intTypePromotion=1
ADSENSE

TÀI LIỆU ÔN THI MÔN: LUẬT KINH TẾ

Chia sẻ: Songngoc Songngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

5.942
lượt xem
1.367
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hợp đồng kinh tế là sự thỏa thuận bằng văn bản, tà i liệu giao dịch giữ a caác bên kí kết về việc thực hiện công việc sản xuất kinh doanh, trao đổi hà ng hóa, dịch vụ… và các thỏa thuận khác coi mục đích kinh doanh với sự qui định rõ rà ng quyền và nghĩa vụ mỗi bên để xây dựng và thực hiện kế hoạch của mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TÀI LIỆU ÔN THI MÔN: LUẬT KINH TẾ

  1. LUAÄT KINH TÕ Caâu 1 :So saùnh theå nhaân va phaùp nhaân: ø Theå nhaân Phaùp nhaân _ Tö caùch theå nhaân la ñöông nhieân va voâ ø ø _ Tö caùch phaùp nhaân: ñieàu kieän: + Do PL caáp nhö giaáy chöùng nhaän ÑKKD + Moïi ngöô i ñeàu la theå nhaân tö khi sinh ra ø ø ø + Giaûi theå hoaëc phaù saûn DN thì tö caùch phaùp ñeán cheát. nhaân keát thuùc. + Moät aùn töû vong (maát tích) neáu sau ñoù xuaát _ Ñieàu kieän cô baûn 1 toå chöùc coù tö caùch phaùp hieän thì to a aùn phaûi phuïc hoài taát caû quyeàn cô ø nhaân : baûn cuûa ngöô i ñoù. ø + Phaûi ñöôïc tha nh laäp hôïp phaùp. ø _ Theå nhaân coù 3 loaïi: + Phaûi coù 1 cô caáu toå chöùc hoa n chænh thoáng ø + Theå nhaân coù ñaày ñuû naêng löïc va ha nh vi: ø ø nhaát, coù boä phaän quaûn lyù chòu traùch nhieäm veà phaûi 18 tuoåi trôû leân va phaùt trieån bình ø phaùp lí. thöô ng, khoâng bò caám quyeàn, ñöôïc quyeàn ø + Phaûi coù ta i saûn rieâng: muïc ñích ñeå hoaït ñoäng ø tham gia moïi quan heä phaùp luaät. theo muïc ñích tha nh laäp, la cô sôû ñeå boài thöô ng ø ø ø + Theå nhaân khoâng hay chöa coù naêng löïc thieät haïi cho caùc chuû theå khaùc. ha nh vi: ngöô i maéc beänh taâm thaàn, chöa ø ø + Phaûi coù danh nghóa rieâng va nhaân danh chính ø tröôûng tha nh, vieäc ha nh xöû thoâng qua ngöô i ø ø ø mình ñeå tham gia va o caùc QHPL ñöôïc theå hieän ø thaân (ñaïi dieän). qua teân goïi, loaïi hình hoaït ñoäng, nga nh ngheà… ø + Theå nhaân coù naêng löïc ha nh vi khoâng an ø _ Phaùp nhaân mang tính chuyeân nghieäp: coù ngheà toa n: ngöô i bình thöô ng ñuû 6 tuoåi döôùi 18 ø ø ø cuï theå, nhaát ñònh, phaûi ñaêng kyù khai baùo ro õ tuoåi. ra ng. ø _ Theå nhaân khoâng coù tính chuyeân nghieäp: _ Tö caùch phaùp nhaân: baát bình ñaúng, coù 2 loaïi: coù söï thay ñoåi ngheà 1 caùch linh hoaït. + Coâng phaùp: hoaït ñoäng vì coâng ích. _ Tö caùch phaùp nhaân bình ñaúng veà maët phaùp + Tö phaùp: hoaït ñoäng vì lôïi ích cuûa mình. lí, ñöôïc höôûng quyeàn vaø nghóa vuï nhö nhau. _ Quoác tòch: chæ coù 1 quoác tòch duy nhaát. _ Quoác tòch: coù 1 hay ña quoác tòch. _ Quan heä veà hình söï: khoâng coù naêng löïc chòu _ QHPL veà hình söï: phaûi gaùnh chòu nhö ng õ traùch nhieäm hình söï ( khoâng la ñoái töôïng cheá ta i ø ø cheá ta i veà hình söï. ø hình söï). Caâu 2: Phaân tích caùc ñieàu kieän ñeå HÑKD coù hieäu löïc PL. _ Hôïp ñoàng kinh teá la söï thoûa thuaän baèng vaên baûn, ta i lieäu giao dòch giö a caaùc beân kí ø ø õ keát veà vieäc thöïc hieän coâng vieäc saûn xuaát kinh doanh, trao ñoåi ha ng hoùa, dòch vuï… va ø ø caùc thoûa thuaän khaùc coi muïc ñích kinh doanh vôùi söï qui ñònh ro ra ng quyeàn va nghóa õ ø ø vuï moãi beân ñeå xaây döïng va thöïc hieän keá hoaïch cuûa mình. ø HÑKT coù hieäu löïc khi: _ Phaûi ñöôïc kyù keát giö a caùc beân: phaùp nhaân – phaùp nhaân, phaùp nhaân – caù nhaân, . Coù õ Ñkkd theo PL.
  2. _ Ñöôïc kyù theo nguyeân taéc töï nguyeän: döïa treân cô sôû thoûa thuaän giö a caùc beân, khoâng õ coù söï aùp ñaët yù chí cuûa baát ky cô quan toå chöùc na o hay cuûa beân na y vôùi beân kia, ñoù la ø ø ø ø quyeàn cuûa caùc ñôn vò kinh teá khi kí keát hôïp ñoàng. Caùc ñôn vò kinh teá thuoäc ñoäc quyeàn cuûa nha nöôùc thì khoâng ñöôïc lôïi duïng quyeàn keát hôïp ñeå ño i hoûi quyeàn baát bình ñaúng ø ø hoaëc vì khoâng ñaït ñöôïc nhö ng ño i hoûi baát bình ñaúng ñoù neân ña tö choái kyù HÑ thuoäc õ ø õ ø lónh vöïc cuûa mình. _ Ñöôïc kyù keát theo nguyeân taéc bình ñaúng va cu ng coù lôïi: noäi dung HÑ phaûi theå hieän ø ø söï bình ñaúng giö a quyeàn va nghóa vuï cuûa caùc beân va ñaûm baûo cho caùc beân cu ng coù õ ø ø ø lôïi, khoâng theå coù 1 baûn HÑKT ma 1 beân höôûng quyeàn, 1 beân la m nghóa vuï. ø ø _ HÑKD ñöôïc kyù keât theo nguyeân taéc chòu traùch nhieäm ta i saûn va khoâng traùi PL: ø ø + Tröïc tieáp chòu traùch nhieäm ta i saûn: caùc beân tham gia hôïp ñoàng phaûi töï mình gaùnh ø vaùc traùch nhieäm veà ta i saûn nhö phaït HÑ va boài thöô ng khi vi phaïm HÑ, cô quan caáp ø ø ø treân va caùc ñôn vò kinh teá khaùc khoâng theå ñöùng ra nhaän traùch nhieäm ñoù. ø + Khoâng traùi PL : 1 baûn HÑ hôïp phaùp phaûi ñaûm baûo 3 ñieàu kieän: 1. Noäi dung ñuùng PL: a/ Ñieàu khoaûn chuû yeáu: phaûi coù trong baát ky HÑKT ø _ Nga y thaùng naêm kyù keát HÑ, teân ñôn vò, ñòa chæ, soá ta i khoaûn giao dòch cuûa caùc beân, ø ø hoï teân – chöùc vuï ngöô i ñaïi dieän kyù HÑ. ø _ Ñoái töôïng cuûa HÑ tính baèng soá löôïng, khoái löôïng hay giaù trò qui öôùc ña thoaû thuaän. õ _ Chaát löôïng chuaån loaïi qui caùch tính ñoàng boä cuûa saûn phaåm ha ng hoùa hoaëc yeâu caàu ø ky thuaät cuûa coâng vieäc. õ b/ Ñieàu khoaûn thöô ng leä: neáu caùc beân khoâng ghi va o HÑ thì coi nhö ña maëc nhieân ø ø õ thö a nhaän noù va phaûi thöïc hieän, nhöng neáu caùc beân thoaû thuaän ghi va o HÑ thì khoâng ø ø ø ñöôïc thoaû thuaän traùi PL (Vd: thueá…) c/ Ñieàu khoaûn tu y nghi: nhö ng ñieàu khoaûn ma PL chöa qui ñònh va cho pheùp caùc beân ø õ ø ø ñöôïc thoûa thuaän theâm nhöng phaûi ghi cuï theå va o HÑ (Vd : thöôûng HÑ…) ø 2. Phaûi ñaûm baûo tö caùch chuû theå cuûa HÑ: _ Ñoái vôùi phaùp nhaân: ngöô i kyù HÑ phaûi la ñaïi dieän hôïp phaùp cuûa phaùp nhaân, töùc la ø ø ø ngöô i ñöùng ñaàu va o chöùc vuï phaùp nhaân xuaát hieän ñang giö chöùc vuï ñoù. ø ø õ _ Ñoái vôùi caù nhaân coù ñaêng kyù kinh doanh: ngöô i kyù HÑ phaûi la ngöô i ñöùng teân trong ø ø ø giaáy pheùp kinh doanh. Ñoái vôùi ngöô i la m coâng taùc KHKT va ngheä nhaân: ngöô i kyù hôïp ø ø ø ø ñoàng phaûi la ngöô i tröïc tieáp thöïc hieän coâng vieäc trong HÑ, neáu coù nhieàu ngöô i cu ng ø ø ø ø la m, phaûi laø m vaên baûn cöû ngöô i ñaïi dieän kyù keát HÑ. Ñoái vôùi hoä kinh teá gia ñình, hoä ø ø noâng daân, ngö daân, caù theå ngöô i kyù HÑ phaûi la chuû hoä. ø ø _ Ñoái vôùi toå chöùc nöôùc ngoa i ôû VN: ngöô i kyù HÑ phaûi ñöôïc toå chöùc ñoù uûy nhieäm baèng ø ø vaên baûn. Ñoái vôùi caù nhaân nöôùc ngoa i ôû VN thì baûn thaân hoï la ngöô i kyù HÑ. ø ø ø Quyeàn kyù keát HÑ phaûi ñuùng: _ Uûy quyeàn khoâng ñöôïc thöô ng xuyeân: vieäc uûy quyeàn phaûi laäp tha nh vaên baûn trong ñoù ø ø xaùc ñònh ro hoï teân chöùc vuï ngöô i ñöôïc uûy quyeàn, phaïm vi va thô i haïn uûy quyeàn, vaên õ ø ø ø baûn na y phaûi ñöôïc ke m theo baûn HÑ. ø ø
  3. _ uûy quyeàn thöô ng xuyeân: ñoái töôïng ñöôïc höôûng uûy quyeàn thöô ng xuyeân la caáp phoù ø ø ø hoaëc ngöô i quaûn lyù ñôn vò kinh teá, vaên baûn uyû quyeàn thöô ng xuyeân chæ caàn xuaát trình ø ø khi giao dòch kyù keát HÑ. + Ngöô i uûy quyeàn vaãn phaûi chòu traùch nhieäm veà moïi ha nh vi cuûa ngöô i ñöôïc uûy quyeàn ø ø ø nhö ha nh vi cuûa chính mình. Ngöô i ñöôïc uûy quyeàn chæ ñöôïc pheùp ha nh ñoäng trong ø ø ø phaïm vi ñöôïc uûy quyeàn va khoâng ñöôïc uyû quyeàn cho ngöô i thöù 3. Ñoái vôùi nhö ng HÑ ø ø õ kyù keát giaùn tieáp thì khoâng ñöôïc uûy quyeàn kyù keát. Ñeå HÑ KT coù hieäu löïc PL : thì döùt khoaùt HÑ ñoù khoâng theå voâ hieäu, du la voâ hieäu toa n ø ø ø boä (la nhö ng HÑ coù 1 trong 3 daáu hieäu sau: noäi dung traùi PL, khoâng ñaûm baûo tö caùch ø õ chuû theå cuûa HÑ, thaåm quyeàn kyù keát HÑ khoâng ñuùng hoaëc ngöô i kyù keát HÑ coù ha nh vi ø ø lö a ñaûo) hoaëc voâ hieäu tö ng phaàn (nhö ng HÑ coù 1 phaàn noäi dung traùi PL nhöng khoâng ø ø õ aûnh höôûng ñeán caùc phaàn khaùc) _ Hình thöùc kyù keát: + Kyù keát tröïc tieáp: caùc beân tröïc tieáp gaëp nhau ba n baïc thaûo luaän thoáng nhaát caùc ñieàu ø khoaûn hoaït ñoäng, sau ñoù cu ng kyù va o baûn HÑ, loaïi HÑ na y phaùt sinh hieäu löïc töùc thô i ø ø ø ø ngay khi caùc beân ñaët buùt kyù va o HÑ. ø + Kyù keát giaùn tieáp: vieäc kyù keát thoâng qua caùc ta i lieäu giao dòch nhö coâng vaên, ñieänø baùo, ñôn cha o ha ng… ø ø _ Bieän phaùp ñaûm baûo ta i saûn: ø + Theá chaáp ta i saûn: la vieäc du ng soá ñoäng saûn, baát ñoäng saûn hay baát ky ta i saûn na o ø ø ø ø ø ø khaùc thuoäc quyeàn sôû höõ u cuûa mình ñeå ñaûm baûo cho vieäc HÑ ña kyù keát, vieäc theá chaáp õ phaûi ñöôïc tha nh laäp vaên baûn coù coâng chöùng va ngöô i giö ta i saûn theá chaáp phaûi ñaûm ø ø ø õ ø baûo giö nguyeân giaù trò cuûa ta i saûn trong thô i gian vaên baûn theá chaáp co n hieäu löïc. õ ø ø ø + Caàm coá ta i saûn: la vieäc trao ñoåi ñoäng saûn thuoäc quyeàn sôû hö u cuûa mình cho ngöô i ø ø õ ø cu ng quan heä HÑ giö ñeå la m tin va ñaûm baûo ta i saûn khi coù vi phaïm HÑ. Vieäc caàm coá ø õ ø ø ø na y cu ng phaûi laäp tha nh vaên baûn coù coâng chöùng va giö tai saûn caàm coá phaûi ñaûm baûo ø õ ø ø õ ø giö nguyeân giaù trò ta i saûn trong thô i gian vaên baûn caàm coá co n hieäu löïc. õ ø ø ø + Baûo la nh ta i saûn: la söï ñaûm baûo baèng ta i saûn thuoäc quyeàn sôû hö u cuûa ngöô i nhaän õ ø ø ø õ ø baûo la nh ñeå ñaûm baûo ta i saûn cho ngöô i ñöôïc baûo la nh khi ngöô i na y vi phaïm HÑ. Soá õ ø ø õ ø ø ta i saûn na y phaûi töông ñöông vôùi giaù trò HÑ. Vieäc baûo la nh phaûi la m tha nh vaên baûn coù ø ø õ ø ø coâng chöùng va ngaân ha ng coù ngöô i baûo la nh giao dòch xaùc nhaän. ø ø ø õ Caâu 3: Phaân tích caùc HÑ KT voâ hieäu va caùc bieän phaùp xöï lí. ø Coù 2 tröô ng hôïp HÑ KT ñöôïc coi la voâ hieäu: voâ hieäu toa n boä va voâ hieäu tö ng phaàn. ø ø ø ø ø 1/ Voâ hieäu toa n boä: neáu HÑ KT coù 1 trong 3 tröô ng hôïp ø ø a. Noäi dung HÑ KT traùi PL: _ Ñieàu khoaûn chuû yeáu: baát ky HÑ KT na o cu ng phaûi coù, neáu khoâng thì HÑ KT khoâng ø ø õ coù giaù trò, goàm: + Nga y thaùng naêm kyù keát HÑ KT, teân ñôn vò, ñòa chæ va soá ta i khoaûn giao dòch cuûa ø ø ø caùc beân, hoï teân chöùc vuï ngöô i ñaïi dieän kyù keát HÑ KT. ø + Ñoái töôïng cuûa HÑ tính baèng soá löôïng, khoái löôïng hoaëc giaù trò qui öôùc ña thoaû thuaän. õ
  4. + Chaát löôïng chuaån loaïi qui caùch tính ñoàng boä cuûa saûn phaåm ha ng hoùa hoaëc yeâu caàu ø ky thuaät cuûa coâng vieäc. ø _ Ñieàu khoaûn thöô ng leä: neáu caùc beân khoâng ghi va o HÑ thì coi nhö ña maëc nhieân thö a ø ø õ ø nhaän noù va phaûi thöïc hieän, nhöng neáu caùc beân thoûa thuaän ghi va o HÑ thì khoâng ñöôïc ø ø traùi PL (Vd: ñieàu khoaûn thueá…) _ Ñieàu khoaûn tuy nghi: nhö ng ñieàu khoaûn ma PL chöa qui ñònh va cho pheùp caùc beân ø õ ø ø ñöôïc thoaû thuaän theâm nhöng phaûi ghi cuï theå va o HÑ (Vd: thöôûng HÑ…) ø b. Khoâng baûo ñaûm tö caùch chuû theå cuûa HÑ: _ Ñoái vôùi phaùp nhaân: ngöô i kyù HÑ phaûi la ñaïi dieän hôïp phaùp cuûa phaùp nhaân, töùc la ø ø ø ngöô i ñöùng ñaàu boå bieân va o chöùc vuï phaùp nhaân xuaát hieän ñang giö chöùc vuï ñoù. ø ø õ _ Ñoái vôùi caù nhaân coù ñaêng kyù kinh doanh : ngöô i kyù HÑ phaûi la ngöô i ñöùng teân trong ø ø ø giaáy pheùp kinh doanh. _ Ñoái vôùi ngöô i la m coâng taùc KHKT va ngheä nhaân: ngöô i kyù hôïp ñoàng phaûi la ngöô i ø ø ø ø ø ø tröïc tieáp thöïc hieän coâng vieäc trong HÑ, neáu coù nhieàu ngöô i cu ng la m, phaûi la m vaên ø ø ø ø baûn cöû ngöô i ñaïi dieän kyù keát HÑ. Ñoái vôùi hoä kinh teá gia ñình, hoä noâng daân, ngö daân, ø caù theå ngöô i kyù HÑ phaûi la chuû hoä. ø ø _ Ñoái vôùi toå chöùc nöôùc ngoa i ôû VN: ngöô i kyù HÑ phaûi ñöôïc toå chöùc ñoù uûy nhieäm baèng ø ø vaên baûn. Ñoái vôùi caù nhaân nöôùc ngoa i ôû VN thì baûn thaân hoï la ngöô i kyù HÑ. ø ø ø c. Thaåm quyeàn kyù keát HÑ khoâng ñuùng hoaëc ngöô i kyù keát coù ha nh vi lö a ñaûo: ø ø ø Uyû quyeàn khoâng ñöôïc thöô ng xuyeân: vieäc uûy quyeàn phaûi laäp tha nh vaên baûn trong ñoù ø ø xaùc ñònh ro hoï teân chöùc vuï ngöô i ñöôïc uûy quyeàn, phaïm vi va thô i haïn uûy quyeàn, vaên õ ø ø ø baûn na y phaûi ñöôïc ke m theo baûn HÑ. Uûy quyeàn thöô ng xuyeân: ñoái töôïng ñöôïc höôûng ø ø ø uûy quyeàn thöô ng xuyeân la caáp phoù hoaëc ngöô i quaûn lyù ñôn vò kinh teá, vaên baûn uûy ø ø ø quyeàn thöô ng xuyeân chæ caàn xuaát trình khi giao dòch kyù keát HÑ. ø Ngöô i uûy quyeàn vaãn phaûi chòu traùch nhieäm veà moïi ha nh vi cuûa ngöô i ñöôïc uûy quyeàn ø ø ø nhö ha nh vi cuûa chính mình. Ngöô i ñöôïc uûy quyeàn chæ ñöôïc pheùp ha nh ñoäng trong ø ø ø phaïm vi ñöôïc uûy quyeàn va khoâng ñöôïc uûy quyeàn cho ngöô i thöù 3. Ñoái vôùi nhö ng HÑ ø ø õ kyù keát giaùn tieáp thì khoâng ñöôïc uûy quyeàn kyù keát. d. Bieän phaùp xöû lyù. _ Neáu HÑ chöa ñöôïc thöïc hieän thì caùc beân khoâng ñöôïc pheùp thöïc hieän HÑ va phaûi ø huûy boû HÑ. _ Neáu HÑ ña ñöôïc thöïc hieän 1 phaàn thì caùc beân phaûi chaám döùt vieäc thöïc hieän va se bò õ ø õ xöû lyù ta i saûn treân phaàn ña thöïc hieän ñoù, sau ñoù phaûi huûy HÑ. ø õ _ Neáu HÑ ña ñöôïc thöïc hieän xong thì caùc beân se bò xöû lyù ta i saûn töùc la phaûi hoa n traû õ õ ø ø ø laïi cho nhau taát caû ta i saûn ña ñöôïc tö vieäc thöïc hieän HÑ, neáu khoâng baègn hieän vaät thì ø õ ø baèng tieàn, moïi lôïi nhuaän thu ñöôïc tö vieäc thöïc hieän HÑ bò coi la baát hôïp phaùp, phaûi ø ø noäp ngaân saùch, moïi thieät haïi phaùt sinh 2 beân phaûi gaùnh chòu. _ Ñoái vôùi ngöô i kyù (hay coù yù thöùc thöïc hieän HÑ bò coi nhö voâ hieäu hoùa toa n boä thì tu y ø ø ø theo möùc ñoä ma xöû lyù kyû luaät, xöû phaït ha nh chính hay bò truy cöùu traùch nhieäm hình söï ø ø theo quyeát ñònh cuûa PL.
  5. 2/ Tröô ng hôïp HÑ KT voâ hieäu tö ng phaàn: la HÑ coù 1 phaàn noäi dung traùi PL nhöng ø ø ø khoâng aûnh höôûng ñeán caùc phaàn khaùc thì chæ bò coi la voâ hieäu tö ng phaàn ñoái vôùi phaàn ø ø noäi dung traùi PL ñoù va caùc phaàn khaùc vaãn coù hieäu löïc va caùc beân vaãn phaûi thöïc hieän. ø ø _ Bieän phaùp xöû lyù: caùc beân phaûi sö a ñoåi nhö ng ñieàu khoaûn traùi PL ñoù, khoâi phuïc caùc õ õ quyeàn va lôïi ích vaät chaát baét ñaàu ñoàng thô i coù theå bòxöû lyù ta i saûn. ø ø ø Caâu 4: Noäi dung traùch nhieäm vaät chaát do vi phaïm HÑ KT – Söï gioáng va khaùc ø nhau giö a caùc hình thöùc traùch nhieäm vaät chaát. õ Traùch nhieäm vaät chaát la söï gaùnh chòu haäu quaû vaät chaát baát lôïi cuûa beân coù ha nh vi vi ø ø phaïm HÑ Caên cöù xaùc ñònh traùch nhieäm vaät chaát: _ Coù ha nh vi vi phaïm HÑ ø _ Coù thieät haïi thöïc teá phaùt sinh. _ Coù moái quan heä nhaân quaû giö a ha nh vi vi phaïm va thieät haïi thöïc teá. õ ø ø _ Coù loãi cuûa beân vi phaïm HÑ. Caùc tröô ng hôïp mieãn giaûm vaät chaát: ø _ Gaëp thieân tai, dòch hoaï hoaëc caùc trôû löïc khaùch quan khaùc khoâng theå löô ng tröôùc ø ñöôïc va ña thi ha nh moïi bieän phaùp caàn thieát ñeå khaéc phuïc va khoâng khaéc phuïc ñöôïc . ø õ ø ø _ Phaûi thi ha nh leänh khaån caáp cuûa ngöô i theo nhö ng caáp sau kyù: ø ø õ + Thuû töôùng chính phuû. + Tröôûng ban pho ng choáng luït ba o TW. ø õ + Chuû tòch UBND tænh, tha nh phoá tröïc thuoäc TW. ø _ Möùc ñoä thieät haïi quaù lôùn khoâng theå khaùng cöï. _ Do beân thöù 3 vi phaïm HÑ KT vôùi beân vi phaïm, nhöng beân thöù 3 khoâng chòu traùch nhieäm vaät chaát trong 2 tröô ng hôïp neâu treân. ø _ Do vi phaïm HÑ KT cuûa 1 beân la nguyeân nhaân tröïc tieáp ñeán vi phaïm HÑ cuûa beân ø kia. SO SAÙNH CAÙC HÌNH THÖÙC TRAÙCH NHIEÄM VAÄT CHAÁT Gioáng: ñeàu la cheá ta i tieàn teä nhaèm aùp duïng cho beân coù ha nh vi vi phaïm ø ø ø VI PHAÏM HÑ BOÀI THÖÔ NG THIEÄT HAÏI Ø KN: la haäu quaû baát lôïi ma beân vi phaïm phaûi ø ø KN: la khoaûn tieàn ma beân vi phaïm phaûi traû cho ø ø traû cho beân bò vi phaïm. beân bò vi phaïm ñeå bu ñaép nhö ng thieät haïi do ø õ Khaùc: mình gaây ra. _ Ñöôïc aùp duïng nhaèm raên ñe ñoàng thô i giaùo ø Khaùc: duïc beân coù ha nh vi vi phaïm HÑ. ø _ AÙp duïng nhaèm boài hoa n bu ñaép thieät haïi bu ø ø ø _ Ñöôïc xaùc ñònh döïa va o 2 caên cöù: ø ñaép phaùt sinh cho beân thieät haïi + Coù ha nh vi vi phaïm HÑ ø _ Ñöôïc xaùc ñònh döïa va o caû 4, caên cöù treân ø + Coù loãi cuûa beân vi phaïm. khoâng khoáng cheá möùc boài thöô ng (ma döïa va o ø ø ø _ Khung phaït tö 2-12% giaù trò phaàn HÑ bò vi ø thöïc teá thieät haïi ñeán ñaâu boài thöô ng ñeán ñoù) ø phaïm. _ Trong HÑ KT moãi loaïi vi phaïm HÑ chæ phaûi
  6. _ Vi phaïm veà chaát löôïng saûn phaåm : phaït 3- chòu 1 loaïi phaït do 2 beân vi phaïm hôïp ñoàng baét 12% giaù trò phaàn HÑ vi phaïm. phaït. Neáu xaûy ra ñoàng thô i nhieàu loaïi vi phaïm ø _ Neáu vi phaïm veà thô i gian: 10 nga y ñaàu phaït ø ø thì beân vi phaïm phaûi chòu 1 loaïi phaït coù soá tieàn 2% giaù trò phaàn HÑ KT bò thieät haïi, moãi ñôït phaït cao nhaát theo möùc phaït caùc beân ña thoaû õ 10 nga y keá phaït theâm 0,5-1% cho ñeán möùc ø thuaän trong HÑ. Neáu khoâng coù qui ñònh thì aùp toång soá caùc laàn phaït khoâng quaù 8% giaù trò duïng theo khung phaït. phaàn HÑ KT bò vi phaïm ôû thô i ñieåm 10 nga y ø ø ñaàu tieân. Neáu hoa n toa n khoâng thöïc hieän ø ø ñöôïc phaàn HÑ KT ña kyù thì bò phaït ñeán möùc õ 12% giaù trò HÑ. _ Vi phaïm nghóa vuï khoâng hoa n tha nh saûn ø ø phaåm ha ng hoùa, coâng vieäc 1 caùch ñoàng boä ø phaït tö 6-12% giaù trò phaàn HÑ KT vi phaïm. ø Caâu 5: So saùnh giaûi theå va phaù saûn caùc doanh nghieäp, coâng ty. ø 1/ Gioáng nhau: _ Chaám döùt hoaït ñoäng, tö caùch phaùp lyù cuûa doanh nghieäp theo thuû tuïc PL qui ñònh. _ Ñeàu phaûi coù nhö ng chöùng cöù la m aên thua loã, khoâng hieäu quaû keùo da i. õ ø ø _ Coù tieán haø nh thanh lyù ta i saûn, giaûi quyeát nôï naàn öu tieân cho ngöô i lao ñoäng. ø ø 2/ Khaùc nhau: Giaûi theå Phaù saûn Coù lyù do xin giaûi theå roäng, nhieàu hôn: _ Lyù do xin phaù saûn heïp hôn: chæ tuyeân boá a. DNNN: phaù saûn khi ña aùp duïng caùc bieän phaùp ta i õ ø _ Heát haïn hoaït ñoäng ma khoâng xin gia haïn. ø chính caàn thieát ma vaãn maát khaû naêng ø _ Kinh doanh thua loã keùo da i nhöng chöa laâm ø thanh toaùn nôï ñeán haïn. va o tình traïng maát khaû naêng thanh toaùn nôï ø _ Thaåm quyeàn giaûi quyeát: TAKT theo ñeán haïn. trình töï tö phaùp. _ Khoâng thöïc hieän ñöôïc caùc nhieäm vuï do NN Ñôn vò phaù saûn khoâng nhaát thieát phaûi bò giao sau khi ña aùp duïng caùc bieän phaùp caàn õ xoaù teân ma qua ñaáu giaù, thanh lyù, vaãn coù ø thieát. theå giö teân cu ma chuyeån sang chuû môùi. õ õ ø _ Vieäc tieáp tuïc duy trì DN la khoâng caàn thieát. ø _ Khi ñôn vò bò phaù saûn, caùc la nh ñaïo õ b. Coâng ty; khoâng ñöôïc tham gi quaûn lyù caùc ñôn vò _ Keát thuùc thô i haïn hoaït ñoäng ghi trong ñieàu ø khaùc trong thô i gian nhaát ñònh theo qui ø leä coâng ty. ñònh cuûa PL. _ Coâng ty ña hoa n tha nh caùc muïc tieâu ña ñeà õ ø ø õ ra. _ Khoâng theå thöïc hieän muïc tieâu nö a hoaëc õ khoâng co n coù lôïi. ø _ Coâng ty bò loã ¾ soá voán ñieàu leä hoaëc ñang gaëp khoù khaên khoâng theå vöôït qua.
  7. _ Coù yeâu caàu chính ñaùng cuûa nhoùm tha nh ø vieân ñaïi dieän cho 2/3 soá voán ñieàu leä, _ Thaåm quyeàn giaûi quyeát: theo trình töï thuû tuïc ha nh chính caáp na o ra quyeát ñònh tha nh laäp thì ø ø ø caáp ñoù ra quyeát ñònh giaûi theå. _ Ñôn vò bò giaûi theå phaûi bò xoaù teân. Khi ñôn vò bò giaûi theå, caùc la nh ñaïo vaãn coù theå õ tham gia la nh ñaïo vôùi ñôn vò khaùc. õ Caâu 6: Phaân bieät coâng ty TNHH – Coâng ty coå phaàn. 1. Khaùi nieäm: _ Coâng ty TNHH la 1 loaïi hình cti ñoåi voán ít nhaát 2 tha nh vieân tham gia. Caùc tha nh ø ø ø vieân chæ phaûi chòu traùch nhieäm veà caùc khoaûn nôï cuûa cti trong phaïm vi phaàn goùp voán cuûa mình. _ Cti coå phaàn la cti ñoái voán coù ít nhaát 7 tha nh vieân tham gi trong suoát quaù trình hoaït ø ø ñoäng. Moãi tha nh vieân coù caùc coå phieáu trong cti va phaûi chòu traùch nhieäm veà caùc khoaûn ø ø nôï cuûa cti trong phaïm vi giaù trò nhö ng coå phaàn ma mình coù. õ ø 2. Gioáng nhau: _ Ñeàu la loaïi hình cti ñoái voán, coù tö caùch phaùp nhaân va keá toaùn ñoäc laäp. ø ø _ Ñeàu la söï lieân keát voán cuûa nhieàu ngöô i nhaèm muïc ñích kinh doanh kieám lô i. ø ø ø _ Caùc tha nh vieân goùp voán cu ng höôûng la i, chòu loã töông öùng vôùi phaàn goùp voán, caùc ø ø õ tha nh vieân chæ chòu TNHH veà caùc khoaûn nôï cuûa cti. ø _ Coù theå chuyeån nhöôïng voán töï do. _ Caùc trình töï tha nh laäp giaûi theå, phaù saûn gioáng nhau. ø 3. Khaùc nhau: CTY TNHH Cty Coå phaàn _ Troïng nhaân. _ Troïng voán. _ Soá tha nh vieân: 2 trôû leân. ø _ 7 tha nh vieân trôû leân. ø _ Hình thöùc goùp voán: voán ñieàu leä do caùc _ Voán ñieàu leä ñöôïc chia ra tö ng phaàn baèng nhau ø tha nh vieân ñoùng goùp, khoâng nhaát thieát ø (goïi la coå phieáu, coù giaù trò goïi laø meänh giaù coå ø baèng nhau. phieáu). Moãi tha nh vieân ñeàu coù theå mua 1 hay ø Khoâng ñöôïc phaùt ha nh caùc loaïi chöùng ø nhieåu coå phieáu, trong ñoù caùc saùng laäp vieân phaûi khoaùn na o. ø cu ng nhau mua ít nhaát 20% soá coå phieáu döï tính ø Vieäc goùp voán : ñöôïc chuyeån nhöôïng phaàn phaùt ha nh. ø goùp cho nhau. Neáu chuyeån nhöôïng cho _ Ñöôïc phaùt ha nh coå phieáu, traùi phieáu, ñöôïc töï do ø ngöô i ngoa i thì phaûi ñöôïc söï nhaát trí cuûa ø ø chuyeån nhöôïng trö nhö ng coå phieáu ghi teân caùc ø õ nhoùm tha nh vieân ñaïi dieän cho ít nhaát ¾ soá ø tha nh vieân trong HÑ QT trong thô i gian taïi chöùc ø ø voán ñieàu leä cuûa cti. sau 2 naêm keå tö nga y thoâi chöùc. ø ø _ Veà toå chöùc boä maùy hoaït ñoäng: neáu coù 2 _ Chaët che va maïnh hôn so vôùi Cti TNHH: ÑHÑ õ ø
  8. tha nh vieân thì sau khi tha nh laäp phaûi hoïp (ÑHÑ tha nh laäp, ÑHÑ thöô ng ky , ÑHÑ baát ø ø ø ø ø laïi ñònh giaù phaàn goùp voán, thoâng qua ñieàu thöô ng) HÑQT, BKS, GÑ (hay NGÑ) ñieàu ha nh. ø ø leä, phaân coâng nghieäp vuï cho caùc tha nh ø vieân, cöù hoaëc thueâ GÑ ñieàu ha nh. ø _ Neáu coù treân [ ] tha nh vieân thì toå chöùc boä ø maùy hoaït ñoäng nhö cti coå phaàn. Caâu 7 : Caùc ñieåm gioáng nhau cuûa DNTN – CTY: 1/ Gioáng : _ Ñeàu la DN kinh doanh kieám lô i. ø ø _ Voán döïa va o kinh doanh ban ñaàu (DNTN: voán ñaàu tö ban ñaàu, cti: voán ñieàu leä) phaûi ø > voán phaùp ñònh. _ Chæ ñöôïc pheùp hoaït ñoäng tö khi ñöôïc ghi teân va o soå ñaêng kyù kinh doanh va caáp giaáy ø ø ø pheùp. _ Ñeàu coù quyeàn töï do kinh doanh. _ Coù caùc nghóa vuï gioáng nhau: + KD ñuùng nga nh ngheà trong giaáy pheùp. ø + öu tieân söû duïng lao ñoäng trong nöôùc, chaáp ha nh caùc luaät veà lao ñoäng… ø + Baûo ñaûm chaát löôïng ha ng hoùa theo tieâu chuaån ñaêng kyù. ø + Tuaân thuû qui ñònh cuûa nha nöôùc veà moâi tröô ng, di tích, an ninh… ø ø + Ghi cheùp, keá toaùn theo qui ñònh cuûa PL va chòu söï kieåm tra cuûa sôû ta i chính. ø ø + Noäp thueá, thöïc hieän caùc nghóa vuï khaùc theo qui ñònh cuûa PL. _ Ngoa i caùc nga nh ngheà ma PL caám, coù 1 soá nga nh bò haïn cheá (phaûi xin pheùp): thuoác ø ø ø ø noå, hoùa chaât ñoäc, ñieän, nöôùc… 2/ Khaùc nhau: DNTN COÂNG TY _ Do 1 caù nhaân boû voán tha nh laäp va la m chuû. ø ø ø _ Do nhieàu ngöô i tha nh laäp va lieân keát voán ø ø ø _ Ta i saûn DNTN la ta i saûn chuû DNTN, baûn thaân ø ø ø (TNHH: 2, Cty: 7 ngöô i trôû leân). ø DNTN khoâng coù ta i saûn rieâng. ø _ Ta i saûn Cti theo cheá ñoä sôû hö u chung theo ø õ _ Chuû DNTN höôûng toa n boä lôïi nhuaän DNTN ø phaàn moãi ngöô i öùng vôùi phaàn voán mình goùp. ø mang laïi, chòu traùch nhieäm baèng taát caû ta i saûn ø _ Caùc tha nh vieân cu ng chia seû la i loã cuûa coâng ø ø õ cuûa mình veà caùc khoaûn nôï cuûa DNTN. tính chaát treân phaàn voán cuûa mình goùp phaàn va o ø _ Khoâng coù tö caùch phaùp nhaân. cti : chòu TNHH. _ Chuû DNTN coù quyeàn sôû hö u (caû 3 quyeàn), õ _ Caùc tha nh vieân chæ coù quyeàn chuyeån nhöôïng ø giaûi theå, cho thueâ, saùt nhaäp…DN cuûa mình. phaûi goùp voán cuûa mình cho ngöô i khaùc theo ø _ Chæ ñöôïc vay voán, khoâng ñöôïc quyeàn huy nhö ng ñieàu kieän nhaát ñònh. õ ñoäng voán baèng phaùt ha nh chöùng khoaùn. ø _ Caùc vaán ñeà khaùc phaûi thoâng qua boä maùy toå chöùc. _ Coù theå keâu goïi tha nh vieân goùp theâm voán, keát ø naïp tha nh vieân môùi hay trích qu y döï trö . Cti coå ø õ õ
  9. phaàn coù theå phaùt ha nh chöùng khoaùn. ø _ Coù nghóa vuï trích 5% la i ha ng naêm va o qu y õ ø ø õ döï trö baét buoäc ñeán khi qu y na y -10% voán ñieàu õ õ ø leä. Caâu 8: So saùnh DNNN – Cti: 1/ Gioáng: _ Ñeàu la caùc DN coù tö caùch phaùp nhaân va hoaït ñoäng kieám lô i, TNHH veà caùc khoaûn nôï ø ø ø cuûa DN, voán ñieàu leä > voán phaùp ñònh. _ Ñeàu coù teân goïi, con daáu rieâng, truï sôû chính treân la nh thoå VN. õ _ Chæ ñöôïc pheùp hoaït ñoäng va coù tö caùch phaùp nhaân keå tö nga y ñöôïc caáp giaáy pheùp. ø ø ø _ Ñeàu bình ñaúng, töï do kinh doanh trong khuoân khoå PL qui ñònh (löïa choïn khaùch ha ng, ø thò tröô ng, giaù, tuyeån lao ñoäng…) ø _ Ñeàu phaûi tuaân nhö ng qui ñònh PL õ _ Coù cu ng tính chaát chöùng cöù giaûi theå (heát haïn, hoa n tha nh muïc tieâu, thua loã keùo ø ø ø da i…) ø 2/ Khaùc nhau: DNNN COÂNG TY _ Do nha nöôùc tha nh laäp, toå chöùc quaûn lyù vôùi _ Do nhieàu tha nh vieân lieân keát voán. Soá tha nh ø ø ø ø tö caùch chuû sôûhö u. Voán chæ do nha nöôùc caáp vieân 2-7 ngöô i trôû leân. õ ø ø (voán ngaân saùch, voán coù nguoàn goác NS, voán do Ta i saûn dti theo cheá ñoä chuû sôû hö u cti coå ø õ töï DNNN tích lu y) õ phaàn. Caùc tha nh vieân sôû hö u 1 phaàn cti theo ø õ _ NN thöïc hieän thoáng nhaát caùc quyeàn chuû sôû phaàn voán cuûa mình goùp va o. Coù nhieàu hình ø hö u ñoái vôùi DNNN, ta i saûn DNNN la boä phaän thöùc sôû hö u khaùc nhau. õ ø ø õ cuûa TSNN. _ Ñöôïc phaùt ha nh chöùng khoaùn (Cti coå phaàn) ø _ Khoâng ñöôïc huy ñoäng voán na o ma daãn ñeán _ Khoâng coù… ø ø thay ñoåi chuû sôû hö u.õ _ Khoâng ñöôïc phaùt ha n coå phieáu. ø _ Giö vai tro chuû ñaïo then choát trong neàn KT õ ø XH. _ Ñöôïc höôûng caùc cheá ñoä trôï caáp, trôï giaù, öu ña i cuûa nha nöôùc khi hoaït ñoäng trong lónh vöïc õ ø quoác pho ng an ninh, coâng ích… ø Caâu 9 : Phaân bieät DNNN – DNTN: 1/ Gioáng : _ Ñeàu la DN kinh doanh kieám la i hay hoaït ñoäng coâng ích, quaûn lyù voán, ta i saûn ø õ ø (Chuyeån nhöôïng, caàm coá, theá ta i saûn), do 1 tha nh vieân duy nhaát (NN hay chuû DNTN). ø ø _ Chæ ñöôïc pheùp kinh doanh tö ngay coù giaáy pheùp. ø ø
  10. _ Coù theå löïa choïn hình thöùc huy ñoäng voán, nhöng khoâng la m thay ñoåi hình thöùc söû ø duïng. Khoâng ñöôïc baùn coå phieáu. _ Voán ñöa va o kinh doanh ban ñaàu khoâng thaáp hôn voán phaùp ñònh (möùc voán toái thieåu ø ñeå tha nh laäp DN qui ñònh theo tö ng nga nh). ø ø ø _ Söû duïng lôïi nhuaän laäp qu y döï trö . õ õ _ Bình ñaúng töï do kinh doanh trong khuoân khoå PL. 2/ Khaùc: DNNN DNTN _ Do nha nöôùc boû voán tha nh laäp, toå chöùc, quaûn _ do 1 ngöô i ñöùng ra la m chuû töï boï voán ra kinh ø ø ø ø lyù, hoaït ñoäng kinh doanh hay coâng ích. doanh kieám la i. õ _ Coù tö caùch phaùp nhaân. _ Khoâng coù tö caùch phaùp nhaân. _ Chòu TNHH trong phaïm vi soá voán nha nöôùc _ Chòu traùch nhieäm voâ haïn baèng toa n boä ta i saûn ø ø ø giao. cuûa chuû DN. _ Neáu phaù saûn, thanh toaùn heát nôï thì phaàn co n _ Neáu phaù saûn, thanh toaùn heát nôï phaàn co n laïi ø ø laïi noäp ngaân saùch. traû cho chuû DN. _ NN tröïc tieáp quaûn lyù, toå chöùc. _ Töï quaûn lyù theo ñuùng PL. _ La nh ñaïo phaûi coù trình ñoä. õ _ Chuû DN coù theå khoâng coù trình ñoä, thueâ ngöô i ø _ Quyeàn sôû hö u DNNN do NN quyeát ñònh. õ la nh ñaïo nhöng chòu moïi traùch nhieäm vôùi tö õ caùch chuû DN. _ Chuû DN coù quyeàn baùn, cho thueâ, chuyeån nhöôïng…DN. Caâu 10:Phaân bieät HÑ KT – HÑ daân söï. 1/ Gioáng nhau: ñeàu la caùc thoaû thuaän giö a caùc beân nhaèm ñaït ñeán 1 muïc tieâu na o ñoù, ø õ ø ñeàu naèm trong phaïm vi PL cho pheùp. 2/ Khaùc nhau: HÑ KT HÑ daân söï _ muïc ñích kinh doanh saûn xuaát. _ muïc ñích thoaû ma n nhu caàu sinh hoaït tieâu õ _ chuû theå: phaùp nhaân – phaùp nhaân, phaùp du ng. ø nhaân – caù nhaân coù ñaêng kyù kinh doanh. _ chuû theå: caùc phaùp nhaân, caù nhaân (khoâng ño i ø _ Hình thöùc: vaên baûn, caùc ta i lieäu giao dòch. hoûi phaûi coù giaáy pheùp kinh doanh). ø _ gaén lieàn vôùi thöïc hieän keá hoaïch cuûa caùc _ Hình thöùc: vaên baûn, lô i noùi hay ha nh vi cuï ø ø ñôn vò kinh teá. theå… _ Khoâng caàn coù tính chaát keá hoaïch.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=5942

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2