intTypePromotion=1

Mua Franchise - cơ hội mới cho các doanh nghiệp Việt Nam - Phần 3

Chia sẻ: Angle Angel | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:54

1
179
lượt xem
89
download

Mua Franchise - cơ hội mới cho các doanh nghiệp Việt Nam - Phần 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cũng như đối với chủ thương hiệu muốn bán franchise, người mua franchise cũng phải được trang bị đầy đủ kiến thức về lãnh vực kinh doanh mới mẻ này, nhất là đối với quyết định cơ bản nhất, đó là có nên mua franchise hay không. Và nếu muốn mua franchise thì nên chọn thương hiệu nào để mua và mua như thế nào cho có lợi nhất. Ngoài ra, việc xây dựng và điều hành cửa hàng sau khi mua franchise cũng quan trọng không kém và nó có những đặc thù riêng mà các mô hình hợp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mua Franchise - cơ hội mới cho các doanh nghiệp Việt Nam - Phần 3

 1. ÓHÇ ÓRÃL FKLHÃX YDÚ JØÝL WKØ FDÝP ÖQ FKR QKØ×QJ QJØÖÚL ÓD× WKØÑF VØÑ FRÛ PDÍW WURQJ QJDÚ\ NKDL WUØÖQJ +Rº WUËÆ FXÒD 6PRRWKLH .LQJ &KXÝ KHÆ WKRÃQJ IUDQFKLVH 6PRRWKLH .LQJ FXÝD 0\× FXQJ FDÃS FKR WDÃW FDÝ FDÛF ÓRÃL WDÛF PXD IUDQFKLVH PRÆW WDÆS FDÇP QDQJ RSHUDWLRQV PDQXDO YH PDUNHWLQJ WURQJ ÓRÛ FRÛ SKDÂQ KØÖÛQJ GDÅQ TXDÝQJ FDÛR TXDÝQJ EDÛ WUØÖÛF QJDÚ\ NKDL WUØÖQJ PRÆW WKDÛQJ YDÚ VDX QJDÚ\ NKDL WUØÖQJ ED WKDÛQJ z 7KRÄQJ WLQ FKR FRÆQJ ÓRÂQJ *ØÝL WKRÄQJ FDÛR EDÛR FKÏ FKR WDÃW FDÝ FDÛF EDÛR ÓDÚL ÓÔD SKØÖQJ ÓHÇ WKRÄQJ WLQ YH QJDÚ\ NKDL WUØÖQJ ³RÃL YÖÛL FDÛF WÖÚ EDÛR OÖÛQ WKÎ NKRÄQJ GHÅ JÎ VØÑ NLHÆQ QJDÚ\ NKDL WUØÖQJ FXÝD PRÆW FØÝD KDÚQJ ÓØÖÑF ÓDÌQJ WDÝL WUØÚ NKL FRÛ ÓLHÇP JÎ ÓRÛ NKDÛ ÓDÍF ELHÆW YÏ GXÑ FØÝD KDÚQJ IUDQFKLVH WKØÛ FØÝD KDÚQJ IUDQFKLVH ÓDÂX WLHÄQ WDÑL 73 ;
 2. WKHà [HP QKØ PDÇX TXDÝQJ FDÛR QDÚ\ FKDÜQJ QKØ×QJ YRÄ GXÑQJ PDÚ FRÚQ FRÛ KDÑL FKR GRDQK QJKLHÆS EÍËÐF ÈH¼ WUËÒ WKDÏQK QJÍËÏL FKXÒ FÍÒD KDÏQJ IUDQFKLVH 6PRRWKLH .LQJ ³HÇ KØÖÛQJ GDÅQ WRÛP WDËW QKØ×QJ JÎ PRÆW GRDQK QKDÄQ FDÂQ ODÚP ÓHÇ FRÛ WKHÇ WUÖÝ WKDÚQK FKXÝ PRÆW FØÝD KDÚQJ 6PRRWKLH .LQJ QKØ×QJ QJØÖÚL FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX QDÚ\ ÓD× OLHÆW NHÄ UD EØÖÛF FXÑ WKHÇ QKØ VDX %ØÖÛF ³LHÂX WUD WÎP KLHÇX WKRÄQJ WLQ YH FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX YDÚ KHÆ WKRÃQJ IUDQFKLVH /DÃ\ KR VÖ ÓDÌQJ N\Û PXD IUDQFKLVH %ØÖÛF ³LHÂQ YDÚ QRÆS KR VÖ ÓDÌQJ N\Û PXD IUDQFKLVH +R VÖ QDÚ\ VH× ÓØÖÑF SKRÚQJ NLQK GRDQK FKX\HÄQ WUDÛFK FXÝD 6PRRWKLH .LQJ [HP [HÛW YDÚ JLØ× EÏ PDÆW %ØÖÛF ³ØÖÑF PÖÚL SKRÝQJ YDÃQ WDÑL YDÌQ SKRÚQJ WUXQJ WDÄP FXÝD 6PRRWKLH .LQJ 7URQJ ODÂQ JDÍS JÖ× FKÏQK WKØÛF QDÚ\ QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH VH× ÓØÖÑF JLÖÛL WKLHÆX VDÄX KÖQ YH FRÄQJ W\ ÓØÖÑF WKDP TXDQ FRÄQJ W\ YDÚ PRÆW VRà FØÝD KDÚQJ YDÚ ODÚP TXHQ YÖÛL PRÆW VRà FDÛQ ERÆ FKXÝ FKRÃW OLHÄQ TXDQ ÓHÃQ IUDQFKLVH 7DÚL OLHÆX FRÄQJ ERà 8)2& VH× ÓØÖÑF 6PRRWKLH .LQJ FXQJ FDÃS QJD\ WURQJ EXRÇL JDÍS PDÍW QDÚ\ %ØÖÛF ³RÑF YDÚ [HP [HÛW FDÇQ WKDÆQ WØÚQJ FKL WLHÃW WURQJ WDÚL OLHÆX FRÄQJ ERà 8)2& %ØÖÛF 7KDP TXDQ YDÚ ODÚP TXHQ YÖÛL FKXÝ FXÝD PRÆW YDÚL FØÝD KDÚQJ IUDQFKLVH ÓDQJ NLQK GRDQK ÓHÇ WÎP KLHÇX WKØÑF WHà %ØÖÛF 6PRRWKLH .LQJ [HP [HÛW ODÑL KR VÖ ÓDÌQJ N\Û YDÚ QKØ×QJ WKRÄQJ WLQ FXQJ FDÃS EÖÝL ÓRÃL WDÛF PXD IUDQFKLVH YDÚ QHÃX ÓDÑW \HÄX FDÂX VH× KHÑQ JDÍS PDÍW PRÆW ODÂQ QØ×D %ØÖÛF 6PRRWKLH .LQJ SKRÝQJ YDÃQ ODÂQ KDL YDÚ VH× PÖÚL ÓRÃL WDÛF ÓL WKDP TXDQ WUXQJ WDÄP KXDÃQ OX\HÆQ WDÑL 0HWDLULH /RXLVLDQD %ØÖÛF .\Û KÖÑS ÓRÂQJ IUDQFKLVH VDX NKL ÓD× QJKLHÄQ FØÛX YDÚ ÓDÍW QKLHÂX FDÄX KRÝL OLHÄQ TXDQ ÓHÃQ FDÛF KDÑQJ PXÑF WURQJ KÖÑS ÓRÂQJ %ØÖÛF ³ØÖÑF PÖÚL GØÑ EXRÇL KØÖÛQJ GDÅQ ODÚP TXHQ WRÇQJ TXDÛW YÖÛL FDÛF FRÄQJ YLHÆF OLHÄQ TXDQ ÓHÃQ [DÄ\ GØÑQJ YDÚ ÓLHÂX KDÚQK PRÆW FØÝD KDÚQJ 6PRRWKLH .LQJ NHà KRDÑFK WDÚL FKÏQK FKRÑQ WKXHÄ PDÍW EDÊQJ ÓDÍW KDÚQJ [DÄ\ GØÑQJ FDÝL WDÑR PDÍW EDÊQJg 6DX EXRÇL KØÖÛQJ GDÅQ WRÇQJ TXDÛW QDÚ\ ÓRÃL WDÛF PXD IUDQFKLVH VH× ÓØÖÑF SKRÚQJ NLQK GRDQK JLXÛS ÓÖ× [XÛF WLHÃQ WÎP WKXHÄ PDÍW EDÊQJ WKÏFK KÖÑS %ØÖÛF 1JØÖÚL FKXÝ YDÚ QKDÄQ YLHÄQ TXDÝQ O\Û FØÝD KDÚQJ IUDQFKLVH WKDP JLD FKØÖQJ WUÎQK KXDÃQ OX\HÆQ WDÑL WUXQJ WDÄP KXDÃQ OX\HÆQ FXÝD 6PRRWKLH .LQJ
 3. %ØÖÛF +RDÚQ WKDÚQK [DÄ\ GØÑQJ FDÝL WDÑR PDÍW EDÊQJ YDÚ WUDQJ WUÏ QRÆL WKDÃW &KXDÇQ EÔ VDÞQ VDÚQJ WDÃW FDÝ FDÛF WUDQJ WKLHÃW EÔ GXÑQJ FXÑ SKXÑF YXÑ %DËW ÓDÂX WKØÑF WDÆS WDÑL FØÝD KDÚQJ PÖÛL %ØÖÛF .KDL WUØÖQJ
 4. CH NG 7: 1+¸·1* .
 5. ³ HÇ ÓLHÂX KDÚQK KLHÆX TXDÝ PRÆW GRDQK QJKLHÆS GÔFK YXÑ QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH FDÂQ SKDÝL FKXDÇQ EÔ FKR PÎQK QKØ×QJ N\× QDÌQJ NLHÃQ WKØÛF EDÚL EDÝQ YH TXDÝQ WUÔ NLQK GRDQK 6DX ÓDÄ\ ODÚ PRÆW VRà N\× QDÌQJ WRÃL WKLHÇX .\× QDÌQJ NLQK GRDQK /DÚ NKDÝ QDÌQJ ØÛQJ GXÑQJ QKØ×QJ NLHÃQ WKØÛF WRÇQJ TXDÛW YH WKÔ WUØÖÚQJ TXDÝQJ EDÛ TXDÝQJ FDÛR TXDÝQ WUÔ SKDÛS O\Û NHÃW WRDÛQ WDÚL FKÏQKg 1JØÖÚL PXD IUDQFKLVH QHÄQ ÓDÂX WØ WKÖÚL JLDQ FKR YLHÆF WKX WKDÆS QKØ×QJ NLHÃQ WKØÛF QHÄX WUHÄQ FDÚQJ VÖÛP FDÚQJ WRÃW ÓHÇ FRÛ WKHÇ WKDÃX KLHÇX ÓØÖÑF PRÄ KÎQK NLQK GRDQK IUDQFKLVH PÖÝ PRÆW FØÝD KDÚQJ PÖÛL YDÚ ÓLHÂX KDÚQK TXDÝQ O\Û QRÛ QKØ WKHà QDÚR .\× QDÌQJ ÓLHÂX KDÚQK /DÚ NKDÝ QDÌQJ ÓLHÂX KDÚQK FDÛF KRDÑW ÓRÆQJ KDÚQJ QJDÚ\ FXÝD FØÝD KDÚQJ 0RÆW N\× VØ YH FRÄQJ WUÎQK GDÄQ GXÑQJ FDÂQ ELHÃW FDÛFK ODÚP ÓØÖÚQJ [DÄ\ QKDÚ [DÄ\ FDÂX WURQJ NKL PRÆW NHà WRDÛQ WKXHà SKDÝL KLHÇX UR× FDÛFK WÏQK WKXHà KD\ NKDL WKXHà 1JØÖÚL PXD IUDQFKLVH FKDËF FKDËQ VH× FDÂQ ELHÃW FDÛFK ÓLHÂX KDÚQK FXÚQJ OXÛF QKLHÂX FRÄQJ YLHÆF [DÝ\ UD WURQJ FØÝD KDÚQJ FXÝD PÎQK 9DÚ N\× QDÌQJ QDÚ\ SKDÝL ÓØÖÑF KXDÃQ OX\HÆQ ÓDÚR WDÑR PÖÛL FRÛ ÓØÖÑF .\× QDÌQJ YH FRQ QJØÖÚL /DÚ NKDÝ QDÌQJ FRÛ WKHÇ ODÚP YLHÆF YÖÛL QKDÄQ YLHÄQ FRÛ WKHÇ WKDÃX KLHÇX ÓRÆQJ YLHÄQ YDÚ FKÈ ÓDÑR QKDÄQ YLHÄQ 0RÑL KRDÑW ÓRÆQJ FXÝD FØÝD KDÚQJ VH× ÓØÖÑF WKØÑF KLHÆQ WKRÄQJ TXD ÓRÆL QJX× QKDÄQ YLHÄQ QHÄQ QJØÖÚL FKXÝ FØÝD KDÚQJ IUDQFKLVH SKDÝL ELHÃW FDÛFK SKDÄQ FRÄQJ YDÚ KX\ ÓRÆQJ VDR FKR QKDÄQ YLHÄQ FRÃQJ KLHÃQ YDÚ ODÚP YLHÆF YÖÛL WLQK WKDÂQ YDÚ QDÌQJ VXDÃW ODR ÓRÆQJ WRÃW QKDÃW 0RÆW WURQJ QKØ×QJ ÓRÆQJ WDÛF WØÖÝQJ QKØ UDÃW QKRÝ QKØQJ NKDÛ TXDQ WURÑQJ WURQJ \HÃX WRà WDÄP O\Û WKX SKXÑF WÎQK FDÝP YDÚ VØÑ XÝQJ KRÆ FXÝD QKDÄQ YLHÄQ ODÚ QXÑ FØÖÚL WUHÄQ JØÖQJ PDÍW QJØÖÚL FKXÝ 1XÑ FØÖÚL ÓHP ODÑL VØÑ WKDÄQ WKLHÆQ JLXÛS FRQ QJØÖÚL JDÂQ ODÑL YÖÛL QKDX 'R WDÂP TXDQ WURÑQJ FXÝD QRÛ QJØÖÚL FKXÝ FX×QJ FDÂQ OØX \Û YDÚ WDÆS WKRÛL TXHQ FØÖÚL YÖÛL QKDÄQ YLHÄQ QHÃX PÎQK FKØD FRÛ WKRÛL TXHQ UDÃW sFRQ QJØÖÚLt QDÚ\ 0RÄL WUØÖÚQJ ODÚP YLHÆF ÓRÛQJ PRÆW YDL WURÚ UDÃW TXDQ WURÑQJ ÓRÃL YÖÛL QKDÄQ YLHÄQ 0RÆW PRÄL WUØÖÚQJ ODÚP YLHÆF VDÑFK VH× YXL WØÖL YDÚ WKDÄQ WKLHÆQ VH× WKX KXÛW YDÚ WDÑR FKR QKDÄQ YLHÄQ FDÝP JLDÛF sPXRÃQ ÓL ODÚPt YDÚ WUXQJ WKDÚQK KÖQ YÖÛL FRÄQJ W\ 0DÍF GXÚ WDÃW FDÝ QKDÄQ YLHÄQ ÓHÂX \Û WKØÛF UR× QJØÖÚL FKXÝ FØÝD KDÚQJ ODÚ sVHÃSt QKØQJ QHÃX VHÃS FØ [ØÝ TXDÛ ÓRÆF ÓRDÛQ YDÚ NKRÄQJ WRÄQ WURÑQJ QKDÄQ YLHÄQ WKÎ VH× NKRÄQJ EDR JLÖÚ WUÖÝ WKDÚQK PRÆW QKDÚ OD×QK ÓDÑR JLRÝL 1JØÖÚL FKXÝ JLRÝL ODÚ QJØÖÚL ELHÃW WDÑR FKR QKDÄQ YLHÄQ PRÆW PRÄL WUØÖÚQJ ODÚP YLHÆF WKRDÝL PDÛL QKØQJ WØÑ JLDÛF YDÚ YDÅQ \Û WKØÛF UR× DL ODÚ VHÃS 7KØÑF YDÆ\ WKHR PRÆW FXRÆF QJKLHÄQ FØÛX JDÂQ ÓDÄ\ WKØÑF KLHÆQ EÖÝL NKRD TXDÝQ WUÔ NLQK GRDQK FXÝD WUØÖÚQJ ³DÑL KRÑF ,QGLDQD FXÝD 0\× WKÎ \HÃX WRà TXDQ WURÑQJ QKDÃW ÓRÃL YÖÛL QKDÄQ YLHÄQ NKRÄQJ SKDÝL ODÚ PØÛF OØÖQJ FDR KD\ WKDÃS PDÚ ODÚ PRÄL WUØÖÚQJ ODÚP YLHÆF YDÚ VØÑ FRÄQJ QKDÆQ ÓRÛQJ JRÛS FXÝD QKDÄQ YLHÄQ
 6. 1RÛL YH VØÑ FRÄQJ QKDÆQ QKØ×QJ ÓRÛQJ JRÛS FXÝD QKDÄQ YLHÄQ WKLHÃW QJKÕ FRÛ UDÃW QKLHÂX FDÛFK ÓHÇ WKHÇ KLHÆQ 9Ï GXÑ FKXÝ FØÝD KDÚQJ IUDQFKLVH FRÛ WKHÇ FKR QKDÄQ YLHÄQ WØÑ EÎQK FKRÑQ s1KDÄQ YLHÄQ [XDÃW VDËF QKDÃW FXÝD WKDÛQJt KD\ s1KDÄQ YLHÄQ [XDÃW VDËF QKDÃW WURQJ QDÌPt ÓHÇ WKØÖÝQJ YDÚ NKX\HÃQ NKÏFK QKDÄQ YLHÄQ WKL ÓXD ODÚP YLHÆF WRÃW KÖQ 1KLHÂX FKXRÅL QKDÚ KDÚQJ WKØÛF DÌQ QKDQK FRÚQ FKR FKXÑS KÎQK QKDÄQ YLHÄQ [XDÃW VDËF FXÝD WKDÛQJ YDÚ ÓRÛQJ NKXQJ WUHR QJD\ WURQJ SKRÚQJ DÌQ ÓHÇ NKDÛFK KDÚQJ FXÚQJ QKDÆQ ELHÃW YDÚ FKLD VHÝ ³DÄ\ FX×QJ ODÚ PRÆW ÓRÆQJ WDÛF sYRÅ YDLt QKDÄQ YLHÄQ ÓHÇ ÓRÆQJ YLHÄQ YDÚ FDÝP ÖQ &RÚQ QKDÄQ YLHÄQ WKÎ FRÛ OH× VH× FDÝP WKDÃ\ WØÑ KDÚR YDÚ FDÝP WKDÃ\ QKØ×QJ ÓRÛQJ JRÛS FXÝD PÎQK ÓØÖÑF QKÎQ QKDÆQ PRÆW FDÛFK WUDÄQ WURÑQJ &KXRÅL FØÝD KDÚQJ WURQJ KHÆ WKRÃQJ 3KÖÝ FX×QJ ÓDQJ DÛS GXÑQJ KÎQK WKØÛF QDÚ\ 6¶ ³2¢ 72§ &+¸»& '2$1+ 1*+,(¦3 1KLHÂX QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH WØÑ ÓØÛQJ UD WUØÑF WLHÃS ÓLHÂX KDÚQK FØÝD KDÚQJ FXÝD PÎQK QKØ PRÆW QKDÚ TXDÝQ O\Û FKX\HÄQ QJKLHÆS ³LHÂX QDÚ\ FX×QJ WRÃW QHÃX QKØ QJØÖÚL FKXÝ FØÝD KDÚQJ FRÛ WUÎQK ÓRÆ YDÚ NLHÃQ WKØÛF FÖ EDÝQ YH TXDÝQ WUÔ NLQK GRDQK KRDÍF TXD ÓDÚR WDÑR EÖÝL FKXÝ WKØÖQJ KLHÆX 1KØQJ NKL PÖÝ WKHÄP FØÝD KDÚQJ IUDQFKLVH WKØÛ KDL FXÚQJ PRÆW FKXÝ FKDËF FKDËQ SKDÝL WKXHÄ QJØÖÚL TXDÝQ O\Û FKX\HÄQ QJKLHÆS ÓHÇ FKÔX WUDÛFK QKLHÆP WRDÚQ ERÆ YLHÆF ÓLHÂX KDÚQK NLQK GRDQK WDÑL FØÝD KDÚQJ QDÚ\ YÎ PRÆW QJØÖÚL NKRÄQJ WKHÇ TXDÝQ O\Û KDL FØÝD KDÚQJ FXÚQJ PRÆW OXÛF 9DÚ NKL PÖÝ WKHÄP FØÝD KDÚQJ WKØÛ ED WKØÛ WØ WKÎ QJRDÚL QKDÄQ YLHÄQ TXDÝQ O\Û FKR WØÚQJ FØÝD KDÚQJ ULHÄQJ OHÝ QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH SKDÝL WKXHÄ WKHÄP PRÆW FDÛQ ERÆ TXDÝQ O\Û YH KDÚQK FKDÛQK QKDÄQ VØÑ ÓHÇ SKXÑ WUDÛFK YLHÆF WX\HÇQ GXÑQJ OØX WUØ× KR VÖ JLDÃ\ SKHÛS EDÝQJ OØÖQJ QKDÄQ YLHÄQg %RÆ PDÛ\ QKDÄQ VØÑ ODÚP YLHÆF WDÑL YDÌQ SKRÚQJ VH× OÖÛQ GDÂQ WKHR VRà OØÖÑQJ FØÝD KDÚQJ IUDQFKLVH PÖÝ UD WKHÄP YÎ QHÃX NKRÄQJ VH× GHÅ GDÚQJ UÖL YDÚR WÎQK WUDÑQJ PDÃW NLHÇP VRDÛW 9Ï GXÑ ÓRÃL YÖÛL PRÆW QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH FRÛ WØÚ ERÃQ ÓHÃQ VDÛX FØÝD KDÚQJ WKÎ QJRDÚL FDÛQ ERÆ TXDÝQ O\Û YH KDÚQK FKDÛQK QKDÄQ VØÑ FRÚQ VH× FDÂQ WKHÄP PRÆW YÔ WUÏ TXDÝQ O\Û NKX YØÑF DUHD GLVWULFW PDQDJHU ÓHÇ WKD\ PDÍW FKXÝ JLDÛP VDÛW FKDÍW FKH× WDÃW FDÝ FDÛF KRDÑW ÓRÆQJ FXÝD VRà FØÝD KDÚQJ QDÚ\ 7KRÄQJ WKØÖÚQJ PRÆW WURQJ VRà QKØ×QJ TXDÝQ O\Û FØÝD KDÚQJ KLHÆQ KØ×X VH× ÓØÖÑF ÓH EDÑW OHÄQ YÔ WUÏ TXDÝQ O\Û NKX YØÑF 9DÚ PRÅL FDÛQ ERÆ TXDÝQ O\Û NKX YØÑF EÎQK TXDÄQ FKÈ FRÛ WKHÇ JLDÛP VDÛW PRÆW FDÛFK KLHÆX TXDÝ WRÃL ÓD ODÚ VDÛX FØÝD KDÚQJ 'R ÓRÛ NKL VRà OØÖÑQJ FØÝD KDÚQJ IUDQFKLVH YØÖÑW TXDÛ FRQ VRà QDÚ\ WKÎ SKDÝL FDÂQ ÓHÃQ ÏW QKDÃW ODÚ KDL FDÛQ ERÆ TXDÝQ O\Û NKX YØÑF 0RÆW YÔ WUÏ TXDQ WURÑQJ NKDÛF VH× WUÖÝ QHÄQ FDÂQ WKLHÃW WURQJ JLDL ÓRDÑQ QDÚ\ ODÚ YÔ WUÏ PDUNHWLQJ YDÚ TXDÝQJ FDÛR 7RÛP ODÑL JXRÂQJ PDÛ\ WRÇ FKØÛF YDÚ ÓLHÂX KDÚQK FRÛ NKX\QK KØÖÛQJ SKDÛW WULHÇQ VRQJ VRQJ YÖÛL VRà OØÖÑQJ FØÝD KDÚQJ PÖÝ UD 6DX ÓDÄ\ ODÚ PRÆW VRà VÖ ÓR WRÇ FKØÛF QKDÄQ VØÑ JÖÑL \Û PDÚ QKLHÂX GRDQK QJKLHÆS IUDQFKLVH ÓD× YDÚ ÓDQJ DÛS GXÑQJ WUHÄQ WKHà JLÖÛL
 7. CH NG 8: %$º, ³2±& 7+(¤0
 8. BÀII 1: PH NG V N CH C A HÀNG FRANCHISE 7KRÄQJ WLQ FDÛ QKDÄQ 7HÄQ KRÑ 9X× 0LQK 4XDÄQ 1JDÚ\ WKDÛQJ QDÌP VLQK 1JKH QJKLHÆS FKX\HÄQ PRÄQ *LDÛP ÓRÃF FKL QKDÛQK ,/$ 9X×QJ 7DÚX 7UÎQK ÓRÆ YDÌQ KRÛD ³DÑL KRÑF 1DÌP ODÆS JLD ÓÎQK 1JKH QJKLHÆS YÖÑ 1KDÄQ YLHÄQ KDÚQK FKDÛQK ³ÔD FKÈ WKØÖÚQJ WUXÛ 7KDÚQK SKRà 9X×QJ 7DÚX 0XD IUDQFKLVH +HÆ WKRÃQJ 3KÖÝ ³ÔD FKÈ FØÝD KDÚQJ IUDQFKLVH 7UDÂQ +ØQJ ³DÑR WKDÚQK SKRà 9X×QJ 7DÚX 7RÛP WDËW VÖ OØÖÑF FDÛF QJKH ÓD× ODÚP TXD x +RÑF QJRDÑL QJØ× $QK YDÌQ WDÑL WUØÖÚQJ GX OÔFK 9X×QJ 7DÚX x /DÚP YLHÆF WDÑL 6ÖÝ 9DÌQ KRÛD 7KRÄQJ WLQ WÈQK %DÚ 5ÔD 9X×QJ 7DÚX ÓRÂQJ WKÖÚL KRÑF YDÚ WRÃW QJKLHÆS ³DÑL KRÑF 9DÌQ KRÛD +DÚ 1RÆL x /DÚP /RJLVWLFV 6XSHUYLVRU FKR FRÄQJ W\ GÔFK YXÑ GDÂX NKÏ $VLD 3DFLILF 'ULOOLQJ 6HUYLFHV $3'6 ÓRÂQJ WKÖÚL KRÑF YDÚ ODÃ\ EDÊQJ FØÝ QKDÄQ 4XDÝQ WUÔ .LQK GRDQK FXÝD ³DÑL KRÑF 0ÖÝ %DÛQ FRÄQJ WKDÚQK SKRà +R &KÏ 0LQK x /DÂQ OØÖÑW ODÚP TXDÝQ O\Û ÓDÑL O\Û URÂL SKXÑ WUDÛFK NLQK GRDQK NKX YØÑF FKR FDÛF FRÄQJ W\ %DÝR KLHÇP QKDÄQ WKRÑ 0DQXOLIH 3UXGHQWLDO YDÚ WUØÖÝQJ ÓDÑL GLHÆQ $,$ WDÑL WÈQK %DÚ 5ÔD 9X×QJ 7DÚX
 9. ÓHÃQ QD\ *LDÛP ÓRÃF FKL QKDÛQK ,/$ 9X×QJ 7DÚX 7KRÄQJ WLQ OLHÄQ TXDQ ÓHÃQ NLHÃQ WKØÛF IUDQFKLVH H ii: Anh bi t ÿ n khái ni m franchise t lúc nào? AAAP 7ØÚ QDÌP NKL 7UXQJ WDÄP ³DÚR WDÑR 9LHÆW 0\× 9$7& QJKLHÄQ FØÛX PÖÝ FKL QKDÛQK WDÑL WKDÚQK SKRà 9X×QJ 7DÚX WKHR KÎQK WKØÛF IUDQFKLVH H i: Anh bi t ÿ n ‘franchise’ tr c, sau ÿó m i bi t Ph 24 hay ng c l i? AAAP 7RÄL ELHÃW IUDQFKLVH WUØÖÛF VDX ÓRÛ PÖÛL ELHÃW 3KÖÝ /DÂQ ÓDÂX WLHÄQ DÌQ 3KÖÝ ODÚ NKRDÝQJ WKDÛQJ WDÑL ÓØÖÚQJ 1JX\HÅQ 7KLHÆS GR FRÛ YLHÆF WÎQK FÖÚ ÓL QJDQJ TXD FXÚQJ PRÆW QJØÖÚL EDÑQ /XÛF ÓRÛ WRÄL FKØD QKDÆQ WKØÛF ÓØÖÑF ÓDÂ\ ÓXÝ WKØÖQJ KLHÆX 3KÖÝ H ii: Anh có tìm tòi nghiên c u v mô hình franchise tr c khi ti p xúc mua franchise Ph 24? Tìm hi u thông tin v franchise qua ngu n thông tin nào? AAAP 7RÄL FRÛ WÎP KLHÇX WKRÄQJ WLQ YH IUDQFKLVH 3KÖÝ TXD WUDQJ ZHE ZZZ SKR FRP YQ YDÚ VDX ÓRÛ [XÛF WLHÃQ WLHÃS [XÛF OXRÄQ YÖÛL 3KÖÝ 7ØÚ OXÛF KÎQK WKDÚQK \Û ÓÔQK ÓHÃQ OXÛF KRDÚQ WDÃW QKDÚ KDÚQJ 3KÖÝ ÓHÇ NLQK GRDQK FKÈ WURQJ YRÚQJ WKDÛQJ 7KRÄQJ WLQ OLHÄQ TXDQ ÓHÃQ 3KÖÝ H i: Anh bi t ÿ n vi c Ph 24 có bán franchise nh th nào? AAAP 4XD PRÆW QJØÖÚL EDÑQ DQK %DÑFK 9X× 7KXÝ\ QD\ FXÚQJ ÓDÂX WØ 3KÖÝ WDÑL 9X×QJ 7DÚX H i: Ý ÿ nh mua franchise Ph 24 c a anh phát xu t t ÿâu? AAAP 7ØÚ YLHÆF WKÔ WUØÖÚQJ 9X×QJ 7DÚX WKLHÃX QKØ×QJ GÔFK YXÑ FDR FDÃS ÓDÍF ELHÆW ODÚ OÕQK YØÑF DÌQ XRÃQJ H i: T i sao anh ch n th ng hi u Ph 24 ÿ mua franchise? AAAP 7UHÄQ WKØÑF WHà WDÑL 9LHÆW 1DP NKRÄQJ FRÛ QKLHÂX WKØÖQJ KLHÆX ÓHÇ PXD IUDQFKLVH +ÖQ QØ×D 3KÖÝ ODÚ PRÛQ DÌQ WUX\HÂQ WKRÃQJ FXÝD QJØÖÚL 9LHÆW 1DP QHÄQ WRÄL [DÛF ÓÔQK ODÚP 3KÖÝ VH× FRÛ FÖ KRÆL WKDÚQK FRÄQJ FDR KÖQ H i: V hay gia ÿình anh có ng h vi c mua franchise ngay t ÿ u? Và hi n nay? AAAP /XÛF ÓDÂX WKÎ NKRÄQJ GR FKØD KLHÇX KHÃW YH 3KÖÝ 1D\ WKÎ UDÃW XÝQJ KRÆ H i: Anh có ý ÿ nh mua thêm c a hàng franchise Ph 24? AAAP 6H× WXÚ\ WKXRÆF YDÚR WKÔ WUØÖÚQJ WDÑL %DÚ 5ÔD x 9X×QJ 7DÚX
 10. H i: Có bao nhiêu c ÿông chính trong c a hàng franchise c aa anh? M i quan h trong công vi c liên quan ÿ n c a hàng này hi n nay có t t không? Có gì khó kh n? AAAP +LHÆQ QD\ FØÝD KDÚQJ 3KÖÝ FRÛ FRÇ ÓRÄQJ FKXÝ ÓDÂX WØ WDÑL 9X×QJ 7DÚX YDÚ WDÑL WKDÚQK SKRà +R &KÏ 0LQK 0RÑL FKX\HÆQ ÓDQJ GLHÅQ WLHÃQ WRÃW ÓHÑS 7KRÄQJ WLQ YH NLQK QJKLHÆP WKØÑF WHà NKL ÓLHÂX KDÚQK FØÝD KDÚQJ IUDQFKLVH H i: Trung bình anh b ra kho ng bao nhiêu gi m t ngày cho c a hàng franchise? AAAP 7RÄL ERÝ UD NKRDÝQJ JLÖÚ FKR WKDÛQJ ÓDÂX WLHÄQ +LHÆQ QD\ WKÎ ÏW KÖQ H i: Nh ng khó kh n n u có trong vi c ÿi u hành c a hàng franchise? AAAP ;DÄ\ GØÑQJ PRÆW ÓRÆL QJX× QKDÄQ YLHÄQ FKX\HÄQ QJKLHÆS SKXÚ KÖÑS YÖÛL PRÄ KÎQK 3KÖÝ YDÚ GX\ WUÎ FKDÃW OØÖÑQJ 3KÖÝ H i: Anh có b nh h ng gì ÿ n công vi c chuyên môn khác do ÿi u hành c a hàng franchise? AAAP .KRÄQJ WKØÑF VØÑ EÔ DÝQK KØÖÝQJ GR FRÛ VØÑ VDËS [HÃS WKÖÚL JLDQ NKRD KRÑF H i: Ý ÿ nh mu n t ÿ ng ra làm ch m t c a hàng hay m t mô hình kinh doanh nào ÿó xu t hi n trong anh t lúc nào? AAAP ³D× WØÚ ODÄX NKRDÝQJ QDÌP WUØÖÛF 7RÄL OXRÄQ PXRÃQ WØÑ ODÚP FKXÝ ODÃ\ PÎQK H i: Anh c m nh n th nào v vai trò ‘ng i ch ’ c a mình ÿ i v i c a hàng franchise? Có ÿáp ng nhu c u hay ý thích làm ch c a hàng c a chính mình thông qua c a hàng franchise ÿã mua? AAAP 1JØÖÚL FKXÝ FØÝD KDÚQJ IUDQFKLVH NKDÛF YÖÛL FKXÝ PRÆW FØÝD KDÚQJ FXÝD ULHÄQJ PÎQK KD\ FKXÝ PRÆW GRDQK QJKLHÆS )UDQFKLVH ÓRÂQJ QJKÕD YÖÛL YLHÆF PÎQK ODÚ PRÆW PDËW [ÏFK WURQJ PRÆW KHÆ WKRÃQJ 0ÎQK NKRÄQJ WKHÇ DÛS ÓDÍW QKØ×QJ VX\ QJKÕ KD\ FDÛFK ODÚP ULHÄQJ FXÝD PÎQK YDÚR ÓØÖÑF 1KØ×QJ QJØÖÚL PXRÃQ ODÚP WKHR \Û FXÝD PÎQK FRÛ WKHÇ VH× NKRÄQJ SKXÚ KÖÑS YDÚ WKDÚQK FRÄQJ YÖÛL PRÄ KÎQK QDÚ\ H i: Xin anh ÿánh giá chung v vi c kinh doanh m t c a hàng franchise Ph 24? AAAP 0RÆW FØÝD KDÚQJ IUDQFKLVH 3KÖÝ WØÖÝQJ QKRÝ YDÚ GHÅ GDÚQJ VRQJ FRÛ UDÃW QKLHÂX YLHÆF SKDÝL ODÚP &KXÝ WKØÖQJ KLHÆX 3KÖÝ WDÑL WKDÚQK SKRà +R &KÏ 0LQK QHÃX ÓØÖÑF QHÄQ FXQJ FDÃS QKØ×QJ QJØÖÚL GDÅQ GDËW ODÄX KÖQ QØ×D WURQJ WKÖÚL JLDQ ÓDÂX 7KHR WRÄL ÏW QKDÃW WKDÛQJ ÓDÂX 1KØ YDÆ\ VH× JLDÝP WKLHÇX ÓØÖÑF VØÑ NKDÛF ELHÆW WURQJ KHÆ WKRÃQJ YDÚ VØÑ WKLHÃX FKX\HÄQ QJKLHÆS ÓRÃL YÖÛL PRÆW VRà FØÝD KDÚQJ FRÛ QJØÖÚL TXDÝQ O\Û \HÃX
 11. BÀI 2: TÁC GI TR L I PH NG V N TRÊN BÁO SÀI GÒN DOANH NHÂN 3KRÛQJ YLHÄQ 3KDÑP +RD /DÚL 7ØÑD EDÚL u EØÖÛF ÓRÆQJ WDÛF FØÝD KDÚQJ 2¤QJ KDÚQJ 3KÖÝ v 1JDÚ\ ÓDÌQJ PV: T i Vi t Nam, franchise ÿ c m ÿ u b i cà phê Trung Nguyên, song chính Ph 24 ÿã làm cho khái ni m này g n g i h n. Mô hình franchise hi n ÿang r t ÿ c gi i kinh doanh Vi t Nam quan tâm. T kinh nghi m c a mình, anh có th chia s gì v cách xây d ng m t th ng hi u ÿ có th áp d ng ph ng th c nh ng quy n kinh doanh? LTQ 7RÄL FRÛ VØÑ QJØÖ×QJ PRÆ YÖÛL IUDQFKLVH WØÚ KRÂL FRÚQ KRÑF ÖÝ QØÖÛF QJRDÚL YDÚ OXRÄQ DR ØÖÛF VH× SKRÇ ELHÃQ PRÄ KÎQK NLQK GRDQK QDÚ\ WDÑL 9LHÆW 1DP 4XD 3KÖÝ WRÄL UXÛW UD ÓØÖÑF QKØ×QJ NLQK QJKLHÆP FKXQJ TXDQ WURÑQJ QKDÃW ÓHÇ [DÄ\ GØÑQJ ÓØÖÑF PRÆW WKØÖQJ KLHÆX IUDQFKLVH WKDÚQK FRÄQJ 7UØÖÛF KHÃW ODÚ VØÑ FKXDÇQ EÔ N\× YH NLHÃQ WKØÛF 1HÃX EDÝQ WKDÄQ FKXÝ GRDQK QJKLHÆS NKRÄQJ SKDÝL ODÚ FKX\HÄQ JLD FKØD DP KLHÇX VDÄX VDËF OÕQK YØÑF QDÚ\ WKÎ QKDÃW ÓÔQK SKDÝL WKXHÄ FRÄQJ W\ WØ YDÃQ )UDQFKLVH ÓRÂQJ QJKÕD YÖÛL VØÑ FKX\HÄQ QJKLHÆS .Hà ÓHÃQ ODÚ FKXDÇQ EÔ YH QKDÄQ VØÑ 3KDÝL [DÄ\ GØÑQJ ÓRÆL QJX× QKDÄQ VØÑ PDÑQK RÇQ ÓÔQK GDÚL KDÑQ 7KØÛ ED ODÚ WLHÄX FKXDÇQ KRÛD WDÃW FDÝ FDÛF FRÄQJ ÓRDÑQ NLQK GRDQK 9Ï GXÑ QKDÄQ YLHÄQ SKXÑF YXÑ FXÝD 3KÖÝ NKL ODÃ\ RUGHU FXÝD NKDÛFK SKDÝL TXD EØÖÛF WUXÑQJ EDÛQK SKÖÝ SKDÝL ÓRÆQJ WDÛF QDÃX QØÖÛF OHÚR SKDÝL EØÖÛFg &DÝ NKDÄX YHÆ VLQK FX×QJ WKHR ÓXÛQJ QKØ×QJ WLHÄX FKXDÇQ FXÑ WKHÇ WUHÄQ JLDÃ\ WUDËQJ PØÑF ÓHQ 1KØ×QJ WKXÝ WXÑF SKDÛS O\Û QKØ FDÂX FKØÛQJ QKD×Q KLHÆX EDÝR KRÆ WDÛF TX\HÂQ FX×QJ ÓØÖÑF FKXÛ \Û KDÚQJ ÓDÂX ÓHÇ WUDÛQK EÔ VDR FKHÛS DÌQ WKHR VDX QDÚ\g 1RÛL FKXQJ QHÃX FKRÑQ PRÄ KÎQK IUDQFKLVH SKDÝL FRÛ VØÑ ÓDÂX WØ UDÃW N\×
 12. PV: Anh và m t s chuyên gia ÿã t ng kh ng ÿ nh r ng franchise r t thích h p v i xu h ng phát tri n kinh t n c ta. Nh v y, có nh ng ÿi m thu n l i và khó kh n nào cho nh ng ng i làm kinh doanh Vi t Nam khi áp d ng mô hình này? LTQ 9H WKXDÆQ OÖÑL WUØÖÛF KHÃW IUDQFKLVH FRÚQ NKDÛ PÖÛL PHÝ ÓRÃL YÖÛL 9LHÆW 1DP QHÄQ GHÅ SKDÛW WULHÇQ YDÚ ÏW FDÑQK WUDQK 7KØÛ KDL GRDQK QJKLHÆS 9LHÆW 1DP ÖÝ TX\ PRÄ QKRÝ YDÚ YØÚD UDÃW WKÏFK KÖÑS FKR QKØÖÑQJ TX\HÂQ 1KØÖÑQJ TX\HÂQ ODÚ SKØÖQJ FDÛFK JLXÛS KÎQK WKDÚQK WDÆS ÓRDÚQ QKDQK ÓDÍF ELHÆW ODÚ NKL ÓD VRà GRDQK QJKLHÆS 9LHÆW 1DP ÏW YRÃQ KHÆ WKRÃQJ QJDÄQ KDÚQJ TX\× KRÅ WUÖÑ WDÚL FKÏQK FKR GRDQK QJKLHÆS FRÚQ NKRÛ NKDÌQ +ÖQ QØ×D NKDÛF YÖÛL 0\× QÖL PRÄ KÎQK QKØÖÑQJ TX\HÂQ SKDÛW WULHÇQ UDÃW PDÑQK PH× YDÚ QKLHÂX QØÖÛF NKDÛF 9LHÆW 1DP FRÛ ÓDÍF WUØQJ ODÚ FDÛF FØÝD KDÚQJ EDÛQ OHÝ NKRÄQJ EDËW EXRÆF SKDÝL WDÆS WUXQJ YDÚR FDÛF NKX WKØÖQJ PDÑL GDÚQK ULHÄQJ PDÚ FRÛ WKHÇ [XDÃW KLHÆQ EDÃW FØÛ QÖL QDÚR WURQJ WKDÚQK SKRà GR ÓRÛ IUDQFKLVH VH× JLXÛS WKØÖQJ KLHÆX OHQ ORÝL YDÚR QKLHÂX QJR× QJDÛFK ³DÄ\ ODÚ ÓLHÇP NKDÛF ELHÆW NKDÛ WKXÛ YÔ FXÝD NLQK WHà 9LHÆW 1DP PDÚ FKXÛQJ WD NKRÛ WKHÇ WÎP WKDÃ\ ÓØÖÑF WURQJ FDÛF WDÚL OLHÆX VDÛFK YÖÝ FXÝD FDÛF FKX\HÄQ JLD IUDQFKLVH WKHà JLÖÛL 0DÍW NKDÛF WURQJ [X WKHà KRÆL QKDÆS TXRÃF WHà QKDQK IUDQFKLVH VH× JLXÛS FKØÛQJ PLQK QDÌQJ OØÑF FXÝD ÓRÆL QJX× NLQK GRDQK 9LHÆW 1DP NKL QKDQK FKRÛQJ KÎQK WKDÚQK QKØ×QJ FKXRÅL FØÝD KLHÆX KXÚQJ KDÆX QKØ×QJ WKØÖQJ KLHÆX QRÇL WLHÃQJ QKØ×QJ FRÄQJ W\ WDÆS ÓRDÚQ PDÑQK 7X\ QKLHÄQ FX×QJ FRÚQ UDÃW QKLHÂX ÓLHÂX WUÖÝ QJDÑL NKDÛF FKR GRDQK QJKLHÆS 9LHÆW 1DP DÛS GXÑQJ SKØÖQJ WKØÛF NLQK GRDQK QDÚ\ ³RÛ ODÚ NKXQJ SKDÛS O\Û FKØD UR× UDÚQJ &KÈ ULHÄQJ NKDÛL QLHÆP IUDQFKLVH WURQJ WLHÃQJ 9LHÆW %RÆ 7KØÖQJ PDÑL WKÎ JRÑL ODÚ uQKØÖÑQJ TX\HÂQ WKØÖQJ PDÑLv WURQJ NKL %RÆ .KRD KRÑF &RÄQJ QJKHÆ JRÑL ODÚ uFDÃS TX\HÂQ NLQK GRDQKv &DÛF ORDÑL JLDÃ\ WÖÚ [LQ SKHÛS FX×QJ PRÅL QÖL PRÅL NKDÛF /XDÆW YH EDÝR KRÆ WDÛF TX\HÂQ FX×QJ FKØD ÓXÝ PDÑQK WKXÝ WXÑF NKLHÃX QDÑL QKLHÄX NKHÄ NKL EÔ QKDÛL DÌQ WKHR WKØÖQJ KLHÆX +ÖQ QØ×D KLHÆQ QD\ UDÃW ÏW FRÄQJ W\ OXDÆW 9LHÆW 1DP ÓXÝ DP KLHÇX ÓHÇ WØ YDÃQ FKR GRDQK QJKLHÆS YH OÕQK YØÑF QDÚ\ 7X\ WKHà WRÄL YDÅQ FKR UDÊQJ IUDQFKLVH VH× SKDÛW WULHÇQ UDÃW PDÑQK WURQJ WKÖÚL JLDQ WÖÛL EÖÝL QKØ×QJ WKHà PDÑQK QKØ YØÚD SKDÄQ WÏFK YDÚ FX×QJ EÖÝL IUDQFKLVH VH× NHÛR WKHR VØÑ SKDÛW WULHÇQ ÓRÂQJ WKÖÚL FKR QKLHÂX OÕQK YØÑF NKDÛF QKØ WØ YDÃQ OXDÆW TXDÝQJ FDÛR GÔFK YXÑg PV: Hi n có khá nhi u ng i mu n ÿ c nh ng quy n Ph 24. Anh ch n ÿ i tác theo nh ng tiêu chu n nào và c h i thành công c a h ra sao? LTQ 7URQJ VRà UDÃW QKLHÂX OÖÚL ÓH QJKÔ ÓØÖÑF KÖÑS WDÛF PXD QKØÖÑQJ TX\HÂQ FKXÛQJ WRÄL PÖÛL FKÈ FKRÑQ ÓØÖÑF ÓRÃL WDÛF ÓHÇ WULHÇQ NKDL FØÝD KDÚQJ 1JX\HÄQ WDËF NLQK GRDQK FXÝD 3KÖÝ NKRÄQJ SKDÝL ODÚ PXD ÓØÛW EDÛQ ÓRDÑQ PDÚ SKDÝL ÓRÂQJ KDÚQK FXÚQJ ÓRÃL WDÛF WURQJ VXRÃW QDÌP KÖÑS ÓRÂQJ 9Î YDÆ\ QHÃX NKRÄQJ FKRÑQ OØÑD N\× FKXÛQJ WRÄL VH× SKDÝL uFKÔX ÓØÑQJ QKDXv WURQJ QJDÂQ DÃ\ WKÖÚL JLDQ 1KØ×QJ QJX\HÄQ WDËF FKXÝ \HÃX ÓHÇ OØÑD FKRÑQ FXÝD FKXÛQJ WRÄL ODÚ ÓRÃL WDÛF SKDÝL FRÛ VØÑ uÓDP PHÄv WX\HÆW ÓRÃL ÓRÃL YÖÛL PRÄ KÎQK NLQK GRDQK ÓHÇ VDX QDÚ\ NKRÄQJ WØÑ \Û WKD\ ÓRÇL SKDÛ YÖ× WÏQK ÓRÂQJ QKDÃW FXÝD KHÆ WKRÃQJ SKDÝL
 13. FRÛ NKDÝ QDÌQJ YDÚ NLQK QJKLHÆP TXDÝQ WUÔ ÓLHÂX KDÚQK YDÚ FXRÃL FXÚQJ SKDÝL ÓXÝ YRÃQ ÓDÂX WØ 0ØÛF ÓDÂX WØ WRÃL WKLHÇX FKR PRÆW FØÝD KDÚQJ 3KÖÝ ÓXÝ FKXDÇQ NKRDÝQJ 86' &RÚQ YHÂ NKDÝ QDÌQJ WKDÚQK FRÄQJ VØÑ SKDÛW WULHÇQ FXÝD KHÆ WKRÃQJ 3KÖÝ ODÚ PLQK FKØÛQJ UR× QKDÃW QHÃX NKRÄQJ NLQK GRDQK ÓØÖÑF FKDËF FKDËQ FRÄQJ W\ VH× NKRÄQJ WKHÇ PÖÝ WKHÄP QKLHÂX FØÝD KDÚQJ WURQJ PRÆW WKÖÚL JLDQ QJDËQ
 14. BÀI 3: TÁC GI TR L I PH NG V N TRÊN BÁO PHÁP LU T VI T NAM 3KRÛQJ YLHÄQ +DÊQJ 1JD 7ØÑD EDÚL u2¤QJ 7LHÃQ 6Õ GDÑ\ GRDQK QJKLHÆS ODÚP JLDÚXv 1JDÚ\ ÓDÌQJ PV: Là nhà qu n lý kinh doanh nh ng l i vi t sách d y doanh nhân làm giàu, khi “ÿá l n sân” nh v y, anh có “gi u ngh ” khi vi t sách không? LTQ ³HÇ FKXDÇQ EÔ SKDÛW WULHÇQ NLQK GRDQK EDÊQJ PRÄ KÎQK QKØÖÑQJ TX\HÂQ WKØÖQJ PDÑL WRÄL ÓD× GDÚQK QKLHÂX QDÌP WUØÖÛF ÓRÛ ÓHÇ WÎP WRÚL QJKLHÄQ FØÛX ÓRÑF QKLHÂX WDÚL OLHÆX FXÝD UDÃW QKLHÂX QØÖÛF WUHÄQ WKHà JLÖÛL YDÚ GØÑ QKØ×QJ FXRÆF KRÆL WKDÝR FKX\HÄQ ÓH YH QKØÖÑQJ TX\HÂQ WKØÖQJ PDÑL ;HP QJXRÂQ uWDÚL OLHÆX WKDP NKDÝRv LQ ÓDÊQJ VDX VDÛFK QJØÖÚL ÓRÑF VH× WKDÃ\ FDÛFK ODÚP YLHÆF NKRD KRÑF QJKLHÄP WXÛF FXÝD FKXÛQJ WRÄL 4X\HÇQ VDÛFK QDÚ\ GDÚQK FKR GRDQK QKDÄQ 9LHÆW 1DP WKDP NKDÝR YDÚ ODÚ QJXRÂQ WDÚL OLHÆX KØÖÛQJ GDÅQ FKR QKDÄQ YLHÄQ ÓRÃL WDÛF .LHÃQ WKØÛF YH QKØÖÑQJ TX\HÂQ FXÝD QJØÖÚL 9LHÆW PÎQK FRÚQ JLÖÛL KDÑQ 1RÛL FKÏQK [DÛF KÖQ ODÚ NKDÛL QLHÆP QDÚ\ FRÚQ NKDÛ PÖÛL PHÝ YÖÛL GRDQK QJKLHÆS 6DÛFK UD ÓÖÚL EDÊQJ VØÑ WUDÝL QJKLHÆP YDÚ QKØ×QJ JÎ ÓØÖÑF KRÑF KRÝL QJKLHÄQ FØÛX .KL YLHÃW VDÛFK WRÄL UDÃW WDÄP KX\HÃW YDÚ ÓDÍW OÖÑL ÏFK [D× KRÆL OHÄQ KDÚQJ ÓDÂX ÓLHÂX TXDQ WURÑQJ QKDÃW ODÚ WRÄL PXRÃQ FKLD VHÝ NLHÃQ WKØÛF WKØÑF WHà FXÝD PÎQK YÖÛL FDÛF GRDQK QJKLHÆS QHÄQ KRDÚQ WRDÚQ NKRÄQJ WKHÇ FRÛ FKX\HÆQ uJLDÃX QJKHÂv ÓØÖÑF PV: Anh t ng nói kinh doanh m th c là ph i bi t bán ÿúng cái ng i ta c n, ch không ph i bán cái mình có. Ph 24 có ph i là cái ng i ta c n? LTQ $§P WKØÑF 9LHÆW 1DP SKRQJ SKXÛ YDÚ FRÛ QKØ×QJ QHÛW ÓRÆF ÓDÛR ULHÄQJ 3KÖÝ ODÚ PRÛQ DÌQ WUX\HÂQ WKRÃQJ FXÝD QJØÖÚL 9LHÆW VRQJ TXD WKØÖQJ KLHÆX 3KÖÝ WRÄL PXRÃQ JLÖÛL WKLHÆX YÖÛL EDÑQ EHÚ WUHÄQ WKHà JLÖÛL FDÝ SKRQJ FDÛFK DÇP WKØÑF FXÝD 9LHÆW 1DP &RÛ WKHÇ QRÛL WURQJ FKXRÅL QKDÚ KDÚQJ 1DP $Q *URXS 3KÖÝ ODÚ \Û WØÖÝQJ NLQK GRDQK WRÄL WDÄP ÓDËF QKDÃW
 15. .KL QJKLHÄQ FØÛX WKØÑF KLHÆQ PXÚL YÔ FKR 3KÖÝ FKXÛQJ WRÄL UDÃW FKXÛ \Û QHÛW YDÌQ KRÛD DÇP WKØÑF FXÝD FDÝ PLHÂQ ODÚP WKHà QDÚR ÓHÇ QJØÖÚL GDÄQ FXÝD PLHÂQ ÓHÂX DÌQ ÓØÖÑF YDÚ WKDÃ\ QJRQ 7RÄL WLQ 3KÖÝ ÓD× ODÚP ÓØÖÑF ÓLHÂX ÓRÛ PV: T i sao là con s 24, th a anh? LTQ .KL TX\HÃW ÓÔQK ÓDÂX WØ [DÄ\ GØÑQJ WKØÖQJ KLHÆX FKXÛQJ WRÄL QKDËP ÓHÃQ NKRÄQJ FKÈ SKXÑF YXÑ WKØÑF NKDÛFK WURQJ QØÖÛF PDÚ VH× PDQJ ÓL uÓDÛQK [ØÛ QJØÖÚLv QHÄQ UDÃW FKXÛ WURÑQJ \HÃX WRà WHÄQ JRÑL FXÝD VDÝQ SKDÇP /DÚP VDR FKR GHÅ QKÖÛ GHÅ YLHÃW GHÅ ÓRÑF GHÅ PDUNHWLQJ" &KÈ FRÛ QKØ×QJ FRQ VRà WKÎ QJØÖÚL QØÖÛF QJRDÚL PÖÛL QKÖÛ QKDQK YDÚ QKÖÛ ODÄX ÓØÖÑF /\Û GR WKØÛ KDL ODÚ VRà FX×QJ FKÏQK ODÚ VRà WKDÚQK SKDÂQ JLD YÔ EÏ TX\HÃW FXÝD QRÂL SKÖÝ 7URQJ WØÖQJ ODL JDÂQ VH× KØÖÛQJ WÖÛL SKXÑF YXÑ NKDÛFK PV: Nhi u ng i cho r ng: m t trái c a NQTM là nguy c ÿánh m t uy tín c a th ng hi u, m t quy n ki m soát doanh nghi p. Theo anh, s lo l ng này có c s không? Và Ph 24 ÿã làm gì ÿ tránh nh ng nguy c trên? LTQ 9LHÆF WKDÇP ÓÔQK ÓRÃL WDÛF SKDÝL FKXÛ WURÑQJ QKLHÂX 7RÄL YDÅQ WKØÖÚQJ YÏ YLHÆF EDÛQ QKØÖÑQJ TX\HÂQ QKØ QKØ×QJ FXRÆF KRÄQ QKDÄQ YDÆ\ 3KDÝL WÎP KLHÇX QJKLHÄQ FØÛX uÓRÃL WDÛFv WKDÆW N\× URÂL PÖÛL NHÃW KRÄQ %DÝQ KÖÑS ÓRÂQJ FX×QJ QKØ JLDÃ\ ÓDÌQJ N\Û NHÃW KRÄQ [HÛ ERÝ FKØD FKDËF ODÚ [RQJ KDÆX TXDÝ ÓHÇ ODÑL VDX ÓRÛ PÖÛL TXDQ WURÑQJ 7DÆS ÓRDÚQ 1DP $Q ÓD× ÓDÌQJ N\Û VÖÝ KØ×X QKD×Q KLHÆX YDÚ ELHÇX WØÖÑQJ ÓRÆF TX\HÂQ 3KÖÝ WDÑL 9LHÆW 1DP YDÚ QKLHÂX QØÖÛF WUHÄQ WKHà JLÖÛL &KXÛQJ WRÄL UDÃW TXDQ WDÄP ÓHÃQ YDÃQ ÓH EDÝQ TX\HÂQ ÓRÃL YÖÛL QKØ×QJ FKL WLHÃW QKRÝ QKDÃW QKØ FDÛFK EDÚL WUÏ PRÛQ DÌQ TX\ WUÎQK QDÃX VDËS [HÃS EDÚQ JKHà 7X\ QKLHÄQ WKØÑF WHà YDÅQ SKDÝL FKDÃS QKDÆQ QKØ×QJ FDÛL NKRÄQJ KRDÚQ KDÝR 6RQJ WRÄL ODÚ QJØÖÚL FDÂX WRDÚQ WRÄL PXRÃQ WÎP FDÛL KRDÚQ KDÝR KÖQ PV: Theo anh, b c tranh c a mô hình kinh doanh NQTM t i Vi t Nam ÿang nh th nào? LTQ &RÛ WKHÇ YÏ QKØ ÓØÛD WUHÝ FKDÆS FKØ×QJ OHÄQ 7DÃW FDÝ ÓHÂX FKDÆS FKØ×QJ NHÇ FDÝ NKXQJ SKDÛS O\Û 6RQJ FX×QJ SKDÝL ELHÃW PÎQK ÓDQJ ÖÝ ÓDÄX WX\ FKÈ ODÚ QKØ×QJ QHÛW FKDÃP SKDÛ PDQJ WÏQK SKDÛF KRÑD QKØQJ WRÄL UDÃW WØÑ WLQ ÓHÇ QRÛL UDÊQJ ÓDÄ\ ODÚ PRÆW EØÛF WUDQK VDÛQJ PV: H n m t n m ÿã thu h i v n và s ti n NQTM c ng không th p ÿ i v i m t th ng hi u tr nh Ph 24. Ch c ch n ông ch hi u Ph s nhanh chóng giàu to? LTQ &ØÖÚL OÖÛQ .KRÄQJ WKHÇ JLDÚX WR ÓØÖÑF PDÚ FKÈ FRÛ WKHÇ QRÛL ODÚ NKD NKDÛg 9Î NKL FDÚQJ PÖÝ URÆQJ FKL SKÏ KRÅ WUÖÑ FKR FØÝD KDÚQJ NKDÛ QKLHÂX 9Ï GXÑ ODÂQ PÖÝ WDÑL -DNDUWD ,QGRQHVLD YØÚD URÂL FKL SKÏ ÓØD QJØÖÚL FXÝD PÎQK ÓL YH UDÃW QKLHÂX ODÂQ 1HÄQ QKØÖÑQJ TX\HÂQ WDÑL ,QGRQHVLD FDR KÖQ WURQJ QØÖÛF
 16. BÀI 4: THÀNH L P HI P H I FRANCHISE VI T NAM 7URQJ ERÃL FDÝQK QHÂQ FRÄQJ QJKHÆ IUDQFKLVH FXÝD 9LHÆW 1DP FRÚQ TXDÛ QRQ WUHÝ QKØ KLHÆQ QD\ FKDËF FKXÛQJ WD NKRÄQJ NKRÝL ÓDÍW FDÄX KRÝL OLHÆX 9LHÆW 1DP FRÛ FDÂQ WKDÚQK ODÆS PRÆW KLHÆS KRÆL IUDQFKLVH KD\ NKRÄQJ" 7KHR VX\ QJKÕ FKXÝ TXDQ FXÝD WDÛF JLDÝ WKÎ YLHÆF WKDÚQK ODÆS PRÆW KLHÆS KRÆL KD\ FDÄX ODÑF ERÆ FKR QJDÚQK IUDQFKLVH ODÚ FDÂQ WKLHÃW YÎ ÏW UD ÓDÄ\ VH× ODÚ PRÆW ÓÔD FKÈ WKDÄQ WKLHÆQ FKR JLÖÛL GRDQK QKDÄQ 9LHÆW 1DP PXRÃQ WÎP KLHÇX WUDR ÓRÇL WKRÄQJ WLQ YHÂ IUDQFKLVH 1JRDÚL UD NKL KRÆL QKDÆS NLQK WHÃ WKHÃ JLÖÛL 9LHÆW 1DP FX×QJ QHÄQ FRÛ PRÆW KLHÆS KRÆL FKR QJDÚQK QJKHÂ QDÚ\ ÓHÇ FRÛ WKHÇ JLDR OØX WUDR ÓRÇL WKRÄQJ WLQ YÖÛL FDÛF KLHÆS KRÆL WØÖQJ WØÑ ÖÝ FDÛF QØÖÛF NKDÛF YDÚ ÓDÍF ELHÆW ODÚ YÖÛL +LHÆS KRÆL )UDQFKLVH 4XRÃF WHÃ ,QWHUQDWLRQDO )UDQFKLVH $VVRFLDWLRQ JRÑL WDËW ODÚ ,)$ KD\ +RÆL ÓRÂQJ )UDQFKLVH 7KHÃ JLÖÛL :RUOG )UDQFKLVH &RXQFLO JRÑL WDËW ODÚ :)& 9Ï GXÑ ÓHÇ TXDÝQJ EDÛ YDÚ WKXÛF ÓDÇ\ PRÄ KÎQK NLQK GRDQK IUDQFKLVH WDÑL 9LHÆW 1DP FKDËF FKDËQ FKXÛQJ WD VH× SKDÝL FDÂQ WRÇ FKØÛF QKLHÂX NKRÛD ÓDÚR WDÑR QJDËQ KDÑQ KRÆL WKDÝR KRÆL QJKÔ KRÆL FKÖÑ FKX\HÄQ ÓHÂ YHÂ IUDQFKLVH YÖÛL VØÑ XÝQJ KRÆ YDÚ JLXÛS ÓÖ× FKX\HÄQ PRÄQ FXÝD ,)$ :)& YDÚ FDÛF KLHÆS KRÆL IUDQFKLVH FDÛF QØÖÛF ÓRÃL WDÛF 9DÚ FDÛF KLHÆS KRÆL IUDQFKLVH QDÚ\ WKØÖÚQJ FRÛ NKX\QK KØÖÛQJ PXRÃQ ODÚP YLHÆF WKRÄQJ TXD PRÆW KLHÆS KRÆL KD\ WRÇ FKØÛF WØÖQJ WØÑ WDÑL 9LHÆW 1DP FKØÛ NKRÄQJ SKDÝL YÖÛL FDÛF FÖ TXDQ EDQ QJDÚQK FXÝD &KÏQK SKXÝ &DÛF KLHÆS KRÆL QRÛL FKXQJ ÓRÛQJ PRÆW YDL WURÚ NKDÛ TXDQ WURÑQJ ÓRÃL YÖÛL VØÑ SKDÛW WULHÇQ QJDÚQK QJKHÂ FXÝD FDÛF QØÖÛF WUHÄQ WKHÃ JLÖÛL 7URQJ EXRÇL KRÆL WKDÝR PDQJ WØÑD ÓHÂ u;DÄ\ GØÑQJ WKØÖQJ KLHÆX YDÚ QKØÖÑQJ TX\HÂQ WKØÖQJ KLHÆX WURQJ QJDÚQK FRÄQJ QJKLHÆS EDÛQ OHÝv GR 7UXQJ WDÄP ;XÛF WLHÃQ WKØÖQJ PDÑL 7KDÚQK SKRÃ ,73& SKRÃL KÖÑS YÖÛL &RÄQJ W\ 9LHÆW $¤X WRÇ FKØÛF YDÚR WKDÛQJ EDÚ 9X× .LP +DÑQK *LDÛP ÓRÃF ,73& FRÛ WKRÄQJ EDÛR UDÊQJ ,73& ÓDQJ FKXDÇQ EÔ FKR UD PDËW PRÆW FDÄX ODÑF ERÆ IUDQFKLVH WDÑL WKDÚQK SKRÃ +RÂ &KÏ 0LQK 7KRÄQJ WLQ QDÚ\ ÓØÖÑF UDÃW QKLHÂX GRDQK QJKLHÆS WKDP GØÑ KRÆL WKDÝR TXDQ WDÄP
 17. ¶½ SKDÂQ FXRÃL FXÝD EDÚL ÓRÑF WKHÄP QDÚ\ WDÛF JLDÝ FRÛ SKDÛF WKDÝR ÓH QJKÔ PRÆW VRà ÓLHÇP FKÏQK OLHÄQ TXDQ ÓHÃQ ÓH FØÖQJ WKDÚQK ODÆS PRÆW KLHÆS KRÆL IUDQFKLVH FKR 9LHÆW 1DP 6ØÑ UD ÓÖÚL FXÝD KLHÆS KRÆL QDÚ\ EDÊQJ FDÛFK QDÚ\ KD\ FDÛFK NKDÛF VH× JRÛS SKDÂQ ÓÔQK KØÖÛQJ YDÚ KRÅ WUÖÑ FKR VØÑ SKDÛW WULHÇQ EHÂQ YØ×QJ KÖQ FXÝD QJDÚQK NLQK GRDQK IUDQFKLVH WDÑL 9LHÆW 1DP 9DÚ ÓHÇ FRÛ WKHÄP WKRÄQJ WLQ WKDP NKDÝR VDX ÓDÄ\ ODÚ PRÆW VRà ÓLHÇP WRÛP OØÖÑF YH WLHÄX FKÏ KRDÑW ÓRÆQJ YDÚ PRÄ KÎQK WRÇ FKØÛF FXÝD KDL KLHÆS KRÆL IUDQFKLVH ÓD× ÓL YDÚR QH QHÃS FXÝD KDL QØÖÛF NKDÛF QKDX ODÚ 8»F YDÚ 0DOD\VLD +2¦, ³2¢1* )5$1&+,6( $8675$/,$ )5$1&+,6( &281&,/ 2) $8675$/,$ +RÆL ÓRÂQJ )UDQFKLVH $XVWUDOLD YLHÃW WDËW ODÚ )&$ ODÚ PRÆW GDÑQJ KLHÆS KRÆL IUDQFKLVH QKØQJ YÖÛL WHÄQ JRÑL NKDÛF ÓL 7RÇ FKØÛF SKL OÖÑL QKXDÆQ QDÚ\ ÓØÖÑF WKDÚQK ODÆS YDÚR QDÌP YDÚ ODÚ ÓDÑL GLHÆQ FKR WDÃW FDÝ QKØ×QJ QJØÖÚL PXD YDÚ EDÛQ IUDQFKLVH WDÑL 8»F 0XÑF ÓÏFK z ;DÄ\ GØÑQJ QKØ×QJ WLHÄX FKXDÇQ TXRÃF WHà FKR FDÛF KHÆ WKRÃQJ IUDQFKLVH NLQK GRDQK WDÑL 8»F z &XQJ FDÃS FDÛF WKRÄQJ WLQ YDÚ JLDÛR GXÑF ÓDÚR WDÑR YH IUDQFKLVH FKR FDÝ QJØÖÚL PXD ODÅQ QJØÖÚL EDÛQ IUDQFKLVH z 9DÆQ ÓRÆQJ &KÏQK SKXÝ FDÛF YDÃQ ÓH OLHÄQ TXDQ ÓHÃQ QJDÚQK IUDQFKLVH z 1DÄQJ FDR OLHÄQ WXÑF VØÑ KLHÇX ELHÃW YDÚ TXDQ WDÄP FXÝD QJØÖÚL WLHÄX GXÚQJ FKÏQK TX\HÂQ YDÚ QKØ×QJ FRÆQJ ÓRÂQJ GRDQK QJKLHÆS ÓRÃL YÖÛL YDL WURÚ TXDQ WURÑQJ YDÚ DÝQK KØÖÝQJ FXÝD QJDÚQK IUDQFKLVH WDÑL 8»F z 7KLHÃW NHà QKØ×QJ GÔFK YXÑ FRÆQJ WKHÄP FKR FDÛF WKDÚQK YLHÄQ YDÚ JLXÛS ÓÖ× KRÑ ÓHÇ NLQK GRDQK QJDÚ\ FDÚQJ KLHÆX TXDÝ KÖQ WURQJ QJDÚQK IUDQFKLVH +RÆL YLHÄQ 7DÃW FDÝ FDÛF WRÇ FKØÛF KD\ FDÛ QKDÄQ FRÛ OLHÄQ TXDQ ÓHÃQ QJDÚQK IUDQFKLVH ÓHÂX FRÛ WKHÇ WKDP JLD WUHÄQ QJX\HÄQ WDËF WØÑ QJX\HÆQ &DÛF WKDÚQK YLHÄQ KLHÆQ QD\ FKXÝ \HÃX EDR JRÂP QJØÖÚL EDÛQ IUDQFKLVH IUDQFKLVRU QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH IUDQFKLVHH OXDÆW VØ FKX\HÄQ QJDÚQK QJDÄQ KDÚQJ QKDÚ WØ YDÃQ FKX\HÄQ JLD KRÑF JLDÝ JLDÛR VØ ÓDÑL KRÑF YDÚ FDÛF QKDÚ [XDÃW EDÝQ 0XRÃQ ELHÃW WKHÄP FKL WLHÃW YH TX\ ÓÔQK FXÑ WKHÇ JLD QKDÆS WKDÚQK YLHÄQ FKL SKÏ GDQK VDÛFK KRÆL YLHÄQ KLHÆQ KØ×Xg FRÛ WKHÇ YDÚR ZHEVLWH ZZZ IUDQFKLVH RUJ DX +RÆL ÓRÂQJ )UDQFKLVH $XVWUDOLD ODÚ PRÆW WRÇ FKØÛF KLHÆS KRÆL SKL OÖÑL QKXDÆQ FRÛ YDÌQ SKRÚQJ TXRÃF JLD WDÑL WKDÚQK SKRà 0HOERXUQH EDQJ 9LFWRULD +RÆL ÓRÂQJ QDÚ\ FXQJ FDÃS QKØ×QJ KRÅ WUÖÑ GÔFK YXÑ SKXÚ KÖÑS FKR WØÚQJ ÓÔD SKØÖQJ WKRÄQJ TXD WLHÇX EDQ ÓDÑL GLHÆQ FKR EDQJ FXÝD QØÖÛF 8»F 0RÅL PRÆW WLHÇX EDQ EDÂX UD YÔ FKXÝ WÔFK QJØÖÚL ÓØÖQJ QKLHÄQ
 18. VH× ÓØÖÑF ERÇ QKLHÆP FKÏQK WKØÛF YDÚR +RÆL ÓRÂQJ 4XRÃF JLD 1DWLRQDO %RDUG FRÛ WUXÑ VÖÝ WDÑL 0HOERXUQH 1JRDÚL YÔ FKXÝ WÔFK FXÝD WLHÇX EDQ QHÄX WUHÄQ +RÆL ÓRÂQJ 4XRÃF JLD FRÚQ EDR JRÂP WKHÄP WKDÚQK YLHÄQ NKDÛF ODÚ QKØ×QJ QJØÖÚL ÓØÖÑF EDÂX WUØÑF WLHÃS WØÚ WDÃW FDÝ KRÆL YLHÄQ 7URQJ VRà WKDÚQK YLHÄQ QDÚ\ SKDÝL FRÛ WKDÚQK YLHÄQ ODÚ QJØÖÚL EDÛQ IUDQFKLVH YDÚ QJØÖÚL FRÚQ ODÑL FRÛ WKHÇ ODÚ EDÃW FØÛ DL QJØÖÚL PXD IUDQFKLVH OXDÆW VØ QKDÚ WØ YDÃQg 'R ÓRÛ WRÇQJ VRà WKDÚQK YLHÄQ WURQJ +RÆL ÓRÂQJ 4XRÃF JLD VH× ODÚ QJØÖÚL +RÆL ÓRÂQJ )UDQFKLVH $XVWUDOLD FRÛ PRÃL TXDQ KHÆ FKDÍW FKH× YÖÛL KDÂX KHÃW FDÛF KLHÆS KRÆL IUDQFKLVH FXÝD FDÛF TXRÃF JLD NKDÛF WUHÄQ WKHà JLÖÛL YDÚ ODÚ WKDÚQK YLHÄQ ÓRÂQJ VDÛQJ ODÆS /LHÄQ ÓRDÚQ )UDQFKLVH &KDÄX $» 7KDÛL %ÎQK 'ØÖQJ $VLD 3DFLILF )UDQFKLVH &RQIHGHUDWLRQ YLHÃW WDËW ODÚ $3)& +RÆL ÓRÂQJ )UDQFKLVH $XVWUDOLD FX×QJ ODÚ PRÆW WKDÚQK YLHÄQ WURQJ +RÆL ÓRÂQJ )UDQFKLVH 7KHà JLÖÛL :RUOG )UDQFKLVH &RXQFLO YLHÃW WDËW ODÚ :)& YDÚ WØÚQJ WUÖÝ WKDÚQK WRÇQJ WKØ N\Û FKR WRÇ FKØÛF QDÚ\ YDÚR QKØ×QJ QDÌP YDÚ +,(¦3 +2¦, )5$1&+,6( 0$/$
 19. z 7RÇ FKØÛF FDÛF KRDÑW ÓRÆQJ TXDÝQJ EDÛ QJDÚQK IUDQFKLVH QKØ PRÆW FRÄQJ FXÑ NKDÛL QLHÆP PDUNHWLQJ KLHÆX TXDÝ z &XQJ FDÃS WKRÄQJ WLQ YDÚ ODÚP FDÂX QRÃL JLØ×D GRDQK QJKLHÆS YDÚ &KÏQK SKXÝ YH FDÛF YDÃQ ÓH OLHÄQ TXDQ ÓHÃQ IUDQFKLVH z 7DÑR UD PRÆW GLHÅQ ÓDÚQ ÓHÇ WUDR ÓRÇL NLQK QJKLHÆP YDÚ FKX\HÄQ PRÄQ JLØ×D FDÛF WKDÚQK YLHÄQ WURQJ +LHÆS KRÆL z 7DÚL WUÖÑ QKØ×QJ FKX\HÃQ FRÄQJ GX YH WKØÖQJ PDÑL KD\ ÓDÂX WØ UD QØÖÛF QJRDÚL z ³ØÛQJ UD ÓLHÂX SKRÃL FDÛF KRDÑW ÓRÆQJ WKØÖQJ PDÑL YDÚ ÓDÂX WØ YH IUDQFKLVH UD QØÖÛF QJRDÚL KRÅ WUÖÑ FDÛF WKØÖQJ KLHÆX QJRDÑL TXRÃF YDÚR 0DOD\VLD KLHÆX TXDÝ KÖQ +RÆL YLHÄQ &RÛ ORDÑL KRÆL YLHÄQ z +RÆL YLHÄQ FKÏQK WKØÛF 2UGLQDU\ 0HPEHU EDR JRÂP FDÛF GRDQK QKDÄQ KD\ GRDQK QJLHÆS EDÛQ YDÚ PXD IUDQFKLVH YDÚ FDÛF WRÇ FKØÛF XÝQJ KRÆ IUDQFKLVH z +RÆL YLHÄQ GØÑ EÔ $VVRFLDWH 0HPEHU EDR JRÂP QKØ×QJ GRDQK QKDÄQ KD\ GRDQK QJKLHÆS WLHÂP QDÌQJ EDÛQ KD\ PXD IUDQFKLVH z +RÆL YLHÄQ GDQK GØÑ +RQRUDU\ 0HPEHU EDR JRÂP QKØ×QJ QJØÖÚL TXDQ WURÑQJ ÓØÖÑF +LHÆS KRÆL PÖÚL ÓÏFK GDQK YDÚ z +RÆL YLHÄQ VLQK YLHÄQ 6WXGHQW 0HPEHU 7ØÚ QJDÚ\ WKDÚQK ODÆS ÓHÃQ QD\ +LHÆS KRÆL )UDQFKLVH 0DOD\VLD ÓD× WRÇ FKØÛF UDÃW QKLHÂX FKØÖQJ WUÎQK YDÚ KRDÑW ÓRÆQJ WKHR VDÛW YÖÛL PXÑF WLHÄX FXÝD +LHÆS KRÆL ÓD× ÓH UD WØÚ ÓDÂX 9Ï GXÑ +LHÆS KRÆL ÓD× WRÇ FKØÛF FKØÖQJ WUÎQK ÓDÚR WDÑR GDÚQK FKR FDÛF GRDQK QKDÄQ PXD IUDQFKLVH WLHÂP QDÌQJ PDQJ WHÄQ u7KH )XQGDPHQWDOV RI )UDQFKLVH 0DQDJHPHQWv 1KØ×QJ NKDÛL QLHÆP TXDÝQ WUÔ FÖ EDÝQ QKDÃW YH IUDQFKLVH KD\ FKØÖQJ WUÎQK GDÚQK FKR QJØÖÚL EDÛQ IUDQFKLVH FRÛ WHÄQ u)XQGDPHQWDOV RI )UDQFKLVH 'HYHORSPHQWv 1KØ×QJ NKDÛL QLHÆP FÖ EDÝQ QKDÃW ÓHÇ SKDÛW WULHÇQ KHÆ WKRÃQJ IUDQFKLVH u)UDQFKLVH &RQVXOWDQW 'HYHORSPHQWv 3KDÛW WULHÇQ QJDÚQK WØ YDÃQ IUDQFKLVH g ³HÇ WULHÇQ NKDL KLHÆX TXDÝ FDÛF FKØÖQJ WUÎQK QHÄX WUHÄQ +LHÆS KRÆL )UDQFKLVH 0DOD\VLD ÓD× SKRÃL KÖÑS YÖÛL %RÆ 3KDÛW WULHÇQ 'RDQK QJKLHÆS 0LQLVWU\ RI (QWUHSUHQHXU 'HYHORSPHQW YDÚ FDÛF WRÇ FKØÛF NKDÛF QKØ 7UXQJ WDÄP 3KDÛW WULHÇQ 'RDQK QJKLHÆS 0DOD\VLD 0DOD\VLDQ (QWUHSUHQHXU 'HYHORSPHQW &HQWUH WUØÖÚQJ ³DÑL KRÑF 7RÇQJ KÖÑS 7HNQRORJL 0DUDg 1JRDÚL UD +LHÆS KRÆL FRÚQ OLHÄQ NHÃW YÖÛL 7DÆS ÓRDÚQ 7DÚL QJX\HÄQ 0DOD\VLD 0DOD\VLDQ 5HVRXUFHV &RUSRUDWLRQ ÓHÇ SKDÛW WULHÇQ YDÚ TXDÝQJ EDÛ NKDÛL QLHÆP u)UDQFKLVH &LW\v 7KDÚQK SKRà )UDQFKLVH PRÆW WUXQJ WDÄP WDÆS KÖÑS KDÂX KHÃW FDÛF QJDÚQK NLQK GRDQK YH IUDQFKLVH WDÑL PRÆW ÓÔD ÓLHÇP YDÚ GØÖÛL PRÆW PDÛL QKDÚ FKXQJ )UDQFKLVH &LW\ ÓDÂX WLHÄQ ÓØÖÑF NKDL WUØÖQJ WDÑL 6KDK $ODP YDÚR JLØ×D QDÌP +LHÆS
 20. KRÆL )UDQFKLVH 0DOD\VLD FX×QJ ÓRÛQJ YDL WURÚ WUXQJ JLDQ WURQJ YLHÆF KRÚD JLDÝL QKØ×QJ WKØD NLHÆQ EDÃW ÓRÂQJ JLØ×D FDÛF WKDÚQK YLHÄQ VRQJ VRQJ YÖÛL YLHÆF FXQJ FDÃS QKØ×QJ FKØÖQJ WUÎQK ÓDÍF ELHÆW ÓHÇ FXÝQJ FRà PRÃL TXDQ KHÆ QKØ sUDÌQJ YÖÛL PRÄLt FXÝD QJØÖÚL PXD YDÚ QJØÖÚL EDÛQ IUDQFKLVH +LHÆS KRÆL )UDQFKLVH 0DOD\VLD ODÚ WKDÚQK YLHÄQ VDÛQJ ODÆS FXÝD +RÆL ÓRÂQJ )UDQFKLVH 7KHà JLÖÛL :RUOG )UDQFKLVH &RXQFLO PRÆW WRÇ FKØÛF YH IUDQFKLVH FDR QKDÃW FRÛ PRÃL OLHÄQ NHÃW FKDÍW FKH× KLHÆS KRÆL IUDQFKLVH FXÝD TXRÃF JLD WUHÄQ WRDÚQ WKHà JLÖÛL 9DÚ FX×QJ JLRÃQJ QKØ +RÆL ÓRÂQJ )UDQFKLVH $XVWUDOLD +LHÆS KRÆL )UDQFKLVH 0DOD\VLD ÓD× WKDP JLD VDÛQJ ODÆS /LHÄQ ÓRDÚQ )UDQFKLVH FKDÄX $» 7KDÛL %ÎQK 'ØÖQJ $VLD 3DFLILF )UDQFKLVH &RQIHGHUDWLRQ +,(¦3 +2¦, )5$1&+,6( 9,(¦7 1$0 &X×QJ QKØ FDÛF KLHÆS KRÆL IUDQFKLVH NKDÛF WUHÄQ WKHà JLÖÛL +LHÆS KRÆL )UDQFKLVH 9LHÆW 1DP 9LHWQDP )UDQFKLVH $VVRFLDWLRQ QHÄQ ODÚ PRÆW WRÇ FKØÛF SKL OÖÑL QKXDÆQ YDÚ FRÛ QKØ×QJ WLHÄX FKÏ KRDÑW ÓRÆQJ QKDÊP ÓHP ODÑL OÖÑL ÏFK FKR FDÛF WKDÚQK YLHÄQ YDÚ FDÝ QJDÚQK IUDQFKLVH FXÝD 9LHÆW 1DP QRÛL FKXQJ 6DX ÓDÄ\ ODÚ PRÆW VRà \Û NLHÃQ UDÃW QJDËQ JRÑQ YDÚ PDQJ WÏQK FKXÝ TXDQ FXÝD WDÛF JLDÝ 0XÑF ÓÏFK z &XQJ FDÃS WKRÄQJ WLQ NLHÃQ WKØÛF JLDÛR GXÑF YH IUDQFKLVH FKR FDÛF WKDÚQK YLHÄQ z +RÅ WUÖÑ YDÚ JLXÛS ÓÖ× FDÛF WKDÚQK YLHÄQ QDÄQJ FDR N\× QDÌQJ OLHÄQ TXDQ ÓHÃQ IUDQFKLVH QKØ [DÄ\ GØÑQJ WKØÖQJ KLHÆX ÓLHÂX KDÚQK KHÆ WKRÃQJ KD\ FØÝD KDÚQJ IUDQFKLVHg z /DÚ WLHÃQJ QRÛL FKXQJ FXÝD FDÛF GRDQK QJKLHÆS YDÚ FDÛF WRÇ FKØÛF WKDP JLD YDÚR OD×QK YØÑF NLQK GRDQK IUDQFKLVH z /DÚ GLHÅQ ÓDÚQ FKR FDÛF WKDÚQK YLHÄQ WUDR ÓRÇL WKRÄQJ WLQ FKLD VHÝ NLQK QJKLHÆP NLHÃQ WKØÛF YH IUDQFKLVH z 7KDP PØX FKR FDÛF FÖ TXDQ EDQ QJDÚQK WURQJ FDÛF ÓØÖÚQJ ORÃL FKÏQK VDÛFK OXDÆW SKDÛS OLHÄQ TXDQ ÓHÃQ IUDQFKLVH z ;DÄ\ GØÑQJ YDÚ QDÄQJ FDR \Û WKØÛF KLHÇX ELHÃW FXÝD [D× KRÆL FRÆQJ ÓRÂQJ GRDQK QJKLHÆS 9LHÆW 1DP YH PRÄ KÎQK NLQK GRDQK IUDQFKLVH z ;DÄ\ GØÑQJ PRÃL TXDQ KHÆ WRÃW ÓHÑS YÖÛL FDÛF KLHÆS KRÆL IUDQFKLVH TXRÃF WHà ÓHÇ WUDQK WKXÝ VØÑ JLXÛS ÓÖ× YDÚ KRÅ WUÖÑ YH PDÍW N\× WKXDÆW KRÆL QKDÆS YDÚR VDÄQ FKÖL TXRÃF WHà YH IUDQFKLVH z &KXÝ WUÎ KD\ WKDP JLD WRÇ FKØÛF WDÃW FDÝ FDÛF KRÆL QJKÔ KRÆL WKDÝR KRÆL FKÖÑ WULHÇQ OD×P YH IUDQFKLVH WDÑL 9LHÆW 1DP
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2