intTypePromotion=1

Mua Franchise - cơ hội mới cho các doanh nghiệp Việt Nam - Phần 1

Chia sẻ: Angle Angel | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

0
185
lượt xem
98
download

Mua Franchise - cơ hội mới cho các doanh nghiệp Việt Nam - Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của quyển sách này được thể hiện không ngoài mục đích trang bị cho người đọc những kiến thức cần thiết về kinh doanh franchise mà nhiều chuyên gia dự đoán sẽ bùng nổ một khi kinh tế Việt Nam hội nhập vào Tổ chức Thương mại thế giới WTO. Tác giả hy vọng rằng quyển sách này sẽ giúp độc giả Việt Nam hiểu rõ và trở nên gần gũi hơn với mô hình kinh doanh franchise. Nếu độc giả là doanh nhân mà áp dụng thành công được những gì trình bày trong quyển sách này là...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mua Franchise - cơ hội mới cho các doanh nghiệp Việt Nam - Phần 1

 1. 4X\HÇQ VDÛFK QDÚ\ ÓØÖÑF YLHÃW WDÍQJ FKR GRDQK QKDÄQ 9LHÆW 1DP QKØ×QJ QJØÖÚL JRÛS SKDÂQ TXDQ WURÑQJ ODÚP WKÔQK YØÖÑQJ ÓDÃW QØÖÛF /¶º, 0¶½ ³$¢8 0XD IUDQFKLVH FÖ KRÆL PÖÛL FKR FDÛF GRDQK QJKLHÆS 9LHÆW 1DP ODÚ TX\HÇQ VDÛFK WKØÛ KDL PDÚ WDÛF JLDÝ YLHÃW YH ÓH WDÚL IUDQFKLVH 1HÃX QKØ TX\HÇQ WKØÛ QKDÃW )UDQFKLVH %Ï TX\HÃW WKDÚQK FRÄQJ EDÊQJ PRÄ KÎQK QKØÖÑQJ TX\HÂQ NLQK GRDQK ÓØÖÑF YLHÃW FKXÝ \HÃX GDÚQK FKR QJØÖÚL EDÛQ IUDQFKLVH WKÎ TX\HÇQ WKØÛ KDL QDÚ\ VH× GDÚQK FKXÝ \HÃX FKR QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH &X×QJ QKØ ÓRÃL YÖÛL FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX PXRÃQ EDÛQ IUDQFKLVH QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH FX×QJ SKDÝL ÓØÖÑF WUDQJ EÔ ÓDÂ\ ÓXÝ NLHÃQ WKØÛF YH OD×QK YØÑF NLQK GRDQK PÖÛL PHÝ QDÚ\ QKDÃW ODÚ ÓRÃL YÖÛL TX\HÃW ÓÔQK FÖ EDÝQ QKDÃW ÓRÛ ODÚ FRÛ QHÄQ PXD IUDQFKLVH KD\ NKRÄQJ 9DÚ QHÃX PXRÃQ PXD IUDQFKLVH WKÎ QHÄQ FKRÑQ WKØÖQJ KLHÆX QDÚR ÓHÇ PXD YDÚ PXD QKØ WKHà QDÚR FKR FRÛ OÖÑL QKDÃW 1JRDÚL UD YLHÆF [DÄ\ GØÑQJ YDÚ ÓLHÂX KDÚQK FØÝD KDÚQJ VDX NKL PXD IUDQFKLVH FX×QJ TXDQ WURÑQJ NKRÄQJ NHÛP YDÚ QRÛ FRÛ QKØ×QJ ÓDÍF WKXÚ ULHÄQJ PDÚ FDÛF PRÄ KÎQK KÖÑS WDÛF NLQK GRDQK WKRÄQJ WKØÖÚQJ NKDÛF NKRÄQJ FRÛ 'R ÓRÛ QRÆL GXQJ FXÝD TX\HÇQ VDÛFK QDÚ\ ÓØÖÑF WKHÇ KLHÆQ NKRÄQJ QJRDÚL PXÑF ÓÏFK WUDQJ EÔ FKR QJØÖÚL ÓRÑF QKØ×QJ NLHÃQ WKØÛF FDÂQ WKLHÃW YH NLQK GRDQK IUDQFKLVH PDÚ QKLHÂX FKX\HÄQ JLD GØÑ ÓRDÛQ VH× EXÚQJ QRÇ PRÆW NKL NLQK WHà 9LHÆW 1DP KRÆL QKDÆS YDÚR 7RÇ FKØÛF 7KØÖQJ PDÑL WKHà JLÖÛL :72 7DÛF JLDÝ K\ YRÑQJ UDÊQJ TX\HÇQ VDÛFK QDÚ\ VH× JLXÛS ÓRÆF JLDÝ 9LHÆW 1DP KLHÇX UR× YDÚ WUÖÝ QHÄQ JDÂQ JX×L KÖQ YÖÛL PRÄ KÎQK NLQK GRDQK IUDQFKLVH 1HÃX ÓRÆF JLDÝ ODÚ GRDQK QKDÄQ PDÚ DÛS GXÑQJ WKDÚQK FRÄQJ ÓØÖÑF QKØ×QJ JÎ WUÎQK EDÚ\ WURQJ TX\HÇQ VDÛFK QDÚ\ ODÚ PRÆW SKDÂQ WKØÖÝQJ JLDÛ WUÔ ÓRÃL YÖÛL WDÛF JLDÝ QRÛL ULHÄQJ YDÚ ÓRÃL YÖÛL TXDÛ WUÎQK KRÆL QKDÆS FXÝD NLQK WHà 9LHÆW 1DP YDÚR VDÄQ FKÖL TXRÃF WHà QRÛL FKXQJ 76 /
 2. *,¶», 7+,(¦8 7$»& *,$½ 7LHÃQ VÕ /
 3. 7RÇQJ WKØ N\Û +RÆL +Ø×X QJKÔ 9LHÆW 8»F WDÑL 7KDÚQK SKRà +R &KÏ 0LQK 8½\ YLHÄQ 4X\× +RÚD EÎQK YDÚ 3KDÛW WULHÇQ 7KDÚQK SKRà +R &KÏ 0LQK 1KDÆQ JLDÝL WKØÖÝQJ &DÛQ ERÆ [XDÃW VDËF $» 8»F $XVWUDOLD $VLD ([HFXWLYH $ZDUG GR &KÏQK SKXÝ OLHÄQ EDQJ 8»F WUDR QDÌP 1KDÆQ EDÊQJ NKHQ FXÝD &KXÝ WÔFK 8½\ EDQ 1KDÄQ GDÄQ 7KDÚQK SKRà +R &KÏ 0LQK YDÚ /LHÄQ KLHÆS FDÛF 7RÇ FKØÛF +RÆL +Ø×X QJKÔ 7KDÚQK SKRà +R &KÏ 0LQK GR ÓD× FRÛ QKLHÂX ÓRÛQJ JRÛS WÏFK FØÑF WURQJ KRDÑW ÓRÆQJ QJRDÑL JLDR QKDÄQ GDÄQ QDÌP 1KDÆQ N\Ý QLHÆP FKØÖQJ u'RDQK 1KDÄQ 6DÚL *RÚQ 7LHÄX %LHÇX v
 4. CH NG 1: 7®0 +,(§8 9(¢ 02¤ +®1+ .,1+ '2$1+ )5$1&+,6(
 5. )5$1&+,6( 1+$¤1 %$½1 92¤ 7¯1+" 'LHÅQ JLDÝ TXRÃF WHà YH IUDQFKLVH $OEHUW .RQJ ÓD× ÓÔQK QJKÕD QØÝD ÓXÚD QØÝD WKDÆW YH WKXDÆW QJØ× uIUDQFKLVHv WURQJ SKDÂQ WUÎQK EDÚ\ FXÝD RÄQJ WDÑL KRÆL FKÖÑ WULHÇQ OD×P TXRÃF WHà YH IUDQFKLVH ÓDÂX WLHÄQ WDÑL 9LHÆW 1DP UDÊQJ IUDQFKLVH ODÚ QKDÄQ EDÝQ YRÄ WÏQK
 6. IUDQFKLVH ÓHÇ NLQK GRDQK WDÑL PRÆW ÓÔD ÓLHÇP KD\ NKX YØÑF QKDÃW ÓÔQK WURQJ PRÆW NKRDÝQ WKÖÚL JLDQ QKDÃW ÓÔQKv &RÚQ WKHR QKDÆQ [HÛW FXÝD WDÛF JLDÝ TX\HÇQ VDÛFK PDÚ TX\Û YÔ ÓDQJ FDÂP WUHÄQ WD\ WKÎ ÓHÇ ÓL WÎP PRÆW ÓÔQK QJKÕD FKÏQK [DÛF YDÚ ÓDÂ\ ÓXÝ QKDÃW FKR WØÚ IUDQFKLVH FRÛ OH× WDÃW FDÝ QKØ×QJ ÓÔQK QJKÕD QHÄX WUHÄQ JRÆS ODÑL YDÅQ FRÚQ WKLHÃX VRÛW 9Ï GXÑ PRÆW ÓDÍF ÓLHÇP QRÇL EDÆW FXÝD SKØÖQJ WKØÛF NLQK GRDQK QKØÖÑQJ TX\HÂQ ODÚ WÏQK UXÝL UR NKDÛ WKDÃS VR YÖÛL QKØ×QJ SKØÖQJ WKØÛF NLQK GRDQK NKDÛF FX×QJ FKØD WKDÃ\ ÓH FDÆS +D\ PRÃL TXDQ KHÆ NKDÛ ÓDÍF ELHÆW JLØ×D QJØÖÚL EDÛQ YDÚ QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH WURQJ PRÆW KÖÑS ÓRÂQJ QKØÖÑQJ TX\HÂQ 9DÚ FRÚQ QKLHÂX ÓDÍF ÓLHÇP NKDÛF ELHÆW QØ×D FXÝD PRÄ KÎQK NLQK GRDQK QKØÖÑQJ TX\HÂQ PDÚ FKXÛQJ WD VH× ODÂQ OØÖÑW WÎP KLHÇX ÖÝ FDÛF FKØÖQJ VDX &KÈ NKL ÓRÛ ÓÔQK QJKÕD FXÝD WØÚ IUDQFKLVH PÖÛL WKDÆW ÓDÂ\ ÓXÝ YDÚ QKDÃW TXDÛQ ¨ÉQK QJKÊD FXÒD %R» 7KÍËQJ PDÆL 9LH»W 1DP /XDÆW QKØÖÑQJ TX\HÂQ WKØÖQJ PDÑL PÖÛL UD ÓÖÚL FXÝD 9LHÆW 1DP FRÛ ÓÔQK QJKÕD QKØÖÑQJ TX\HÂQ WKØÖQJ PDÑL ODÚ PRÆW KRDÑW ÓRÆQJ WKØÖQJ PDÑL WKHR ÓRÛ EHÄQ QKØÖÑQJ TX\HÂQ FKR SKHÛS YDÚ \HÄX FDÂX EHÄQ QKDÆQ QKØÖÑQJ TX\HÂQ WØÑ PÎQK WLHÃQ KDÚQK YLHÆF PXD EDÛQ KDÚQJ KRÛD FXQJ ØÛQJ GÔFK YXÑ WKHR KDL ÓLHÂX NLHÆQ FKÏQK QKØ VDX 9LHÆF PXD EDÛQ KDÚQJ KRÛD FXQJ ØÛQJ GÔFK YXÑ ÓØÖÑF WLHÃQ KDÚQK WKHR FDÛFK WKØÛF WRÇ FKØÛF NLQK GRDQK GR EHÄQ QKØÖÑQJ TX\HÂQ TX\ ÓÔQK YDÚ ÓØÖÑF JDËQ YÖÛL QKD×Q KLHÆX KDÚQJ KRÛD WHÄQ WKØÖQJ PDÑL EÏ TX\HÃW NLQK GRDQK ELHÇX WØÖÑQJ NLQK GRDQK TXDÝQJ FDÛR FXÝD EHÄQ QKØÖÑQJ TX\HÂQ %HÄQ QKØÖÑQJ TX\HÂQ FRÛ TX\HÂQ NLHÇP VRDÛW YDÚ WUÖÑ JLXÛS FKR EHÄQ QKDÆQ QKØÖÑQJ TX\HÂQ WURQJ YLHÆF ÓLHÂX KDÚQK FRÄQJ YLHÆF NLQK GRDQK 7URQJ FKØÖQJ WUÎQK SKDÛW VRÛQJ 1JØÖÚL ³ØÖQJ 7KÖÚL FXÝD 979 YDÚR WKDÛQJ QJØÖÚL GDÅQ FKØÖQJ WUÎQK 7DÑ %ÏFK /RDQ FRÛ ÓDÍW PRÆW FDÄX KRÝL FKR UDÊQJ OLHÆX YLHÆF QKDÄQ URÆQJ PRÄ KÎQK NLQK GRDQK 3KÖÝ FRÛ VH× JLRÃQJ QKØ NKL SKRWRFRS\ PRÆW EDÝQ JRÃF UD QKLHÂX EDÝQ SKXÑ WKÎ EDÝQ SKXÑ VDX FXÚQJ VH× ODÚ EDÝQ PÖÚ QKDÃW [DÃX QKDÃW" &DÄX WUDÝ OÖÚL FXÝD WDÛF JLDÝ ODÚ QKØÖÑQJ TX\HÂQ WKØÖQJ PDÑL 3KÖÝ QRÛL ULHÄQJ KD\ ÓDÑL ÓD VRà FDÛF WKØÖQJ KLHÆX NKDÛF QRÛL FKXQJ NKDÛF YÖÛL SKRWRFRS\ WUHÄQ JLDÃ\ ÖÝ FKRÅ EDÝQ VDX WKØÖÚQJ ÓHÑS KÖQ EDÝQ WUØÖÛF YÎ FØÝD KDÚQJ PÖÝ VDX ÓØÖÑF KRÑF YDÚ UXÛW NLQK QJKLHÆP FXÝD FØÝD KDÚQJ PÖÝ WUØÖÛF ³DÄ\ FX×QJ ODÚ ØX ÓLHÇP QRÇL EDÆW FXÝD PRÄ KÎQK NLQK GRDQK IUDQFKLVH /´&+ 6¸½ )5$1&+,6( )UDQFKLVH FRÛ [XDÃW [ØÛ WØÚ FKDÄX $¤X FDÛFK QD\ KDÚQJ WUDÌP QDÌP YDÚ VDX ÓRÛ ODQ URÆQJ YDÚ EXÚQJ QRÇ WDÑL 0\× 7ØÚ uIUDQFKLVHv FRÛ QJXRÂQ JRÃF WØÚ WLHÃQJ 3KDÛS ODÚ uIUDQFv FRÛ QJKÕD
 7. uIUHHGRPv WØÑ GR 9DÚR WKÖÚL ÓRÛ QJØÖÚL ÓØÖÑF QKØÖÑQJ TX\HÂQ ODÚ PRÆW QJØÖÚL UDÃW TXDQ WURÑQJ ÓØÖÑF WUDR TX\HÂQ KDÑQ YDÚ TX\HÂQ WØÑ GR ÓHÇ WKD\ PDÍW 1KDÚ QØÖÛF ÓLHÂX KDÚQK WULHÇQ NKDL FDÛF OXDÆW OHÆ WDÑL PRÆW VRà OD×QK WKRÇ QKDÃW ÓÔQK YÏ GXÑ QKØ YLHÆF DÃQ ÓÔQK PØÛF WKXHà YDÚ WKX WKXHà .KDÛL QLHÆP WUDR TX\HÂQ QDÚ\ VDX ÓRÛ ÓØÖÑF DÛS GXÑQJ WURQJ QJDÚQK NLQK GRDQK YDÚ NKX YØÑF NLQK WHà WØ QKDÄQ +DÂX KHÃW FDÛF WDÚL OLHÆX VDÛFK YÖÝ YH IUDQFKLVH ÓHÂX FKR UDÊQJ KÎQK WKØÛF IUDQFKLVH KLHÆQ ÓDÑL FRÛ OH× EDËW ÓDÂX WØÚ YLHÆF SKDÛW WULHÇQ R DÑW FDÛF WUDÑP [DÌQJ GDÂX YDÚ FDÛF JDUD EXRÄQ EDÛQ [H KÖL QJD\ VDX 7KHà FKLHÃQ WKØÛ QKDÃW NHÃW WKXÛF ³LHÂX QDÚ\ FRÛ ÓXÛQJ FRÛ VDL &DÛF ÓDÑL O\Û [DÌQJ GDÂX KD\ JDUD [H KÖL ÓØÖÑF FDÃS JLDÃ\ SKHÛS KRDÑW ÓRÆQJ GØÖÛL WHÄQ PRÆW WKØÖQJ KLHÆX QDÚR ÓRÛ ÓHÂX FKR UDÊQJ PÎQK ODÚ ÓRÃL WDÛF PXD IUDQFKLVH WX\ QKLHÄQ KRÑ NKRÄQJ SKDÝL WUDÝ PRÆW NKRDÝQ SKÏ IUDQFKLVH QDÚR QKØ QKØ×QJ KÖÑS ÓRÂQJ IUDQFKLVH WKRÄQJ WKØÖÚQJ 7KHR WKRÄQJ OHÆ FXÝD FDÛF QJDÚQK NLQK GRDQK ORDÑL QDÚ\ WKÎ ÓLHÂX NLHÆQ JDÂQ QKØ GX\ QKDÃW ÓHÇ FDÛF ÓDÑL O\Û ÓØÖÑF FDÃS SKHÛS KRDÑW ÓRÆQJ YÖÛL WHÄQ WKØÖQJ KLHÆX FRÛ VDÞQ ODÚ SKDÝL PXD VDÝQ SKDÇP ÓRÆF TX\HÂQ FXQJ FDÃS EÖÝL FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX 'Õ QKLHÄQ FDÛF ÓDÑL O\Û VH× PXD WØÚ QKDÚ PDÛ\ KD\ FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX YÖÛL JLDÛ VÈ YDÚ EDÛQ ODÑL WDÑL FØÝD KDÚQJ FXÝD PÎQK YÖÛL JLDÛ EDÛQ OHÝ 1JØÖÑF ODÑL ÓRÃL YÖÛL FDÛF WKØÖQJ KLHÆX WURQJ QJDÚQK QKDÚ KDÚQJ FKDÜQJ KDÑQ ÓRÃL WDÛF PXD IUDQFKLVH NKRÄQJ EÔ EDËW EXRÆF SKDÝL PXD KDÚQJ ÓRÆF TX\HÂQ WØÚ FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX WUØÚ PRÆW VRà WKDÚQK SKDÂQ JLD YÔ QJX\HÄQ OLHÆX PDQJ WÏQK uEÏ NLHÃSv 'R ÓRÛ VØÑ OÖÛQ PDÑQK FXÝD PRÄ KÎQK NLQK GRDQK IUDQFKLVH WKDÆW VØÑ FKÈ EDËW ÓDÂX VDX 7KHà FKLHÃQ WKØÛ KDL NKL KDÚQJ ORDÑW WKØÖQJ KLHÆX WURQJ FDÛF QJDÚQK GÔFK YXÑ EDÛQ OHÝ FKXRÅL NKDÛFK VDÑQ QKDÚ KDÚQJ WKØÛF DÌQ QKDQK UD ÓÖÚL 0RÄ KÎQK NLQK GRDQK IUDQFKLVH VDX ÓRÛ QJDÚ\ FDÚQJ SKDÛW WULHÇQ YDÚ SKRÇ ELHÃQ NKDËS WKHà JLÖÛL YDÚ ÓDÍF ELHÆW ODÚ WURQJ WKDÆS QLHÄQ 7URQJ VRà ÓRÛ NKRÄQJ WKHÇ NKRÄQJ NHÇ ÓHÃQ FDÛF WKØÖQJ KLHÆX ÓD× JDËQ OLHÂQ YÖÛL YDÌQ KRÛD QØÖÛF 0\× QKØ 0F'RQDOGtV -LII\ /XEH -DQL .LQJ +ROLGD\ ,QQ 'DLU\ 4XHHQ 4XDOLW\ ,QQ %XUJHU .LQJ 6XEZD\ 0LGDV 0XIIOHU 'XQNLQtV 'RQXWV (OHYHQ .KL QRÛL YH NLQK GRDQK IUDQFKLVH QJØÖÚL WD KD\ OLHÄQ WØÖÝQJ ÓHÃQ QJDÚQK DÌQ XRÃQJ YDÚ FXÑ WKHÇ ODÚ FDÛF FKXRÅL QKDÚ KDÚQJ EDÛQ WKØÛF DÌQ QKDQK ³LHÂX QDÚ\ FX×QJ GHÅ KLHÇX YÎ QJDÚQK DÌQ XRÃQJ UDÃW WKÏFK KÖÑS FKR PRÄ KÎQK NLQK GRDQK IUDQFKLVH YDÚ WUHÄQ WKØÑF WHà ÓDQJ FKLHÃP ÓD VRà FDÛF WKØÖQJ KLHÆX FRÛ EDÛQ IUDQFKLVH NKDËS WKHà JLÖÛL 7X\ QKLHÄQ KDÂX QKØ WDÃW FDÝ QKØ×QJ QJDÚQK NLQK GRDQK SKRÇ ELHÃQ WUHÄQ WKHà JLÖÛL ÓHÂX ÓD× FRÛ DL ÓRÛ EDÛQ IUDQFKLVH 7KHR GDQK VDÛFK ÓØÖÑF FRÄQJ QKDÆQ FKÏQK WKØÛF EÖÝL +LHÆS KRÆL )UDQFKLVH 4XRÃF WHà WKÎ WRDÚQ WKHà JLÖÛL KLHÆQ QD\ FRÛ NKRDÝQJ KDÑQJ PXÑF VDÝQ SKDÇP YDÚ GÔFK YXÑ FRÛ EDÛQ IUDQFKLVH [HP FKL WLHÃW GDQK VDÛFK FDÛF KDÑQJ PXÑF QDÚ\ WURQJ SKDÂQ SKXÑ OXÑF ÖÝ FXRÃL VDÛFK 7DÑL +RÆL FKÖÑ 7ULHÇQ OD×P )UDQFKLVH 4XRÃF WHà ,QWHUQDWLRQDO )UDQFKLVH ([SR ÓØÖÑF WRÇ FKØÛF WDÑL WKXÝ ÓRÄ :DVKLQJWRQ ' & FXÝD 0\× YDÚR WKDÛQJ WDÛF JLDÝ WKDÃ\ FRÛ YRÄ VRà FDÛF VDÝQ SKDÇP YDÚ PDÍW KDÚQJ NKRÄQJ FRÛ WHÄQ WURQJ GDQK VDÛFK QHÄX WUHÄQ ÓØÖÑF FDÛF
 8. FRÄQJ W\ FKDÚR PÖÚL EDÛQ IUDQFKLVH 9Ï GXÑ QKØ GÔFK YXÑ WRÇ FKØÛF ÓDÛQK TX\HÂQ $QK GÔFK YXÑ FKHà ELHÃQ PØÑF LQg ³ØÖÑF ELHÃW WUØÖÚQJ ³DÑL KRÑF TXRÃF WHà 50,7 WDÑL 9LHÆW 1DP ÓD× WØÚQJ ÓDÚP SKDÛQ ÓHÇ PXD IUDQFKLVH WKØÖQJ KLHÆX YDÚ FRÄQJ WKØÛF ÓLHÂX KDÚQK NLQK GRDQK FXÝD *LDÝL 4XDÂQ YÖÑW 8»F PÖÝ URÆQJ $XVWUDOLDQ 2SHQ FRÛ ÓDÑL EDÝQ GRDQK WDÑL 0HOERXUQH 3DUN ÓHÇ DÛS GXÑQJ FKR WUXQJ WDÄP TXDÂQ YÖÑW YÖÛL VDÄQ VDËS [DÄ\ GØÑQJ WURQJ NKXRÄQ YLHÄQ FXÝD WUØÖÚQJ WDÑL 4XDÆQ WKDÚQK SKRà +R &KÏ 0LQK 1HÃX FXRÆF WKØÖQJ OØÖÑQJ YDÚ ÓH DÛQ NKDÝ WKL WKÎ ÓDÄ\ VH× ODÚ WUXQJ WDÄP TXDÂQ YÖÑW PDQJ WKØÖQJ KLHÆX $XVWUDOLDQ 2SHQ ÓDÂX WLHÄQ ÓØÖÑF PÖÝ QJRDÚL QØÖÛF 8»F WKRÄQJ TXD KÎQK WKØÛF QKØÖÑQJ TX\HÂQ WKØÖQJ PDÑL 7URQJ WKÖÚL JLDQ WKDÆS QLHÄQ FXÑP WØÚ uFRUSRUDWH GRZQVL]LQJv WDÑP GÔFK ODÚ uFDËW JLDÝP ELHÄQ FKHÃv FRÛ OH× ÓØÖÑF QKDËF ÓHÃQ QKLHÂX QKDÃW WDÑL 0\× YDÚ QKLHÂX QØÖÛF FRÛ QHÂQ NLQK WHà SKDÛW WULHÇQ WUHÄQ WKHà JLÖÛL GR WÎQK KÎQK NKXÝQJ KRDÝQJ NLQK WHà ³RÆL QJX× QKDÄQ YLHÄQ TXDÝQ WUÔ FDR FDÃS EÔ FDËW JLDÝP ELHÄQ FKHà WØÚ FDÛF WDÆS ÓRDÚQ OÖÛQ WURQJ WKÖÚL N\Ú QDÚ\ YÖÛL VRà WLHÂQ ÓHÂQ EXÚ WKRÄL YLHÆF ÓD× WÎP ÓHÃQ IUDQFKLVH QKØ PRÆW JLDÝL SKDÛS FØÛX FDÛQK +RÑ PXD IUDQFKLVH ÓHÇ WUÖÝ WKDÚQK QKDÚ ÓDÂX WØ KD\ GRDQK QKDÄQ WØÑ ODÚP FKXÝ ODÃ\ PÎQK 9DÚ KRÑ ÓD× JRÛS SKDÂQ ODÚP EXÚQJ QRÇ PRÄ KÎQK NLQK GRDQK QKØÖÑQJ TX\HÂQ PDÚ KLHÆQ QD\ ÓØÖÑF QKLHÂX WDÛF JLDÝ YLHÃW VDÛFK [HP ODÚ PRÆW NKDÛP SKDÛ PDQJ WÏQK WRDÚQ FDÂX WURQJ OD×QK YØÑF PDUNHWLQJ 7DÛF JLDÝ -RKQ 1DLVELWW FXÝD TX\HÇQ VDÛFK 0HJDWUHQGV FKR UDÊQJ ug IUDQFKLVH ODÚ PRÆW NKDÛL QLHÆP PDUNHWLQJ WKDÚQK FRÄQJ QKDÃW WURQJ PRÑL WKÖÚL ÓDÑLv +DÚQJ QDÌP FRÄQJ QJKHÆ IUDQFKLVH PDQJ ODÑL FKR QHÂQ NLQK WHà QØÖÛF 0\× KÖQ WÈ ÓRÄ OD GRDQK VRà YDÚ WULHÆX YLHÆF ODÚP FØÛ FRÄQJ GDÄQ WURQJ ÓRÆ WXRÇL ODR ÓRÆQJ FRÛ PRÆW QJØÖÚL ODÚP YLHÆF WURQJ FDÛF FRÄQJ W\ FÖ VÖÝ FRÛ OLHÄQ TXDQ ÓHÃQ IUDQFKLVH &X×QJ WDÑL 0\× FØÛ PRÅL SKXÛW FRÛ PRÆW FØÝD KDÚQJ IUDQFKLVH UD ÓÖÚL KD\ QRÛL NKDÛF ÓL PRÅL QJDÚ\ FRÛ WRÇQJ FRÆQJ FØÝD KDÚQJ IUDQFKLVH NKDL WUØÖQJ 9ÖÛL WRÃF ÓRÆ YDÚ ÓDÚ SKDÛW WULHÇQ FKRÛQJ PDÍW FXÝD PRÄ KÎQK NLQK GRDQK IUDQFKLVH WDÑL 0\× FX×QJ QKØ QKLHÂX TXRÃF JLD FRÛ QHÂQ NLQK WHà SKDÛW WULHÇQ WUHÄQ WKHà JLÖÛL FDÛF GRDQK QJKLHÆS ULHÄQJ OHÝ FRÛ WKØÖQJ KLHÆX ÓRÆF ODÆS NKRÛ FRÛ WKHÇ FDÑQK WUDQK YDÚ WRÂQ WDÑL QRÇL ³RÛ ODÚ WDÑL 0\× FRÚQ WDÑL 9LHÆW 1DP WÎQK KÎQK NKRÄQJ ÓHÃQ QRÅL QKØ YDÆ\ WX\ QKLHÄQ PRÆW NKL 9LHÆW 1DP JLD QKDÆS YDÚR :72 FDÛF WKØÖQJ KLHÆX OÖÛQ TXRÃF WHà VH× WUDÚQ YDÚR WKÔ WUØÖÚQJ QRÆL ÓÔD YDÚ ÏW QKLHÂX VH× ODÚP WKD\ ÓRÇL WKRÛL TXHQ YDÚ FDÛFK VX\ QJKÕ FXÝD FDÝ QJØÖÚL WLHÄX GXÚQJ ODÅQ FDÛF GRDQK QJKLHÆS 9DL WURÚ FXÝD WKØÖQJ KLHÆX FKDËF FKDËQ VH× OÖÛQ KÖQ QKLHÂX GDÅQ WKHR VØÑ OHÄQ QJRÄL FXÝD PRÄ KÎQK NLQK GRDQK IUDQFKLVH .KDÛL QLHÆP YH PRÄ KÎQK NLQK GRDQK IUDQFKLVH WX\ ÓD× SKRÇ ELHÃQ WUHÄQ WKHà JLÖÛL QKØQJ FRÚQ NKDÛ PÖÛL PHÝ ÓRÃL YÖÛL 9LHÆW 1DP &RÛ WKHÇ ODÃ\ YÏ GXÑ PRÆW QØÖÛF ODÛQJ JLHÂQJ ODÚ
 9. 0DOD\VLD ÓHÇ VR VDÛQK YDÚ WKDÃ\ PØÛF ÓRÆ QRQ WUHÝ FXÝD QJDÚQK NLQK GRDQK IUDQFKLVH WDÑL 9LHÆW 1DP 7KØÖQJ KLHÆX WKØÛF DÌQ QKDQK QRÇL WLHÃQJ WKHà JLÖÛL .)& FKÈ FRÛ PDÍW WDÑL 9LHÆW 1DP WØÚ WURQJ NKL ÓD× EDËW ÓDÂX QKDÄQ URÆQJ WKØÖQJ KLHÆX WDÑL 0DOD\VLD WØÚ WØÛF QDÌP WUØÖÛF 9LHÆW 1DP &RÚQ FKXRÅL QKDÚ KDÚQJ OÖÛQ QKDÃW WKHà JLÖÛL 0F'RQDOGtV x ELHÇX WØÖÑQJ FXÝD QØÖÛF 0\× x WKÎ FRÛ OH× FKÈ VDËS YDÚR 9LHÆW 1DP QKØQJ ÓD× YDÚR 0DOD\VLD WØÚ QDÌP x QDÌP WUØÖÛF /\Û GR WDÛF JLDÝ FKRÑQ KDL WKØÖQJ KLHÆX .)& YDÚ 0F'RQDOGtV FXÝD 0\× ODÚP YÏ GXÑ ÓHÇ VR VDÛQK YÎ KDL WKØÖQJ KLHÆX QDÚ\ ÓD× FRÛ PDÍW KDÂX QKØ WDÑL WDÃW FDÝ FDÛF TXRÃF JLD WUHÄQ WKHà JLÖÛL YDÚ ODÚ ELHÇX WØÖÑQJ ÓDÍF WUØQJ FXÝD QJDÚQK NLQK GRDQK IUDQFKLVH u08$v )5$1&+,6( &RÛ PRÆW ÓLHÂX FRÛ WKHÇ ODÚP FKR QKØ×QJ QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH VH× WKDÃW YRÑQJ +RÑ NKRÄQJ EDR JLÖÚ uPXDv ÓØÖÑF WKØÖQJ KLHÆX KD\ FRÄQJ WKØÛF NLQK GRDQK PDÚ FKÈ uWKXHÄv WØÚ FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX WURQJ PRÆW WKÖÚL JLDQ QKDÃW ÓÔQK .KL KÖÑS ÓRÂQJ IUDQFKLVH KHÃW KDÑQ QDÌP QDÌP KD\ WKDÆP FKÏ FKÈ FRÛ QDÌP FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX KRDÚQ WRDÚQ FRÛ TX\HÂQ TX\HÃW ÓÔQK FRÛ JLD KDÑQ WLHÃS KÖÑS ÓRÂQJ KD\ NKRÄQJ FX×QJ JLRÃQJ QKØ WUØÖÚQJ KÖÑS WKXHÄ PDÍW EDÊQJ 'R ÓRÛ FXÑP WØÚ uQKØÖÑQJ TX\HÂQ WKØÖQJ PDÑLv ÓØÖÑF FKÏQK WKØÛF GÔFK WØÚ FKØ× uIUDQFKLVHv ODÚ FKØD KRDÚQ WRDÚQ KÖÑS O\Û 9Î QKØ ÓD× ÓH FDÆS WURQJ KÖÑS ÓRÂQJ IUDQFKLVH NKRÄQJ FRÛ QJØÖÚL EDÛQ KD\ QJØÖÚL PXD PDÚ FKÈ FRÛ QJØÖÚL FKR WKXHÄ YDÚ QJØÖÚL WKXHÄ 9DÚ QHÃX YDÆ\ WKÎ WØÚ FDÃS TX\HÂQ WKØÖQJ PDÑL FRÛ YHÝ FKÏQK [DÛF KÖQ ODÚ WØÚ QKØÖÑQJ TX\HÂQ WKØÖQJ PDÑL 'R QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH FKÈ ODÚ QJØÖÚL WKXHÄ WKØÖQJ KLHÆX QHÄQ WDÃW FDÝ QKØ×QJ X\ WÏQ QHÃX SKDÛW VLQK WKHÄP FKR WKØÖQJ KLHÆX GR QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH ERÝ WLHÂQ UD TXDÝQJ FDÛR NKX\HÃQ PD×Lg YDÅQ OXRÄQ WKXRÆF YH FKXÝ QKDÄQ WKDÆW VØÑ FXÝD WKØÖQJ KLHÆX QJKÕD ODÚ FXÝD QJØÖÚL EDÛQ IUDQFKLVH QJØÖÚL FKXÝ KHÆ WKRÃQJ IUDQFKLVH 0RÆW VRà FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX FRÛ WKHÇ KLHÆQ FXÑ WKHÇ QJX\HÄQ WDËF QDÚ\ WURQJ KÖÑS ÓRÂQJ IUDQFKLVH ÓHÇ WUDÛQK WUDQK FD×L KD\ JDÄ\ QJRÆ QKDÆQ FKR QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH ³DÄ\ ODÚ PRÆW OÖÑL WKHà OÖÛQ FKR QJØÖÚL EDÛQ IUDQFKLVH YDÚ FX×QJ ODÚ PRÆW WURQJ QKØ×QJ O\Û GR WDÑL VDR FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX PXRÃQ EDÛQ IUDQFKLVH 9DÆ\ QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH VH× ÓØÖÑF OÖÑL JÎ NKL N\Û PRÆW KÖÑS ÓRÂQJ IUDQFKLVH" &RÛ KDÑQJ PXÑF TXDQ WURÑQJ PDÚ QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH EÎQK WKØÖÚQJ FRÛ WKHÇ WKXÑ KØÖÝQJ 7KØÖQJ KLHÆX 6DÝQ SKDÇP 'ÔFK YXÑ 3KØÖQJ SKDÛS NLQK GRDQK
 10. +HÆ WKRÃQJ NHà WRDÛQ VRÇ VDÛFK 3KØÖQJ SKDÛS GØÑ ÓRDÛQ WURQJ NLQK GRDQK 3KØÖQJ SKDÛS OHÄQ NHà KRDÑFK FKLHÃQ OØÖÑF 3KDÄQ WÏFK [X WKHà WKÔ WUØÖÚQJ 7LHÃS WKÔ TXDÝQJ FDÛR NKX\HÃQ PD×L .\× WKXDÆW EDÛQ KDÚQJ 1JKLHÄQ FØÛX YDÚ SKDÛW WULHÇQ VDÝQ SKDÇP 3KØÖQJ SKDÛS NLHÇP VRDÛW FKDÃW OØÖÑQJ ³DÚR WDÑR KXDÃQ OX\HÆQ 4XDQ KHÆ NKDÛFK KDÚQJ &KLHÃQ WKXDÆW YH JLDÛ +RÅ WUÖÑ WØ YDÃQ WKXHÄ PXD EDÃW ÓRÆQJ VDÝQ +RÅ WUÖÑ WKLHÃW NHà 'DQK VDÛFK WUDQJ WKLHÃW EÔ FDÂQ WKLHÃW &DÛF YDÃQ ÓH SKDÛS O\Û &KXRºL FDÏ SKH¹ *ORULD -HDQV +HÆ WKRÃQJ IUDQFKLVH FDÚ SKHÄ *ORULD -HDQV FXÝD 8»F YÖÛL KÖQ FØÝD KDÚQJ WUHÄQ WKHà JLÖÛL FRÄQJ ERà WUHÄQ ZHEVLWH FXÝD KRÑ QKØ×QJ TX\HÂQ OÖÑL PDÚ QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH ÓØÖÑF WKXÑ KØÖÝQJ &RÄQJ WKØÛF NLQK GRDQK &KØÖQJ WUÎQK WLHÃS WKÔ YDÚ SKDÛW WULHÇQ WKÔ WUØÖÚQJ 1JXRÂQ FXQJ FDÃS KDÚQJ KRÛD 7KØÖQJ KLHÆX X\ WÏQ TXRÃF WHà &KØÖQJ WUÎQK KXDÃQ OX\HÆQ ÓDÚR WDÑR .LHÃQ WKØÛF FKX\HÄQ VDÄX YH WUDÚ YDÚ FDÚ SKHÄ 7Ø YDÃQ FKRÑQ ÓÔD ÓLHÇP NLQK GRDQK &DÇP QDQJ KRDÑW ÓRÆQJ $£Q SKDÇP TXDÝQJ EDÛ VDÝQ SKDÇP YDÚ WKØÖQJ KLHÆX .+$»& %,(¦7 *,¸·$ 08$ )5$1&+,6( 9¶», ³, /$º0 &2¤1* +$< &$»& 3+¸¶1* 7+¸»& .,1+ '2$1+ .+$»&
 11. .KRÄQJ ÏW QJØÖÚL YDÅQ FRÚQ QKDÂP ODÅQ JLØ×D NLQK GRDQK QKØÖÑQJ TX\HÂQ YDÚ FDÛF SKØÖQJ WKØÛF NLQK GRDQK NKDÛF QKØ KÖÑS ÓRÂQJ FDÃS SKHÛS OL [DÌQJ ÓDÑL O\Û SKDÄQ SKRÃL VDÝQ SKDÇP KD\ WLHÃS WKÔ ÓD FDÃS 6DX ÓDÄ\ ODÚ PRÆW VRà ÓLHÇP NKDÛF ELHÆW FKXÝ \HÃX JLØ×D IUDQFKLVH YDÚ FDÛF KÎQK WKØÛF NKDÛF 6R VDÛQK JLØ×D PXD IUDQFKLVH YDÚ ÓL ODÚP FRÄQJ z 0DÍF GXÚ FX×QJ SKDÝL WXDÄQ WKXÝ FDÛF TX\ ÓÔQK ÓDÍW UD EÖÝL FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX QKØQJ QKDÄQ YLHÄQ QJØÖÚL ÓL ODÚP FRÄQJ SKDÝL WXDÄQ WKXÝ WX\HÆW ÓRÃL QRÆL TX\ FRÄQJ W\ WURQJ NKL QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH FRÛ QKLHÂX WØÑ GR KÖQ z &KXÝ WKØÖQJ KLHÆX FRÛ QKLHÂX WUDÛFK QKLHÆP YH ÓDÚR WDÑR KXDÃQ OX\HÆQ ÓRÃL YÖÛL ÓRÃL WDÛF PXD IUDQFKLVH KÖQ ODÚ TXDQ KHÆ JLØ×D FKXÝ GRDQK QJKLHÆS YDÚ QKDÄQ YLHÄQ ODÚP FRÄQJ FKR PÎQK 9Î QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH WKØÖÚQJ ÓØÖÑF [HP QKØ ODÚ NKDÛFK KDÚQJ WURQJ NKL QKDÄQ YLHÄQ ÓØÖÑF [HP QKØ QJØÖÚL ODÚP FRÄQJ z 1JØÖÚL PXD IUDQFKLVH SKDÝL ERÝ YRÃQ ÓDÂX WØ YDÚR FRÄQJ YLHÆF WURQJ NKL QKDÄQ YLHÄQ ODÚP FRÄQJ WKÎ NKRÄQJ FDÂQ 1RÛL NKDÛF ÓL QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH ODÚ FKXÝ GRDQK QJKLHÆS FXÝD PÎQK YDÚ ÓØÖÑF KØÖÝQJ OÖÑL QKXDÆQ SKDÛW VLQK WØÚ NLQK GRDQK 6R VDÛQK JLØ×D IUDQFKLVH YDÚ SKDÄQ SKRÃL VDÝQ SKDÇP z &KXÝ WKØÖQJ KLHÆX FRÛ WUDÛFK QKLHÆP KXDÃQ OX\HÆQ ÓDÚR WDÑR ÓRÃL WDÛF PXD IUDQFKLVH FDÛFK WKØÛF ÓLHÂX KDÚQK TXDÝQ WUÔ FRÄQJ YLHÆF NLQK GRDQK WURQJ NKL QKDÚ SKDÄQ SKRÃL WKØÖÚQJ FKÈ TXDQ WDÄP ÓHÃQ YLHÆF SKDÄQ SKRÃL VDÝQ SKDÇP PDÚ NKRÄQJ FDÂQ SKDÝL GÏQK FKDÍW YÖÛL EDÃW N\Ú KHÆ WKRÃQJ QDÚR z 1JØÖÚL PXD IUDQFKLVH FKÈ OLHÄQ KHÆ YÖÛL PRÆW FRÄQJ W\ GX\ QKDÃW FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX WURQJ NKL QKDÚ SKDÄQ SKRÃL VDÝQ SKDÇP FRÛ WKHÇ OLHÄQ KHÆ YÖÛL QKLHÂX QKDÚ FXQJ FDÃS WUØÚ WUØÖÚQJ KÖÑS QKDÚ SKDÄQ SKRÃL ÓRÆF TX\HÂQ 6R VDÛQK JLØ×D IUDQFKLVH YDÚ OL [DÌQJ 0DÍF GXÚ IUDQFKLVH YDÚ OL [DÌQJ JLRÃQJ QKDX ÖÝ ÓLHÇP ODÚ FDÝ KDL ÓHÂX OLHÄQ TXDQ ÓHÃQ PRÆW KÖÑS ÓRÂQJ FDÃS SKHÛS QKØQJ PRÃL TXDQ KHÆ JLØ×D QJØÖÚL FDÃS SKHÛS YDÚ QJØÖÚL ÓØÖÑF FDÃS SKHÛS WURQJ KÖÑS ÓRÂQJ IUDQFKLVH JDËQ FKDÍW YÖÛL QKDX KÖQ 9Ï GXÑ WURQJ KÖÑS ÓRÂQJ IUDQFKLVH QJØÖÚL FDÃS SKHÛS FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX VH× FRÛ QKLHÂX TX\HÂQ KDÑQ YDÚ NLHÇP VRDÛW KÖQ ÓRÃL YÖÛL ÓRÃL WDÛF PXD QKØÖÑQJ TX\HÂQ YDÚ VRQJ VRQJ ÓRÛ FRÛ QKLHÂX WUDÛFK QKLHÆP KÖQ ÓRÃL YÖÛL KRDÑW ÓRÆQJ ÓLHÂX KDÚQK KDÚQJ QJDÚ\ FXÝD FØÝD KDÚQJ QKØÖÑQJ TX\HÂQ ³LHÂX QDÚ\ NKRÄQJ [DÝ\ UD ÓRÃL YÖÛL QJØÖÚL FDÃS SKHÛS WURQJ KÖÑS ÓRÂQJ OL [DÌQJ YÎ WKHR PRÄ KÎQK NLQK GRDQK QDÚ\ QJØÖÚL FDÃS SKHÛS OL [DÌQJ FKÈ TXDQ WDÄP FKXÝ \HÃX ÓHÃQ NKRDÝQ SKÏ OL [DÌQJ PDÚ KRÑ VH× WKX KDÚQJ WKDÛQJ KRDÍF KDÚQJ QDÌP 1JRDÚL UD QJØÖÚL FDÃS OL [DÌQJ FRÚQ
 12. TXDQ WDÄP ÓHÃQ YLHÆF JLDÛP VDÛW OLHÆX JLDÃ\ SKHÛS OL [DÌQJ FXÝD KRÑ FRÛ ÓØÖÑF VØÝ GXÑQJ ÓXÛQJ PXÑF ÓÏFK FXÝD QRÛ KD\ NKRÄQJ 7UØÖÚQJ KÖÑS FXÝD FRÄQJ W\ FKX\HÄQ NLQK GRDQK JDPH RQOLQH 9LQD*DPH WDÑL WKDÚQK SKRà +R &KÏ 0LQK ODÚ PRÆW YÏ GXÑ UDÃW ÓLHÇQ KÎQK FXÝD KÖÑS ÓRÂQJ OL [DÌQJ ³ØÖÑF ELHÃW 9LQD*DPH ODÚ PRÆW FRÄQJ W\ 9LHÆW 1DP PXD OL [DÌQJ WØÚ FRÄQJ W\ .LQJ 6RIW FXÝD 7UXQJ 4XRÃF ÓHÇ ÓRÆF TX\HÂQ NLQK GRDQK WURÚ FKÖL WUØÑF WX\HÃQ u9R× ODÄP WUX\HÂQ N\Úv WURQJ WKÖÚL JLDQ QDÌP ³ØÖÑF ELHÃW FDÛF GÔFK YXÑ KRÅ WUÖÑ FXÝD .LQJ 6RIW ÓRÃL YÖÛL FRÄQJ W\ PXD OL [DÌQJ 9LQD*DPH UDÃW KDÑQ FKHà NKDÛF QKLHÂX YÖÛL PRÃL TXDQ WDÄP YDÚ WUDÛFK QKLHÆP FXÝD QJØÖÚL EDÛQ IUDQFKLVH WURQJ PRÆW KÖÑS ÓRÂQJ QKØÖÑQJ TX\HÂQ SKRÇ ELHÃQ 1JRDÚL UD QKLHÂX QJØÖÚL FX×QJ WKØÖÚQJ QKDÂP ODÅQ KHÆ WKRÃQJ IUDQFKLVH YÖÛL KHÆ WKRÃQJ FKXRÅL FDÛF FØÝD KDÚQJ PDQJ FXÚQJ QKD×Q KLHÆX 1RÛL NKDÛF ÓL NKRÄQJ KDÜQ WDÃW FDÝ FDÛF WKØÖQJ KLHÆX ÓD× [DÄ\ GØÑQJ WKDÚQK FKXRÅL FØÝD KDÚQJ FRÛ KHÆ WKRÃQJ WRÇ FKØÛF EDÚL EDÝQ ÓRÂQJ ERÆ ÓHÂX FRÛ EDÛQ IUDQFKLVH 9Ï GXÑ WDÑL 9LHÆW 1DP FKXRÅL FDÚ SKHÄ +LJKODQGV WX\ YÖÛL QKLHÂX TXDÛQ FDÚ SKHÄ FRÛ PDÍW NKDËS QØÖÛF QKØQJ NKRÄQJ FRÛ FKXÝ WUØÖQJ EDÛQ IUDQFKLVH 7DÃW FDÝ FDÛF TXDÛQ FDÚ SKHÄ +LJKODQGV ÓHÂX GR FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX WØÑ ÓØÛQJ UD ÓDÂX WØ YDÚ ÓLHÂX KDÚQK ODÃ\ FX×QJ WØÖQJ WØÑ FKXRÅL FDÚ SKHÄ QRÇL WLHÃQJ WKHà JLÖÛL 6WDUEXFNV FXÝD 0\× FRÛ WRÇQJ KDÚQK GLQK ÓDÍW WDÑL 6HDWWOH &KXÝ WÔFK NLHÄP 7RÇQJ JLDÛP ÓRÃF FXÝD 6WDUEXFNV ÓØÖÑF PHÆQK GDQK ODÚ %LOO *DWHV FXÝD QJDÚQK FDÚ SKHÄ 7¨ /(¦ 7+$º1+ &2¤1* 7+$£7 %$±, &8½$ .,1+ '2$1+ )5$1&+,6( 7KHR PRÆW WKRÃQJ NHÄ FXÝD 0\× WKÎ WØÚ ÓHÃQ WUXQJ EÎQK FKÈ FRÛ VRà GRDQK QJKLHÆS KÎQK WKDÚQK WKHR PRÄ KÎQK IUDQFKLVH WDÑL 0\× ODÚ WKDÃW EDÑL WURQJ NKL ÓRÛ FRQ VRà QDÚ\ ODÚ FKR FDÛF GRDQK QJKLHÆS NKRÄQJ WKHR PRÄ KÎQK IUDQFKLVH 1KØ×QJ FRQ VRà WKRÃQJ NHÄ QKØ YDÂ\ WKØÖÚQJ ÓØÖÑF FDÛF SKØÖQJ WLHÆQ WUX\HÂQ WKRÄQJ KD\ FDÛF FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX ÓØD UD ÓHÇ FKØÛQJ PLQK [DÛF VXDÃW WKDÚQK FRÄQJ UDÃW FDR FXÝD PRÄ KÎQK NLQK GRDQK QKØÖÑQJ TX\HÂQ YDÚ GR ÓRÛ QKLHÂX QJØÖÚL FRÛ WKHÇ KLHÇX ODÂP UDÊQJ IUDQFKLVH ODÚ PRÆW SKØÖQJ WKØÛF NLQK GRDQK NKRÄQJ FRÛ UXÝL UR 7KDÆW YDÆ\ FKØD FRÛ PRÆW QJKLHÄQ FØÛX QDÚR ÓÔQK QJKÕD UR× QKØ WKHà QDÚR JRÑL ODÚ uWKDÃW EDÑLv KD\ QKØ WKHà QDÚR JRÑL ODÚ uWKDÚQK FRÄQJv 7UÖÝ ODÑL FRQ VRà WKRÃQJ NHÄ FXÝD 0\× QHÄX WUHÄQ WKÎ QHÃX FKÈ FRÛ GRDQK QJKLHÆS PXD IUDQFKLVH WKDÃW EDÑL WKÎ FRÚQ ODÑL FRÛ WKHÇ KLHÇX ÓRÂQJ QJKÕD YÖÛL NLQK GRDQK WKDÚQK FRÄQJ ³LHÂX QDÚ\ GHÅ JDÄ\ QJRÆ QKDÆQ YÎ ELHÃW ÓDÄX WURQJ VRà GRDQK QJKLHÆS FRÚQ ODÑL QDÚ\ WX\ YDÅQ WRÂQ WDÑL QKØQJ NLQK GRDQK NKRÄQJ KLHÆX TXDÝ KD\ OÖÑL QKXDÆQ TXDÛ ÏW VR YÖÛL YRÃQ ÓDÂX WØ ÓD× ERÝ UD 1KLHÂX FØÝD KDÚQJ PXD IUDQFKLVH WKDÆP FKÏ ÓØÖÑF FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX KRÅ WUÖÑ EXÚ ORÅ WURQJ PRÆW WKÖÚL JLDQ GDÚL ÓHÇ NKRÄQJ SKDÝL ÓRÛQJ FØÝD DÝQK KØÖÝQJ ÓHÃQ X\ WÏQ FKXQJ FXÝD FDÝ KHÆ WKRÃQJ IUDQFKLVH 'R ÓRÛ [DÛF VXDÃW WKDÚQK FRÄQJ FXÝD FDÛF GRDQK QJKLHÆS PXD IUDQFKLVH WX\ FRÛ
 13. FDR KÖQ VR YÖÛL FDÛF GRDQK QJKLHÆS NKRÄQJ PXD IUDQFKLVH QKØQJ WÏQK FKÏQK [DÛF FXÝD FDÛF FRQ VRà WKRÃQJ NHÄ FRÚQ FRÛ QKLHÂX EDÃW FDÆS &X×QJ JLRÃQJ QKØ EDÃW N\Ú PRÄ KÎQK NLQK GRDQK QDÚR PRÄ KÎQK IUDQFKLVH FX×QJ FRÛ UXÝL UR WX\ ÏW KÖQ YDÚ FX×QJ FRÛ QKØ×QJ YDÃQ ÓH NKRÛ NKDÌQ ÓDÍF WKXÚ FXÝD QRÛ )5$1'$7$ PRÆW FRÄQJ W\ FKX\HÄQ QJKLHÄQ FØÛX YH KRDÑW ÓRÆQJ NLQK GRDQK FXÝD IUDQFKLVH WDÑL :DVKLQJWRQ '& JDÂQ ÓDÄ\ FRÄQJ ERà UDÊQJ FRÛ WUHÄQ WRÇQJ VRà QKØ×QJ QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH WDÑL 0\× ÓD× UÖÚL ERÝ OD×QK YØÑF NLQK GRDQK IUDQFKLVH GR QKLHÂX O\Û GR NKDÛF QKDX QKØQJ NKRÄQJ EDR JRÂP O\Û GR VDQJ QKØÖÑQJ ODÑL FØÝD KDÚQJ FKR QJØÖÚL WKØÛ ED 5DÃW WLHÃF UDÊQJ ÓXÛQJ UD FRQ VRà WKRÃQJ NHÄ QDÚ\ SKDÝL EDR JRÂP OXRÄQ O\Û GR VDQJ QKØÖÑQJ ODÑL FKR QJØÖÚL WKØÛ ED YDÚ FXQJ FDÃS WKHÄP WKRÄQJ WLQ YÎ VDR QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH ÓD× TX\HÃW ÓÔQK VDQJ QKØÖÑQJ ODÑL FØÝD KDÚQJ PDÚ NKRÄQJ WLHÃS WXÑF NLQK GRDQK ³XÛQJ UD WURQJ FDÛF WKRÃQJ NHÄ YH NLQK GRDQK IUDQFKLVH PRÆW GRDQK QKDÄQ PXD IUDQFKLVH ÓØÖÑF JRÑL ODÚ uWKDÚQK FRÄQJv FKÈ NKL DQK WD FRÛ WKHÇ WDÑR UD ÓXÝ OÖÑL QKXDÆQ WØÚ FØÝD KDÚQJ QKØÖÑQJ TX\HÂQ FXÝD PÎQK ÓHÇ FRÛ PRÆW FXRÆF VRÃQJ RÇQ ÓÔQK 6ØÑ uWKDÚQK FRÄQJv QDÚ\ SKDÝL ÓXÝ ÓHP ODÑL ÓRÆQJ OØÑF ÓHÇ QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH WLHÃS WXÑF GX\ WUÎ FØÝD KDÚQJ IUDQFKLVH FXÝD PÎQK PDÚ NKRÄQJ PXRÃQ VDQJ QKØÖÑQJ ODÑL FKR QJØÖÚL NKDÛF 9DÚ VØÑ uWKDÃW EDÑLv FXÝD PRÆW FØÝD KDÚQJ IUDQFKLVH VH× [DÝ\ UD NKL QJØÖÚL FKXÝ FXÝD QRÛ EÔ EXRÆF SKDÝL ÓRÛQJ FØÝD KD\ VDQJ QKØÖÑQJ ODÑL FKR QJØÖÚL NKDÛF GR NLQK GRDQK NKRÄQJ FRÛ OD×L KRDÍF WKXD ORÅ 7KHR OXDÆW IUDQFKLVH FXÝD 0\× YDÚ PRÆW VRà TXRÃF JLD NKDÛF WKÎ FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX EDËW EXRÆF SKDÝL FXQJ FDÃS FKR FDÛF ÓRÃL WDÛF WLHÂP QDÌQJ PXD IUDQFKLVH GDQK VDÛFK FKXÝ FDÛF FØÝD KDÚQJ IUDQFKLVH ÓD× UÖÚL ERÝ KHÆ WKRÃQJ QKØÖÑQJ TX\HÂQ FXÝD PÎQK WURQJ YRÚQJ WKDÛQJ WX\ QKLHÄQ NKRÄQJ FDÂQ SKDÝL JLDÝL WKÏFK QJX\HÄQ QKDÄQ ³RÛ ODÚ O\Û GR WDÑL VDR NKRÄQJ FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX QDÚR KD\ ÓDÑL O\Û ÓØÖÑF XÝ\ TX\HÂQ EDÛQ IUDQFKLVH VH× uWØÑ QJX\HÆQv FXQJ FDÃS WKHÄP WKRÄQJ WLQ QJX\HÄQ QKDÄQ WKDÃW EDÑL FXÝD FDÛF ÓRÃL WDÛF PXD IUDQFKLVH WUØÖÛF ÓDÄ\ FXÝD PÎQK QJRDÑL WUØÚ WUØÖÚQJ KÖÑS QJX\HÄQ QKDÄQ ÓRÛ FRÛ OÖÑL FKR KRÑ &RÚQ ÓRÃL YÖÛL 9LHÆW 1DP WKHR GØÑ WKDÝR FXÝD 1JKÔ ÓÔQK &KÏQK SKXÝ YH QKØÖÑQJ TX\HÂQ WKØÖQJ PDÑL WKÎ EHÄQ EDÛQ IUDQFKLVH SKDÝL FRÄQJ ERà QKØ×QJ WKRÄQJ WLQ OLHÄQ TXDQ ÓHÃQ WDÃW FDÝ QKØ×QJ ÓRÃL WDÛF PXD IUDQFKLVH ÓD× EÔ KXÝ\ KÖÑS ÓRÂQJ EDÃW N\Ú O\Û GR QDÚR WURQJ QDÌP WDÚL FKÏQK JDÂQ QKDÃW 'R ÓRÛ QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH QHÄQ QJKLHÄQ FØÛX ÓLHÂX WUD WÈ PÈ WUØÖÛF NKL TX\HÃW ÓÔQK PXD QKØÖÑQJ TX\HÂQ FXÝD PRÆW WKØÖQJ KLHÆX QDÚR ÓRÛ 1JRDÚL VRà WKRÄQJ WLQ FXQJ FDÃS EÖÝL FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH FRÛ WKHÇ WLHÃS FDÆQ PRÆW VRà FKXÝ FØÝD KDÚQJ IUDQFKLVH ÓDQJ NLQK GRDQK KD\ ÓD× UÖÚL KHÆ WKRÃQJ IUDQFKLVH GR WKDÃW EDÑL YDÚ WÎP UD QJX\HÄQ QKDÄQ FKÏQK [DÛF ÓHÇ WKDP NKDÝR 7KR¸QJ NH¹ FXÒD FR¹QJ W\ $UWKXU $QGHUVHQ &R 6& QDÁP
 14. „ 7UXQJ EÎQK WUHÄQ WKHà JLÖÛL PRÅL TXRÃF JLD FRÛ NKRDÝQJ GRDQK QJKLHÆS EDÛQ IUDQFKLVH „ FDÛF TXRÃF JLD WUHÄQ WKHà JLÖÛL FRÛ WUHÄQ GRDQK QJKLHÆS EDÛQ IUDQFKLVH „ FDÛF TXRÃF JLD WUHÄQ WKHà JLÖÛL FRÛ GØÖÛL GRDQK QJKLHÆS EDÛQ IUDQFKLVH 1+¸·1* /¶±, 7+(£ 9$º 7+$»&+ 7+¸»& &8½$ 9,(¦& 08$ )5$1&+,6( /ÖÑL WKHà FXÝD YLHÆF PXD IUDQFKLVH z ³DÂX WØ DQ WRDÚQ KÖQ 7KHR FRQ VRà WKRÃQJ NHÄ WDÑL 0\× WKÎ WUXQJ EÎQK FKÈ FRÛ GRDQK QJKLHÆS QKRÝ NLQK GRDQK ÓRÆF ODÆS FRÛ WKHÇ WRÂQ WDÑL VDX QDÌP QDÌP NLQK GRDQK WURQJ NKL FRQ VRà QDÚ\ ÓRÃL YÖÛL FDÛF GRDQK QJKLHÆS PXD IUDQFKLVH ODÚ 1RÛL NKDÛF ÓL [DÛF VXDÃW WKDÚQK FRÄQJ FXÝD FDÛF GRDQK QJKLHÆS PXD IUDQFKLVH FDR KÖQ UDÃW QKLHÂX VR YÖÛL FDÛF GRDQK QJKLHÆS PÖÛL EDËW ÓDÂX WKØÝ QJKLHÆP PRÄ KÎQK NLQK GRDQK ODÂQ ÓDÂX YDÚ QKD×Q KLHÆX WKÎ FKØD DL ELHÃW ÓHÃQ 7KDÆW YDÆ\ WURQJ PRÆW FXRÆF WKØÝ QJKLHÆP YH YÔ FXÝD VDÝQ SKDÇP EÖ ODÑF QJØÖÚL WD EÏ PDÆW ERÝ EÖ ODÑF FRÛ YÔ GÖÝ x UHÝ WLHÂQ YDÚR KXÝ YÖÛL WKØÖQJ KLHÆX QRÇL WLHÃQJ YDÚ EÖ ODÑF FRÛ YÔ QJRQ x ÓDËW WLHÂQ YDÚR KXÝ YÖÛL WKØÖQJ KLHÆX YRÄ GDQK 7DÃW FDÝ ÓØÖÑF \HÄX FDÂX FKÈ UD VDÝQ SKDÇP EÖ ODÑF QDÚR ODÚ QJRQ QKDÃW .HÃW TXDÝ FKR WKDÃ\ ÓD VRà QKØ×QJ QJØÖÚL WKDP JLD FXRÆF WKØÝ QJKLHÆP ÓHÂX FKR UDÊQJ ORDÑL EÖ ODÑF FRÛ YÔ GÖÝ x UHÝ WLHÂQ QKØQJ ÓØÑQJ WURQJ KXÝ FRÛ WKØÖQJ KLHÆX QRÇL WLHÃQJ ODÚ QJRQ KÖQ ³LHÂX QDÚ\ FKØÛQJ PLQK VØÛF PDÑQK FXÝD WKØÖQJ KLHÆX WURQJ TX\HÃW ÓÔQK FXÝD NKDÛFK KDÚQJ KD\ QRÛL FDÛFK NKDÛF NKL PXD IUDQFKLVH FXÝD PRÆW VDÝQ SKDÇP ÓD× FRÛ WKØÖQJ KLHÆX WKÎ NKDÛ DQ WDÄP GR VH× FRÛ QJD\ PRÆW OØÖÑQJ NKDÛFK KDÚQJ WRÃL WKLHÇX WØÚ QJD\ EDQ ÓDÂX 1JRDÚL UD NKL PXD IUDQFKLVH PRÆW WKØÖQJ KLHÆX ÓD× FRÛ WLHÃQJ VH× FRÛ OÖÑL WKHà KÖQ WURQJ FKLHÃQ WKXDÆW YH JLDÛ 1RÛL NKDÛF ÓL NKDÛFK KDÚQJ FRÛ NKX\QK KØÖÛQJ FKDÃS QKDÆQ PXD KDÚQJ YÖÛL JLDÛ FDR KÖQ ÓRÃL YÖÛL PRÆW WKØÖQJ KLHÆX ÓD× FRÛ WLHÃQJ GR ÓRÛ VØÑ FDÛFK ELHÆW YH GRDQK VRà ODÚ PRÆW OÖÑL WKHà OÖÛQ FKR FDÛF FØÝD KDÚQJ PXD IUDQFKLVH 1KØ WUØÖÚQJ KÖÑS PRÆW WLHÆP SKÖÝ WDÑL PLHÂQ 7UXQJ ÓD× ÓDÂX WØ NKDÛ EDÚL EDÝQ ÓHÇ uQKDÛLv UDÃW JLRÃQJ PRÄ KÎQK NLQK GRDQK FXÝD 3KÖÝ WØÚ ORJR ÓHÃQ FDÛF ÓHÃQ FKL WLHÃW NKDÛF WURQJ TXDÛQ 7X\ QKLHÄQ FRÛ OH× GR FKØD FRÛ WKØÖQJ KLHÆX QHÄQ FKXÝ TXDÛQ ÓD× NKRÄQJ ÓXÝ WØÑ WLQ ÓHÇ EDÛQ JLDÛ ÓRÂQJ FKR PRÆW WRÄ SKÖÝ QKØ 3KÖÝ PDÚ FKÈ EDÛQ YÖÛL JLDÛ ÓRÂQJ ³LHÂX QDÚ\ FRÛ QJKÕD ODÚ FKXÝ TXDÛQ SKÖÝ QDÚ\ ÓD× PDÃW ÓL GRDQK VRà VR YÖÛL FDÛF TXDÛQ SKÖÝ FRÛ YRÃQ ÓDÂX WØ WØÖQJ ÓØÖQJ QKØQJ PDQJ WKØÖQJ KLHÆX 3KÖÝ WURQJ NKL SKÏ IUDQFKLVH KDÚQJ WKDÛQJ FXÝD 3KÖÝ FKÈ FRÛ WUHÄQ GRDQK WKX FDÛF WKØÖQJ KLHÆX NKDÛF WKÎ GDR ÓRÆQJ WØÚ WXÚ\ QJDÚQK QJKH NLQK GRDQK NKDÛF QKDX &KØD NHÇ NKL uQKDÛLv PRÄ KÎQK NLQK GRDQK QKØ YDÆ\
 15. QJØÖÚL FKXÝ VH× SKDÝL ÓRÃL PDÍW YÖÛL YLHÆF NKLHÃX NLHÆQ NKRÄQJ WUDÛQK NKRÝL FXÝD FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX 3KÖÝ YDÚ 3KÖÝ ÓD× NKLHÃX QDÑL YDÚ WKDËQJ NLHÆQ 7UØÖÚQJ KÖÑS QHÄX WUHÄQ FKR WKDÃ\ &KÈ QHÄQ [DÄ\ GØÑQJ ULHÄQJ FKR PÎQK PRÆW WKØÖQJ KLHÆX PÖÛL ÓRÆF ODÆS NKL FRÛ WKHÇ WKLHÃW NHà PRÆW PRÄ KÎQK NLQK GRDQK PÖÛL FRÛ VDÛQJ WDÑR YDÚ ÓDÍF WKXÚ ULHÄQJ &RÚQ QHÃX NKRÄQJ WKÎ SKØÖQJ DÛQ PXD IUDQFKLVH YDÅQ DQ WRDÚQ KÖQ YH PDÍW GRDQK WKX WUDÛQK SKLHÂQ WRDÛL GR WKØD NLHÆQ YDÚ ODÑL NKRÄQJ EÔ PDQJ WLHÃQJ ODÚ uKDÚQJ QKDÛLv 7UÍËÏQJ KËÆS WD»S ÈRDÏQ FDÏ SKH¹ 6WDUEXFNV 0RÆW FRÄQJ W\ FXÝD 7UXQJ 4XRÃF ÓD× uQKDÛLv WKØÖQJ KLHÆX YDÚ ORJR FXÝD 6WDUEXFNV WDÆS ÓRDÚQ FDÚ SKHÄ 0\× OÖÛQ QKDÃW WKHà JLÖÛL NKL ÓDÍW WHÄQ FKR FDÛF TXDÛQ FDÚ SKHÄ FXÝD PÎQK ODÚ ;LQJEDNH &KØ× ;LQJEDNH QDÚ\ WURÄQJ FRÛ YHÝ NKDÛF KDÜQ YÖÛL FKØ× 6WDUEXFNV QKØQJ WKHR SKDÛW DÄP WLHÃQJ 7UXQJ 4XRÃF WKÎ UDÃW JLRÃQJ QKDX GDÅQ ÓHÃQ [DÛF VXDÃW JDÄ\ QJRÆ QKDÆQ FKR NKDÛFK KDÚQJ 1JRDÚL UD FKØ× u;LQJv WLHÃQJ 7UXQJ 4XRÃF FRÚQ FRÛ QJKÕD ODÚ uVWDUv 'R ÓRÛ WDÆS ÓRDÚQ FDÚ SKHÄ 6WDUEXFNV ÓD× QRÆS ÓÖQ NLHÆQ FRÄQJ W\ 7UXQJ 4XRÃF QDÚ\ YÖÛL OÏ GR YL SKDÑP EDÝQ TX\HÂQ WKØÖQJ KLHÆX YDÚ ÓD× WKDËQJ NLHÆQ WRÚD DÛQ 7KØÖÑQJ +DÝL SKDÛQ [HÛW ³LHÂX ÓDÛQJ FKXÛ \Û ODÚ PDÍF GXÚ FRÄQJ W\ 7UXQJ 4XRÃF ÓD× ÓDÌQJ N\Û WKØÖQJ KLHÆX u;LQJEDNHv WDÑL 7KØÖÑQJ +DÝL YDÚR QDÌP WUØÖÛF WKÖÚL ÓLHÇP 6WDUEXFNV YDÚR 7UXQJ 4XRÃF QKØQJ YDÅQ WKXD YDÚ EÔ [ØÝ SKDÑW ERÂL WKØÖÚQJ FKR 6WDUEXFNV PRÆW NKRDÝQ WLHÂQ KÖQ 86' z ³ØÖÑF FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX JLXÛS ÓÖ× 1JØÖÚL PXD IUDQFKLVH OXÛF QDÚR FX×QJ QKDÆQ ÓØÖÑF VØÑ JLXÛS ÓÖ× KRÅ WUÖÑ WØÚ SKÏD FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX WUØÖÛF YDÚ VDX NKL FØÝD KDÚQJ QKØÖÑQJ TX\HÂQ NKDL WUØÖQJ ³DÄ\ ODÚ PRÆW OÖÑL WKHà OÖÛQ ÓDÍF ELHÆW ÓRÃL YÖÛL QKØ×QJ QJØÖÚL PÖÛL WØÑ NLQK GRDQK ODÂQ ÓDÂX 7URQJ WKÖÚL JLDQ WUØÖÛF NKDL WUØÖQJ ÓRÃL WDÛF PXD IUDQFKLVH WKØÖÚQJ ÓØÖÑF KRÅ WUÖÑ YH ÓDÚR WDÑR WKLHÃW NHà FKRÑQ ÓÔD ÓLHÇP FØÝD KDÚQJ QJXRÂQ KDÚQJ WLHÃS WKÔ TXDÝQJ FDÛRg 6DX NKDL WUØÖQJ KRÑ WLHÃS WXÑF ÓØÖÑF KRÅ WUÖÑ QKLHÂX PDÍW WURQJ ÓRÛ QRÇL EDÆW QKDÃW ODÚ NKDÄX WLHÃS WKÔ TXDÝQJ FDÛR YDÚ WDÛL ÓDÚR WDÑR z &KL SKÏ TXDÝQJ FDÛR WKDÃS KÖQ &DÛF FØÝD KDÚQJ ULHÄQJ OHÝ WURQJ KHÆ WKRÃQJ IUDQFKLVH NKRÄQJ SKDÝL WRÃQ QKLHÂX FKL SKÏ TXDÝQJ FDÛR FKR WKØÖQJ KLHÆX QKØ ÓRÃL YÖÛL WUØÖÚQJ KÖÑS ÓØÛQJ UD NLQK GRDQK ÓRÆF ODÆS 1RÛL NKDÛF ÓL FKL SKÏ TXDÝQJ FDÛR FKXQJ WKØÖÚQJ ÓØÖÑF FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX YDÚ WDÃW FDÝ FDÛF FØÝD KDÚQJ WURQJ KHÆ WKRÃQJ IUDQFKLVH FXÚQJ QKDX FKLD VHÝ QHÄQ FRÛ WKHÇ TXDÝQJ FDÛR ÓØÖÑF QKLHÂX PDÚ FKL SKÏ FKLD UD FKR WØÚQJ FØÝD KDÚQJ ODÑL ÏW KÖQ 1JRDÚL UD GR JRÆS FKXQJ ODÑL YÖÛL VRà OØÖÑQJ
 16. OÖÛQ FKL SKÏ TXDÝQJ FDÛR WKØÖÚQJ ÓØÖÑF uGLVFRXQWv 7ØÖQJ WØÑ ÓRÃL YÖÛL FDÛF QJXRÂQ FXQJ FDÃS KDÚQJ NKDÛF z 7ØÑ ODÚP FKXÝ ODÃ\ PÎQK 7X\ SKDÝL WXDÄQ WKHR QKLHÂX TXL ÓÔQK KØÖÛQJ GDÅQ FKXQJ FXÝD KHÆ WKRÃQJ IUDQFKLVH [DÄ\ GØÑQJ EÖÝL FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX QKØQJ QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH YDÅQ FRÛ WKHÇ WØÑ TX\HÃW ÓÔQK UDÃW QKLHÂX WURQJ FRÄQJ YLHÆF KDÚQJ QJDÚ\ FX×QJ JLRÃQJ QKØ PRÆW QJØÖÚL FKXÝ GRDQK QJKLHÆS WKDÆW VØÑ z 'HÅ YD\ WLHÂQ QJDÄQ KDÚQJ KÖQ 'R [DÛF VXDÃW WKDÚQK FRÄQJ FDR KÖQ QHÄQ FDÛF QJDÄQ KDÚQJ WKØÖÚQJ WLQ WØÖÝQJ KÖQ WURQJ YLHÆF [HÛW GX\HÆW FKR FDÛF GRDQK QJKLHÆS PXD IUDQFKLVH YD\ WLHÂQ 1RÛL ÓXÛQJ UD KDÂX QKØ WDÃW FDÝ FDÛF GRDQK QJKLHÆS NLQK GRDQK QKØÖÑQJ TX\HÂQ OÖÛQ WUHÄQ WKHà JLÖÛL ÓHÂX FKXÝ ÓRÆQJ ÓDÚP SKDÛQ WKX\HÃW SKXÑF QJDÄQ KDÚQJ XÝQJ KRÆ FDÛF ÓRÃL WDÛF PXD IUDQFKLVH WLHÂP QDÌQJ FXÝD PÎQK EDÊQJ FDÛFK FKR YD\ YÖÛL OD×L VXDÃW WKDÃS 1RÛL NKDÛF ÓL FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX WKØÖÚQJ ÓRÛQJ YDL WURÚ FDÂX QRÃL JLXÛS QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH PØÖÑQ WLHÂQ QJDÄQ KDÚQJ KRDÍF FKÏQK PÎQK ÓØÛQJ UD FKR YD\ QKDÊP SKDÛW WULHÇQ YDÚ QKDÄQ URÆQJ PRÄ KÎQK NLQK GRDQK QKDQK KÖQ 1JØÖÚL PXD IUDQFKLVH WURQJ WUØÖÚQJ KÖÑS QDÚ\ WKØÖÚQJ SKDÝL ERÝ UD ÏW QKDÃW WLHÂQ YRÃQ ÓDÂX WØ z 1KD×Q KLHÆX ÓD× ÓØÖÑF EDÝR KRÆ VDÞQ ³D VRà FDÛF WKØÖQJ KLHÆX QKD×Q KLHÆX NKL EDÛQ IUDQKFKLVH ÓD× ÓØÖÑF ÓDÌQJ N\Û EDÝR KRÆ QKD×Q KLHÆX WDÑL QKLHÂX QØÖÛF 7X\ QKLHÄQ ÓLHÂX QDÚ\ FKØD FKDËF ÓXÛQJ ÓRÃL YÖÛL FDÛF WKØÖQJ KLHÆX QKRÝ YÎ ÓDÄ\ ODÚ PRÆW ÓDÂX WØ NKRÄQJ QKRÝ YH PDÍW WDÚL FKÏQK 'R ÓRÛ QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH SKDÝL NLHÇP WUD WUØÖÛF NKL TX\HÃW ÓÔQK PXD IUDQFKLVH 0RÆW NKL FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX ÓD× ÓDÌQJ N\Û EDÝR KRÆ URÂL WKÎ QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH NKRÄQJ SKDÝL WRÃQ FKL SKÏ QDÚ\ YDÚ NKL FRÛ DL ÓRÛ YL SKDÑP EDÝQ TX\HÂQ WKÎ VH× ÓØÖÑF FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX KRÅ WUÖÑ WURQJ YLHÆF NKLHÃX NLHÆQ ³DÄ\ FX×QJ ODÚ PRÆW OÖÑL WKHà NKRÄQJ QKRÝ FKR QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH 7UÍËÏQJ KËÆS FR¹QJ W\ 9LQD*DPH WDÆL 9LH»W 1DP ³DÂX QDÌP &RÄQJ W\ 9LQD*DPH VÖÝ KØ×X WURÚ FKÖL WUØÑF WX\HÃQ u9R× /DÄP 7UX\HÂQ .\Úv SKDÛW KLHÆQ PRÆW FRÄQJ W\ NKDÛF ÓD× VØÝ GXÑQJ FDÛF KÎQK DÝQK DÄP WKDQK WURQJ WURÚ FKÖL FXÝD u9R× /DÄP 7UX\HÂQ .\Úv ÓHÇ SKXÑF YXÑ PXÑF ÓÏFK TXDÝQJ FDÛR FKR FRÄQJ W\ FXÝD PÎQK 7X\ 9LQD*DPH NKRÄQJ ÓDÌQJ N\Û EDÝR KRÆ WURÚ FKÖL WUØÑF WX\HÃQ QDÚ\ WDÑL 9LHÆW 1DP QKØQJ FRÄQJ W\ .LQJ6RIW FXÝD 7UXQJ 4XRÃF FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX EDÛQ IUDQFKLVH FKR 9LQD*DPH WKÎ ÓD× FRÛ ÓDÌQJ N\Û TXRÃF WHà &RÄQJ W\ 9LQD*DPH GØÑ ÓÔQK NKLHÃX NLHÆQ GØÑD WUHÄQ QJX\HÄQ WDËF FXÝD FRÄQJ ØÖÛF %HUQ PDÚ WKHR ÓRÛ QHÃX 9LQD*DPH ÓD× PXD EDÝQ TX\HÂQ ÓRÆF TX\HÂQ SKDÛW KDÚQK u9R× /DÄP 7UX\HÂQ .\Úv WDÑL 9LHÆW 1DP WKÎ 9LQD*DPH FX×QJ ODÚ ÓÖQ YÔ ÓDÑL GLHÆQ KÖÑS SKDÛS FXÝD .LQJ6RIW EDÝR YHÆ TX\HÂQ VÖÝ KØ×X WUÏ WXHÆ FKR u9R× /DÄP 7UX\HÂQ .\Úv 7URQJ WUØÖÚQJ KÖÑS QDÚ\ WRDÚQ ERÆ WKXÝ WXÑF NKLHÃX NLHÆQ QHÃX FRÛ FRÛ YHÝ QKØ VH× GR 9LQD*DPH WKØÑF KLHÆQ FKØÛ NKRÄQJ SKDÝL GR .LQJ6RIW
 17. YDÚ FKL SKÏ SKDÛW VLQK FX×QJ NKRÄQJ ELHÃW ÓØÖÑF VDËS [HÃS QKØ WKHà QDÚR YÎ VH× WXÚ\ YDÚR KÖÑS ÓRÂQJ FXÑ WKHÇ JLØ×D 9LQD*DPH YDÚ .LQJ6RIW 7KHR GØÑ ÓRDÛQ FKXÝ TXDQ FXÝD WDÛF JLDÝ WKÎ WURQJ WKÖÚL JLDQ NKRÄQJ [D FDÛF QJDÄQ KDÚQJ WDÑL 9LHÆW 1DP VH× FRÛ QKØ×QJ FKXÝ WUØÖQJ FKR YD\ ÓDÍF ELHÆW ÓRÃL YÖÛL PRÄ KÎQK QKØÖÑQJ TX\HÂQ WKØÖQJ PDÑL &DÛF TX\× ÓDÂX WØ UXÝL UR KD\ NLQK GRDQK WDÚL FKÏQK VÖÛP PXRÆQ JÎ FX×QJ VH× TXDQ WDÄP ÓHÃQ YLHÆF ÓDÂX WØ YDÚR FDÛF KHÆ WKRÃQJ IUDQFKLVH PDQJ WKØÖQJ KLHÆX uPDGH LQ 9LHWQDPv YDÚ VH× WDÑR VØÛF ÓDÇ\ FKR YLHÆF KÎQK WKDÚQK PRÆW QHÂQ FRÄQJ QJKHÆ IUDQFKLVH WDÑL 9LHÆW 1DP 7KRÄQJ TXD KÎQK WKØÛF PXD IUDQFKLVH FDÛF GRDQK QJKLHÆS 9LHÆW 1DP FX×QJ FRÛ WKHÇ PÖÝ QKØ×QJ FØÝD KDÚQJ YÖÛL WKØÖQJ KLHÆX TXRÃF WHà ³DÄ\ ODÚ PRÆW FÖ KRÆL UDÃW WRÃW FKR GRDQK QJKLHÆS 9LHÆW 1DP FXÚQJ WKDP JLD YÖÛL FDÛF GRDQK QKDÄQ NKDÛF WUHÄQ NKDËS WKHà JLÖÛL ÓHÇ FKLD VHÝ QKØ×QJ OÖÑL QKXDÆQ PDQJ ODÑL WØÚ FDÛF WKØÖQJ KLHÆX OÖÛQ ÓD× ÓØÖÑF FKØÛQJ PLQK WKDÚQK FRÄQJ 1JRDÚL UD ÓDÄ\ FX×QJ ODÚ PRÆW FÖ KRÆL FKR GRDQK QKDÄQ 9LHÆW 1DP ÓØÖÑF WLHÃS FDÆQ ODÚP TXHQ KRÑF KRÝL QKØ×QJ PRÄ KÎQK NLQK GRDQK YDÚ SKØÖQJ SKDÛS TXDÝQ O\Û WLHÄQ WLHÃQ FXÝD WKHà JLÖÛL 'RDQK QKDÄQ 'DYH 7KRPDV x QJØÖÚL VDÛQJ ODÆS UD WDÆS ÓRDÚQ WKØÛF DÌQ QKDQK QRÇL WLHÃQJ WKHà JLÖÛL KLHÆX :HQG\ x WØÚQJ ODÚ QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH FXÝD FKXRÅL QKDÚ KDÚQJ .)& YDÚ VDX ÓRÛ KRÑF KRÝL NLQK QJKLHÆP WØÑ ÓØÛQJ UD [DÄ\ GØÑQJ PRÆW PRÄ KÎQK QKDÚ KDÚQJ PÖÛL FKR ULHÄQJ PÎQK 0RÄ KÎQK FØÝD KDÚQJ :HQG\ FXÝD 'DYH 7KRPDV GÕ QKLHÄQ FKÈ JLRÃQJ .)& ÖÝ QKØ×QJ NKDÛL QLHÆP FÖ EDÝQ YH FDÛFK WKØÛF WRÇ FKØÛF NLQK GRDQK FKØÛ NKRÄQJ SKDÝL ODÚ PRÆW EDÝQ VDR JLRÃQJ QKØ ÓXÛF &KXRÅL FØÝD KDÚQJ :HQG\ FRÛ QKØ×QJ FDÛ WÏQK YDÚ VDÝQ SKDÇP UDÃW ÓDÍF WKXÚ VR YÖÛL .)& GR ÓRÛ PÖÛL WKDÚQK FRÄQJ QKØ QJDÚ\ KRÄP QD\ 7KDÛFK WKØÛF FXÝD YLHÆF PXD IUDQFKLVH z &KL SKÏ WKDÚQK ODÆS PRÆW FØÝD KDÚQJ IUDQFKLVH FDR KÖQ ODÚ PRÆW FØÝD KDÚQJ ÓRÆF ODÆS GR FRÛ QKLHÂX FKL SKÏ SKDÛW VLQK NKL PXD IUDQFKLVH 9Ï GXÑ QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH SKDÝL WUDÝ FKR FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX KD\ QJØÖÚL EDÛQ IUDQFKLVH PRÆW NKRDÝQ SKÏ IUDQFKLVH WØÚ YDÚL WUDÌP ÓHÃQ YDÚL QJDÚQ ÓRÄ OD 0\× 1JRDÚL SKÏ IUDQFKLVH WUDÝ PRÆW ODÂQ UD LQLWLDO IHH QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH FRÚQ FRÛ WKHÇ SKDÝL WUDÝ WKHÄP PRÆW YDÚL NKRDÝQ SKÏ NKDÛF QKØ SKÏ KDÚQJ WKDÛQJ UR\DOW\ IHH SKÏ WLHÃS WKÔ PDUNHWLQJ IHH z 'R VØÑ UDÚQJ EXRÆF FXÝD KÖÑS ÓRÂQJ IUDQFKLVH KD\ PRÄ KÎQK IUDQFKLVH QRÛL FKXQJ QJØÖÚL FKXÝ FØÝD KDÚQJ IUDQFKLVH WX\ ERÝ YRÃQ ÓDÂX WØ QKØQJ NKRÄQJ KRDÚQ WRDÚQ ÓØÖÑF WØÑ GR TX\HÃW ÓÔQK KD\ WKD\ ÓRÇL WDÃW FDÝ QKØ×QJ JÎ QDÊP WURQJ FØÝD KDÚQJ FXÝD PÎQK 9Ï GXÑ QKØ SKDÂQ WUDQJ WUÏ QRÆL WKDÃW WKØÑF ÓÖQ ÓRÂQJ SKXÑF JLÖÚ KRDÑW ÓRÆQJ FXÝD FØÝD KDÚQJ SKDÝL ÓRÂQJ ERÆ YÖÛL FDÛF FØÝD KDÚQJ NKDÛF WURQJ FXÚQJ KHÆ WKRÃQJ IUDQFKLVH 7X\ QKLHÄQ QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH WURQJ PRÆW VRà WUØÖÚQJ KÖÑS FX×QJ FRÛ WKHÇ ÓDÚP SKDÛQ YÖÛL FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX ÓHÇ WKD\ ÓRÇL FDÛF FKL WLHÃW QHÄX WUHÄQ FKR SKXÚ KÖÑS YÖÛL WÎQK KÎQK WKØÑF WHà FXÝD FØÝD KDÚQJ PÎQK
 18. z 7DÃW FDÝ QKØ×QJ FRÄQJ VØÛF YDÚ WLHÂQ FXÝD PDÚ FKXÝ FØÝD KDÚQJ IUDQFKLVH ÓD× ERÝ UD ÓHÇ TXDÝQJ FDÛR FXÝQJ FRà WKHÄP FKR WKØÖQJ KLHÆX WDÚL VDÝQ TXÏ JLDÛ QKDÃW FXÝD PRÆW GRDQK QJKLHÆS ÓHÂX VH× WKXRÆF YH QJØÖÚL FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX ³LHÂX QDÚ\ ODÚP FKR PRÆW VRà FKXÝ FØÝD KDÚQJ PXD IUDQFKLVH OØÖ×QJ OØÑ NKRÄQJ QKLHÆW WÎQK ÓRÛQJ SKÏ PDUNHWLQJ KD\ TXDÝQJ FDÛR FKR KHÆ WKRÃQJ IUDQFKLVH .KRÄQJ FRÛ PRÆW TXRÃF JLD QDÚR FRÛ QHÂQ NLQK WHà SKDÛW WULHÇQ WUHÄQ WKHà JLÖÛL PDÚ NKRÄQJ FRÛ FRÄQJ QJKLHÆS IUDQFKLVH SKDÛW WULHÇQ /ÖÑL ÏFK FXÝD PRÄ KÎQK NLQK GRDQK IUDQFKLVH ÓHP ODÑL FKR FDÛF GRDQK QJKLHÆS YDÚ FDÝ PRÆW QHÂQ NLQK WHà QRÛL FKXQJ ÓD× ÓØÖÑF FKØÛQJ PLQK WDÑL WDÃW FDÝ FDÛF TXRÃF JLD ÓD× YDÚ ÓDQJ DÛS GXÑQJ URÆQJ UD×L PRÄ KÎQK QDÚ\ 1JD\ FDÝ 7UXQJ 4XRÃF YDÚ $£Q ³RÆ ODÚ KDL TXRÃF JLD PDÚ WUØÖÛF ÓDÄ\ FRÚQ OØÖ×QJ OØÑ YÖÛL PRÄ KÎQK QDÚ\ WKÎ QKØ×QJ QDÌP JDÂQ ÓDÄ\ &KÏQK SKXÝ ÓD× FKXÝ ÓRÆQJ KRÅ WUÖÑ YDÚ ÓDÇ\ PDÑQK WRÃF ÓRÆ SKDÛW WULHÇQ FXÝD OD×QK YØÑF QDÚ\ )UDQFKLVH ODÚ PRÆW FØÝD QJR× UDÃW WKXDÆQ WLHÆQ YDÚ WKÏFK KÖÑS ÓHÇ FDÛF WKØÖQJ KLHÆX FRÛ WLHÃQJ WUHÄQ WKHà JLÖÛL ÓL YDÚR 9LHÆW 1DP ³LHÂX QDÚ\ VH× ÓHP ODÑL QKLHÂX OÖÑL ÏFK FKR QHÂQ NLQK WHà 0RÆW YÏ GXÑ QKRÝ YH PDÍW WDÄP O\Û GX NKDÛFK YDÚ FDÛF QKDÚ ÓDÂX WØ TXRÃF WHà VH× FDÝP WKDÃ\ JDÂQ JX×L DQ WDÄP KÖQ NKL QKÎQ WKDÃ\ FDÛF WKØÖQJ KLHÆX TXHQ WKXRÆF FXÝD WKHà JLÖÛL FX×QJ FRÛ PDÍW WDÑL 9LHÆW 1DP QKØ FDÛF FKXRÅL QKDÚ KDÚQJ NKDÛFK VDÑQ YDÚ QKLHÂX GÔFK YXÑ SKRÇ ELHÃQ NKDÛF 1RÛL NKDÛF ÓL VØÑ JRÛS PDÍW FXÝD FDÛF WKØÖQJ KLHÆX QRÇL WLHÃQJ WKHà JLÖÛL VH× JLXÛS NLQK WHà 9LHÆW 1DP TXDÝQJ EDÛ KÎQK DÝQK KRÆL QKDÆS TXRÃF WHà FXÝD PÎQK 9DÚ ÓRÃL YÖÛL FDÛF GÔFK YXÑ PDÚ 9LHÆW 1DP FRÚQ UDÃW \HÃX KD\ FKØD FRÛ WKÎ IUDQFKLVH VH× ODÚ PRÆW JLDÝL SKDÛS KØ×X KLHÆX &DÛF GRDQK QJKLHÆS 9LHÆW 1DP WKÎ FRÛ FÖ KRÆL KÖÑS WDÛF KRÑF KRÝL YDÚ QKDÄQ URÆQJ PRÄ KÎQK NLQK GRDQK ÓD× FKØÛQJ PLQK WKDÚQK FRÄQJ WUHÄQ WKØÖQJ WUØÖÚQJ TXRÃF WHà %ØÖÛF NHà WLHÃS FXÝD GRDQK QJKLHÆS 9LHÆW 1DP ODÚ EDËW ÓDÂX DÛS GXÑQJ PRÄ KÎQK IUDQFKLVH YDÚR FKÏQK GRDQK QJKLHÆS FXÝD PÎQK ÓHÇ QKDÄQ URÆQJ WKØÖQJ KLHÆX FDÝ WURQJ YDÚ QJRDÚL QØÖÛF 0DÇX TXDÝQJ FDÛR KRÆL QJKÔ YDÚ WULHÇQ OD×P YH IUDQFKLVH WDÑL %DËF .LQK 4XDÝQJ &KDÄX YDÚ 7KØÖÑQJ +DÝL 7UXQJ 4XRÃF YDÚR WKDÛQJ 7URQJ GDQK VDÛFK FDÛF KHÆ WKRÃQJ IUDQFKLVH WKDP JLD WULHÇQ OD×P FRÛ UDÃW QKLHÂX FDÛF WKØÖQJ KLHÆX u0DGH LQ &KLQDv
 19. CH NG 2: 7®0 +,(§8 9(¢ 0$¥8 1*¸¶º, 08$ )5$1&+,6(
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2