intTypePromotion=1

NHỊ THỨC NIUTƠN

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
187
lượt xem
35
download

NHỊ THỨC NIUTƠN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1.Về kiến thức: -Nắm vững công thức nhị thức NiuTơn và các ví dụ đã nêu (VD1,2,3,4) ,bảng số tam giác paxcal,Nhớ các công thức tính số tổ hợp của một tập hợp có n phần tử bài tập về nhà:1-6 và các bài toán trắc nghiệm ,chuẩn bị bài học tiếp 2.Về kĩ năng: -Thành thạo các kiến thức trên, biết sử dụng máy tính casio fx 570MS,500MS để tính số tổ hợp của một tập ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: NHỊ THỨC NIUTƠN

  1. Ngaøy soaïn: 17/10/09… Tuaàn:10 (11CA) BAØI 3: NHÒ THÖÙC NIUTÔN … Tieát PPCT :… A.Muïc ñích yeâu caàu: 29………. 1.Veà kieán thöùc: -Naém vöõng coâng thöùc nhò thöùc NiuTôn vaø caùc ví duï ñaõ neâu (VD1,2,3,4) û ,baûng soá tam giaùc paxcal,Nhôù caùc coâng thöùc tính soá toå hôïp cuûa moät taäp hôïp coù n phaàn töû baøi taäp veà nhaø:1-6 vaø caùc baøi toaùn traéc nghieäm ,chuaån bò baøi hoïc tieáp 2.Veà kó naêng: -Thaønh thaïo caùc kieán thöùc treân, bieát söû duïng maùy tính casio fx 570MS,500MS ñeå tính soá toå hôïp cuûa moät taäp hôïp coù n phaàn töû, laøm baøi taäp 1-6 vaø caùc baøi toaùn traéc nghieäm 3.Veà thaùi ñoä: - Nghieâm tuùc phaùt bieåu vaø xaây döïng baøi- thaûo luaän theo nhoùm B.Chuaån bò: GV: giaùo aùn ,SGK,maùy tính casio……; HS: SGK, thöôùc keõ, maùy tính casio ……. C.Phöông phaùp:- Neâu vaán ñeà ( Gôïi môû ) SS:…… Vaéng:………. D.Tieán trình leân lôùp: 11CA tg Hoaït ñoäng thaày Hoaït ñoäng troø Noäi dung kieán thöùc --Cho Hs vieát laïi coâng thöùc sau: C =C 1 n −1 =? ∀n ∈ N * -Hs1: C n = C n −1 = n 1 n ∀n ∈ N * BAØI 3: NHÒ THÖÙC NIUTÔN n n Cn = Cn = ? 0 n ∀n ∈ N * Cn = Cn = n 0 n ∀n ∈ N * --Tính: C7 = ? 3 7.6.5 C7 = 3 = 35 A7 = ? 3 -HS2: 3.2.1 --Nhaéc laïi caùc haèng ñaúng thöùc: A7 = 7.6.5 = 210 3 (a+b)2=? Ta coù : (a+b)2=a2+2ab+b2 20 (a+b)3=? ’ --GV vaøo baøi -HS4: Xung phong Theo coâng thöùc (*) .laáy n=4 ta coù: (a+b)4=? 1Coâng thöùc nhò thöùc NiuTôn --Cho Hs laøm nhaùp vaø leân baûng trình baøy *Coâng thöùc: --GV nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù (a + b) n = C n a n + C n a n −1 .b + .... + C n a n −k b k + ... + C n b n 0 1 k n n *Ví duï 1: = ∑C n a n −k b k k (*) Tính heä soá cuûa x12y13 trong khai trieån k =0 (x+y)25 - Cho Hs laøm nhaùp vaø leân baûng trình • Qui öôùc : a0=b0=1 baøy Coâng thöùc (*) ñöôïc goïi laø coâng thöùc nhò - GV nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù -Hs5: Theo coâng thöùc nhò thöùc thöùc Niu tôn
  2. NiuTôn,heä soá naøy laø: *Ví duï 2: Tìm heä soá cuûa x3 trong khai trieån 25! (3x-4)5 C 25 = 13 = 5200300 - Hs tham khaûo (SGK) 13!.12! 2. Tam giaùc Pa-xcan -Leân baûng trình baøy GV nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù * Baûng soá : n= 0 1 *Ví duï3: Vieát khai trieån (x-2)6 -Hs6: n= 1 1 1 -GV gôïi yù : a0=(-2)6=64 20 Theo coâng thöùc nhò thöùc Niu Tôn: a1=15.(-2)5=-192 n= 2 1 2 1 ’ 6 6 a2= 15.24=240 ( x − 2) 6 = (−2 + x ) 6 = ∑ C 6 ( −2) 6−k x k = ∑ a k x k k -Hs leân baûng trình baøy n= 3 1 3 3 1 k =0 k =0 Vôùi a k = C 6k ( −2) 6−k n= 4 1 4 6 4 1 +Tính theo coâng thöùc treân ta coù: n= 5 1 5 10 10 5 1 a0=? , a1=? a2=? a3=? a4=? a5=? --Cho Hs leân baûng trình baøy n= 6 1 6 15 20 15 6 1 -GV ñöa ra baûng soá tam giaùc paxcal cho 1 + 2 + 3 + 4 = (C 2 + C 2 ) + C 32 + C 4 0 1 3 ............................................................... Hsinh thaáy ñöôïc vaø HD *Nhaän xeùt : HS7: = (C 3 + C 32 ) + C 4 1 3 -Xeùt haøng thöù nhaát ta coù: HÑ2: Duøng tam giaùc pascal ,chöùng toû raèng: 1 = C10 , 1 = C1 1 = C 4 + C 4 = C 5 = C 52 2 3 3 a)1 + 2 + 3 + 4 =C 2 5 - ÔÛ haøng thöù hai ta coù: 1 = C2 , 1 = C2 0 1 ,1 = C 22 - ÔÛ haøng thöù ba ta coù: 1 = C 30 , 3 = C 3 1 ,3 = C 32 , 1 = C 33 *CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM: *Toång quaùt: Heä soá x5 trong khai trieån (1+x)12 Caùc soá ôû haøng thöù n trong tam giaùc Pa- 5’ baèng HS8: xung phong xcan laø daõy goàm n+1 soá: a) 820 b) 792 c)220 d) 210 C n , C n , C n ,....., C n − , C n 0 1 2 n 1 n Heä soá cuûa x5 trong khai trieån (1- 2x)10 baèng a) 8064 b)7680 c)3720 d) 13440 -Goïi hsinh leân baûng trình baøy -GV nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù Kí duyeät :23/10/09 *Cuûng Coá: -Naém vöõng coâng thöùc nhò thöùc NiuTôn vaø caùc ví duï ñaõ neâu (VD1,2,3,4) û ,...baûng soá tam giaùc pascal -Nhôù caùc coâng thöùc tính soá toå hôïp cuûa moät taäp hôïp coù n phaàn töû -Baøi taäp veà nhaø:17-20 vaø caùc baøi toaùn
  3. traéc nghieäm -Chuaån bò baøi hoïc tieáp *CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM: Heä soá x5 trong khai trieån (1+x)12 baèng a) 820 b) 792 c)220 d) 210 Heä soá cuûa x5 trong khai trieån (1-2x)10 baèng a) 8064 b)7680 c)3720 d) 13440 10  1 Trong khai trieån bieåu thöùc  x +  soá haïng khoâng chöùa x baèng :  x a) 252 b) 256 c) 128 d) 45 Giaù trò cuûa toång A = C10 − C10 + C10 − C10 + C10 − C10 + C10 − C10 + C10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 baèng: a) 9 b) 10 c) 0 d) 210 11  1 Trong khai trieån bieåu thöùc  x +  ,heä soá cuûa x3 baèng  x a) 165 b) 330 c) 462 d) 210
  4. *CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM: Heä soá x5 trong khai trieån (1+x)12 baèng a) 820 b) 792 c)220 d) 210 Heä soá cuûa x5 trong khai trieån (1-2x)10 baèng a) 8064 b)7680 c)3720 d) 13440 10  1 Trong khai trieån bieåu thöùc  x +  soá haïng khoâng chöùa x baèng :  x a) 252 b) 256 c) 128 d) 45 Giaù trò cuûa toång A = C − C10 + C10 − C10 + C10 − C10 + C10 − C10 + C10 2 10 3 4 5 6 7 8 9 10 baèng: a) 9 b) 10 c) 0 d) 210 11  1 Trong khai trieån bieåu thöùc  x +  ,heä soá cuûa x3 baèng  x a) 165 b) 330 c) 462 d) 210 kí duyeät:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản