Tài liệu Lý thuyết hành vi người sản xuất

Chia sẻ: Truong Doan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:105

0
254
lượt xem
120
download

Tài liệu Lý thuyết hành vi người sản xuất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hàm sản xuất: xác định sản lượng tối đa có thể đạt được sản xuất từ bất kỳ khối lượng cho trước nào của đầu vào với một trình độ công nghệ nhất định. Sản xuất ngắn hạn là khoảng thời gian mà hãng sản xuất không thể thay đổi tất cả các đầu vào,có ít nhất là 1 đầu vào cố định.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu Lý thuyết hành vi người sản xuất

 1. Ch−¬ng IV: Lý thuyÕt hμnh vi ng−êi s¶n xuÊt I. Lý thuyÕt ng−êi s¶n xuÊt: 1. Hμm s¶n xuÊt: 1.1. Hμm s¶n xuÊt: x¸c ®Þnh s¶n l−îng tèi ®a cã thÓ ®¹t ®−îc s¶n xuÊt tõ bÊt kú khèi l−îng cho tr−íc nμo cña ®Çu vμo víi mét tr×nh ®é c«ng nghÖ nhÊt ®Þnh . Q max = F (L, K) ( L: labour; K : capital) §Çu vμo, §Çu ra
 2. Hμm s¶n xuÊt phæ biÕn nhÊt cña c¸c doanh nghiÖp lμ hμm s¶n xuÊt Cobb - Douglas cã d¹ng: Q = A.K.L (α; β > 0, < 1) +A lμ h»ng sè , tuú thuéc vμo ®¬n vÞ ®o l−êng , ®Çu ra, ®Çu vμo , biÓu thÞ tr×nh ®é c«ng nghÖ s¶n xuÊt . +α, β lμ h»ng sè cho biÕt tÇm quan träng t−¬ng ®èi cña lao ®éng vμ vèn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. + Mçi ngμnh s¶n xuÊt vμ c«ng nghÖ kh¸c nhau th× α, β kh¸c nhau. + α, β biÓu thÞ hiÖu suÊt theo qui m« s¶n xuÊt cña h·ng.
 3. => VËy hiÖu suÊt: lμ mèi t−¬ng quan gi÷a ®Çu vμo vμ ®©ï ra. * NÕu: α + β < 1: Hμm s¶n xuÊt biÓu thÞ hiÖu suÊt gi¶m theo qui m« (®©ï vμo t¨ng nhiÒu h¬n ®Çu ra) α + β = 1: Hμm s¶n xuÊt biÓu thÞ hiÖu suÊt kh«ng ®æi theo qui m«. α + β > 1: Hμm s¶n xuÊt biÓu thÞ hiÖu suÊt t¨ng theo qui m« (hÇu hÕt c¸c h·ng cã ®iÒu nμy).
 4. 2. S¶n xuÊt trong ng¾n h¹n: (s¶n xuÊt víi 1 ®Çu vμo biÕn ®æi) S¶n xuÊt ng¾n h¹n lμ kho¶ng thêi gian mμ h·ng s¶n xuÊt kh«ng thÓ thay ®æi tÊt c¶ c¸c ®Çu vμo, cã Ýt nhÊt lμ 1 ®Çu vμo cè ®Þnh. MPPL(Marginal physical product): lμ sù thay ®æi cña sè l−îng s¶n phÈm ®Çu ra khi cã sù thay ®æi cña 1 ®¬n vÞ ®Çu vμo lao ®éng (L). MPPL = Q/ L = Q'(L) APPL: s¶n phÈm hiÖn vËt b×nh qu©n (Average physical product): lμ sè l−îng s¶n phÈm ®Çu ra tÝnh cho 1 ®¬n vÞ ®Çu vμo lao ®éng. APPL = Q/L
 5. K L Q MPPL APPL 1 0 0 0 0 1 1 10 10 10 1 2 21 11 10,5 1 3 31 10 10,33 1 4 39 8 9,75 1 5 42 3 8,4 1 6 42 0 7 1 7 40 -2 5,71
 6. Víi K kh«ng ®æi sè lao ®éng t¨ng lªn (L t¨ng) =>cho sè c«ng nh©n trªn mét m¸y gi¶m vμ t¨ng lªn ®Õn mét møc nμo ®ã sÏ khiÕn cho nhμ x−ëng còng kh«ng ®ñ chç, thiÕu m¸y mãc .. c¶n trë thao t¸c s¶n xuÊt => NSL§ gi¶m => Q gi¶m => MPPL gi¶m dÇn khi L t¨ng lªn do mçi L t¨ng gãp thªm 1 l−îng gi¶m dÇn vμo qu¸ tr×nh SX. §iÒu nμy phæ biÕn víi mäi h·ng => c¸c nhμ kinh tÕ kh¸c kh¸i qu¸t thμnh qui luËt hiÖu suÊt gi¶m dÇn.
 7. Qui luËt ®−îc ph¸t biÓu nh− sau: " S¶n phÈm hiÖn vËt cËn biªn cña 1 ®Çu vμo biÕn ®æi sÏ gi¶m dÇn khi h·ng t¨ng c−êng sö dông ®Çu vμo biÕn ®æi ®ã". Nguyªn nh©n lμ do khi L t¨ng mμ K kh«ng ®æi dÉn ®Õn t×nh tr¹ng kh«ng hîp lý gi÷a K vμ L khiÕn n¨ng suÊt lao ®éng gi¶m dÇn => NSL§ cËn biªn gi¶m dÇn. Chó ý: MPPL qua ®iÓm max cña APPL v× APPL = Q/L => (APPL)' =
 8. 3.S¶n xuÊt dμi h¹n (longterm production) S¶n xuÊt dμi h¹n lμ kho¶ng thêi gian ®ñ ®Ó lμm tÊt c¶ c¸c ®Çu vμo cu¶ h·ng biÕn ®æi. 3.1. §−êng ®ång l−îng (Iso quant) M« t¶ nh÷ng kÕt hîp ®Çu vμo kh¸c nhau ®em l¹i cïng møc s¶n l−îng nh− nhau * §Æc ®iÓm: MRTS (Marginal rate of technical substitution) gi¶m dÇn?
 9. Phæ biÕn ®−êng ®ång l−îng cã MRTS gi¶m dÇn nªn cã h×nh d¹ng sau K K1 A1 K2 A2 Q1 0 L1 L2 L ΔK . MPPk + ΔL . MPPl = 0
 10. * Mét sè ®−êng ®ång l−îng ®Æc biÖt K K2 A2 K1 A1 Iso quant 0 L L2 L1
 11. K K2 Q2 K1 Q1 0 L L1 L2
 12. 2.2. §−êng ®ång phÝ (iso cost) K TC/r K2 A2 K1 A1 TC/w 0 L L2 L1
 13. 3. Lùa chän kÕt hîp ®Çu vμo tèi −u: K TC B A K* Q3 q2 C Q1 L 0 L*
 14. CMR: Dμi h¹n h·ng cã kh¶ n¨ng tèi thiÓu ho¸ chi phÝ s¶n xuÊt h¬n trong ng¾n h¹n (w, r kh«ng ®æi) K TC TCdμi h¹n TCng¾n h¹n Ka1’ A1’ Ka A1 A Q2 q1 La La1’ La1 L 0
 15. II. Chi phÝ s¶n xuÊt 1. Chi phÝ ng¾n h¹n 1.1. ChÝ phÝ cè ®Þnh chÝ phÝ biÕn ®æi, tæng chi phÝ FC (fixed cost) lμ những chi phÝ kh«ng ®æi khi møc sản l−îng thay ®æi VC (variable cost) lμ những chi phÝ thay ®æi khi møc sản l−îng thay ®æi: nguyªn vËt liÖu, nh©n c«ng.. TC (total cost) lμ toμn bé chi phÝ cè ®Þnh vμ biÕn ®æi ®Ó sản xuÊt ra møc sản l−îng. TC = FC + VC
 16. C TC VC FC 0 Q TC = FC + VC
 17. 1.2. Chi phÝ b×nh qu©n AFC: (Average fixed cost) AFC = FC/ Q AVC (Average variable cost) AVC = VC/ Q ATC (Average total cost) ATC = TC / Q ATC = AFC + AVC
 18. MC C ATC AVC AFC 0 Q
 19. 1.3. Chi phÝ c Ën biªn (Marginal cost) Lμ sù thay ®æi cña tæng chi phÝ khi cã sù thay ®æi cu¶ mét ®¬n vÞ s¶n l−îng ®Çu ra MC = TC / Q = TC’q MC cã h×nh ch÷ U v× ¶nh h−ëng cña qui luËt hiÖu suÊt gi¶m dÇn. CMR: MC ®i qua ®iÓm cùc tiÓu cña AVC vμ ATC ?
 20. 2. Chi phÝ dμi h¹n (long term total cost) 2.1. Tæng chi phÝ dμi h¹n (LTC: Longterm total cost) Lμ toμn bé chi phÝ ®Ó s¶n xuÊt ra mét møc s¶n l−îng nhÊt ®Þnh Q1: TC1 = K1.r1 + L1.w1 Q2: TC2 = K1.r1 + L2.w2 Q2: TC2 = K2.r2 + L2.w2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản