intTypePromotion=1
ADSENSE

Tái đầu tư hay bỏ?

Chia sẻ: Diemanh Diemanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

72
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tái đầu tư sau tổn thất, tái đầu tư với sự phụ thuộc lẫn nhau trong sản xuất,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tái đầu tư hay bỏ?

  1. Qu n tr R i ro TÁI ð U TƯ HAY T B ? 1. TÁI ð U TƯ SAU T N TH T: NGU N L C KHÔNG PHÂN BI T TÁI ð U TƯ 2. TÁI ð U TƯ V I S PH THU C L N NHAU TRONG S N XU T HAY T B ? 3. TÁI ð U TƯ VÀ TÀI S N CHƯA TOÀN D NG 4. TH TRƯ NG KHÔNG HOÀN H O VÀ T B 5. T B TRƯ C VÀ SAU T N TH T 6. T N TH T DO GIÁN ðO N 7. GIÁ TR CÒN L I VÀ GIÁ TR THANH LÝ 1 2 TÁI ð U TƯ SAU T N TH T: TÁI ð U TƯ V I S PH THU C NGU N L C KHÔNG PHÂN BI T L N NHAU TRONG S N XU T 3 4 TÁI ð U TƯ VÀ TH TRƯ NG KHÔNG HOÀN H O TÀI S N CHƯA TOÀN D NG VÀ T B Tài s n chưa toàn d ng khi t su t n i hoàn biên t • Công ty nên t b d án n u c a tài s n ñó nh hơn chi phí v n c a doanh nghi p n Ci,2 AV 2 = S 2 − ∑ >0 • N u ti n ñ u tư vào các tài s n chưa toàn d ng là IR, i=0 (1 + r2 ) i khi mua các tài s n th a này giá tr c a doanh nghi p b gi m m t lư ng là • Công ty s quy t ñ nh tái ñ u tư n u n Ci , 2 NPV2 = −I2 + ∑ >0 [I (1 + IRR )] − R (1+ r2 )i IR i =0 (1 + r ) 5 6 Th.s Tr n Quang Trung 1
  2. Qu n tr R i ro TH TRƯ NG KHÔNG HOÀN H O TH TRƯ NG KHÔNG HOÀN H O VÀ T B VÀ T B Trong th trư ng không hoàn h o, S2 khác I2 và Trong th trư ng hoàn h o, S2 = I2, vì v y ho c thông thư ng S2 < I2 • T b trư c khi t n th t x y ra không ñư c thông qua nên tái ñ u tư khi t n th t x y ra là c n thi t • Công ty có th nên ti p t c duy trì ho t ñ ng ñang có nhưng n u t n th t x y ra thì không nên tái ñ u tư hay • Cơ h i t b ñã ñư c xác nh n trư c khi t n th t • N u quy t ñ nh t b sau khi t n th t x y ra nghĩa là x y ra nhưng chưa ñư c th c hi n nên khi t n th t các y u t sau ñã có nh ng thay ñ i quan tr ng: x y ra không nên tái ñ u tư • ðánh giá cao giá tr c a s t b • Xem l i các ư c lư ng ngân lưu • Xem l i chi phí v n 7 • Rút d n các d án cũ 8 T B TRƯ C VÀ SAU T N TH T T N TH T DO GIÁN ðO N ∑0 (1C i ,r )i n 0 T b trư c khi t n S0 > ⇔  TR  i= + th t x y ra LMVE = MVLR +  − NP  (1 + r )  n C Không nên tái ñ u S0 < ∑ ( i , 0 )i < I 0 ⇔ tư khi t n th t x y ra i= 0 1 + r n C i,0 T b là không phù h p I0 < ∑ ( i ⇔ 1 + r) i= 0 9 10 GIÁ TR CÒN L I VÀ Hư h i c a tòa nhà: Chi phí xây d ng m i 25 GIÁ TR THANH LÝ Chi phí xây d ng t hi n tr ng 28 Chi phí phá d 2 Quy lu t tái ñ u tư khi có giá tr thanh lý M t b ng: Giá tr m t b ng sau khi d n s ch 10 n Ci,0 ∑( i +DA − I > 0 Thi t b : i=0 1 + r) Chi phí thay m i 30 Giá tr thanh lý (không còn dùng ñư c) 3 trong ñó DA liên h ñ n các chi phí x lý có th tránh Thi t h i v tài chính n u không tái ñ u tư: ñư c B i thư ng cho công nhân b nghĩ vi c 4 Ph t do không hoàn thành các h p ñ ng ñã ký 2 Ngân lưu t tái ñ u tư: NPV c a ngân lưu trong tương lai 65 11 12 Th.s Tr n Quang Trung 2
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=72

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2