intTypePromotion=1

Thực trạng chế độ báo cáo và điều tra nông, lâm nghiệp và thủy sản ở Hà Tĩnh

Chia sẻ: Nguyen Khi Ho | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
18
lượt xem
0
download

Thực trạng chế độ báo cáo và điều tra nông, lâm nghiệp và thủy sản ở Hà Tĩnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết nghiên cứu thực trạng chế độ báo cáo và điều tra nông, lâm nghiệp và thủy sản ở Hà Tĩnh. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực trạng chế độ báo cáo và điều tra nông, lâm nghiệp và thủy sản ở Hà Tĩnh

Thùc tr¹ng chÕ ®é b¸o c¸o vµ ®iÒu tra<br /> <br /> n«ng, l©m nghiÖp vµ thuû s¶n ë Hµ TÜnh<br /> TrÇn Thanh B×nh<br /> Côc Thèng kª Hµ TÜnh<br /> I. VÒ chÕ ®é b¸o c¸o vµ ®iÒu tra thèng kª tra chÕ ®é b¸o c¸o vµ ®iÒu tra. Trong mçi<br /> NLNTS b¸o c¸o cã nhiÒu biÓu, nhiÒu néi dung, chØ<br /> tiªu phøc t¹p.<br /> 1. ChÕ ®é b¸o c¸o<br /> 1.2. Néi dung b¸o c¸o<br /> Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª<br /> ®Þnh kú theo QuyÕt ®Þnh sè 657/2002/Q§- B¸o c¸o ®iÒu tra n¨ng suÊt s¶n l­îng<br /> TCTK ngµy 2/10/2002 vµ kÕ ho¹ch th«ng tin nhiÒu lo¹i c©y trång theo mïa vô s¶n xuÊt,<br /> hµng n¨m cña Tæng Côc Thèng kª vµ c¸c b¸o c¸o gi¸ trÞ s¶n xuÊt; b¸o gi¸ trÞ s¶n<br /> v¨n b¶n h­íng dÉn bæ sung nghiÖp vô cña phÈm trªn ®¬n vÞ diÖn tÝch theo huyÖn, thÞ<br /> Vô Thèng kª N«ng, L©m nghiÖp vµ Thuû x·; b¸o c¸o, rµ so¸t, tæng hîp c¸c hîp t¸c<br /> s¶n. Côc Thèng kª Hµ TÜnh ®· biªn so¹n x·; b¸o c¸o rµ so¸t vµ tæng hîp trang tr¹i.<br /> mét c¸ch cã hÖ thèng biÓu mÉu b¸o c¸o cho<br /> B¸o c¸o gi¸ trÞ s¶n phÈm trªn mét ®¬n<br /> cÊp huyÖn, thÞ x· t¹i c«ng v¨n sè 352<br /> vÞ diÖn tÝch theo huyÖn, thÞ x· cã nhiÒu khã<br /> TK/NLTS ngµy 17/9/2003. Cô thÓ c¸c biÓu<br /> mÉu b¸o c¸o theo h­íng thµnh lËp biÓu kh¨n nh­: Yªu cÇu tÝnh to¸n chØ tiªu ®Õn cÊp<br /> trung gian, gióp cÊp huyÖn cËp nhËt th«ng huyÖn; lµm thªm b¸o c¸o gi¸ trÞ s¶n xuÊt<br /> tin theo ®¬n vÞ cã ®Þa chØ râ rµng. Gióp cÊp huyÖn; thu thËp sè liÖu diÖn tÝch ®Êt ®ai<br /> Phßng Thèng kª N«ng, L©m nghiÖp vµ Thuû cÊp huyÖn,v.v…<br /> s¶n cã ®iÒu kiÖn kiÓm tra, gi¸m s¸t c¬ së vµ B¸o c¸o rµ so¸t c¸c chØ tiªu vÒ sè l­îng<br /> lËp b¸o c¸o kÞp thêi cho trung ­¬ng ngµy<br /> hîp t¸c x·, trang tr¹i cho nh÷ng n¨m kh«ng<br /> cµng cã chÊt l­îng. Côc Thèng kª thùc hiÖn<br /> ®iÒu tra sè l­îng, tªn, ®Þa ®iÓm, c«ng suÊt,<br /> ®Çy ®ñ sè l­îng b¸o c¸o vµ c¸c cuéc ®iÒu<br /> n¨ng lùc thiÕt kÕ cña c¸c c«ng tr×nh thuû lîi<br /> tra Thèng kª n«ng, l©m nghiÖp thuû s¶n<br /> hµng n¨m. Mét sè huyÖn ®· triÓn khai hÖ cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n.<br /> thèng b¸o c¸o vµ tËp huÊn, giao ®iÓm kÕ 2. ChÕ ®é ®iÒu tra thèng kª<br /> ho¹ch cho thèng kª cÊp x·, nh­ huyÖn Can<br /> ChÕ ®é ®iÒu tra thèng kª hÇu hÕt ®Òu<br /> Léc, Kú Anh,v.v…<br /> ®­îc x©y dùng tõ n¨m 1996 (trõ quyÕt ®Þnh<br /> 1.1. VÒ sè l­ît b¸o c¸o sè 300 TCTK/NLTS ngµy 19/7/1996 cña<br /> Theo kÕ ho¹ch n¨m 2005 t¹i th«ng b¸o TCTK) sè l­îng mÉu còng nh­ ph­¬ng ph¸p<br /> sè 779/TB-TCTK ngµy 22/11/2004. PhÇn kh«ng cßn phï hîp víi nh÷ng thay ®æi nÒn<br /> n«ng, l©m nghiÖp vµ thuû s¶n cã 81 l­ît b¸o kinh tÕ thÞ tr­êng. Tõ s¶n phÈm s¶n xuÊt tù<br /> c¸o (ch­a tÝnh ®iÒu tra), b×nh qu©n kho¶ng 7 cung tù cÊp ®· cã mét phÇn chuyÓn sang<br /> b¸o c¸o trªn th¸ng. Ngoµi ra cßn ph¶i chuÈn hµng ho¸. T­ t­ëng trong s¶n xuÊt kinh<br /> bÞ c¸c néi dung h­íng dÉn gi¸m s¸t, kiÓm doanh ®Õn khai b¸o sè liÖu thèng kª cña c¸c<br /> <br /> <br /> 22 Th«ng tin Khoa häc Thèng kª - sè chuyªn san thèng kª ®Þa ph­¬ng 2006<br /> ®èi t­îng cung cÊp sè liÖu ®· cã phÇn thay 2.4. §iÒu tra trang tr¹i, hîp t¸c x·<br /> ®æi, cô thÓ:<br /> Cuéc ®iÒu tra nµy ®­îc tæ chøc hai n¨m<br /> 2.1. §iÒu tra thuû s¶n 1/1 hµng n¨m mét lÇn. Trong qu¸ tr×nh ®iÒu tra, viÖc x¸c<br /> ®Þnh ®¬n vÞ ho¹t ®éng vµ tiÕp cËn víi ®¬n vÞ<br /> Theo ph­¬ng ¸n cña Tæng côc lµ suy<br /> rÊt khã kh¨n. Trong ph­¬ng ¸n h­íng dÉn lµ<br /> réng theo ph­¬ng tiÖn di chuyÓn lµ tµu,<br /> c¸c hîp t¸c x· cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, cã con<br /> thuyÒn, bÌ, m¶ng. Trªn thùc tÕ cïng mét lo¹i<br /> dÊu, cã tµi kho¶n,... song tÝnh chÊt ho¹t ®éng<br /> ph­¬ng tiÖn di chuyÓn cã quy m« ®¸nh b¾t<br /> lµ khã x¸c ®Þnh bëi v× sau khi thµnh lËp ®­îc<br /> rÊt kh¸c nhau. V× vËy, Côc Thèng kª Hµ<br /> HTX, ng­êi ®¹i diÖn ®iÒu hµnh nh­ lµ mét gia<br /> TÜnh chän mÉu ®iÒu tra vµ suy réng theo<br /> ®×nh. Tæ chøc bé m¸y ''h÷u danh, v« thùc''.<br /> ph­¬ng tiÖn ng­ cô ®¸nh b¾t gÇn s¸t víi<br /> Nªn viÖc x¸c ®Þnh ®­îc lµ hîp t¸c x· lµ rÊt<br /> ®iÒu kiÖn thùc tÕ c¸c hé khai th¸c ®¸nh b¾t<br /> khã ch­a nãi ®Õn tiÕp cËn thu thËp sè liÖu.<br /> thuû h¶i s¶n.<br /> 2.5. §iÒu tra l©m nghiÖp<br /> 2.2. VÒ ®iÒu tra thùc thu n¨ng suÊt s¶n<br /> l­îng c¸c lo¹i c©y trång Cuéc ®iÒu tra nµy hai n¨m tiÕn hµnh<br /> mét lÇn. Quy m« mÉu rÊt nhá, tÝnh ®¹i diÖn<br /> VÒ sè l­îng mÉu trong ph­¬ng ¸n quy<br /> thÊp. §iÒu tra s¶n phÈm gç khai th¸c tõ rõng<br /> ®Þnh hµng n¨m kh«ng ®­îc thay ®æi qu¸<br /> tù nhiªn gÆp nhiÒu khã kh¨n ®Æc biÖt ®èi víi<br /> 15% sè l­îng mÉu do n¨m tr­íc ®· ®iÒu tra.<br /> lo¹i gç phi ph¸p, gç lËu. Trªn thùc tÕ ®· thu<br /> NhiÒu hé, th«n, x· do thay ®æi c©y trång nªn<br /> thËp ®­îc sè liÖu nµy nh­ng tÝnh ®¹i diÖn<br /> khi ®iÒu tra gi¶m tÝnh ®¹i diÖn cña mÉu.<br /> thÊp nªn khi suy réng sè l­îng gç khai th¸c<br /> HiÖn nay Côc Thèng kª Hµ TÜnh ¸p tõ rõng tù nhiªn trong nh©n d©n lµ rÊt cao.<br /> dông sè l­îng mÉu theo ®óng ph­¬ng ¸n ®· Hµ TÜnh cã s¶n xuÊt gç b¨m d¨m nh­ng<br /> quy ®Þnh. Song víi thùc tÕ so víi kinh phÝ th× kh«ng râ ®­a vµo gç giÊy hay gç g×.<br /> kh«ng ®¶m b¶o chÊt l­îng sè liÖu ®iÒu tra,<br /> II. KiÓm tra, thanh tra, phóc tra chÊt l­îng<br /> phóc tra. Mét sè huyÖn, thÞ x· ®· ®­îc l·nh<br /> sè liÖu c¬ së<br /> ®¹o ®Þa ph­¬ng hç trî kinh phÝ, tæ chøc cho<br /> gÆt thèng kª ®èi chøng. 1. §èi víi sè liÖu c¬ së huyÖn, x·<br /> 2.3. H­íng dÉn ®iÒu tra ch¨n nu«i hµng n¨m 1.1. VÒ sè liÖu ®iÒu tra kÕt thóc diÖn tÝch<br /> VÒ sè l­îng mÉu: do h¹n chÕ vÒ kinh Thêi gian qua, Phßng Thèng kª N«ng,<br /> phÝ nªn ®iÒu tra c¸c ®µn ch¨n nu«i ®Òu L©m nghiÖp vµ Thuû s¶n tham m­u cho l·nh<br /> chung mét dµn mÉu, nªn gi¶m tÝnh ®¹i diÖn. ®¹o Côc cö ®oµn c¸n bé kiÓm tra kÕt thóc<br /> Mét sè chØ tiªu míi xuÊt hiÖn nh­ lîn con diÖn tÝch t¹i c¸c huyÖn, thÞ x·. Nh­ kiÓm tra<br /> b¸n cho xuÊt khÈu ch­a ®­îc thèng kª. Mét<br /> kÕt qu¶ ®iÒu tra thuû s¶n 01/1/2004. KiÓm<br /> sè con c¸ biÖt kh«ng thÓ tÝnh to¸n suy réng<br /> tra kÕt thóc diÖn tÝch c©y Ng« vô §«ng 2003-<br /> nh­ bß laisin, ®µn h­¬u,v.v… sè con tr©u,<br /> 2004, diÖn tÝch c¸c lo¹i c©y trång vô §«ng<br /> bß, lîn,… xuÊt chuång kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc<br /> Xu©n 2003-2004 cña tõng x· t¹i c¸c huyÖn<br /> ®Ó sö dông giÕt thÞt hay ch¨n nu«i gièng, cµy<br /> kÐo,v.v… Kú Anh, Th¹ch Hµ, Can Léc,... HÇu hÕt c¸c<br /> <br /> <br /> <br /> Th«ng tin Khoa häc Thèng kª - Sè chuyªn san thèng kª ®Þa ph­¬ng 2006 23<br /> huyÖn ®Òu cã ®Çy ®ñ sè l­îng b¸o c¸o ®iÒu Nh×n chung, sè l­îng b¸o c¸o thèng kª<br /> tra cña c¸c x·. vµ quyÕt to¸n cña c¸c ®¬n vÞ cßn thiÕu vµ<br /> chËm thêi gian quy ®Þnh. Sè ®¬n vÞ kh¸ ®¹t<br /> KÕt qu¶ thanh tra sè liÖu b¸o c¸o thèng<br /> 15,38%; trung b×nh ®¹t 50%; sè ®¬n vÞ yÕu<br /> kª n«ng, l©m nghiÖp quý I n¨m 2005 (t¹i b¸o<br /> ®¹t 34,62%.<br /> c¸o kÕt qu¶ thanh tra sè 02/CTK-TTr ngµy<br /> 28/4/2005) cho thÊy: Sè l­ît b¸o c¸o cña 3. Nguyªn nh©n vµ tån t¹i<br /> huyÖn §øc Thä 28/28 x· cã b¸o; Nghi Xu©n Do lùc l­îng ®iÒu tra viªn máng, ph¶i<br /> cã 17/19 x· cã b¸o c¸o (ngoµi ra cã 2 x· huy ®éng ®iÒu tra viªn cÊp th«n, xãm. Thï<br /> b¸o c¸o b»ng ®iÖn tho¹i); huyÖn Th¹ch Hµ lao cho ®iÒu tra viªn cßn thÊp so víi yªu cÇu<br /> cã 34/34 x· n«ng nghiÖp cã b¸o c¸o. Tæng c«ng viÖc. N¨ng lùc vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm<br /> hîp 3 huyÖn ®­îc thanh tra cã 79/81 x· cã cßn h¹n chÕ nªn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn<br /> b¸o c¸o chiÕm 97,53%. c«ng viÖc ®iÒu tra, thu thËp th«ng tin gÆp rÊt<br /> Phóc tra ®iÒu tra l©m nghiÖp ngoµi quèc nhiÒu khã kh¨n. Bªn c¹nh ®ã ®iÒu tra l¹i<br /> doanh n¨m 2003: ®· tiÕn hµnh phóc tra 32 mang tÝnh håi t­ëng, nªn sè liÖu thu thËp cã<br /> ®é chÝnh x¸c ch­a cao.<br /> hé víi kÕt qu¶ phóc tra nh­ sau: Sè c©y<br /> trång ph©n t¸n ®iÒu tra 3006 c©y, phóc tra §èi víi c¸c ®¬n vÞ doanh nghiÖp n«ng,<br /> 3217 c©y tû lÖ sai sãt 4,03%. Khai th¸c l©m l©m nghiÖp vµ thuû s¶n. Nh×n chung, ho¹t<br /> s¶n gç ®iÒu tra 75,5 m3, phóc tra 81,5 m3 tû ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ<br /> lÖ sai sãt 7,95%. ®ang cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n nªn còng ¶nh<br /> h­ëng ®Õn t×nh h×nh thùc hiÖn chÕ ®é b¸o<br /> Phóc ra ®iÒu tra thùc thu n¨ng suÊt vô c¸o. H¬n n÷a LuËt Thèng kª míi ban hµnh,<br /> §«ng Xu©n 2004-2005: §· tiÕn hµnh phóc tra trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn mét sè ®¬n vÞ ch­a<br /> 23 x·; 47 th«n; 211 hé, diÖn tÝch ®iÒu tra x©y dùng hÖ thèng b¸o c¸o.<br /> 489054 m2 diÖn tÝch phóc tra 490028 m2 tû lÖ<br /> sai sãt 0,2%. S¶n l­îng ®iÒu tra 248959 kg s¶n III. Mét sè ®Ò xuÊt vµ kiÕn nghÞ<br /> l­îng phóc tra 249307 kg tû lÖ sai sãt 0,14%. 1. VÒ chÕ ®é b¸o c¸o: Mét sè chØ tiªu,<br /> 2. KÕt qu¶ thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o c¸c kh¸i niÖm vµ ph©n c«ng thu thËp sè liÖu ph¶i<br /> ®¬n vÞ quèc doanh n«ng l©m nghiÖp thuû thèng nhÊt ë cÊp Trung ­¬ng nh­ kh¸i niÖm,<br /> s¶n n¨m 2004 ph¹m vi, ph­¬ng ph¸p tÝnh vµ kú b¸o c¸o,...<br /> cña chØ tiªu diÖn tÝch ®Êt c¸c lo¹i, ®Êt l©m<br /> 2.1. Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª nghiÖp, hîp t¸c x·, c«ng tr×nh thuû lîi,v.v…<br /> Sè l­ît b¸o c¸o thèng kª cña 26 ®¬n vÞ 2. §iÒu tra thuû s¶n: Ph­¬ng ¸n ®iÒu tra<br /> lµ 46/104 l­ît b¸o c¸o chiÕm tû lÖ lµ 15,38% thuû s¶n 1/1/2004 ë Hµ TÜnh ®­îc Së Thuû<br /> 2.2. Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o quyÕt to¸n s¶n, ®Æc biÖt ë c¸c huyÖn, thÞ x· tæ chøc chØ<br /> ®¹o ®¸nh gi¸ cao vÒ ph­¬ng ph¸p chän mÉu,<br /> Sè l­ît b¸o c¸o quyÕt to¸n cña 26 ®¬n<br /> ®iÒu tra tæng hîp vµ suy réng kÕt qu¶. Tuy<br /> vÞ lµ 67/104 l­ît b¸o c¸o chiÕm tû lÖ 64,42%<br /> nhiªn cã nh÷ng n¬i hé trong diÖn ®iÒu tra cã<br /> 2.3. §¸nh gi¸ sè l­îng, chÊt l­îng b¸o c¸o quy m« qu¸ nhá, khi ®ã nªn ®iÒu chØnh t¨ng<br /> thèng kª vµ quyÕt to¸n cña c¸c ®¬n vÞ sè th«n hoÆc chän toµn x·; hiÖn nay cã nh÷ng<br /> <br /> 24 Th«ng tin Khoa häc Thèng kª - sè chuyªn san thèng kª ®Þa ph­¬ng 2006<br /> hé ®iÒu tra thu thËp cã diÖn tÝch nu«i trång lµ qu¸ Ýt bao gåm c¶ x¨ng xe, chØ ®¹o, xö lý<br /> d­íi 100m2 kh«ng ®¶m b¶o tÝnh ®¹i diÖn. tæng hîp (kh«ng ®ñ chi phÝ tËp huÊn ®iÒu tra<br /> viªn cÊp x·)<br /> 3. §iÒu tra ch¨n nu«i vµ mét sè cuéc<br /> ®iÒu tra chän mÉu kh¸c. Mét sè chØ tiªu cÇn Tµi liÖu tham kh¶o<br /> quan t©m mµ kh«ng thu thËp ®­îc nh­ chØ 1. QuyÕt ®Þnh sè 657/2002/Q§-TCTK ngµy<br /> tiªu bß lai sin, ¶nh h­ëng lín c«ng t¸c l·nh 02/10/2002 cña Tæng côc tr­ëng TCTK vÒ viÖc ban<br /> hµnh chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª ®Þnh kú n«ng, l©m<br /> ®¹o, chØ ®¹o ë ®Þa ph­¬ng. nghiÖp vµ thuû s¶n ¸p dông cho côc thèng kª c¸c tØnh<br /> 4. §Ó n©ng cao chÊt l­îng th«ng tin tõ thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng/<br /> <br /> c¸c cuéc ®iÒu tra, ®Ò nghÞ t¨ng kinh phÝ cho 2. QuyÕt ®Þnh sè 200/TCTK/NLTS ngµy<br /> 19/7/1996 cña Tæng côc tr­ëng TCTK vÒ viÖc ban<br /> mçi cuéc ®iÒu tra nh­ kinh phÝ tËp huÊn cho hµnh chÕ ®é b¸o c¸o vµ ®iÒu tra thèng kª n«ng, l©m<br /> ®iÒu tra viªn cÊp x· hoÆc c¾t gi¶m mét phÇn nghiÖp vµ thuû s¶n cho c¸c tØnh thµnh phè<br /> c«ng viÖc: Gi¶m sè l­îng mÉu trong c¸c 3. Th«ng b¸o kÕ ho¹ch c«ng t¸c vµ ®iÓm thi ®ua<br /> cuéc ®iÒu tra hoÆc bá mét sè cuéc ®iÒu tra n¨m 2005 t¹i v¨n b¶n sè 779/TB-TCTK bµngy<br /> nh­ ®iÒu tra n¨ng suÊt s¶n l­îng vô Mïa 22/11/2004<br /> 4. C¸c v¨n b¶n h­íng dÉn nghiÖp vô cña Tæng<br /> (chØ ®iÒu tra ë mét sè tØnh quy ®Þnh cô thÓ);<br /> côc Thèng kª<br /> ®iÒu tra ch¨n nu«i nªn mçi n¨m mét lÇn (nh­<br /> 5. C¸c b¸o c¸o kÕt qu¶ ®iÒu tra, phóc tra kÕt<br /> n¨m 2005 ®iÒu tra 2 lÇn),v.v… HiÖn nay, thóc diÖn tÝch, thùc thu n¨ng suÊt, s¶n l­îng cña Côc<br /> kinh phÝ c¸c cuéc ®iÒu tra th­êng xuyªn Thèng kª Hµ TÜnh 2004 vµ 2005<br /> n«ng, l©m nghiÖp vµ thuû s¶n cã 129 triÖu 6. B¸o c¸o kÕ qu¶ ®iÒu tra, phóc tra l©m nghiÖp<br /> chia cho 12 néi dung ®iÒu tra t­¬ng ®­¬ng n¨m 2003 cña Côc Thèng kª Hµ TÜnh<br /> víi 12 cuéc ®iÒu tra, b×nh qu©n mçi cuéc 7. B¸o c¸o kÕt qu¶ thanh tra sè 02/CTK-TTr<br /> ngµy 28-4-2005 cña Côc Thèng kª Hµ TÜnh<br /> ®iÒu tra cã 10 triÖu chia cho 11 huyÖn, thÞ x·<br /> <br /> <br /> Mét sè ý kiÕn vÒ Tæng ®iÒu tra n«ng th«n... (tiÕp theo trang 15)<br /> <br /> ®¹t tiªu chÝ trang tr¹i vµ ®­îc chän ®Ó ®iÒu Ban chØ ®¹o. VÝ dô: Lao ®éng thêi vô ®­îc<br /> tra mÉu, lµm cho khèi l­îng ghi phiÕu ®iÒu quy ®æi 150 hay 200 ngµy c«ng b»ng 1 lao<br /> tra t¨ng lªn qu¸ nhiÒu. ®éng quy ®æi?<br /> <br /> 4. T×nh h×nh c¬ b¶n cña hîp t¸c x· - §Æc biÖt chó ý, m· sè ho¸ c¸c chØ tiªu<br /> cã gi¸ trÞ dïng ®Ó xö lý tæng hîp m¸y tÝnh,<br /> Kú nµy cÇn khai th¸c kÕt qu¶ ho¹t ®éng<br /> nh­ng kh«ng nªn kh¸c nhau gi÷a c¸c lo¹i<br /> cña hîp t¸c x· b»ng nhiÒu chØ tiªu ®Þnh<br /> phiÕu ®iÒu tra ®èi víi cïng mét chØ tiªu,<br /> l­îng thay cho c¸c chØ tiªu ®Þnh tÝnh trong nh»m gi¶m bít sai sãt trong qu¸ tr×nh ®iÒu<br /> Tæng ®iÒu tra n¨m 2001. tra. VÝ dô: N¨m 2001 quy ®Þnh m· tr×nh ®é<br /> 5. Mét sè quy ®Þnh kh¸c ®µo t¹o l¹i kh¸c nhau gi÷a PhiÕu ®iÒu tra hé<br /> vµ PhiÕu ®iÒu tra x·, hîp t¸c x·<br /> - Ph¶i b¶o ®¶m tÝnh thèng nhÊt gi÷a<br /> Tæng ®iÒu tra N«ng th«n, n«ng nghiÖp víi Tµi liÖu tham kh¶o<br /> c¸c cuéc ®iÒu tra kh¸c cña ngµnh Thèng kª, 1. Côc Thèng kª Th¸i B×nh, B¸o c¸o tæng kÕt<br /> hoÆc ngµnh Thèng kª lµ mét thµnh viªn cña tæng ®iÒu tra n«ng nghiÖp, n«ng th«n n¨m 2001.<br /> <br /> Th«ng tin Khoa häc Thèng kª - Sè chuyªn san thèng kª ®Þa ph­¬ng 2006 25<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2