intTypePromotion=1

Môn học-Mạch điện tử

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
150
lượt xem
26
download

Môn học-Mạch điện tử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'môn học-mạch điện tử', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Môn học-Mạch điện tử

  1. 1 Moân hoïc: MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ 1 Tín chæ: 3 Thôøi löôïng: 42 Lyù thuyeát + 28 Baøi taäp 1. Muïc tieâu: Cung caáp cho SV caùc kieán thöùc cô baûn veà maïch ñieän töû: - Giôùi thieäu, tìm hieåu caùc tính chaát, hoaït ñoäng cuûa caùc linh kieän ñieän töû nhö Diode, Transistor. - Laøm quen vôùi caùc phöông phaùp phaân tích, thieát keá maïch ñieän töû. Nghieân cöùu caùc caáu hình maïch thöôøng gaëp. Tính toaùn, thieát keá caùc maïch ñieän töû döïa treân caùc yeâu caàu cho tröôùc. - Söû duïng caùc phaàn meàm moâ phoûng maïch ñieän töû. 2. Giaùo trình vaø Taøi lieäu tham khaûo (TLTK): 1. Leâ Tieán Thöoøng, Giaùo Trình Maïch Ñieän Töû 1, NXB ÑHQG Tp. HCM, Giaùo trình: 2000. 2. Schilling D. et al., Electronic circuits: Discrete and Integrated, McGraw- TLTK: Hill Inc., 1968, 1992. 3. Savant C. et al., Electronic design: Circuits and Systems, Redwood City, CA, The Benjamin/Cummings Publishing Inc., 1987, 1991. 3. Chöông trình: Chöông 1: Diode baùn daãn Chöông 2: Transistor hai lôùp tieáp giaùp BJT Chöông 3: OÅn ñònh phaân cöïc cho BJT (Chöông naøy SV töï xem TLTK) Chöông 4: Phaân tích vaø thieát keá maïch tín hieäu nhoû taàn soá thaáp Chöông 5: Maïch transistor gheùp lieân taàng Chöông 6: Transistor hieäu öùng tröôøng FET Chöông 7: Maïch khueách ñaïi hoài tieáp 4. Baøi taäp, kieåm tra vaø thi: Baøi taäp lôùn cuoái khoùa : Thieát keá moät maïch cho tröôùc theo yeâu caàu cuûa giaûng vieân. Thi: Giöõa hoïc kyø : Chöông 1 4 Cuoái kyø : Chöông 1 7 http://www.khvt.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2