intTypePromotion=1
ADSENSE

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐIỀU KHIỂN LOGIC VÀ PLC 1

Chia sẻ: Nguyen Quang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

230
lượt xem
46
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần điều khiển logic và plc 1', kỹ thuật - công nghệ, tự động hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐIỀU KHIỂN LOGIC VÀ PLC 1

  1. NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐIỀU KHIỂN LOGIC VÀ PLC 1 (2 TÍN CHỈ) Dùng cho đào tạo bậc đại học theo học chế tín chỉ chuyên ngành: Tự động hoá XNCN 1. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN - Kiểm tra các nội dung kiến thức cơ bản về logic - Kiểm tra các nội dung kiến thức về các nguyên tắc khống chế 2. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ: Thi vấn đáp 3. NGUYÊN TẮC TỔ HỢP CÂU HỎI LÀM ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN - Nguyên tắc: 2 câu được tổ hợp từ 2 loại câu hỏi - Thang điểm: 10 - Loại câu hỏi: Lý thuyết + bài tập 4. NGÂN HÀNG CÂU HỎI 4.1 Câu hỏi loại 1 (5 điểm) 1. Hãy thiết kế mạch rơ le có 4 đầu vào cho bởi phương trình sau : y = f(a,b,c,d) = (Σ 2,3,5,9,10,14,15 & N= 0,4,6,8) 2. Hãy thiết kế mạch rơ le có 4 đầu vào cho bởi phương trình sau : y = f(a,b,c,d) = (Σ 1,2, 5,9,11,13,15 & N= 0,4,6,7) 3. Trình bày các phương pháp tổi thiểu hoá hàm lôgíc? So sánh và chỉ rõ phạm vi ứng dụng của phương pháp đó ? 4. Hãy thiết kế mạch rơ le có 4 đầu vào cho bởi phương trình sau : y = f(a,b,c,d) = (Σ 1,2,5,7,10,12,15 & N = 0,4,6,13) 5. Hãy thiết kế mạch rơ le có 4 đầu vào cho bởi phương trình sau : y = f(a,b,c,d) = (Σ 0,2,6, 8,9,11,13,15 & N= 4,7,10) 6. Hãy thiết kế mạch rơ le có 4 đầu vào cho bởi phương trình sau : y = f(a,b,c,d) = (Π 1,5,7,10,12 & N= 0,4,6,9) 7. Thiết kế một mạch số có 4 đầu vào có hàm lô gíc cho bởi phương trình sau : y = f(a,b,c,d) = (Σ 0,2,4,8,9,10,13,15 & N= 3,6,11) 8. Thiết kế một mạch số có 4 đầu vào có hàm lô gíc cho bởi phương trình sau : y = f(a,b,c,d) = (Π 1,10,13,15 & N= 0,4,6,11) 9. So sánh hệ logic tổ hợp và logic trình tự ? Lấy ví dụ chứng minh? 10. Hãy thiết kế mạch rơ le có 4 đầu vào cho bởi phương trình sau : y = f(a,b,c,d) = (Π 1,3,9,11,15 & N= 0,4,6,8) 11. Hãy dùng GRAFCET để mô tả hoạt động của hệ logic trình tự gồm hai
  2. chuyển động hoạt động theo nguyên tắc : Chuyển động 1 đ ược th ực hi ện tr ước chuyển động 2 một khoảng thời gian là 9s, sau đó chạy c ả h ệ th ống trong th ời gian 50s và khi dừng thì chuyển động 1 được dừng trước chuyển đ ộng 2 m ột kho ảng th ời gian là 6s 12. Hãy thiết kế mạch số có 4 đầu vào cho bởi phương trình sau : y = f(a,b,c,d) = (Π 1,3,9,11,15 & N= 0,4,6,8) 13. Hãy thiết kế mạch số có 4 đầu vào cho bởi phương trình sau : y = f(a,b,c,d) = (Π 1,2,7,10,13,14 & N= 0,4,6,11) 14. Hãy dùng GRAFCET để mô tả hoạt động của hệ logic trình tự gồm hai chuyển động hoạt động theo nguyên tắc : Chuyển động 1 đ ược th ực hi ện tr ước chuyển động 2 một khoảng thời gian là 10s, sau đó chạy cả h ệ th ống trong th ời gian 60s và khi dừng thì chuyển động 1 được dừng trước chuyển đ ộng 2 m ột kho ảng th ời gian là 5s 15. Hãy thiết kế mạch rơ le có 4 đầu vào cho bởi phương trình sau : y = f(a,b,c,d) = (Π 2,5,9,11,15 & N= 0,4,6,13) 16. Hãy thiết kế mạch rơ le có 4 đầu vào cho bởi phương trình sau : y = f(a,b,c,d) = (Π 1,5,8,10,15 & N= 0,3,6,7) 17. Hãy dùng GRAFCET để mô tả hoạt động của hệ thống lò sưởi + quạt gió. Hoạt động theo nguyên tắc: Khi khởi động lò được bật trước 10s để tạo hơi nóng rồi bật quạt. Chạy cả hệ thống trong 10 phút. Khi dừng lò được tắt trước 5s rồi mới tắt quạt 18. Hãy thiết kế mạch số có 4 đầu vào cho bởi phương trình sau : y = f(a,b,c,d) = (Π3, 5,9,11,15 & N= 0,2,6,10) 19. Lấy ví dụ về mạch trình tự?Chứng minh? 20. Lấy ví dụ về mạch tổ hợp?Chứng minh? 21. Hãy thiết kế mạch số có 4 đầu vào cho bởi phương trình sau : y = f(a,b,c,d) = (Σ 1,2,5,9,10,12,15 & N= 0,4,7,11) 22. Hãy thiết kế mạch số có 4 đầu vào cho bởi phương trình sau : y = f(a,b,c,d) = (Σ 0,2,6, 8,10,13,15 & N= 0,4,7,14) 23. Hãy dùng GRAFCET để mô tả hoạt động c ủa hệ logic trình t ự gồm 3 chuy ển động hoạt động theo nguyên tắc : Chuyển động 1 được thực hiện trước chuyển động 2 một khoảng thời gian là 10s, chuyển động 2 được thực hiện trước chuyển động 3 sau 5s .Khi dừng thì chuyển động 1 được dừng trước chuyển động 2 m ột kho ảng th ời gian là 5s và chuyển động 2 dừng trước chuyển động 1 là 3s. 24. Hãy thiết kế mạch số có 4 đầu vào cho bởi phương trình sau : y = f(a,b,c,d) = (Π 0,35,9,11,15 & N= 1,4,7,12) 25. Hãy thiết kế mạch số có 4 đầu vào cho bởi phương trình sau : y = f(a,b,c,d) = (Π 1,5,8,9,12,14 & N= 0,3,6,15)
  3. 26. Hãy thiết kế mạch rơ le có 4 đầu vào cho bởi phương trình sau : y = f(a,b,c,d) = (Π 0,1,5,9,13,15 & N= 2,4,8,11) 27. Hãy thiết kế mạch rơ le có 4 đầu vào cho bởi phương trình sau : y = f(a,b,c,d) = (Π 2,3,5,8,10,15 & N= 0,4,9,13) 28. Trình bày về cơ sở của các nguyên tắc 29 Nêu các quá trình của quá trình điều khiển hệ thống truyền động điện 30. Trình bày nội dung nguyên tắc khởi động động cơ theo t 31. Trình bày về các thông số ảnh hưởng đến phương pháp khổi động theo t 32. Trình bày nội dung nguyên tắc khởi động động cơ theo tốc độ 33. Nêu nhận xét về nguyên tắc điều khiển theo tốc độ 34. Trình bày nội dung nguyên tắc khởi động động cơ theo dòng điện 35. Trình bày ý nghĩa của bảo vệ và tín hiệu hóa trong hệ thống 36. Nêu các dạng bảo vệ 37. Trình bày bảo vệ ngắn mạch 38. Trình bày bảo vệ quá tải lâu dài 39. Trình bày bảo vệ quá tải ngắn hạn xung kích 40. Trình bày bảo vệ cực tiểu, bảo vệ điểm không 41. Trình bày bảo vệ mất từ trường 4.2. Câu hỏi loại 2( điểm) 1. Vẽ mạch khống chế khởi động động cơ một chiều kích từ độc lập qua 2 c ấp đi ện trở phụ theo nguyên tắc thời gian và hãm động năng để dừng máy theo nguyên t ắc t ốc độ? 2. Vẽ mạch khống chế khởi động động cơ một chiều kích từ độc lập qua 3 c ấp đi ện trở phụ theo nguyên tắc thời gian và hãm động năng để dừng máy theo nguyên t ắc t ốc độ? 3. Vẽ mạch khống chế khởi động động cơ một chiều kích từ độc lập qua 4 c ấp đi ện trở phụ theo nguyên tắc thời gian và hãm động năng để dừng máy theo nguyên t ắc t ốc độ? 4. Vẽ mạch khống chế khởi động thuận nghịch động c ơ m ột chi ều kích t ừ đ ộc l ập qua 2 cấp điện trở phụ theo nguyên tắc thời gian và hãm động năng để dừng máy? 5. Vẽ mạch khống chế khởi động thuận nghịch động c ơ m ột chiều kích từ đ ộc l ập qua 3 cấp điện trở phụ theo nguyên tắc thời gian và hãm động năng để dừng máy? 6. Vẽ mạch khống chế khởi động thuận nghịch động c ơ m ột chi ều kích t ừ đ ộc l ập qua 4 cấp điện trở phụ theo nguyên tắc thời gian và hãm động năng để dừng máy? 7. Vẽ mạch khống chế khởi động động cơ xoay chiều 3 pha roto dây qu ấn qua 2 c ấp điện trở phụ theo nguyên tắc thời gian và hãm động năng để dừng máy?
  4. 8. Vẽ mạch khống chế khởi động động cơ xoay chi ều 3 pha roto dây qu ấn qua 3 c ấp điện trở phụ theo nguyên tắc thời gian và hãm động năng để dừng máy? 9. Vẽ mạch khống chế khởi động động cơ xoay chiều 3 pha roto dây qu ấn qua 4 c ấp điện trở phụ theo nguyên tắc thời gian và hãm động năng để dừng máy theo nguyên tắc tốc độ? 10. Vẽ mạch khống chế khởi động thuận nghịch động cơ xoay chiều 3 pha roto dây quấn qua 2 cấp điện trở phụ theo nguyên tắc thời gian và hãm đ ộng năng đ ể d ừng máy? 11. Vẽ mạch khống chế khởi động thuận nghịch động cơ xoay chiều 3 pha roto dây quấn qua 3 cấp điện trở phụ theo nguyên tắc thời gian và hãm đ ộng năng đ ể d ừng máy? 12. Vẽ mạch khống chế khởi động thuận nghịch động cơ xoay chiều 3 pha roto dây quấn qua 4 cấp điện trở phụ theo nguyên tắc thời gian và hãm đ ộng năng đ ể d ừng máy? 13. Vẽ mạch khống chế khởi động động cơ một chiều kích từ độc lập qua 2 cấp điện trở phụ và hãm động năng để dừng máy theo nguyên tắc thời gian ? 14. Vẽ mạch khống chế khởi động động cơ một chiều kích từ độc lập qua 3 cấp điện trở phụ và hãm động năng để dừng máy theo nguyên tắc thời gian ? 15. Vẽ mạch khống chế khởi động động cơ một chiều kích từ độc lập qua 4 cấp điện trở phụ và hãm động năng để dừng máy theo nguyên tắc thời gian ? 16. Vẽ mạch khống chế cho hệ thống lò sưởi + quạt gió. Hoạt động theo nguyên tắc: Khi khởi động: Lò trước t1 để tạo hơi nóng rồi bật quạt. Khi dừng : Lò được tắt trước t2 rồi mới tắt quạt. 17. Vẽ mạch khống chế khởi động động cơ một chiều kích từ độc lập qua 5 cấp điện trở phụ theo nguyên tắc dòng điện và hãm động năng để dừng máy theo nguyên tắc thời gian ? 18. Vẽ mạch khống chế khởi động động cơ một chiều kích từ độc lập qua 4 cấp điện trở phụ theo nguyên tắc dòng điện và hãm động năng để dừng máy theo nguyên tắc thời gian ? 19. Vẽ mạch khống chế khởi động động cơ một chiều kích từ độc lập qua 3 cấp điện trở phụ theo nguyên tắc dòng điện và hãm động năng để dừng máy theo nguyên tắc thời gian ? 20. Vẽ mạch khống chế khởi động động cơ một chiều kích từ độc lập qua 2 cấp điện trở phụ theo nguyên tắc dòng điện và hãm động năng để dừng máy theo nguyên tắc thời gian ? 21. Vẽ mạch khống chế khởi động thuận nghịch động cơ xoay chiều 3 pha roto dây quấn qua 3 cấp điện trở phụ theo nguyên tắc dòng điện và hãm động năng đ ể d ừng máy? 22. Vẽ mạch khống chế khởi động động cơ xoay chiều 3 pha roto dây qu ấn qua 2 c ấp điện trở phụ theo nguyên tắc dòng điện và hãm động năng để dừng máy?
  5. 23. Vẽ mạch khống chế khởi động động cơ một chiều kích từ độc lập qua 4 c ấp đi ện trở phụ theo nguyên tắc tốc độ và hãm động năng để dừng máy theo nguyên t ắc th ời gian ? 24. Vẽ mạch khống chế khởi động động cơ một chiều kích từ độc lập qua 3 c ấp đi ện trở phụ theo nguyên tắc tốc độ và hãm động năng để dừng máy theo nguyên t ắc th ời gian ? 25. Vẽ mạch khống chế khởi động động cơ một chiều kích từ độc lập qua 2 c ấp đi ện trở phụ theo nguyên tắc tốc độ và hãm động năng để dừng máy theo nguyên t ắc th ời gian ? 26. Vẽ mạch khống chế khởi động thuận nghịch động cơ không đồng bộ rô to l ồng sóc bằng cách đổi nối dây quấn Sao – tam giác. 27. Vẽ mạch khống chế khởi động động cơ một chiều kích từ độc lập qua 4 c ấp đi ện trở phụ theo nguyên tắc dòng điện và hãm động năng để dừng máy theo nguyên t ắc tốc độ ? 28. Vẽ mạch khống chế khởi động động cơ một chiều kích từ độc lập qua 3 cấp điện trở phụ theo nguyên tắc dòng điện và hãm động năng để dừng máy theo nguyên t ắc tốc độ ? 29. Vẽ mạch khống chế khởi động động cơ một chiều kích từ độc lập qua 2 c ấp đi ện trở phụ theo nguyên tắc dòng điện và hãm động năng để dừng máy theo nguyên t ắc tốc độ ?
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2