Những nguyên tắc cần chú ý khi mua lại doanh nghiệp

Chia sẻ: Pho Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
89
lượt xem
14
download

Những nguyên tắc cần chú ý khi mua lại doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mua lại công ty hay một phần công ty khác đang là đích nhắm của không ít những nhà quản lý. Nhưng làm thế nào để mua và phát triển nó tốt nhất? Hãy xem những gợi ý của Bruce Nolop qua những nguyên tắc trong chiến thuật mua lại của công ty Pitney Bowes.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những nguyên tắc cần chú ý khi mua lại doanh nghiệp

  1. Nh ng nguyên t c c n chú ý khi mua l i doanh nghi p Mua l i công ty hay m t ph n công ty khác ang là ích nh m c a không ít nh ng nhà qu n lý. Nhưng làm th nào mua và phát tri n nó t t nh t? Hãy xem nh ng g i ý c a Bruce Nolop qua nh ng nguyên t c trong chi n thu t mua l i c a công ty Pitney Bowes. T ý tư ng... Nh ng công ty ch n chi n thu t mua l i làm phương ti n t m c tiêu tăng trư ng ang g p nhi u thách th c. Nghiên c u cho th y vi c nh t nh ph i mua l i m t công ty khác là d u hi u c a s y u kém và ngày nay i a s các v mua l i u g p th t b i. Tuy nhiên h u h t các công ty hàng u th gi i v n ch y u d a vào chi n thu t này t ư c nh ng m c tiêu chi n lư c c a mình. Qu n lý c a nh ng công ty này cho bi t, m c dù có nhi u thách th c nhưng ây v n là con ư ng nhanh, r và ít r i ro hơn so v i vi c t m r ng chính cơ c u công ty. Tho t nghe thì có v mâu thu n, nhưng ó l i là i u hoàn toàn h p lý vì hi n t i m t s công ty ã bi t i úng hư ng, còn l i r t nhi u công ty v n ti p t c m c sai l m. Nolop ã ti t l m t s ví d th c ti n i n hình giúp công ty Pitney Bowes - b c th y trong vi c mua l i - làm nên nh ng i u kỳ di u. Nh có nh ng th thu t mua l i khôn ngoan, công ty này ã t ư c m c tiêu chi n lư c ó là chuy n i h n ng ch kinh doanh t ph n c ng sang hình th c khác
  2. mang l i nhi u l i nhu n hơn ó là: kinh doanh ph n m m và cung c p d ch v . … n th c t Năm ch d n dư i ây c a Pitney Bowes có th giúp b n có nh ng bư c i khôn ngoan trong m t v mua l i: 1. Nh m t i các lĩnh v c có liên quan Nh m t i nh ng m c lĩnh v c có liên quan là m t phương pháp h p lý giúp m r ng s nghi p kinh doanh h n h p. B ng cách này b n có th t n d ng các ti m l c c a công ty như bí quy t qu n tr , s th u hi u khách hàng và nh hư ng văn hoá... ây là nh ng y u t giúp công ty m i ư c mua l i hoà nh p nhanh hơn. Ví d : Nh ng công ty lu t s d ng trung tâm photocopy siêu t c c a Pitney Bowes u khuy n khích công ty này cung c p thêm các ho t ng chuyên bi t giúp qu n lý tài li u. Nh có hai v mua l i v a qua, Pitney Bowes ã có th cung c p nh ng h tr tiên ti n vư t xa c mong i c a các công ty lu t nói trên. Gi ây, Pitney Bowes ã v trí tiên phong trong phân o n th trư ng tăng trư ng nhanh này. 2. t cư c vào u tư t ng ph n Thay vì mua l i toàn b công ty, b n nên chia ra làm nhi u l n mua l i v i quy mô nh hơn d qu n lý và giúp b n h n ch r i ro th t b i. Nh ng công ty ư c mua l i b ng 5% (ho c ít hơn) v n th trư ng c a công ty m chính là nh ng b ph n mang l i l i nhu n nhi u nh t cho công ty. 3. S d ng i ngũ tư v n kinh doanh
  3. ng phó m c toàn b quy t nh th c hi n chi n lư c mua l i cho m t nhóm các nhà qu n lý phát tri n kinh doanh c a công ty. Lãnh o m i ơn v kinh doanh m i chính là nh ng ngư i có i u ki n thu n l i nh t ánh giá nh ng chi n lư c mua l i ti m năng và s phù h p v văn hoá công ty, xác nh tính ng v n và thi t l p nh ng k ho ch t nh ng k t qu mong mu n.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản