intTypePromotion=1

Thu thập thông tin về quá trình và xu hướng mua hàng của khách hàng part 2

Chia sẻ: Pham Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
114
lượt xem
23
download

Thu thập thông tin về quá trình và xu hướng mua hàng của khách hàng part 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thu thập thông tin về quá trình và xu hướng mua hàng của khách hàng part 2', kinh doanh - tiếp thị, kế hoạch kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thu thập thông tin về quá trình và xu hướng mua hàng của khách hàng part 2

  1. va Cuon sach T 6ng quan Cu6n sach nay giup mqt phiin quan tfQng M x ay dl!l1g m qt c huang t nnh marketing hi~u q ua huang vao mqt thi troang m~c tieu nao do. MQi cOng ty d eu phai thu th~p thOng tin ve cac k Mch hang m~c tieu cua minh, phan tfeh cac thOng tin d o d~ xem nguOi tieu dung ra quye't djnh mna h ang n hu the' nao. K.! ho'.'ch marketing phai can c u vao ke't qua phan tfch nay. Cu6n s ach nay xac djnh hai lo..,i thOng tin chfnh rna b'.'n c o th~ thu th~p ve thj W ang m~c tieu, va danh gia un, nhuqc diem c ua c ac cOng c~ thu th~p t Mng tin khac nhau. su d\lng thOng tin M~c th~p dfeh chlnh cua c u6n sach nay 11'1 neu cach thuc thu va d~ tim hie!u x em k hach hang quy€t dinh mua s an phAm ciia b'.'n n hu t M nao, va lam the nao de! c o th~ cai thi~n duqc cac ho'.'t dqng marketing c ua minh. B'.'il siS: Nghien cUn n gu6n d u ki~n so cap, t hu c ap va phan tfeh m qt s 6 cOng c~ • thu th!).p d u ki~n t huang dung. Xac d jnh thong tin hi~n c o ve khach hiing. • • Nghien cUn cach thuc fa quye't djnh m ua hang cua nguOi tieu dung va str d\lng mO hinh nay d~ xac djnh cac ho'.'t dong khueeh troang c o hi~u q ua nhllt c ho ti'm.g giai do'.'il. • Nghien cUn m o hinh q ua m nh m ua hang tam giai do'.'il cua nguai m ua hang 11'1 c ac t6 chuc • Nghien cUn c ach thuc theo doi xu h uang m m trong m ua hang c ua k hach hang. - Cu6n sach nay la nen tang rat quan trQng cHo nhieu ho'.'t dqng marketing khac cua cac d oanh nghi~p nhO n hu I~p k € ho'.'ch va p Mt trien san pham, djnh gia va chien luqc djnh gia, quan 1:5' c ac m6i quan h~, khueeh w ang s an phAm va quang cao. TllU t hgp t hong tin v i q ua t rinh v a xu In.timg m ua hang cua k hach hiing
  2. tii!U MI}C Nghi~n b~n vi~c: c m. x ong c uon s ach nay, s e c o khil. n ang tot h on t rong 1. X ac d jnh h ai n gu6n dfr ki~n ve k hach hang. 2. Me. ta d uqc hai d~ng d it ki~n th.ft c ap rna cac ce.ng t y c o d uqc d~g dfr ki~n s o c ap c hfnh rna ce.ng ty c o d uqc. 3 . Me. ta duqc h ai 4. N~u d uqc va nhuqc diem clla b on p huong pbap thu th~p dit ki~n k bac n hau. t ru N~u 5. d uqc i t n hat n am n gu6n thOng tin v e kbach hang. 6 . Me. t a duqc nam bu6c t rong q ua trlnh m ua h ang clla n gum ti~u d ung va x ac djnh c ac ho~t dQng khu€ch truong hi~u q ua n hat ling vui tUng b u6c. 7. Me. ta d uqc tam g iai do~n trong q ua trlnh m ua h ang clla n gum m ua h ang l a c ae t6 chuc 8. X ac d inh h ai p huong p bap c hinh d e t hea d oi x u h uang m m tTOng m ua h ang clla khach hang. Thu thrJp thong tin v ! q ua trinh va xu huimg m ua h ang c oo k Mch hang 2
  3. va khach hang T hu th~p dCr ki~n M 9i cong ty d eu d n thOng tin ve khach h1mg d e b iet x em h 9 la ai, c an thoa man nhii'ng nhu cllu gl, va m ua h ang n hu t he nao. Nhieu cong ty c o q uy m o n ho nen nguoi chi! d oanh nghi~p-nha qUlll1 Iy b iet ve khach hang c ua h 9 n gay, va c o d uqc rat nhi6u thong tin n ho tiep xuc, q uan sat, hoi han k hach hang. Dieu nay rat q uan t r9ng, n hung cling ciln phai c o t hong tin h oan c hinh hon, d;:tc bi~t khi thi truimg d mg 1m nen q mh tranh k hoc li~t va t hay d6i n hanh chong. M 9i cong Iy d eu rat can m¢t h~ t hong thong tin marketing. c ac d oanh nghi~p c o th~ s u d~ng hai ngu6n thOng tin n hu neu t rang H lnh I. Phlln nay c ua c uon sach s e m o tll va p han tfeh hai ngu6n thOng tin nay. S a cap T hucap sat r-B-e--n-tro-n-g----'II Ben ngoai Quan f)i~n tho~i nghi~p. Hlnh 1: Ngu6n thong tin ella d oanh Oft ki~n thu- Cap Nhi~u t hong tin d uqc thu th~p M ph~c ~ m ¢t m~c d ich n hung d 6ng thai I,!i c o th~ s u d~ng c ho c ac m~c d ich khac. Lo,!i thong tin n ay duqc gqi la dfi' ki~n t h(r c ap. T uy diI ki~n t M c ap d uqc thu th~p c ho m ¢t m~c dfeh nao do, n hung t huimg cling l a t hong tin b6 feh ve van d e h ay tlnh hu6ng rna b:,m d ang n ghien c w. Chi'mg 3 Thu thijp thong tin ve' q ua trinh v a xu h uang m ua hanK ella khiJch h ang
  4. h~, m ¢t n ha may kt;O c o t M sir dl,lng cac t Mng tin di~u tra dan s 6 clla thanh phO N am Djnh d e u ac IU
  5. BAI T ~P TV KIEM T RA 1 NhUng cAu n ao rno tit d ung n hat vt dfi ki~n t hu c ap? I. o D fi ki~n t hu c ap c o d uqc t u dfi ki~n S /J c ap. o Dil" ki~n t hu c ap c o vai !To t hu y€u !Tong vi~c t hu thi).p t hong tin. o Oil" ki~n thii c ap 1a t hong tin san c o bOi n o d a d uqc thu thi).p c ho rnQt ml,1c d fch k Mc. DAu \ a nhUng uu d iirn ella dfr ki~n t hu c ap? 2. o C 6 t he khong ci).p nh~t o KhOng t6n kern. o KhO x ac d jnh d uqc dQ c hinh x ac. o C o t he tim duqc ngay. o D acosan. T hOng thuOng cae c 6ng t y h ay b at d au t im k iem thOng t in t il n guiln dii' ki¢n t hu c ap. Thu t hqp thOng tin v'; qua trinh wi x u h"&rIg m ua h iing cUa k hach hiing 5
  6. DCling d it ki~n thO c ap Oil ki~n t hu c ap c o t he c o n gu6n g6c tiI ben ngoai c 6ng t y h ay tiI h 6 s oluu t rfr c ua c 6ng ty. C a h ai dl;lllg d eu co fch. D il ki~n t u b en ngoili D ii ki~n tiI ben ngoai g 6m cac tai li€}u dii xuat ban h ay d il ki~n ! huang m~i. Tai li~u dii xuat ban c o the tim a c ac t hu vi~n c 6ng c qng, t hu vi~n c ac trUang di.\i h9C va c ao dAng, c ac thu vi~n t u nhan h ay b an t u nhAn, c hing h~n n hu c ua cac c o q uan Li(\n H qp Q u6c, c ac liinh SI! n uac n goai, va cac t6 chuc Ian - ne"u c hju khO tim hOi !hI s e c o - va ell t ren I nternet. c ac c o q uan n ha nuac cling c ung c ap m 9t nguOn dil ki~n t hu c ap q uan tf(?ng (chftng hl;lll t Mng tin d ieu tra v a !h6ng tin t huang m~i, d6i khi l a s 6 Ii~u t h6ng k e t hea nganh). Ngu6n dil ki~n t huang m~i cling thuang de kiem. c ac t oa so~n bao, li.IP chi, dai p Mt thanh va truyen hlnh !huang c ung c ap t Mng tin ve d 6c g ia h ay k han thfnh g ia cua mlnh c ho c ac d oanh nghi~p m u6n sir dl!ng djch Vi! q llang c ao cua hQ. D il ki~n t u ben trong O il ki€}n tit ben trong l a !hOng tin CO duqc tiI h6 s a luu t ro c ua cOng ty. Ngu6n ! hong tin n ay c o g ia trl c ao, s an c o va !huang hay bi bO q uen. Ngll6n d il ki€}n b en trong g6m: • Cac bao cao tai chinh cua cling ty. S61i~1l ve ban hang. Nhilng s6li~u n ay d~c bi~t hllu ich ne"1l d uqc p Mn nhOm • t hea noi b an (vilng hay d~ Iy phan ph6i), thOi d iem ban (ngay / tuan / t hang / mila), va khach m ua. • c ac b ao c ao ve tlnh htnh ban h ang • H oadan. D an d~t hang. • • Phie'u bi'to hanh. • O anh s ach giri thu, q uang cao. • c ac b ao c ao n ghien cU'u t ruac dAy. T hu t/z4p thong tin vi! q ua t rinh va x u hUdng m ua h iing cUa k Mch h ang 6
  7. Dii' ki~n t hu c ap t it b en ngoM s an c o v a thllOng c o i ch. Dfi' ki~n t hu c ap t it b en t mng th~rn c hi s an cO h on v a thllOng h ay b i bO q uen. DiI ki~n nghien cUt! SCI c ap duqc m9t cong ty thu th~p n Mm w i loi m9t cau hoi hay vlln d e c~ t he nao do. Co hai p huong phap c hinh d e thu th
  8. 2. PhOng v an q ua di~n tho~i l a p huang phap tot nhat de' thu th~p thong lin m ¢t cach n hanh ch6ng. va dq linh ho:).t cling c ao h an so vm hlnh thuc t hu d ieu tra. Ch&ng h:).n, n gum phong van c 6 the' d ieu c hinh c au hoi can c u vao cac cau tra 1m truac, hay c 6 the' giai t hich nhitng cau hoi kh6, bO q ua m qt s 6 c au hoi va xoay sau h an vao mqt s 6 c au khac. Ty I~ tra 1m c o x u h uang c ao h an s o vai hlnh thuc Ihu dieu tra, va c 6 the' x ac d jnh ngay ai dil tra 1m. Nl1uqc die'm cua phuang phap nay la c hi p hi blnh q uan d iu n guai cao h an h lnh thuc Ihu dieu Ira va d6i tuqng c 6 the' k hong mu6n tiet I¢ q ua di~n tho\li m¢1 s 6 thong tin m a h9 se khong giau neu Ira 1m t hu dieu tra khOng phai ghi ten. Nguai Vi¢t N am n6i chung k hong muon n6i chuy¢n vm ngum 1\1 va phai cam thay thoai rrilli mm b¢c I¢ y n ghl cua minh. Cilng c 6 t ruang hqp ngum phong van l1,1i b ¢c I¢ y kien ca nhan cua minh, gay lac d¢ng den ngum duqc hoi. 3. P himg v an t rl!c t iep c o the' vm timg ngum ho~c t hea nhOm. T huang h lnh thUc nay thJ!c hi~n n hanh ch6ng nhung d6ng thm ciing h nh ho:).t va sau. Ngum phong van c 6 tht'l giai thfch nhitng cau hoi khO, gqi m o van de va xoay sau vao mQt s o van de neu can Ihiet. H o c 6 t M c ho n guai duqc phOng van x em c ac san phfun, thOng tin q uang cao hay h inh thUc b ao bi r6i q uan s at p han ling va b anh vi c ua n gum duqc phOng van. Tuy nhien, phong van trvc tiep l1,1i la phuang phap Ihu th~p d u ki~n ton kern nhat. Phong van thao lu~ t hea nhOm - con gQi la thao lui).n n hom t~p h qp tu sau tm mum ngum trong kholmg m ¢t d en hai g ia d 6ng h 6 de' t hao lu~ ve m¢t san phfun, djch V\l hay m(H van de nao d 6 vm mQt n gum h uang d;\n cO p huang phap. Nguai huang dlm khuyen khfch mQi nguai thao lu~ vm hy vQng hQ bQc Iq cam ngh'i thvc c ua mlnh. N gum h uang dAn cling huang thilo lu~n vao dung chU d e rna cong ty quan trim. Thuang phlti co m¢t ngum ghi Il;li d ay du, va doi khi n gum t a g hi b ang tieng hay bang h inh de' l am t u li¢u n ghien cUn sau nay. P huang p hap nay dil trO t hanh mQt trong nhitng phuang phap chu d1,10 de' tim hit'lu ve c am ngh1 c ua ngum tieu dung. Phong van thao lu~ n hom rat co fch va hi~u q ua bOi t lnh h uong t1,10 r a l it thvc va m9i ngum co dqng CCI M p hat bie'u. T uy nhien, bOi s 6 n guai t ham g ia l it h1,lll c h€ nen k h6 rna khai quat hoa ke"t q ua e ho t at ca m9i ngum. Cling c 6 khlt nang m(lt hoij,c hai n gum trong nhOm g ay anh huang doi vrn nhitng ngum khac, va dieu nay e 6 the' lam sai I¢ch ket q ua thu duqc. Thanh cong ella p huang phap phOng van thao lu~n nhOm phfin Ian phI) thu(lc vao ky nang eua ngum h uang di\n thao lu~. 8 T hu thtjp thong tin ve qua trinh va x u huitng moo hang ella khach hang
  9. nAI T !P T V KI:tM TRA 2 D anh dlfu vao 0 xem cac cau sau dAy la dung h ay sai. Phong vtfn tbao I~n nh6m cung c1fp thong lin lit m
  10. BAI T~P TINH H UONG 1 C ONG T Y DI"¢N T UHATV (A) C ong ty di¢n tiI H ATV la ml)t trong m um dl,li Iy phan phOi c ho c ae hang di¢n IiI a lem Sony, Daewoo va LG Electronics H a NQi. H ATV ciing la kenh phan pho; c ho ml)t so' h ang di¢n tiI nhO k Mc n hu Toshiba. COng ty c o ml)t clla hang ban Ie a t rung tilrn H a NQi. SAp d en Tet Am Ijch va ong Quan, Illng giam d 6c c ua H ATV, mu6n n Mn djp thi':ti ky ban hang thu~ IQ'i nay dil tung ra thj tmi':tng c ac san pham cua m lnh va tang cui':tng m 6i quan h¢ vm. k Mch hang. O ng bAt dilu ngh! each de gay an tuqng t6t va c am 0'11 nhii'ng ngum dll m ua hang t mac day, khuyen khfch k hach hang q uay Il,Ii m ua nua va de co them k Mch hang maL Nhi~u d oanh n ghi¢p Vi¢t Nam in Ijch dem b ieu n hung nhU t he k M ton kern trong khi o ng Q uan Il,Ii mu6n tang so' d6i tuqng len cang nhi~u c ang tot - khoimg vai n ghln ngum. Chi phi in Ijch va glri bun di¢n tai ml)t so' ngum dong n hu v~y l a qua sue eua ong. Ong Quiin Hnh d en mQt truy~n thOng khac vao djp Tel: thiep ehue Tet, tUO'l1g tl! n hu t hiep Giang s inh rna ngum phuO'l1g T ay van glri tm. bl,ln be, ngui':ti than va khaeh hang. Thiep chUc Tet dii thanh truy~n t hong nhieu nam a Vi¢t Nam d e ghi nh~ t hanh tfeh h ay bay to tlnh d .m vai n Mn vien, khaeh hang va ngui':ti than. Tren thiep thui':tng e o ghi chuc mi'rng va chue thanh cilng nhiin d ip nam maio D ng Q uin thay tam dAc vm. y lUang nay bm thiep chue Tet khOng t6n kern lAm va se lam cae g iao djch kinh doanh c o tlnh chat ttnh ci'tm hO'l1. D ng eiing djnh ci'ti tien cau chue Tet thanh 1m c am 0'11 khach M ng d a hi) trQ' e ong ty, t hem mQt vai y Quang eao va thong bao v~ c ae san pham va djch V\l ctia H ATV. P Un tiep sau mm. l a philn kh6. D ng se ph3.i e huyen nhfrng thiep chue Tet nay tai ai va lam the nao dil c o duqe dja chi e ua hq? Giang n hu nhieu chu d oanh nghi¢p nhi) khac, ong c hua bao gii':t I~p c o s a d u li¢u ve khach hang bOi h k nao ong ciing ng~p dilu vlm nhii'ng cong vi¢c q uan trqng khae. T uy b iet day la m';'t cong c\l marketing t6t, nhung o ng c hua c 6 dieu ki¢n thl!e hi¢n. Gii':t o ng phiii !lm hieu cae thOng tin v6 dja chi ella khach hang, rna Il,Ii phiii Jam gap. T hu thljp thonK tin wf q ua trlnh va x u h uang m ua hiing cua khdch himM 10
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2