖu chØnh gicl¬ ph¶i tÈy s¹ch mì, keo b¸m b»ng c¸ch röa gicl¬ trong x¨ng hay axªt«n. + Mçi jicl¬ cÇn kiÓm tra Ýt nhÊt ba lÇn, nÕu tiªu hao nhiªn liÖu lín ph¶i kh¾c phôc ngay trªn thiÕt bÞ råi kiÓm tra l¹i ngay. Söa ch÷a: Gicl¬ t¾c dïng d©y ®ång ®Ó th«ng, nÕu bÞ mßn thêng ®- îc thay thÕ míi. - B¬m t¨ng tèc: KiÓm tra b»ng c¸ch ®o lu lîng x¨ng cung cÊp sau 10 lÇn b¬m. Yªu cÇu ph¶i n»m trong quy ®Þnh. NÕu kh«ng ®óng chøng tá b¬m t¨ng tèc mßn, khe hë gi÷a piston vµ xi lanh lín hay dÉn ®éng b¬m bÞ háng. Söa ch÷a: Piston b¬m t¨ng tèc mßn thay míi, ®èi víi piston b»ng hîp kim nh«m cã thÓ m¹ cr«m hay m¹ ®ång råi rµ l¹i víi xi lanh. Lß xo yÕu, g·y thay míi. §èi víi b¬m t¨ng tèc kiÓu mµng (ch©n kh«ng): Ph¶i kiÓm tra ®é ch©n kh«ng, mµng da, mµng da r¸ch cÇn thay míi. - C¬ cÊu më bím giã b»ng ®iÖn kiÓu lß xo lìng kim: + KiÓm tra ®iÖn trë d©y ®iÖn trë moay so b»ng «m kÕ: Th¸o mèi nèi d©y ®iÖn ra Mét ®Çu ®o «m kÕ ch¹m m¸t, ®Çu kia ch¹m vµo cäc ®iÖn ë mèi nèi d©y. §iÖn trë cho phÐp 17 ÷ 19 Ω ë nhiÖt ®é 20 0C. NÕu ®iÖn trë ®o ®îc kh«ng ®óng ph¶i thay d©y ®iÖn trë míi.( h×nh7.329 ) Tµi liÖu lu hµnh néi bé  11 Trang 
 12. Modun 30: KiÓm tra vµ söa ch÷a pan « t«                              Trêng Trung CÊp C¬ §iÖn Nam §Þnh H×nh 7.329 KiÓm tra ®o ®iÖn trë H×nh 7.330 §Æt bím giã d©y moay so tù ®éng Nèi d©y l¹i vµ khëi ®éng ®éng c¬ ®Ó kiÓm tra. Sau mét l¸t c¸nh bím giã b¾t ®Çu më ra vµ ®iÖn trë nãng lªn. Khi ®éng c¬ ®¹t nhiÖt ®é lµm viÖc c¸nh bím giã ph¶i më 90 0 tÝnh tõ mÆt ph¼ng ngang. + KiÓm tra, hiÖu chØnh gãc ®ãng cña c¸nh bím giã: Níi láng vÝt n¾p ®Ëy d©y ®iÖn trë, ®Æt d©y ®iÖn trë ®óng nhiÖt ®é khÝ trêi tõ 20 ÷ 25 0C. Cho m¸y ch¹y vµ theo dâi x¨ng phun ra ë vßi phun. NÕu x¨ng ra nhiÒu th× xoay n¾p theo chiÒu kim ®éng hå vÒ phÝa ch÷ LEAN. NÕu thÊy x¨ng ra Ýt th× xoay n¾p ngîc chiÒu kim ®ång hå vÒ phÝa ch÷ RICH (h×nh 7.330). Sau ®ã t¾t m¸y nhÊp ga ®Ó c¸nh bím giã ®ãng l¹i. LÊy thíc ®o gãc ®ãng l¹i cña c¸nh bím giã ®Ó hiÖu chØnh l¹i. Gãc nµy n»m trong kho¶ng 39 ÷ 43 0 tÝnh tõ mÆt ph¼ng ngang tuú theo mçi lo¹i xe.( h×nh 7.331) Khi gãc ®ãng bím giã kiÓm tra kh«ng n»m trong ph¹m vi cho phÐp cÇn hiÖu chØnh l¹i b»ng c¸ch uèn cong cÇn nh¶.( h×nh 7.332 ) - C¸c van ®iÖn tõ : C¸c van x¨ng håi tiÕp ®iÖn tõ, van ®iÖn tõ c¾t x¨ng, van n©ng ga, van ®Þnh vØ trÝ bím ga... nÕu cã dÊu hiÖu h háng ph¶i th¸o ra khái bé chÕ hoµ khÝ. Dïng «m kÕ ®o ®iÖn trë cña cuén d©y, ®iÖn trë trong kho¼ng 26 Ω . Tµi liÖu lu hµnh néi bé  12 Trang 
 13. Modun 30: KiÓm tra vµ söa ch÷a pan « t«                              Trêng Trung CÊp C¬ §iÖn Nam §Þnh H×nh 7.331 §o gãc ®ãng bím giã H×nh 7.332 HiÖu chØnh gãc ®ãng bím giã H×nh 7.334 KiÓm tra van b»ng ¾c quy H×nh 7.333 KiÓm tra van b»ng «m kÕ TiÕp ®ã kiÓm tra ch¹m m¸t b»ng c¸ch ®Æt mét ®Çu ®o cña «m kÕ víi mét cùc, cßn ®Çu cßn l¹i víi vá, nÕu ®iÖn trë b»ng v« cïng lµ c¸ch ®iªn tèt.( h×nh 7.333). Trêng hîp ®iÖn trë cuén d©y cña van kh«ng phï hîp hoÆc cuén d©y bÞ ch¹m m¸t ph¶i thay van míi phï hîp. Cã thÓ kiÓn tra van b»ng ¾c quy ( h×nh 7.334) : + Nèi c¸c ®Çu mèi víi hai cùc ¾c quy + L¾ng nghe tiÕng kªu l¸ch c¸ch cña van ®iÖn tõ mçi lÇn ng¾t vµ nèi nguån ¾c quy. NÕu van ho¹t ®éng kh«ng ®óng cÇn thay míi vµ thay gio¨ng ch÷ O. KiÓm tra ®é kÝn cña van ®iÖn tõ: Nèi c¸c ®iÖn cùc cña van víi ¾c quy theo ®óng cùc tÝnh. T¹o ®é ch©n kh«ng b»ng tay víi chu«i van kho¶ng 0,6 at, nÕu van tèt sÏ gi÷ ®îc ch©n kh«ng kho¶ng 5 gi©y. §Æt Tµi liÖu lu hµnh néi bé  13 Trang 
 14. Modun 30: KiÓm tra vµ söa ch÷a pan « t«                              Trêng Trung CÊp C¬ §iÖn Nam §Þnh ch©n kh«ng trë l¹i vµ th¸o d©y ®iÖn khái ¾c quy, ®é ch©n kh«ng ph¶i gi¶m xuèng kh«ng, nÕu kh«ng ph¶i thay van míi phï hîp. - C¸c bé phËn kh¸c: + Van lµm ®Ëm mßn thµnh gê, thay van míi. + Lß xo, mµng ®µn håi bé phËn h¹n chÕ tèc ®é tèi ®a háng, thay míi. + Gio¨ng ®Öm r¸ch, háng thay míi, yªu cÇu ®óng chiÒu dµy quy ®Þnh + KiÓm tra hiÖu chØnh c¸c gãc më bím ga s¬ cÊp, thø cÊp cña bé chÕ hoµ khÝ hai häng khuÕch t¸n. + C¸c ®êng r·nh dÉn x¨ng, kh«ng khÝ, buång hçn hîp bé chÕ hoµ khÝ bÈn, t¾c dïng khÝ nÐn thæi s¹ch hay b×nh xÞt chuyªn dïng. 1. L¾p r¸p vµ ®iÒu chØnh bé chÕ hoµ khÝ a. L¾p r¸p: Tríc khi l¾p r¸p ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu sau: ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ dông cô, chi tiÕt. C¸c chi tiÕt ®îc röa s¹ch sÏ vµ ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt. Thao t¸c ph¶i nhÑ nhµng, ®óng yªu cÇu kü thuËt. - Quy tr×nh l¾p r¸p: + L¾p c¸c chi tiÕt ®· th¸o rêi trë l¹i bé chÕ hoµ khÝ ®óng yªu cÇu kü thuËt. L¾p bé chÕ hoµ khÝ lªn xe. + L¾p d©y dÉn ®Õn c¸c c«ng t¾c c¸c bé phËn ®iÒu khiÓn + L¾p ®êng èng nhiªn liÖu vµ ®êng èng th«ng h¬i tíi bé chÕ hoµ khÝ + L¾p ®êng èng khÝ nãng ®Õn bím giã ( nÕu cã ). + L¾p c¸c c¬ cÊu dÉn ®éng bím giã vµ bím ga. + L¾p läc khÝ. + L¾p c¸c ®êng èng kh«ng khÝ vµ ch©n kh«ng. b. KiÓm tra, ®iÒu chØnh: * KiÓm tra ®iÒu chØnh møc x¨ng trong buång phao - Lo¹i cã cöa sæ kiÓm tra: Møc x¨ng ph¶i ngang b»ng víi v¹ch chuÈn kiÓm tra trªn kÝnh ( h×nh 7.335 ) Tµi liÖu lu hµnh néi bé  14 Trang 
 15. Modun 30: KiÓm tra vµ söa ch÷a pan « t«                              Trêng Trung CÊp C¬ §iÖn Nam §Þnh H×nh 7.335 Møc x¨ng trong buång phao - Lo¹i cã lç kiÓm tra: Th¸o vÝt lç kiÓm tra, yªu cÇu møc x¨ng trong buång phao ngang b»ng víi mÐp lç kiÓm tra. - Lo¹i kh«ng cã lç hoÆc kÝnh kiÓm tra: Dïng ®o¹n ång nèi chì U vµ ®o¹n èng thuû tinh ®Ó kiÓm tra. Khi kiÓm tra kh«ng cÇn th¸o bé chÕ hoµ khÝ xuång, b¾t èng vµo ®Çu èng lç x¶ cÆn, råi khëi ®éng ®éng c¬, cho ch¹y ë tèc ®é thÊp, khi æn ®Þnh th× dïng thíc ®o. ChiÒu cao ®o ®îc ph¶i n»m trong ph¹m vi cho phÐp ®èi víi tõng lo¹i xe. VÝ dô: Bé chÕ hoµ khÝ xe zin 130 K88A chiÒu cao lµ 18 ± 1mm Xe toyota s¸u m¸y chiÒu cao lµ 16 ÷ 18 mm Ngoµi ra cã thÓ kiÓm tra b»ng c¸ch ®o trùc tiÕp møc x¨ng trong buång phao. Trong trêng hîp møc x¨ng trong buång phao kh«ng ®óng cÇn ph¶i ®iÒu chØnh l¹i b»ng c¸ch uèn cong lìi gµ trªn phao x¨ng hoÆc thªm, bít ®Öm lãt ë phÝa díi bÖ ®ì van. * KiÓm tra, ®iÒu chØnh chÕ ®é ch¹y kh«ng t¶i: §iÒu kiÖn khi ®iÒu chØnh kh«ng t¶i lµ c¸c bé phËn cña hÖ thèng ®¸nh löa vµ c¸c bé ph©n cña hÖ thèng nhiªn liÖu lµm viÖc tèt, kh«ng cã hiÖn tîng rß khÝ ë phÝa díi bím ga vµ ®éng c¬ ph¶i ®¹t ®Õn nhiÖt ®é lµm viÖc b×nh thêng, hép sè ë tay sè O. ChÕ ®é ch¹y kh«ng t¶i ®îc ®iÒu chØnh bëi vÝt ®iÒu chØnh tèc ®é kh«ng t¶i (VÝt ®Þnh vÞ trÝ bím ga) vµ vÝt ®iÒu chØnh hçn hîp kh«ng t¶i (vÝt chÊt lîng). C¸c bíc vµ ph¬ng ph¸p ®iÒu chØnh nh sau: - §èi víi bé chÕ hoµ khÝ cã mét häng hót trªn xe ®õi cò: ( K 126r ) VÆn vÝt ®iÒu chØnh hçn hîp vµo tËn cïg råi níi ra tõ 2÷ 2,5 vßng. VÆn vÝt ®iÒu chØnh tèc kh«ng t¶i vµo 1,5 ÷ 2 vßng tõ vÞ trÝ bím ga ®ãng hoµn toµn . Khëi ®éng ®éng c¬ khi ®éng c¬ ®¹t ®Õn nhiÖt ®é lµm viÖc th× tiÕn hµnh ®iÒu chØnh. Tµi liÖu lu hµnh néi bé  15 Trang 
 16. Modun 30: KiÓm tra vµ söa ch÷a pan « t«                              Trêng Trung CÊp C¬ §iÖn Nam §Þnh +(1) Níi vÝt ®iÒu chØnh tèc ®é kh«ng t¶i cho tèc ®é ®éng c¬ gi¶m xuèng tíi sè vßng quay nhá nhÊt nhng æn ®Þnh vµ kh«ng rung giËt +(2) VÆn vÝt ®iÒu chØnh hçn hîp vµo, khi ®éng c¬ cã nguy c¬ chÕt m¸y th× tõ tõ níi ra cho ®Õn khi ®éng c¬ ch¹y æn ®Þnh vµ ®Òu míi th«i. + Tríc khi chuyÓn sang bíc tiÕp theo, tiÕp tôc phèi hîp ®iÒu chØnh (1),(2) nh vËy ®Ó ®iÒu chØnh cho ®Õn khi tèc ®é quay cña ®éng c¬ kh«ng gi¶m ®îc n÷a.(nÕu gi¶m h¬n n÷a ®éng c¬ mÊt æn ®Þnh) + §iÒu chØnh tèc ®é kh«ng t¶i b»ng c¸ch vÆn vÝt ®iªï chØnh tèc ®é kh«ng t¶i , tèc ®é kh«ng t¶i kho¶ng 500 ÷ 700 vßng/ phót. §Ó kiÓm tra ta më bím ga ®ét ngét, nÕu ®éng c¬ kh«ng chÕt m¸y lµ ®¹t yªu cÇu. NÕu ®éng c¬ chÕt m¸y h·y vÆn vÝt ®iªï chØnh tèc ®é kh«ng t¶i vµo 1/2 vßng sau ®ã kiÓm tra l¹i. §èi víi bé chÕ cã hai häng hót ( K88A, K126 B ): C¸c bé chÕ hoµ khÝ kiÓu nµy cã mét vÝt ®iÒu chØnh tèc ®é kh«ng t¶i vµ hai vÝt ®iÒu chØnh hçn hîp. C¸c bíc ®iÒu chØnh nh sau: + VÆn hai vÝt ®iÒu chØnh hçn hîp vµo tËn cïng, sau ®ã níi ra 2 ÷ 3 vßng . + Khëi ®éng ®éng c¬ ®Ó ®éng c¬ ®¹t ®Õn nhiÖt ®é lµm viÖc. +(1) Níi dÇn vÝt ®iÒu chØnh tèc ®é kh«ng t¶i cho bím ga ®ãng bít l¹i, ®Ó tèc ®é ®éng c¬ bÐ nhÊt nhng æn ®Þnh. +(2)VÆn nhÝch dÇn vÝt ®iÒu chØnh hçn hîp thø nhÊt vµo, mçi lÇn 1/4 vßng cho ®Õn khi thÊy ®éng c¬ lµm viÖc ®øt qu·ng th× dõng l¹i vµ níi ra 1/2 vßng. VÝt ®iÒu chØnh hçn hîp thø hai còng lµm nh vËy. + TiÕp tôc ®iÒu chØnh kÕt hîp vÝt ®iÒu chØnh tèc ®é kh«ng t¶i vµ 2 vÝt ®iÒu chØnh hçn hîp nh trªn (1),(2) cho ®Õn khi ®éng c¬ ch¹y æn ®Þnh víi sè vßng quay nhá nhÊt + §iÒu chØnh tèc ®é kh«ng t¶i b»ng vÝt ®iÒu chØnh tèc ®é kh«ng t¶i ( vÆn vµo ®Ó t¨ng tèc ®é) ë chÕ ®é vßng quay ®Þnh møc kho¶ng 500 ÷ 600 vßng / phót. - Bé chÕ hoµ khÝ cña « t« ®êi míi cã hai chÕ ®é kh«ng t¶i lµ: kh«ng t¶i nhanh, khi trêi l¹nh ®Ó x«ng nãng m¸y vµ kh«ng t¶i chuÈn, khi ®éng c¬ ®¹t nhiÖt ®é lµm viÖc b×nh thêng. Khi ®iÒu chØnh ch¹y kh«ng t¶i cÇn ph¶i ®iÒu chØnh kh«ng t¶i nhanh vµ kh«ng t¶i chuÈn víi ®iÒu kiÖn cã ®ång hå ®o nång ®é khÝ CO hoÆc kh«ng cã ®ång hå ®o nång ®é. + §iÒu chØnh tèc ®é kh«ng t¶i cã ®ång hå ®o nång ®é khÝ CO: (®éng c¬ 4A - F xe TOYOTA) Tµi liÖu lu hµnh néi bé  16 Trang 
 17. Modun 30: KiÓm tra vµ söa ch÷a pan « t«                              Trêng Trung CÊp C¬ §iÖn Nam §Þnh (1) Th¸o èng ch©n kh«ng hót khÝ (AS) vµ nót ®Çu èng (lo¹i bá hÖ thèng AS) ( h×nh 7.336) (2) §iÒu chØnh tèc ®é kh«ng t¶i vµ hçn hîp kh«ng t¶i Dïng mét ®ång hå ®o nång ®é CO ®Ó ®o nång ®é CO trong khÝ x¶, vÆn c¸c vÝt ®iÒu chØnh tèc ®é kh«ng t¶i( vÝt ®Þnh vÞ trÝ bím ga) vµ vÝt ®iÒu chØnh hçn hîp kh«ng t¶i ®Ó ®¹t ®îc gi¸ trÞ nång ®é chÝnh x¸c t¹i tèc ®é kh«ng t¶i. Tèc ®é kh«ng t¶i 900 vßng/ phót, c¸c lo¹i kh¸c 800 vßng/phót ( h×nh 7.337, h×nh 7.338. h×nh 7.339 ) H×nh 7.336 H×nh 7.337 H×nh 7.339 h×nh 7.338 (3) KiÓm tra nång ®é CO Cho ®éng c¬ ch¹y trong 30 ÷ 60 gi©y víi tèc ®é kho¶ng 2000 vßng/phót tríc khi ®o nång ®é §îi 1 ®Õn 3 phót sau khi ®éng c¬ ch¹y ®Ó cho phÐp nång ®é æn ®Þnh. Tµi liÖu lu hµnh néi bé  17 Trang 
 18. Modun 30: KiÓm tra vµ söa ch÷a pan « t«                              Trêng Trung CÊp C¬ §iÖn Nam §Þnh C¾m èng kiÓm tra Ýt nhÊt 40 cm vµo trong èng x¶ vµ ®o nång ®é trong vßng vµi gi©y. Nång ®é CO kh«ng t¶i: 0÷ 0,5% ®èi víi §øc; 1,0÷ 2,0% ®èi víi c¸c níc kh¸c. NÕu nång ®é CO trªn møc cho phÐp hoÆc ®éng c¬ l¹i b¾t ®Çu ch¹y kh«ng t¶i kÐm th× lÆp l¹i viÖc ®iÒu chØnh trªn, cßn n»m trong trÞ sè cho phÐp th× viÖc ®iÒu chØnh ®· hoµn thµnh. + §iÒu chØnh tèc ®é kh«ng t¶i kh«ng dïng ®ång hå ®o nång ®é CO 1. Th¸o ®êng ch©n kh«ng hót khÝ vµ bÞt ®Çu èng. 2. §iÒu chØnh tèc ®é kh«ng t¶i vµ hçn hîp kh«ng t¶i: Quy tr×nh díi ®©y lµ ph¬ng ph¸p gi¶m hçn hîp nh¹t ®Ó ®iÒu chØnh hçn hîp vµ tèc ®é kh«ng t¶i. §iÒu chØnh ®Õn tèc ®é lín nhÊt b»ng c¸ch vÆn vÝt ®iÒu chØnh hçn hîp kh«ng t¶i ( vÆn vµo, hoÆc ra ®Ó cã tèc ®é lín nhÊt) §iÒu chØnh tèc ®é hçn hîp kh«ng t¶i b»ng c¸ch vÆn vÝt ®iÒu chØnh tèc ®é kh«ng t¶i.( vÆn níi vÝt ra cho tèc ®é ®éng c¬ gi¶m tíi tèc ®é hçn hîp kh«ng t¶i) Tèc ®é hçn hîp kh«ng t¶i kh«ng t¶i: 960 vßng/phót ; c¸c lo¹i kh¸c lµ 860 vßng/phót. Tríc khi chuyÓn sang bíc tiÕp theo, thùc hiÖn ®iÒu chØnh kÕt hîp hai vÝt trªn cho ®Õn khi tèc ®é lín nhÊt kh«ng t¨ng n÷a cho dï vÝt ®iÒu chØnh hçn hîp kh«ng t¶i cã ®iÒu chØnh thÕ nµo ®i n÷a. §iÒu chØnh tèc ®é kh«ng t¶i b»ng c¸ch vÆn vÝt ®iÒu chØnh hçn hîp kh«ng t¶i ( vÆn vÝt vµo hay ra ®Ó tèc ®é ®éng c¬ gi¶m tõ tèc ®é hçn hîp kh«ng t¶i xuèng tèc ®é kh«ng t¶i chuÈn : 960 → 900 vßng/phót hoÆc 860 → 800 vßng/phót ) Tèc ®é kh«ng t¶i 900 vßng/phót. c¸c lo¹i kh¸c : 800 vßng/phót Chó ý: Lu«n lu«n sö dông ®ång hå ®o nång ®é CO trong khÝ x¶ khi ®iÒu chØnh hçn hîp kh«ng t¶t. PhÇn lín c¸c xe kh«ng cÇn thiÕt ®iÒu chØnh vÝt ®iÒu chØnh hçn hîp kh«ng t¶i nÕu ®éng c¬ lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn tèt. Dïng ph¬ng ph¸p kh¸c chØ khi nÕu kh«ng cã ®ång hå ®o nång ®é khÝ CO vµ thËt sù cÇn thiÕt ®iÒu chØnh vÝt ®iÒu chØnh hçn hîp kh«ng t¶i. §Ó phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña Mü vµ Cana®a vÝt ®iÒu chØnh hçn hîp kh«ng t¶i ®îc ®iÒu chØnh vµ nót l¹i b»ng nót thÐp bëi nhµ s¶n xuÊt. Tµi liÖu lu hµnh néi bé  18 Trang 
 19. Modun 30: KiÓm tra vµ söa ch÷a pan « t«                              Trêng Trung CÊp C¬ §iÖn Nam §Þnh b×nh thêng nót nµy kh«ng ®îc th¸o ra. Khi kh¾c phôc viÖc ch¹y kh«ng t¶i kÐm, cÇn kiÓm tra mäi nguyªn nh©n cã thÓ tríc khi ®iÒu chØnh hçn hîp kh«ng t¶i. * §iÒu chØnh tèc ®é kh«ng t¶i nhanh: Ph¬ng ph¸p thùc hiÖn nh sau: - Nót c¸c èng AS , ASV, vµ c¸c èng HIC ( Mü, Cana®a): nót èng AS ®Ó chèng l¹i viÖc rß rØ khÝ x¶ vµ èng ASV, èng HIC ®Ó ng¨n ngõa viÖc ch¹y kh«ng t¶i kÐm.( h×nh 7.340 ) H×nh 7.341 H×nh 7.340 - Th¸o èng ch©n kh«ng khái TVS V lç M vµ nót lç M, ®iÒu nµy sÏ t¾t bé phËn më bím giã vµ c¸c hÖ thèng EGR( Mü, Cana®a, §øc )(h×nh 7.341 ) - §Æt cam kh«ng t¶i nhanh: Khi gi÷ gím ga hÐ më, kÐo cam kh«ng t¶i nhanh lªn vµ gi÷ nã ®ãng nh khi nhÊn vµ nh¶ bím ga. ( h×nh 7.342 ) Chó ý: KiÓm tra cam kh«ng t¶i nhanh ®îc chØnh nh trong h×nh vÏ. Khëi ®éng ®éng c¬ nhng kh«ng nhÊn ch©n ga. H×nh 7.343 H×nh 7.342 Tµi liÖu lu hµnh néi bé  19 Trang 
 20. Modun 30: KiÓm tra vµ söa ch÷a pan « t«                              Trêng Trung CÊp C¬ §iÖn Nam §Þnh - §iÒu chØnh tèc ®é kh«ng t¶i nhanh: §iÒu chØnh b»ng c¸ch vÆn vÝt ®iÒu chØnh kh«ng t¶i nhanh ( h×nh 7.343 ). Tèc ®é kh«ng t¶i nhanh: 3000vßng/phót. * §iÒu chØnh bé gi¶m chÊn ga: ( h×nh 7.344 ) + Th¸o ®êng èng ch©n kh«ng + Khëi ®éng ®éng c¬ + Níi ®ai èc h·m vÝt, vÆn vÝt ®iÒu chØnh tèc ®é ®Æt 1400 v/p ( Ch©u ©u vµ c¸c níc kh¸c ) vµ sau ®ã siÕt ®ai èc h·m vÝt chØnh l¹i. + Nèi l¹i èng ch©n kh«ng víi bé gi¶m chÊn ga. H×nh 7.344 §iÒu chØnh c¬ cÊu gi¶m chÊn ga * B¶o dìng, söa ch÷a hÖ thèng nhiªn liÖu ®éng c¬ x¨ng Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh vµ xö lý c¸c h háng HÖ thèng nhiªn liÖu ®éng c¬ x¨ng h háng chñ yÕu x¶y ra ë b¬m vËn chuyÓn nhiªn liÖu vµ bé chÕ hoµ khÝ, ngoµi ra cã thÓ do t¾c c¸c ®êng èng dÉn. C¸c h háng biÓu hiÖn khi ®éng c¬ ®ang lµm viÖc ®îc nªu ë phÇn trªn trong tõng bé phËn cña hÖ thèng. Trong trêng hîp ®éng c¬ kh«ng næ m¸y ®îc mµ cã liªn quan ®Õn h háng ë hÖ thèng nhiªn liÖu, ®Ó ph¸t hiÖn nhanh h háng ë bé phËn nµo cÇn ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra ®óng ph¬ng ph¸p. Tµi liÖu lu hµnh néi bé  20 Trang 
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2