intTypePromotion=1

Phương pháp giải trắc nghiệm hóa hữu cơ

Chia sẻ: Tran Cong Phuc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

3
1.001
lượt xem
430
download

Phương pháp giải trắc nghiệm hóa hữu cơ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Phương pháp giải trắc nghiệm hóa hữu cơ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương pháp giải trắc nghiệm hóa hữu cơ

 1. Môt số phương phap giai nhanh Hoa Hưu cơ ̣ ́ ̉ ́ Phương Phap Giai Nhanh Trăc Nghiêm Hoa Hưu cơ ́ ̉ ́ ̣ ́ 1. Dưa trên công thưc tông quat cua hiđrocacbon ̉ ́ ̉ Thí dụ: Công thưc tông quat cua hiđrocacbonA có dang ̉ ́ ̉ ̣ ̣ ̃ ̀ ̉ ̀ (CnH2n+1)m. A thuôc day đông đăng nao? A) Ankan B) Anken C) Ankin D) Aren Suy luân: CnH2n+1 là gôc hidrocacbon hoa trị I. Vây phân tư chỉ ̣ ́ ́ ̣ có thể do 2 gôc hydrocacbon hoa trị I liên kêt vơi nhau, vây m = ́ ́ ́ ̣ 2 và A thuôc day ankan: C 2nH2n+4. ̣ ̃ 2. Khi đôt chay hidrocacbon thì cacbon tao ra CO2 vầ hidro tao ́ ́ ̣ ̣ ra H2O. Tông khôi lương C và H trong CO2 và H2O phai ̉ ́ ̉ băng khôi lương cua hidrocacbon. ̀ ́ ̉ Thí dụ: Đôt chay hoan toan m gam hôn hơp gôm CH4, C3H6 và ́ ́ ̀ ̀ ̃ ̀ C4H10 thu đươc 17,6g CO2 và 10,8g H2O. m có giá trị la:̀ A) 2g B) 4g C) 6g D) 8g. 17 10,8 ̣ Suy luân: Mhôn hợp = mC + mH = ̃ 44 ⋅12 + 18 ⋅ 2 B6 gam . 3. Khi đôt chay ankan thu đươc nCO2 > nH2O và số mol ankan ́ ́ chay băng hiêu số cua số mol H2O và số mol CO2. ́ ̀ ̣ ̉ 3n + 1 CnH2n+2 + O2 → 2 + (n + 1) H2O nCO 2 Thí dụ 1: Đôt chay hoan toan 0,15 mol hôn hơp 2 ankan thu ́ ́ ̀ ̀ ̃ đươc 9,45g H2O. Cho san phâm chay vao dung dich Ca(OH) 2 ̉ ̉ ́ ̀ ̣ dư thì khôi lương kêt tua thu đươc la: ́ ́ ̉ ̀ A. 37,5g B. 52,5g C. 15g D. 42,5g ́ ́ Đap an: A Suy luân:̣ nankan = nCO2 - nCO2 → nCO2 = nH2O - nankan 9, 45 nCO2 = = 0,15 = 0,375 mol 18 Võ Ngoc Binh ̣ ̀ Lớp K31A Hoa – ĐHSPHN 2 ́ 1 Email: bi_hpu2@yahoo.com.vn
 2. Môt số phương phap giai nhanh Hoa Hưu cơ ̣ ́ ̉ ́ CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O nCaCO3 = CO2 = 0,375 mol mCaCO3 = 0,375.100 = 37,5g Thí dụ 2: Đôt chay hoan toan hôn hơp 2 hidrocacbon liên tiêp ́ ́ ̀ ̀ ̃ ́ trong day đông đăng thu đươc 11,2 lit CO 2 (đktc) và 12,6g H2O. ̃ ̀ ̉ ́ Hai hidrocacbon đó thuôc day đông đăng nao? ̣ ̃ ̀ ̉ ̀ A. Ankan B. Anken C. Ankin D. Aren Suy luân:̣ 12,6 nH2O = = 0.7 > 0,5. Vây đó là ankan ̣ 18 Thí dụ 3: Đôt chay hoan toan hôn hơp 2 hidrocacbon liêm tiêp ́ ́ ̀ ̀ ̃ ́ trong day đông đăng thu đươc 22,4 lit CO2(đktc) và 25,2g H2O. ̃ ̀ ̉ ́ Hai hidrocacbon đó la:̀ A. C2H6 và C3H8 B. C 3H8 và C4H10 C. C4H10 và C5H12 D. C 5H12 và C6H14 25, 2 ̣ Suy luân: nH2O = = 1,4 mol ; nCO2 = 1mol 18 nH2O > nCO2 ⇒ 2 chât thuôc day ankan. Goi n là số nguyên tư ́ ̣ ̃ ̣ ̀ C trung binh: 3n + 1 Cn H 2 n + 2 + O2 → n CO2 + ( n + 1) H2O 2 C2H6 n 1 ́ Ta co: = → n = 2,5 → n + 1 1, 4 C3H8 Thí dụ 4: Đôt chay hoan toan hôn hơp gôm 1 ankan và 1 anken. ́ ́ ̀ ̀ ̃ ̀ Cho san phâm chay lân lươt đi qua binh 1 đưng P2O5 dư và ̉ ̉ ́ ̀ ̀ binh 2 đưng KOH răn, dư thây binh 1 tăng 4,14g, binh 2 tăng ̀ ́ ́ ̀ ̀ 6,16g. Số mol ankan có trong hôn hơp la: ̃ ̀ Võ Ngoc Binh ̣ ̀ Lơp K31A Hoa – ĐHSPHN 2 ́ 2 Email: bi_hpu2@yahoo.com.vn
 3. Môt số phương phap giai nhanh Hoa Hưu cơ ̣ ́ ̉ ́ A. 0,06 B. 0,09 C. 0,03 D. 0,045 4,14 6,16 ̣ Suy luân: nH2O = = 0,23 ; nCO2 = = 0,14 18 44 nankan = nH2O – nCO2 = 0,23 – 0,14 = 0,09 mol Thí dụ 5: Đôt chay hoan toan 0,1 mol hôn hơp gôm CH4, C4H10 ́ ́ ̀ ̀ ̃ ̀ và C2H4 thu đươc 0,14 mol CO2 và 0,23 mol H2O. Số mol ankan và anken có trong hôn hơp lân lươt la: ̃ ̀ ̀ A. 0,09 và 0,01 B. 0,01 và 0,09 C. 0,08 và 0,02 D. 0,02 và 0,08 ̣ Suy luân: nankan = 0,23 – 0,14 = 0,09 ; nanken = 0,1 – 0,09 mol 4. Dưa vao phan ưng công cua anken vơi Br2 có tỉ lệ mol 1: 1. ̀ ̉ ̣ ̉ Thí dụ: Cho hôn hơp 2 anken đi qua binh đưng nươc Br2 thây ̃ ̀ ́ lam mât mau vưa đủ dung dich chưa 8g Br2. Tông số mol 2 ̀ ́ ̀ ̣ ̉ anken la: ̀ A. 0,1 B. 0,05 C. 0,025 D. 0,005 8 ̣ Suy luân: nanken = nBr2 = = 0,05 mol 160 5. Dưa vao phan ưng chay cua ankan mach hơ cho nCO 2 = ̀ ̉ ́ ̉ ̣ nH2O Thí dụ 1: Đôt chay hoan toan hôn hơp 2 hidrocacbon mach hơ ́ ́ ̀ ̀ ̃ ̣ trong cung day đông đăng thu đươc 11,2 lit CO 2 (đktc) và 9g ̀ ̃ ̀ ̉ ́ H2O. Hai hidrocacbon đó thuôc day đông đăng nao? ̣ ̃ ̀ ̉ ̀ A. Ankan B. Anken C. Ankin D, Aren 11, 2 9 ̣ Suy luân: nCO2 = = 0,5 mol ; nH2O = = 0,5 22, 4 18 ⇒ nH2O = nCO2 Võ Ngoc Binh ̣ ̀ Lơp K31A Hoa – ĐHSPHN 2 ́ 3 Email: bi_hpu2@yahoo.com.vn
 4. Môt số phương phap giai nhanh Hoa Hưu cơ ̣ ́ ̉ ́ ̣ ̣ ̃ Vây 2 hidrocacbon thuôc day anken. Thí dụ 2: Môt hôm hơp khí gôm 1 ankan và 1 anken có cung số ̣ ̃ ̀ ̀ nguyên tư C trong phân tư và có cung số mol. Lây m gam hôn ̀ ́ ̃ hơp nay thì lam mât mau vưa đủ 80g dung dich 20% Br2trong ̀ ̀ ́ ̀ ̣ dung môi CCl4. Đôt chay hoan toan m gam hôn hơp đó thu ́ ́ ̀ ̀ ̃ đươc 0,6 mol CO2. Ankan và anken đó có công thưc phân tư la: ̀ A. C2H6, C2H4 B. C3H8, C3H6 C. C4H10, C4H8 D. C5H12, C5H10 80.20 ̣ Suy luân: nanken = nBr2 = = 0,1 mol 100.160 3n CnH2n + O2 → n CO2 + n H2O 2 0,1 0,1n 0,6 ́ Ta co: 0,1n = = 0,3 ⇒ n=3 ⇒ C3H6. 2 6. Đôt chay ankin: nCO2 > nH2O và nankin (chay) = nCO2 – nH2O ́ ́ ́ Thí dụ 1: Đôt chay hoan toan V lit (đktc) môt ankin thể khí thu ́ ́ ̀ ̀ ́ ̣ đươc CO2 và H2O có tông khôi lương 25,2g. Nêu cho san phâm ̉ ́ ́ ̉ ̉ chay đi qua dd Ca(OH)2 dư thu đươc 45g kêt tua. ́ ́ ̉ a. V có giá trị la: ̀ A. 6,72 lit ́ ́ B. 2,24 lit C. 4,48 lit ́ B. 3,36 lit ́ 45 ̣ Suy luân: nCO2 = nCaCO3 = = 14n + 2 = 49,6 → n = 3,4. 0,45 100 mol 25, 2 − 0, 45.44 nH2O = = 0,3 mol 18 nankin = nCO2 – nH2O = 0,45 – 0,3 = 0,15 mol ́ Vankin = 0,15.22,4 = 3,36 lit b. Công thưc phân tư cua ankin la: ̉ ̀ Võ Ngoc Binh ̣ ̀ Lơp K31A Hoa – ĐHSPHN 2 ́ 4 Email: bi_hpu2@yahoo.com.vn
 5. Môt số phương phap giai nhanh Hoa Hưu cơ ̣ ́ ̉ ́ A. C2H2 B. C3H4 C. C 4H6 D. C5H8 nCO2 = 3nankin. Vây ankin có 3 nguyên tư C3H4 ̣ Thí dụ 2: Đôt chay hoan toan V lit (đktc) 1 ankin thu đươc ́ ́ ̀ ̀ ́ 10,8g H2O. Nêu cho tât cả san phâm chay hâp thụ hêt vao binh ́ ́ ̉ ̉ ́ ́ ́ ̀ ̀ đưng nươc vôi trong thì khôi lương binh tăng 50,4g. V có giá ́ ̀ trị la: ̀ A. 3,36 lit ́ B. 2,24 lit́ ́ C. 6,72 lit D. 4,48 lit ́ Suy luân: Nươc vôi trong hâp thu cả CO2 và H2O ̣ ́ mCO2 + mH2O = 50,4g ; mCO2 = 50,4 – 10,8 = 39,6g 39,6 nCO2 = = 0,9 mol 44 10,8 nankin = nCO2 – nH2O = 0,9 − = 0,3 mol 4418 7. Đôt chay hôn hơp cac hidrocacbon không no đươc bao nhiêu ́ ́ ̃ ́ mol CO2 thì sau đó hidro hoa hoan toan rôi đôt chay hôn hơp ́ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̃ cac hidrocacbon không no đó sẽ thu đươc bây nhiêu mol ́ ́ CO2. Đó là do khi hidro hoa thì số nguyên tư C không thay ́ đôi và số mol hidrocacbon no thu đươc luôn băng số mol ̉ ̀ hidrocacbon không no. Thí dụ: Chia hôn hơp gôm C3H6, C2H4, C2H2, thanh 2 phân đêu ̃ ̀ ̀ ̀ ̀ nhau: - Đôt chay phân 1 thu đươc 2,24 lit CO2 (đktc). ́ ́ ̀ ́ - Hidro hoa phân 2 rôi đôt chay hêt san phâm thì thể tich CO2 ́ ̀ ̀ ́ ́ ́ ̉ ̉ ́ thu đươc la: ̀ A. 2,24 lit ́ B. 1,12 lit ́ C. 3,36 lit ́ D. 4,48 lit ́ ́ ̀ ̀ 8. Sau khi hidro hoa hoan toan hidrocacbon không no rôi đôt ̀ ́ chay thì thu đươc số mol H2O nhiêu hơn so vơi khi đôt luc ́ ̀ ́ ́ chưa hidro hoa. Số mol H2O trôi hơn chinh băng số mol H2 đã ́ ̣ ́ ̀ tham gia phan ưng hidro hoa. ̉ ́ Võ Ngoc Binh ̣ ̀ Lơp K31A Hoa – ĐHSPHN 2 ́ 5 Email: bi_hpu2@yahoo.com.vn
 6. Môt số phương phap giai nhanh Hoa Hưu cơ ̣ ́ ̉ ́ Thí du: Đôt chay hoan toan 0,1 mol ankin thu đươc 0,2 mol ̣ ́ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ̀ ́ H2O. Nêu hidro hoa honaf toan 0,1 mol ankin nay rôi đôt chay ́ thì số mol H2O thu đươc la: ̀ A. 0,3 B. 0,4 C. 0,5 D. 0,6 Suy luân: Ankin công hơp vơi H2 theo tỉ lệ mol 1:2. Khi công ̣ ̣ ̣ hơp có 0,2 mol H2 phan ưng nên số mol H2O thu đươc thêm ̉ cung là 0,2 mol , do đó số mol H2O thu đươc là 0,4 mol ̃ 8. Dưa và cach tinh số nguyên tư C và số nguyên tư C trung ́ ́ binh hoăc khôi lương mol trung binh… ̀ ̣ ́ ̀ mhh + Khôi lương mol trung binh cua hôn hơp: ́ ̀ ̉ ̃ M= nhh nco2 + Số nguyên tư C: n= nC X HY nCO2 + Số nguyên tư C trung binh: ̀ n= ; nhh n1a + n2b n= a+b Trong đo: n 1, n2 là số nguyên tư C cua chât 1, chât 2 ́ ̉ ́ ́ a, b là số mol cua chât 1, chât 2 ̉ ́ ́ + Khi số nguyên tư C trung binh băng trung binh công cua 2 số ̀ ̀ ̀ ̣ ̉ nguyên tư C thì 2 chât có số mol băng nhau. ́ ̀ Ví dụ 1 : Hôn hơp 2 ankan là đông đăng liên tiêp có khôi lương ̃ ̀ ̉ ́ ́ là 24,8g. Thể tich tương ưng cua hôn hơp là 11,2 lit (đktc). ́ ̉ ̃ ́ Công thưc phân tư ankan la: ̀ A. CH4, C2H6 B. C2H6, C3H8  B. C3H8, C4H10 D. C4H10, C5H12 Suy luân:̣ Võ Ngoc Binh ̣ ̀ Lơp K31A Hoa – ĐHSPHN 2 ́ 6 Email: bi_hpu2@yahoo.com.vn
 7. Môt số phương phap giai nhanh Hoa Hưu cơ ̣ ́ ̉ ́ 24,8 M hh = = 49,6 ; 14n + 2 = 49,6 → n = 3,4. 0,5 2 hidrocacbon là C3H8 và C4H10. Ví dụ 2 : Đôt chay hoan toan hôn hơp 2 hidrocacbon mach hơ, ́ ́ ̀ ̀ ̃ ̣ liên tiêp trong day đông đăng thu đươc 22,4 lit CO2 (đktc) và ́ ̃ ̀ ̉ ́ 25,2g H2O. Công thưc phân tư 2 hidrocacbon la: ̀ A. CH4, C2H6 B. C2H6, C3H8 C. C3H8, C4H10 D. C 4H10, C5H12 Ví dụ 3 : Cho 14g hôn hơp 2 anken là đông đăng liên tiêp đi qua ̃ ̀ ̉ ́ dung dich nươc Br2 thây lam mât mau vưa đủ dd chưa 64g Br2. ̣ ́ ̀ ́ ̀ 1. Công thưc phân tư cua cac anken la: ̉ ́ ̀ A. C2H4, C3H6 B. C 3H8, C4H10 C. C4H10, C5H12 D. C5H10, C6H12 2. Tỷ lệ số mol 2 anken trong hôn hơp la: ̃ ̀ A. 1:2 B. 2:1 C. 2:3 D. 1:1 Suy luân: ̣ 8,81 64 1. = 0, 2mol nanken = nBr2 = = 0,4mol 44 160 14 M anken = = 35 ; 14n = 35 → n = 2,5. 0, 4 Đó là : C2H4 và C3H6 Thí dụ 4: Cho 10,2g hôn hơp khí A gôm CH 4 và anken đông ̃ ̀ ̀ đăng liên tiêp đi qua dd nươc brom dư, thây khôi lương binh ̉ ́ ́ ́ ̀ tăng 7g, đông thơi thể tich hôn hơp giam đi môt nưa. ̀ ́ ̃ ̉ ̣ 1. Công thưc phân tư cac anken la: ́ ̀ A. C2H4, C3H6 B. C3H6, C4H10 C. C4H8, C5H10 D. C 5H10, C6H12 Võ Ngoc Binh ̣ ̀ Lơp K31A Hoa – ĐHSPHN 2 ́ 7 Email: bi_hpu2@yahoo.com.vn
 8. Môt số phương phap giai nhanh Hoa Hưu cơ ̣ ́ ̉ ́ 2. Phân trăm thể tich cac anken la: ̀ ́ ́ ̀ A. 15%, 35% B. 20%, 30% C. 25%, 25% D. 40%. 10% Suy luân:̣ 1. VCH 4 = V2 anken → nCH 4 = n2 anken 10,2 − 7 7 m2 anken = 7 g ; nCH 4 = = 0,2 ; 14n = → n = 2,5 . Hai 16 0,2 anken là C2H4 và C3H6. 2+3 2. Vì n = 2,5 = = trung binh công nên số mol 2 anken băng ̀ ̣ ̀ 2 nhau. Vì ơ cung điêu kiên %n = %V. ̀ ̀ ̣ → %V = 25%. Thí dụ 5: Đôt chay 2 hidrocacbon thể khí kế tiêp nhau trong ́ ́ ́ day đông đăng thu đươc 48,4g CO2 và 28,8g H2O. Phân trăm ̃ ̀ ̉ ̀ thể tich môi hidrocacbon la: ́ ̃ ̀ A. 90%, 10% B. 85%. 15% C. 80%, 20% D. 75%. 25% Thí dụ 6: A, B là 2 rươu no đơn chưc kế tiêp nhau trong day đông ́ ̃ ̀ đăng. Cho hôn hơp gôm 1,6g A và 2,3g B tac dung hêt vơi ̉ ̃ ̀ ́ ̣ ́ Na thu đươc 1,12 lit H2 (đktc). Công thưc phân tư 2 rươu la: ́ ̀ A. CH3OH, C2H5OH B. C 2H5OH, C3H7OH C. C3H7OH, C4H9OH D. C 4H9OH, C5H11OH 10. Dưa trên phan ưng tach nươc cua rươu no đơn chưc thanh ̉ ́ ̉ ̀ anken → nanken = nrượu và sô nguyên tư C không thay đôi. Vì vây đôt ̉ ̣ ́ rươu và đôt anken tương ưng cho số mol CO2 như nhau. ́ Thí du: Chia a gam ancol etylic thanh 2 phân đêu nhau. ̣ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̀ Phân 1: mang đôt chay hoan toan → 2,24 lit CO2 (đktc) ́ Võ Ngoc Binh ̣ ̀ Lơp K31A Hoa – ĐHSPHN 2 ́ 8 Email: bi_hpu2@yahoo.com.vn
 9. Môt số phương phap giai nhanh Hoa Hưu cơ ̣ ́ ̉ ́ Phân 2: mang tach nươc hoan toan thanh etylen, Đôt chay hoan ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̀ toan lương etylen → m gam H2O. m có giá trị la: ̀ ̀ A. 1,6g B. 1,8g C. 1,4g D. 1,5g Suy luân: Đôt chay đươc 0,1 mol CO2 thì đôt chay tương ưng ̣ ́ ́ ́ ́ cung đươc 0,1 mol CO2. Nhưng đôt anken cho mol CO2 băng mol ̃ ́ ̀ H2O. ̣ Vây m = 0,1.18 = 1,8. 11. Đôt 2 chât hưu cơ, phân tư có cung số nguyên tư C, đươc ́ ́ ̀ cung số mol CO2 thì 2 chât hưu cơ mang đôt chay cung số mol. ̀ ́ ́ ́ ̀ Thí du: Đôt chay a gam C2H5OH đươc 0,2 mol CO2. Đôt chay 6g ̣ ́ ́ ́ ́ C2H5COOH đươc 0,2 mol CO2. Cho a gam C2H5OH tac dung vơi 6g CH3COOH (có H2SO4đ xt, t0 ́ ̣ Giả sư H = 100%) đươc c gam este. C có giá trị la: ̀ A. 4,4g B. 8,8g 13,2g D. 17,6g Suy luân: ̣ 1 nC2 H5OH = nCH3COOH = = nCO2 = 0,1 mol. 2 nCH3COOC2 H5 = 0,1mol → meste = c = 0,1.88 = 8,8 g 12. Dưa trên phan ưng đôt chay anđehit no, đơn chưc cho số mol ̉ ́ ́ CO2 = số mol H2O. Anđehit  rươu  cung cho số → → ̃ + H , xt 0 2 2 + O ,t mol CO2 băng số mol CO2 khi đôt anđehit con số mol H2O cua ̀ ́ ̀ ̉ rươu thì nhiêu hơn. Số mol H2O trôi hơn băng số mol H2 đã công ̀ ̣ ̀ ̣ ̀ vao anddeehit. Thí dụ: Đôt chay hôn hơp 2 anđehit no, đơn chưc thu đươc 0,4 ́ ́ ̃ ́ ̀ ̀ mol CO2. Hidro hoa hoan toan 2 anđehit nay cân 0,2 mol H2 thu ̀ ̀ đươc hôn hơp 2 rươu no, dơn chưc. Đôt chay hoan toan hôn hơp ̃ ́ ́ ̀ ̀ ̃ 2 rươu thì số mol H2O thu đươc la: ̀ A. 0,4 mol B. 0,6mol C. 0,8 mol D. 0,3 mol Suy luân: Đôt chay hôn hơp 2 anđehit đươc 0,4 mol CO2 thì cung ̣ ́ ́ ̃ ̃ đươc 0,4 mol H2O. Hidro hoa anđehit đã nhân thêm 0,2 mol H2 thì ́ ̣ số mol cua rươu trôi hơn cua anđehit là 0,2 mol. Vây số mol H 2O ̉ ̣ ̉ ̣ tao ra khi đôt chay rươu là 0,4 + 0,2 = 0,6 mol. ̣ ́ ́ Võ Ngoc Binh ̣ ̀ Lơp K31A Hoa – ĐHSPHN 2 ́ 9 Email: bi_hpu2@yahoo.com.vn
 10. Môt số phương phap giai nhanh Hoa Hưu cơ ̣ ́ ̉ ́ 13. Dưa và phan ưng trang gương: cho tỉ lệ nHCHO : nAg = 1 : 4 ̉ ́ nR-CHO : nAg = 1 : 2. Thí dụ: Cho hôn hơp HCHO và H2 đi qua ông đưng bôt nung ̃ ́ ̣ nong. Dân toan bộ hôn hơp thu đươu sau phan ưng vao binh nươc ́ ̃ ̀ ̃ ̉ ̀ ̀ lanh để ngưng tụ hơi chât long và hoa tan cac chât có thể tan đươc ̣ ́ ̉ ́ ́ , thây khôi lương binh tăng 11,8g. ́ ́ ̀ Lây dd trong binh cho tac dung vơi dd AgNO3/NH3 thu đươc ́ ̀ ́ ̣ 21,6g Ag. Khôi lương CH3OH tao ra trong phan ưng hơp H2 cua ́ ̣ ̉ ̉ HCHO la: ̀ A. 8,3g B. 9,3g C. 10,3g D. 1,03g Suy luân: H-CHO + H2  CH3OH ̣ → Ni 0 t ( mCH OH + mHCHO ) chưa phan ưng là 11,8g. 3 ̉ HCHO + 2Ag2O  CO2 + H2O + 4 Ag ↓ 3 NH → 1 1 21,6 nHCHO = nAg = ⋅ = 0,05mol . 4 4 108 MHCHO = 0,05.30 = 1,5g ; mCH3OH = 11,8 − 1,5 = 10,3 g Thí dụ 2: Cho hôn hơp gôm 0,1 mol HCOOH và 0,2 mol HCHO ̃ ̀ tac dung hêt vơi dd AgNO3/NH3 thì khôi lương Ag thu đươc la: ́ ̣ ́ ́ ̀ A. 108g B. 10,8g C. 216g D. 21,6g ̣ Suy luân: 0,1 mol HCOOH → 0,2 mol Ag 0,2 mol HCHO → 0,8 mol Ag ́ ́ → Đap an A. Thí dụ 3: Chât hưu cơ X thanh phân gôm C, H, O trong đó %O: ́ ̀ ̀ ̀ 53,3 khôi lương. Khi thưc hiên phan ưng trang gương, tư 1 mol X ́ ̣ ̉ → 4 mol Ag. CTPT X la: ̀ A. HCHO B. (CHO)2 C. CH2(CHO)2 D. C2H4(CHO)2 11. Dưa vao công thưc tinh số ete tao ra tư hôn hơp rươu hoăc ̀ ́ ̃ ̣ dưa vao ĐLBTKL. ̀ Thí dụ 1: Đun hôn hơp 5 rươu no đơn chưc vơi H 2SO4đ , 1400C thì ̃ số ete thu đươc la: ̀ Võ Ngoc Binh ̣ ̀ Lơp K31A Hoa – ĐHSPHN 2 10 ́ Email: bi_hpu2@yahoo.com.vn
 11. Môt số phương phap giai nhanh Hoa Hưu cơ ̣ ́ ̉ ́ A. 10 B. 12 C. 15 D. 17 x( x + 1) Suy luân: Ap dung công thưc : ̣ ́ ̣ ete → thu đươc 15 ete. 2 Thí dụ 2: Đun 132,8 hôn hơp gôm 3 rươu đơn chưc vơi H2SO4 ̃ ̀ đăc, 140 C → hôn hơp cac ete có số mol băng nhau và có khôi ̣ 0 ̃ ́ ̀ ́ lương là 111,2g. Số mol ete la: ̀ A. 0,1 mol B. 0,2 mol C. 0,3 mol D. 0,4 mol Suy luân: Đun hôn hơp 3 rươu tao ra 6 ete. ̣ ̃ ̣ Theo ĐLBTKL: mrượu = mete + mH O 2 → mH O = 132,8 – 111,2 = 21,6g 2 21,6 1,2 Do ∑n ete = ∑ nH 2O = 18 = 1, 2mol ⇒ nmôĩ ete = 6 = 0,2mol . 12. Dưa vao phương phap tăng giam khôi lương: ̀ ́ ̉ ́ Nguyên tăc: Dưa vao sư tăng giam khôi lương khi chuyên tư chât ́ ̀ ̉ ́ ̉ ́ nay sang chât khac để xac đinh khôi lương 1 hôn hơp hay 1 chât. ̀ ́ ́ ́ ̣ ́ ̃ ́ Cụ thê: Dưa vao pt tim sư thay đôi về khôi lương cua 1 mol A → ̉ ̀ ̀ ̉ ́ ̉ 1mol B hoăc chuyên tư x mol A → y mol B (vơi x, y là tỉ lệ cân ̣ ̉ băng phan ưng). ̀ ̉ Tim sư thay đoi khôi lương (A→B) theo bai ơ z mol cac chât ̀ ̉ ́ ̀ ́ ́ tham gia phan ưng chuyên thanh san phâm. Tư đó tinh đươc số ̉ ̉ ̀ ̉ ̉ ́ mol cac chât tham gia phan ưng và ngươc lai. ́ ́ ̉ ̣  Đôi với rượu: Xet phan ưng cua rươu vơi K: ́ ́ ̉ ̉ x R (OH ) x + xK → R (OK ) x + H2 2 1 ̣ Hoăc ROH + K → ROK + H2 2 Theo pt ta thây: cư 1 mol rươu tac dung vơi K tao ra 1 mol muôi ́ ́ ̣ ̣ ́ ancolat thì khôi lương tăng: 39 – 1 = 38g. ́ Vây nêu đề cho khôi lương cua rươu và khôi lương cua muôi ̣ ́ ́ ̉ ́ ̉ ́ ancolat thì ta có thể tinh đươc số mol cua rươu, H2 và tư đó xac ́ ̉ ́ đinh CTPT rươu. ̣ ̣ Võ Ngoc Binh ̣ ̀ Lơp K31A Hoa – ĐHSPHN 2 11 ́ Email: bi_hpu2@yahoo.com.vn
 12. Môt số phương phap giai nhanh Hoa Hưu cơ ̣ ́ ̉ ́  Đôi với anđehit: xet phan ưng trang gương cua anđehit ́ ́ ̉ ́ ̉ R – CHO + Ag2O  R – COOH + 2Ag 0 3 NH ,t → Theo pt ta thây: cư 1mol anđehit đem trang gương → 1 mol axit ́ ́ ⇒ ∆ m = 45 – 29 = 16g. Vây nêu đề cho manđehit, maxit → nanđehit, nAg ̣ ́ → CTPT anđehit.  Đôi với axit: Xet phan ưng vơi kiêm ́ ́ ̉ ̀ R(COOH)x + xNaOH → R(COONa)x + xH2O ̣ Hoăc RCOOH + NaOH → RCOONa + H2O 1 mol → 1 mol → ∆ m↑ = 22g  Đôi với este: xet phan ưng xà phong hoa ́ ́ ̉ ̀ ́ RCOOR + NaOH → RCOONa + R’OH ’ 1 mol → 1 mol → ∆ m↑ = ’ 23 – MR  Đôi với aminoaxit: xet phan ưng vơi HCl ́ ́ ̉ HOOC-R-NH2 + HCl → HOOC-R-NH3Cl 1 mol → 1mol → ∆ m↑ = 36,5g Thí dụ 1: Cho 20,15g hôn hơp 2 axit no đơn chưc tac dung vưa đủ ̃ ́ ̣ vơi dd Na2CO3 thì thu đươc V lit CO 2 (đktc) và dd muôi.Cô can dd ́ ́ ̣ thì thu đươc 28,96g muôi. Giá trị cua V la: ́ ̉ ̀ A. 4,84 lit ́ B. 4,48 lit ́ C. 2,24 lit ́ ́ D. 2,42 lit ́ E. Kêt quả khac. ́ Suy luân: Goi công thưc trung binh cua 2 axit la: R − COOH ̣ ̣ ̀ ̉ ̀ Ptpu: 2 R − COOH + Na2CO3 → 2 R − COONa + CO2 ↑ + H2O Theo pt: 2 mol → 2 mol 1 mol ⇒ ∆ m = 2.(23 - 11) = 44g Theo đề bai: Khôi lương tăng 28,96 – 20,15 = 8,81g. ̀ ́ 8,81 → Số mol CO2 = = 0,2mol → Thể tich CO 2: V = 0,2.22,4 = ́ 44 ́ 4,48 lit Võ Ngoc Binh ̣ ̀ Lơp K31A Hoa – ĐHSPHN 2 12 ́ Email: bi_hpu2@yahoo.com.vn
 13. Môt số phương phap giai nhanh Hoa Hưu cơ ̣ ́ ̉ ́ Thí dụ 2: Cho 10g hôn hơp 2 rươu no đơn chưc kế tiêp nhau trong ̃ ́ day đông đăng tac dung vưa đủ vơi Na kim loai tao ra 14,4g chât ̃ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ́ răn và V lit khí H 2 (đktc). V có giá trị la: ́ ́ ̀ A. 1,12 lit ́ B. 2,24 lit ́ ́ C. 3,36 lit D. ́ 4,48 lit Suy luân: Theo ptpu: 1 mol rươu phan ưng → 1mol ancolat + 0,5 ̣ ̉ C6 H 6−n ( NO2 ) n n = 1,4 mol H2 thì khôi lương tăng: n N 2 ́ ∆m = 23 -1 = 22g 2 14,1 78 + 45n Vây theo đâu bai: 1 mol muôi ancolat và 0,5mol H2 bay ra thì tăng ̣ ̀ ̀ ́ 4, 4.0,5 14,4 – 10 = 4,4g. → Số mol H2 = = 0,1mol 22 → Thể tich H2: V = 0,1.22,4= 2,24 lit. ́ ́ Thí dụ 3: Khi thuy phân hoan toan 0,05 mol este cua 1 axit đơn ̉ ̀ ̀ ̉ chưc vơi 1 rươu đơn chưc tiêu tôn hêt 5,6g KOH. Măt khac, khi ́ ́ ̣ ́ thuy phân 5,475g este đó thì tiêu tôn hêt 4,2g KOH và thu đươc ̉ ́ ́ ́ ̣ 6,225g muôi. Vây CTCT este la: ̀ A. (COOC2H5)2 B. (COOCH3)2 C. (COOCH2CH2CH3)2 D. Kêt quả ́ khac ́ Suy luân: Vì n KOH = 2neste → este 2 chưc tao ra tư axit 2 chưc và ̣ ̣ rươu đơn chưc. Đăt công thưc tông quat cua este là R(COOR’)2 : ̣ ̉ ́ ̉ ’ R(COOR )2 + 2KOH → R(COOK) 2 + ’ 2R OH 1 mol 2 mol → 1 mol thì m = (39,2 – ’ 2R )g ⇒ 0,0375 mol 0.075 mol → 0,0375 mol thì m = 6,225 – 5,475 = 0,75g. → 0,0375(78 – 2R’) = 0,75 → R’ = 29 → R’ = C2H5- Võ Ngoc Binh ̣ ̀ Lơp K31A Hoa – ĐHSPHN 2 13 ́ Email: bi_hpu2@yahoo.com.vn
 14. Môt số phương phap giai nhanh Hoa Hưu cơ ̣ ́ ̉ ́ 5, 475 Meste = = 146 → MR + (44 + 29)2 = 146 → MR = 0 0,0375 Vây công thưc đung cua este la: (COOC2H5)2 ̣ ́ ̉ ̀ 13. Dưa vao ĐLBTNT và ĐLBTKL: ̀ - Trong cac phan ưng hoa hoc, tông khôi lương cac chât tham gia ́ ̉ ́ ̣ ̉ ́ ́ ́ phan ưng băng tông khôi lương cua cac san phâm tao thanh. ̉ ̀ ̉ ́ ̉ ́ ̉ ̉ ̣ ̀ A + B →C + D Thì mA + mB = mC + m D - Goi mT là tông khôi lương cac chât trươc phan ưng ̣ ̉ ́ ́ ́ ̉ MS là tông khôi lương cac chât sau phan ưng ̉ ́ ́ ́ ̉ Dù phan ưng vưa đủ hay con chât dư ta vân co: mT = mS ̉ ̀ ́ ̃ ́ - Sư dung bao toan nguyên tố trong phan ưng chay: ̣ ̉ ̀ ̉ ́ Khi đôt chay 1 hơp chât A (C, H) thì nO ( CO2 ) + nO ( H 2O ) = nO ( O2 pu ) ́ ́ ́ → mO ( CO2 ) + mO ( H 2O ) = mO ( O2 pu ) Giả sư khi đôt chay hơp chât hưu cơ A (C, H, O) ́ ́ ́ A + O2 → CO2 + H2O Ta co: mA + mO = mCO + mH O Vơi mA = mC + mH + mO ́ 2 2 2 Thí dụ 1: Đôt chay hoan toan m gam hôn hơp Y: C2H6, C3H4, C4H8 ́ ́ ̀ ̀ ̃ thì thu đươc 12,98g CO2 và 5,76g H2O. Tinh giá trị m? (Đap sô:́ ́ ́ 4,18g) Thí dụ 2: cho 2,83g hôn hơp 2 rươu đơn chưc tac dung vưa đủ ̃ ́ ̣ vơi Na thì thoat ra 0,896 lit H2 (đktc) và m gam muôi khan. Giá trị ́ ́ ́ ̉ cua m la: ̀ A. 5,49g B. 4,95g C. 5,94g D. 4,59g Thí dụ 3: Cho 4,2g hôn hơp gôm rươu etylic, phenol, axit fomic ̃ ̀ tac dung vưa đủ vơi Na thây thoat ra 0,672 lit H2 (đktc) và 1dd. Cô ́ ̣ ́ ́ ́ can dd thu đươc hôn hơp răn X. Khôi lương cua X la: ̣ ̃ ́ ́ ̉ ̀ A. 2,55g B. 5,52g C. 5,25g D. 5,05g Suy luân: Cả 3 hơp chât trên đêu có 1 nguyên tư H linh đông → ̣ ́ ̀ ̣ Số mol Na = 2nH2 = 2.0,03 = 0.06 mol ́ ̣ Ap dung ĐLBTKL: → mX = 4,2 + 0,06(23 - 1) = 5,52g. Ω Thí dụ 4: Chia hôn hơp 2 anđehit no đơn chưc lam 2 phân băng ̃ ̀ ̀ ̀ nhau: Võ Ngoc Binh ̣ ̀ Lơp K31A Hoa – ĐHSPHN 2 14 ́ Email: bi_hpu2@yahoo.com.vn
 15. Môt số phương phap giai nhanh Hoa Hưu cơ ̣ ́ ̉ ́ P1: Đem đôt chay hoan toan thu đươc 1,08g H2O ́ ́ ̀ ̀ P2: tac dung vơi H2 dư (Ni, t0) thì thu hôn hơp A. Đem A đôt chay ́ ̣ ̃ ́ ́ hoan toan thì thể tich CO2 (đktc) thu đươc la: ̀ ̀ ́ ̀ A. 1,434 lit ́ ́ B. 1,443 lit C. 1,344 lit́ D. 1,444 lit ́ Suy luân: Vì anđehit no đơn chưc nên số mol CO 2 = sô mol H2O = ̣ 0,06 mol → nCO ( P 2) = nC ( P 2) = 0,06mol 2 Theo BTNT và BTKL ta co: ́ nC ( P 2) = nC ( A ) = 0,06mol → nCO2 ( A ) = 0,06mol → VCO2 = 22, 4.0,06 = 1,344 lit ́ Thí dụ 4: Tach nươc hoan toan tư hôn hơp Y gôm 2 rươu A, B ta ́ ̀ ̀ ̃ ̀ đươc hôn hơp X gôm cac olefin. Nêu đôt chay hoan toan Y thì thu ̃ ̀ ́ ́ ́ ́ ̀ ̀ đươc 0,66g CO2. Vây khi đôt chay hoan toan X thì tông khôi ̣ ́ ́ ̀ ̀ ̉ ́ lương CO2 và H2O la: ̀ A. 0,903g B. 0,39g C. 0,94g D. 0,93g 14. Phương phap nhom nguyên tư trung binh: ́ ́ ̀ Nhom ơ đây có thể là số nhom -OH, -NH2, NO2 ́ ́ Thí du1: Nitro hoa benzen thu đươc 14,1g hôn hơp gôm 2 chât ̣ ́ ̃ ̀ ́ nitro có khôi lương phân tư hơn kem nhau 45 đvc. Đôt chay hoan ́ ́ ́ ́ ̀ toan hôn hơp 2 chât nitro nay đươc 0,07mol N2. Hai chât nitro đó ̀ ̃ ́ ̀ ́ ̀ la: A. C6H5NO2 và C6H4(NO2)2 B. C6H4(NO2)2 và C6H3(OH)3 C. C6H3(NO2)3 và C6H2(NO2)4 D. C6H2(NO2)4 vaC6H(NO2)5 ̀ Suy luân: Goi n là số nhom NO2 trung binh trong 2 hơp chât nitro. ̣ ̣ ́ ̀ ́ Ta có CTPT tương đương cua 2 hơp chât nitro: C6 H 6−n ( NO2 ) n ̉ ́ ’ (n < n < n = n +1) n C6 H 6−n ( NO2 ) n → N2 2 n 1 mol → mol 2 Võ Ngoc Binh ̣ ̀ Lơp K31A Hoa – ĐHSPHN 2 15 ́ Email: bi_hpu2@yahoo.com.vn
 16. Môt số phương phap giai nhanh Hoa Hưu cơ ̣ ́ ̉ ́ 14,1 → 0,07 mol 78 + 45n → n = 1,4 , n = 1, n = 2 → Đap an A. ́ ́ Ví dụ 2 : Hôn hơp X gôm 2 rươu no có số nguyên tư băng nhau. ̃ ̀ ̀ Đôt chay hoan toan 0,25 mol X thu đươc 11,2 lit CO 2 (đktc). Măt ́ ́ ̀ ̀ ́ ̣ khac 0,25 mol X đem tac dung vơi Na dư thây thoat ra 3,92 lit H2 ́ ́ ̣ ́ ́ ́ (đktc). Cac rươu cua X la: ́ ̉ ̀ A. C3H7OH và C3H6(OH)2 B. C4H9OH và C4H8(OH)2 C. C2H5OH và C2H4(OH)2 D. C3H7OH và C3H5(OH)3 ́ ́ Đap an: C Con nưa… ̀ Chuc cac ban sĩ tỉ môt mua thi thanh công! ́ ́ ̣ ̣ ̀ ̀ Võ Ngoc Binh ̣ ̀ Lơp K31A Hoa – ĐHSPHN 2 16 ́ Email: bi_hpu2@yahoo.com.vn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2