Thủ tục áp dụng kỹ thuật thống kê

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
114
lượt xem
33
download

Thủ tục áp dụng kỹ thuật thống kê

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm mục đích xây dựng được một hệ thống thống kê đo lường các quá trình và sự thỏa mãn của khách hàng, xác định được khu vực cần cải tiến thường xuyên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục áp dụng kỹ thuật thống kê

  1. THUÛ TUÏC AÙP DUÏNG KYÕ THUAÄT THOÁNG KEÂ 1. Muïc ñích: Thuû tuïc naøy ñöôïc xaây döïng vôùi muïc ñích xaây döïng ñöôïc moät Heä thoáng thoáng keâ ño löôøng caùc quaù trình vaø söï thoaû maõn cuûa khaùch haøng, xaùc ñònh ñöôïc khu vöïc caàn caûi tieán thöôøng xuyeân. Ñoàng thôøi qui ñònh caùch thöùc söû duïng bieåu ñoà Pareto ñeå trình baøy moïi ñoùng goùp cuûa ñoái töôïng cho hieäu quûa chung theo thöù töï quan troïng vaø xeáp haïng caùc cô hoäi caûi tieán. 2. Phaïm vi: AÙp duïng cho saûn phaåm. 3. Ñònh nghóa: 3.1 Caùc thuaät ngöõ trong Thuû tuïc naøy ñöôïc aùp duïng phuø hôïp theo tieâu chuaån ISO 9001:2000. 3.2 Caùc töø vieát taét: Ban Toång Giaùm Ñoác : BTGÑ - Ñaïi dieän laõnh ñaïo : ÑDLÑ - 4. Noäi dung: 4.1 Nguyeân taéc aùp duïng kyõ thuaät thoáng keâ: Choïn ñôn vò ño ñeå xaùc ñònh soá laàn xaûy ra, chi phí vaø/hoaëc cho pheùp ño khaùc veà möùc - aûnh höôûng. Veõ caùc ñoái töôïng töø traùi qua phaûi treân truïc hoaønh theo thöù töï töø lôùn ñeán nhoû, coù theå - gheùp thaønh ñoái töôïng “khaùc”. Ñaët muïc naøy ôû taän cuøng beân phaûi. Keû hai truïc tung, moät ôû ñaàu vaø moät ôû cuoái cuûa truïc hoaønh. Thang beân traùi ñöôïc ñònh côõ - theo ñôn vò ño, chieàu cao cuûa noù phaûi baèng toång soá cuûa taát caû caùc ñoái töôïng. Thang beân phaûi coù cuøng chieàu cao vaø ñöôïc ñònh côõ töø 0 ñeán 100%. Trang: 1
  2. Treân moãi ñoái töôïng veõ hình chöõ nhaät coù chieàu cao bieåu thò löôïng ñôn vò ño cho ñoái - töôïng ñoù. Laäp ñöôøng taàn soá tích luyõ baèng caùch coäng caùc ñoä lôùn cuûa caùc ñoái töôïng töø traùi qua - phaûi. Söû duïng bieåu ñoà Pareto ñeå xaùc ñònh caùc ñoái töôïng quan troïng nhaèm caûi tieán chaát - löôïng. So saùch bieåu ñoà vaø sau khi thöïc hieän bieän phaùp caûi tieán ñeå xaùc ñònh tính hieäu quaû cuûa - söï caûi tieán. 4.2 Thoáng keâ saûn xuaát vaø giaù thaønh: Caùc Boä phaän baùo caùo tieán ñoä saûn xuaát trong ngaøy cho Boä phaän Keá hoaïch taäp hôïp. - Baùo caùo saûn xuaát phaûi bao goàm caùc yeáu toá sau: ngaøy baùo caùo, maõ haøng, teân haøng, - maøu, size, soá löôïng trong ngaøy, soá löôïng luyõ tieán, ngöôøi baùo caùo. Boä phaän Keá hoaïch laøm baùo caùo toång hôïp baùo caùo cuûa caùc Phaân xöôûng goàm caùc yeáu toá - ngaøy baùo caùo, maõ haøng, teân haøng, soá löôïng hôïp ñoàng, soá löôïng caét, soá löôïng may, soá löôïng hoaøn thaønh, soá löôïng xuaát, ñôn giaù cuûa moãi maõ haøng, giaù trò cuûa moãi maõ haøng. 4.2 Thoáng keâ loãi, caûi tieán: Haøng ngaøy Boä phaän KCS tieán haønh toång hôïp soá löôïng loãi cuûa moãi coâng ñoaïn cuûa moãi - maõ haøng, baûng toång hôïp loãi cuûa moãi ñôn haøng seõ ñöôïc chuyeån cho Boä phaän Kyõ thuaät vaø Boä phaän saûn xuaát ñeå tieán haønh söõa chöõa. Vaøo cuoái ñôn haøng, Boä phaän KCS thoáng keâ caùc loãi vaø thoáng keâ theo bieåu ñoà - Parreto/coät ñeå tìm bieän phaùp cho caùc ñôn haøng sau. 4.3 Thoáng keâ yù kieán cuûa khaùch haøng, caûi tieán. Caùc yù kieán cuûa khaùch haøng ñöôïc taäp hôïp trong moät file rieâng, - Khi taäp hôïp ñöôïc caùc yù kieán thì Boä phaän Kinh doanh tieán haønh laäp vaø phaân tích theo - bieåu ñoà Parreto. 5. Taøi lieäu tham khaûo: Soå tay chaát löôïng 6. Phuï luïc: Phuï luïc 1: Phieáu kieåm tra taàn suaát theo daïng khoâng phuø hôïp Phuï luïc 2: Bieåu ñoà Pareto theo daïng khoâng phuø hôïp Trang: 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản