intTypePromotion=1
ADSENSE

Thiết bị dạy học - máy chiếu. chương 7

Chia sẻ: Nguyen Thi Ngoc Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

110
lượt xem
37
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

máy chiếu sile hay còn gọi là máy chiếu phim dương bản hay gọi la máy chiếu dia được sử dụng để chiếu va phóng to hình ảnh. nhờ nguồn sáng công suất lớn hệ thống quang học va hệ thống nạp phim-cơ-điện tử,hình ảnh phim được phóng và chiếu to trên màn hình vói kích thướt lớn....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết bị dạy học - máy chiếu. chương 7

  1. M¸y chiÕu slide Mo®un 7: M¸y chiÕu slide Môc tiªu KÕt thóc mo®un ng−êi häc cã kh¶ n¨ng: • N¾m ®−îc c«ng dông, cÊu t¹o vµ ph©n biÖt ®−îc c¸c lo¹i m¸y chiÕu slide. • L¾p ®Æt, sö dông vµ b¶o qu¶n ®−îc m¸y chiÕu slide. Yªu cÇu tµi liÖu vµ ph−¬ng tiÖn häc tËp • Cã tµi liÖu vÒ mo®un häc tËp nµy. • KhuyÕn khÝch cã m¸y chiÕu slide vµ cã phim, m¸y ¶nh ®Ó thùc hµnh. • §· kÕt thóc PhÇn 1:”Tæng quan sö dông thiÕt bÞ nghe nh×n c¬ b¶n”. 1 T×m hiÓu c«ng dông, ph©n lo¹i vµ cÊu t¹o thiÕt bÞ ‰ C«ng dông thiÕt bÞ: M¸y chiÕu slide hay cßn gäi lµ m¸y chiÕu phim d−¬ng b¶n hay m¸y chiÕu dia (cã tªn th−êng dïng tiÕng Anh lµ slide projector) ®−îc sö dông ®Ó chiÕu vµ phãng to h×nh ¶nh phim nhùa mÇu hoÆc ®en tr¾ng tÜnh phôc vô viÖc tr×nh bµy. ‰ Nguyªn t¾c ho¹t ®éng: Nhê nguån s¸ng c«ng suÊt lín hÖ thèng quang häc vµ hÖ thèng n¹p phim c¬ - ®iÖn - ®iÖn tö, h×nh ¶nh trªn H×nh 7-1: M¸y chiÕu slide b¸n tù phim slide (phim d−¬ng b¶n) ®−îc chiÕu vµ ®éng KINDERMANN-100 phãng to trªn mµn h×nh kÝch th−íc lín. C¸c phim slide lµ c¸c phim nhùa ®−îc chuÈn bÞ trªn khu«n phim d−¬ng b¶n (positive film / slide film) rÊt phæ biÕn vµ ®−îc b¸n réng r·i t¹i hÇu hÕt c¸c cña hµng kinh doanh ¶nh. C¸ch thøc sö dông phim slide gièng nh− phim ©m b¶n (dïng chôp ¶nh) th«ng th−êng. Sù kh¸c biÖt víi chôp ¶nh th«ng th−êng lµ ë chç, ®èi víi phim slide b¹n kh«ng cÇn röa ¶nh. Ngay sau khi tr¸ng phim b¹n ®· cã phim d−¬ng b¶n (c¶nh, ®å vËt thËt). M¸y chiÕu slide sÏ gióp b¹n tr×nh chiÕu nh÷ng phim nµy. H×nh 7-2: M¸y chiÕu slide tù ®éng ‰ Ph©n lo¹i thiÕt bÞ - Mét sè m¸y chiÕu KODAK EKTALITE 1000 slide th«ng dông Do Huan - EDUCONS 42
  2. M¸y chiÕu slide M¸y chiÕu slide cã nhiÒu lo¹i (xem B¶ng 7-1) do c¸c h·ng kh¸c nhau chÕ t¹o. Cã thÓ nhËn biÕt vµ ph©n biÖt c¸c m¸y chiÕu slide dùa vµo mét sè ®Æc tÝnh sau: ƒ M¸y b¸n tù ®éng (H×nh 7-1): M¸y cho phÐp giíi thiÖu h×nh theo b−íc, hoÆc tiÕn hoÆc lïi tõng khu«n h×nh nhê bé phËn ®iÒu khiÓn cã d©y. Kh«ng cho phÐp giíi thiÖu tøc thêi khu«n h×nh theo mong muèn. §Æc ®iÓm nhËn biÕt: th−êng cã khay phim th¼ng, tr−ît theo chiÒu tiÕn lïi. ƒ M¸y tù ®éng (H×nh 7-2): M¸y cho phÐp xem h×nh liªn tôc vµ tøc thêi theo sè thø tù tuú chän nhê bé phËn ®iÒu khiÓn cã d©y hoÆc kh«ng d©y. §Æc ®iÓm nhËn biÕt : th−êng cã khay phim h×nh trßn, chuyÓn ®éng xoay trßn. ƒ M¸y x¸ch tay vµ m¸y ®Ó bµn: Ph©n lo¹i nµy chØ mang tÝnh t−¬ng ®èi v× phô thuéc vµo träng l−îng cña thiÕt bÞ. Mét sè m¸y hiÖn ®¹i cßn cã nh÷ng ®Æc tÝnh sau: ƒ Cã c¸c chøc n¨ng lËp tr×nh nh− hÑn giê (b¾t ®Çu, kÕt thóc, thêi gian giíi thiÖu khu«n h×nh), tù ®éng ®iÒu chØnh s¸ng tèi, chu tr×nh theo ý muèn. ƒ Cã c¸c chøc n¨ng ®iÒu khiÓn tõ xa nh− TV. B¶ng 7-1: Mét sè m¸y chiÕu slide vµ c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt c¬ b¶n No Tªn thiÕt bÞ N−íc s¶n §Æc tÝnh kü thuËt c¬ b¶n xuÊt Lo¹i Bãng ®Ìn Kh¶ n¨ng chiÕu 1 KINDERMANN CHLB §øc x¸ch 24V-150W ƒ B¸n tù ®éng tay, b¸n ƒ Khay däc, 100 phim tù ®éng ƒ §iÒu khiÓn ngoµi b»ng d©y dÉn 2 REFLECTA CHLB §øc §Ó bµn, 24V-150W ƒ B¸n tù ®éng /DIAMOTORAF b¸n tù ƒ Khay däc 100 phim ®éng vµ khay trßn 175 phim ƒ §iÒu khiÓn ngoµi b»ng d©y dÉn 3 KODAK Mü §Ó bµn, 32V-300W ƒ Tù ®éng EKTALITE 1000 tù ®éng, ƒ Khay trßn 175 phim ®iÒu ƒ §Òu khiÓn b»ng vi khiÓn tõ tÝnh tõ xa. xa. ƒ Tù ®éng tiªu cù ƒ ChÕ ®é tù ®éng tr×nh chiÕu vµ hÑn giê. Do Huan - EDUCONS 43
  3. M¸y chiÕu slide 4 SIMDA 3225 AF Ph¸p §Ó bµn, 2x24V ƒ Tù ®éng tù ®éng, /250W ƒ Khay trßn 80 phim ®iÒu ƒ §Òu khiÓn b»ng vi khiÓn tõ tÝnh tõ xa. xa ƒ Tù ®éng tiªu cù ƒ Sö dông pin. ‰ Nh÷ng chó ý khi chän lùa mua s¾m m¸y chiÕu slide: Ngoµi tªn tuæi h·ng s¶n xuÊt, gi¸ c¶ vµ ®iÒu kiÖn dÞch vô b¶o hµnh, cÇn l−u ý tíi c¸c ®Æc ®iÓm c¬ b¶n sau: ƒ C«ng suÊt bãng ®Ìn (c«ng suÊt lín th−êng cã kh¶ n¨ng chiÕu xa). ƒ Tù ®éng hoÆc b¸n tù ®éng (thuËn líi cho sö dông). ƒ Khay phim cã kh¶ n¨ng n¹p bao nhiªu phim? ƒ §iÒu khiÓn tõ xa hay kh«ng? ‰ H×nh d¹ng, cÊu tróc thiÕt bÞ: C¸c m¸y chiÕu slide nãi chung bao gåm c¸c bé phËn (xem H×nh 7-3): èng kÝnh quang häc A; Khay phim B; Nguån ®iÖn/c«ng t¾c C; Bãng ®Ìn D; B¶ng ®iÒu khiÓn E; Th©n m¸y G vµ Ch©n m¸y H. èng kÝnh A Th©n m¸y G Khay phim B Bãng®Ìn D D Ch©n m¸y H §iÒu khiÓn E Nguån ®iÖn C H×nh 7-3: H×nh d¹ng, cÊu tróc m¸y chiÕu slide Do Huan - EDUCONS 44
  4. M¸y chiÕu slide D−íi ®©y lµ c¸c bé phËn c¬ b¶n cña m¸y chiÕu slide KINDERMANN –100: 1. C«ng t¾c ®iÖn. 11 12 2. Aptomat / cÇu ch×. 3. Phim slide. 4. Khay ®ùng phim. 12 11 5. Bé ph©n th«ng khÝ, lµm m¸t. 6. §iÒu khiÓn tõ xa cã d©y dÉn. 7. PhÝm ®iÒu khiÓn chuyÓn ®éng phim. 8. PhÝm ®iÒu khiÓn s¸ng tèi vµ ®é t−¬ng ph¶n. 9. Gi¾c nèi ®iÒu khiÓn tõ xa. 10. Chèt l¾p ®Æt khay phim. 11. èng kÝnh. 12 Ch©n ®iÒu chØnh ®é cao. 2 L¾p ®Æt m¸y chiÕu slide 2.1. Bè trÝ l¾p ®Æt m¸y chiÕu slide VÞ trÝ thÝch hîp cña m¸y chiÕu slide ®−îc thÓ hiÖn trong H×nh 7-4. VÞ trÝ thÝch hîp cña m¸y chiÕu slide cã thÓ x¸c ®Þnh b»ng c¸ch chØnh tèi −u c¸c yÕu tè sau: ƒ KÝch th−íc mµn h×nh. ƒ Kho¶ng c¸ch tõ m¸y chiÕu tíi mµn h×nh. ƒ N¨ng lùc chiÕu s¸ng cña m¸y chiÕu slide. ƒ Møc ®é chiÕu s¸ng (che tèi) trong phßng. Do Huan - EDUCONS 45
  5. M¸y chiÕu slide SP H Mµn h×nh L H×nh 7-4: Bè trÝ m¸y chiÕu slide Ghi chó : L - Kho¶ng c¸ch tõ m¸y chiÕu slide (SP) tíi mµn h×nh (2-4m) H - §é cao mµn h×nh (0.8-2m) Chó ý: CÇn l−u ý r»ng ®Ó x¸c ®Þnh vÝ trÝ l¾p ®Æt tèi −u cña m¸y chiÕu slide cÇn l−u ý tíi kh¶ n¨ng phãng to vµ chiÕu s¸ng cña m¸y (chñ yÕu phô thuéc vµo c«ng suÊt vµ c−êng ®é cña bãng ®Ìn). Víi nh÷ng m¸y cã c−êng ®é nhá, th× kho¶ng c¸ch ®Æt m¸y tíi mµn h×nh kh«ng thÓ xa, nghÜa lµ h×nh ¶nh kh«ng thÓ phãng to. Trong thùc tÕ, khi l¾p ®Æt cÇn l−u ý thö ®é râ nÐt cña m¸y vµ khu«n h×nh (kh¶ n¨ng phãng to h×nh chiÕu) b»ng c¸ch chØnh xa gÇn vµ thö ®é râ nÐt b»ng m¾t th−êng. sö dông m¸y chiÕu slide phôc vô ®µo t¹o M¸y chiÕu slide ®Æc biÖt cã hiÖu qu¶ trong viÖc tr×nh chiÕu h×nh ¶nh thËt (¶nh vËt mÉu, t×nh tr¹ng thiÕt bÞ, t×nh huèng...). 3.1. Nh÷ng chó ý khi sö dông m¸y chiÕu slide  Lu«n x¾p xÕp vµ ghi nhí phim cÇn tr×nh chiÕu theo tr×nh tù.  Lu«n kiÓm tra tõ phÝa cuèi phßng häc vµ nh÷ng vÝ trÝ thiÖt thßi nhÊt ®Ó ®¹t ®−îc sù tèi −u vÒ khu«n h×nh vµ chÊt l−îng h×nh ¶nh.  §Ó g©y sù chó ý cña häc sinh, chØ bËt m¸y khi cÇn tr×nh chiÕu. CÇn t¾t t¹m thêi khi kh«ng tr×nh chiÕu.  Cã thÓ kÕt hîp víi c¸c TBNN kh¸c ®Ó t¨ng hiÖu qu¶ tr×nh chiÕu. Do Huan - EDUCONS 46
  6. M¸y chiÕu slide 3.2. Sö dông m¸y chiÕu slide C¸c b−íc (trªn vÝ dô cña m¸y KINDERMANN –100) ®−îc tiÕn hµnh nh− sau: B−íc 1: X¾p xÕp phim slide theo thø tù tr×nh bµy. Chó ý chiÒu chiÕu cña phim. C B−íc 2: N¹p phim vµo khay 4 theo thø tù tr×nh bµy ®· x¾p xÕp. B−íc 3: Më n¾p ®Ëy khay phim, n¹p khay phim vµo m¸y. C¾m nguån ®iÖn vµ bËt c«ng t¾c nguån ®iÖn 1. X¸c ®Þnh vÝ trÝ ®Æt m¸y chiÕu slide sao cho cã khu«n h×nh t−¬ng ®èi thÝch hîp. Chó ý kiÓm tra tõ phÝa cuèi líp häc vµ tõ c¸c phÝa bÞ thiÖt thßi nhÊt cña líp. B−íc 4: ChØnh èng kÝnh 11 vµ ch©n ®Õ 12 (®iÒu chØnh ®−îc) ®Ó ®¹t khu«n h×nh vµ chÊt l−îng h×nh ¶nh phï hîp nhÊt. Dïng ®iÒu khiÓn 6 tr×nh chiÕu slide . Cã thÓ tiÕn, lïi, vµ dõng slide theo ý muèn. hó ý : §èi víi lo¹i khay trßn tù ®éng cÇn chó ý l¾p Do Huan - EDUCONS 47
  7. M¸y chiÕu slide phim theo tr×nh tù tõ vÝ trÝ ®Çu tiªn (th−êng cã ®¸nh sè thø tù lµ 1) - H×nh 5 giíi thiÖu khay phim trßn nh×n tõ trªn xuèng. Chèt h·m bªn ph¶i lµ vÞ trÝ phim ®Çu tiªn vµ tiÕp gi¸p phim cuèi cïng. H×nh 7-5: Khay phim trßn tù ®éng 4 chÕ t¹o phim chiÕu slide ChÕ t¹o phim slide ®ßi hái kü thuËt vµ chuÈn bÞ c«ng phu. 4.1. ChuÈn bÞ vËt liÖu, thiÕt bÞ Nguyªn liÖu, thiÕt bÞ ®Ó lµm phim slide gåm : ‰ M¸y ¶nh. ‰ Phim d−¬ng b¶n dïng cho slide: Cã hai lo¹i kÝch th−íc th«ng dông 24 x 36mm (35mm film for color slides – daylight) vµ 40 x 40mm. ‰ Khu«n phim (frame) cã b¸n s½n t¹i cöa hµng kinh doanh vËt liÖu ¶nh. 4.2. ChÕ t¹o phim slide C«ng viÖc chÕ t¹o gåm c¸c b−íc c¬ b¶n sau : 1 B−íc 1: Mua phim d−¬ng b¶n vµ khung phim cã b¸n t¹i mét sè cña hµng kinh doanh vËt t−, thiÕt bÞ ¶nh. Phim ®−îc l¾p nh− c¸c phim th«ng th−êng kh¸c. Chó ý xem khung phim cã thÝch hîp víi kÝch th−íc phim hay kh«ng sau ®ã ®Æt c¸c chÕ ®é cña m¸y chôp ¶nh t−¬ng thÝch víi c¸c th«ng sè cña phim cã 2 ghi trªn vá cuén phim.  B−íc 2: Chôp c¶nh, vËt nh− chôp ¶nh b×nh th−êng. Khi röa phim cÇn l−u ý n¬i nhËn röa phim d−¬ng b¶n. 3 B−íc 3: Chän c¾t nh÷ng c¶nh ®ñ tiªu chuÈn vÒ ¸nh s¸ng, ®é nÐt vµ phï hîp néi dung. L−u ý khi c¾t, cÇn c¾t ®óng ®−êng ph©n c¸ch gi÷a hai khu«n h×nh. Do Huan - EDUCONS 48
  8. M¸y chiÕu slide 4 B−íc 4: CÈn thËn më khung phim sau ®ã Khung phim lång khu«n phim ®· c¾t vµo khung. 5 B−íc 5: KiÓm. tra c©n ®èi khung phim, ®Ëy n¾p khung phim. §¸nh sè thø tù phim. L−u ý: mét sè khung cña mét sè h·ng cã ®¸nh sè thø tù, v× vËy nªn chän thø tù c¶nh cÇn giíi thiÖu theo thø tù khung ®Ó tiÖn sö dông vµ qu¶n lý. 4 B¶o d−ìng m¸y chiÕu slide 4.1. Thay bãng Tr−íc khi thay bãng cÇn x¸c ®Þnh liÖu cßn bãng dù phßng hay kh«ng. ViÖc thay hoÆc chuyÓn bãng ®−îc tiÕn hµnh theo: B−íc 1: T¾t ®iÖn b»ng c«ng t¾c 1 (H×nh 7-6) B−íc 2: §îi cho ®Õn khi bãng thùc sù nguéi, më n¾p ®Ëy b¶o hiÓm. B−íc 3: Thay hoÆc chuyÓn bãng D (H×nh 7-7) vµ ®Ëy n¾p b¶o hiÓm. Tr¸nh bÞ báng do H×nh 7-6: C«ng t¾c vµ cÇu ch× bãng ®Ìn m¸y chiÕu slide c«ng suÊt th−êng rÊt lín cã khi tíi tíi c¶ ngh×n W. 4.2. B¶o d−ìng m¸y chiÕu slide ‰ ThiÕt bÞ cÇn ®−îc b¶o qu¶n n¬i kh« r¸o. Nªn cã chÕ ®é ®iÒu hoµ kh«ng khÝ n¬i cÊt gi÷. ‰ Tr¸nh va ®Ëp. ‰ Khi vËn chuyÓn m¸y ph¶i cã hép b¶o vÖ. ‰ C¸c bé phËn quang häc ph¶i ®−îc lau b»ng v¶i b«ng mÒm hoÆc giÊy ®Æc biÖt, kh«ng dïng tay, cån, hoÆc c¸c ho¸ chÊt l¹ lau röa. H×nh 7-7: Bãng ®Ìn m¸y chiÕu slide Do Huan - EDUCONS 49
  9. M¸y chiÕu slide 4.3. B¶o d−ìng phim chiÕu Phim dÔ bÞ mèc do thêi tiÕt vµ bÞ x−íc do cä x¸t. V× vËy: ‰ Gi÷ phim ë n¬i kh« r¸o. Khi kh«ng cã ®iÒu kiÖn sö dông ®iÒu hoµ cã thÓ gi÷ phim trong hép cã vËt liÖu hót Èm. Phim ph¶i ®−îc th−êng xuyªn kiÓm tra mèc. Trong tr−êng hîp mèc nhÑ, cã thÓ lau b»ng kh¨n mÒm. Trong tr−êng hîp mèc nÆng cÇn liªn hÖ kü thuËt viªn chuyªn ngµnh ¶nh gióp xö lý. ‰ §Ó tr¸nh x©y x−íc nªn gi÷ phim trong khung phim. Nªn mua mét sè khay phim dù phßng ®Ó kÕt hîp viÖc n¹p phim, tr×nh chiÕu vµ b¶o qu¶n. Do Huan - EDUCONS 50
  10. M¸y chiÕu slide kiÓm tra, tù kiÓm tra thiÕt bÞ B¹n ®· qua thùc hµnh vÒ an toµn ®iÖn ch−a? Cã Ch−a Sö dông m¸y chiÕu slide b¹n cã thÓ bÞ báng. Khi §¹t Ch−a ®¹t nµo vµ t¹i sao? C«ng dông cña m¸y chiÕu slide? §¹t Ch−a ®¹t L¾p ®Æt m¸y chiÕu slide? §¹t Ch−a ®¹t Th¸o l¾p m¸y chiÕu slide? §¹t Ch−a ®¹t Phim b¹n chÕ t¹o cã thùc sù râ rµng? Cã Kh«ng B¹n ®· l¾p phim ®óng chiÒu? §¹t Ch−a ®¹t Gãc nh×n mµn h×nh tèi thiÓu cña häc viªn ®ñ > §¹t Ch−a ®¹t hoÆc = 30o? B¹n cã x¾p xÕp tr×nh bµy cña m×nh theo tr×nh tù Cã Kh«ng tr×nh bµy? B¹n cã sö dông que chØ hoÆc ®Ìn däi? Cã Kh«ng B¹n ®· sö dông c«ng t¾c t¾t më ®óng lóc ®Ó t¹o sù Cã Kh«ng chó ý cña häc sinh? B¹n cã biÕt c¸ch b¶o qu¶n phim chiÕu slide? Cã Kh«ng B¹n cã biÕt lau vµ vµ b¶o qu¶n bãng ®Ìn, èng Cã Kh«ng kÝnh? M¸y chiÕu slide cña b¹n cã vá hép b¶o vÖ ch−a? Cã Kh«ng §Ó sö dông vµ b¶o qu¶n thµnh c«ng m¸y chiÕu slide c¸c c©u tr¶ lêi ph¶i lµ “ §¹t ” vµ “ Cã ” Do Huan - EDUCONS 51
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2