intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Văn hóa học: Hoạt động biểu diễn nghệ thuật ca trù của một số câu lạc bộ, giáo phường tại Hà Nội

Chia sẻ: Lê Công Vinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

49
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án nghiên cứu với mục đích để cùng các cấp, các ngành, các chuyên gia, các nghệ nhân, các CLB, giáo phường nhận diện thực tế biểu diễn nghệ thuật ca trù hiện nay để đưa ra những vấn đề trọng tâm cần bàn luận và hướng phát triển bền vững giá trị di sản ca trù tại Hà Nội; đánh giá hiện trạng, đề xuất, bàn luận mô hình hoạt động biểu diễn cụ thể cho các CLB, giáo phường nội thành Hà Nội và một số bàn luận, kiến nghị, giải pháp phù hợp để vừa đáp ứng được yêu cầu về bảo tồn, giữ gìn bản sắc di sản văn hóa, vừa phát huy được giá trị di sản thông qua các hoạt động biểu diễn của chính các CLB, giáo phường đó. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Văn hóa học: Hoạt động biểu diễn nghệ thuật ca trù của một số câu lạc bộ, giáo phường tại Hà Nội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH<br /> <br /> VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM<br /> ------------------------<br /> <br /> Nguyễn Đức Thắng<br /> <br /> HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT CA TRÙ<br /> CỦA MỘT SỐ CÂU LẠC BỘ, GIÁO PHƯỜNG<br /> TẠI HÀ NỘI<br /> <br /> Chuyên ngành: Văn hóa học<br /> Mã số:<br /> <br /> 62 31 06 40<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HÓA HỌC<br /> <br /> Hà Nội - 2016<br /> <br /> Công trình được hoàn thành tại:<br /> ViÖn V¨n hãa NghÖ thuËt quèc gia ViÖt Nam<br /> Bé V¨n hãa, ThÓ thao vµ Du lÞch<br /> Người hướng dẫn khoa học 1: PGS.TS Bùi Hoài Sơn<br /> Người hướng dẫn khoa học 2: TS. Nguyễn Văn Lưu<br /> <br /> Phản biện 1: GS.TS Lê Hồng Lý<br /> Viện Nghiên cứu Văn hóa<br /> Phản biện 2: TS Phạm Xuân Thạch<br /> Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn<br /> Phản biện 3: TS Lê Thị Minh Lý<br /> Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch<br /> <br /> Luận án được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án họp tại:<br /> Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam<br /> Số 32 phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.<br /> Vào lúc<br /> giờ<br /> ngày tháng năm<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận án tại thư viện:<br /> - Thư viện Quốc gia Việt Nam<br /> - Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam<br /> <br /> 1<br /> <br /> PHẦN MỞ ĐẦU<br /> 1. Lý do chọn đề tài<br /> - Lý do khoa học:<br /> Trong tổng thể nội tại sự phát triển khoa học vấn đề nghiên cứu,<br /> đến thời điểm này, ca trù hầu như chỉ được nghiên cứu ở khía cạnh di<br /> sản, khía cạnh nghệ thuật, trong khi những hệ thống lý thuyết liên quan<br /> đến những biến đổi, những xung đột gắn với bảo tồn, phát huy đối với<br /> các thiết chế văn hóa cơ bản của nghệ thuật này là các giáo phường<br /> (hay các CLB) thì vẫn còn một khoảng trống nhất định.<br /> Bên cạnh đó, do đây là luận án tiến sĩ văn hóa học, nên những<br /> nghiên cứu, kiến giải của luận án sẽ tiếp cận nhiều nhất có thể theo<br /> những nội hàm lý thuyết của văn hóa học, với mong muốn góp phần<br /> hoàn thiện, tổng hợp và bổ sung các luận cứ khoa học, cơ sở lý thuyết,<br /> lý luận khoa học, khái niệm có tính chuyên sâu về di sản văn hóa phi<br /> vật thể ca trù, CLB ca trù, giáo phường ca trù, đặc biệt là mối quan hệ<br /> giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản với hoạt động biểu diễn nghệ<br /> thuật ca trù qua một số CLB, giáo phường tại Hà Nội.<br /> - Lý do thực tiễn<br /> Năm 2009, ca trù được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi<br /> vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Ngay sau khi ca trù được UNESCO<br /> ghi danh, năm 2010, Bộ VHTTDL đã công bố Chương trình hành động<br /> Quốc gia bảo vệ ca trù giai đoạn 2010-2015 với các nội dung chính,<br /> trong đó có nội dung “Tạo điều kiện để cộng đồng giao lưu, trình diễn,<br /> học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm với các cộng đồng khác trong nước và<br /> quốc tế nhằm tăng cường sự hiểu biết, góp phần bảo vệ và phát huy đa<br /> dạng văn hóa”.<br /> Một trong những yếu tố quan trọng nhất để giải quyết được vấn đề<br /> này chính là hoạt động hiệu quả của các CLB, giáo phường ca trù trong<br /> việc giữ gìn nền nếp ca trù như truyền thống, đồng thời tổ chức giao<br /> <br /> 2<br /> <br /> lưu, giới thiệu, trình diễn cho du khách xem, nghe và thưởng thức, thấu<br /> hiểu giá trị nghệ thuật ca trù dù cho đã có sự biến đổi không nhỏ về<br /> hình thức tổ chức hoạt động của các CLB, giáo phường ca trù tại Hà<br /> Nội hiện nay.<br /> Nhìn chung, vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị di sản qua hoạt động<br /> biểu diễn nghệ thuật ca trù và mối quan hệ của nó với sự biến đổi về<br /> văn hóa, nghệ thuật ca trù ở mỗi cộng đồng làng, thôn, CLB, giáo<br /> phường tại Hà Nội hiện nay so với các giai đoạn trước đây, và NCS<br /> phải nghiên cứu để tìm ra lời giải cho câu hỏi sau đây: Sự biến đổi về<br /> hình thức tổ chức hoạt động (trong đó có hoạt động biểu diễn) ở mỗi<br /> cộng đồng làng, thôn, CLB, giáo phường tại Hà Nội nói chung và một<br /> số CLB, giáo phường nội thành nói riêng hiện nay so với các giai đoạn<br /> trước đây là như thế nào, qua đó đưa ra những vấn đề cần bàn luận gì<br /> để phù hợp với sự biến đổi đó?<br /> Ngoài ra, hiện chưa có công trình nghiên cứu trực tiếp về vấn đề<br /> này. Với những lý do trên, tác giả luận án mong muốn nghiên cứu, đưa<br /> ra những bàn luận về hoạt động biểu diễn nghệ thuật ca trù của một số<br /> CLB, giáo phường tại nội thành Hà Nội, nhằm góp phần bảo tồn, phát<br /> huy và phát triển bền vững giá trị di sản.<br /> 2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài<br /> 2.1. Mục đích<br /> NCS mong muốn luận án đạt được những mục đích sau: 1) Xây<br /> dựng một công trình khoa học có giá trị áp dụng vào thực tiễn, góp<br /> phần cùng các cấp, các ngành, các chuyên gia, các nghệ nhân, các CLB,<br /> giáo phường nhận diện thực tế biểu diễn nghệ thuật ca trù hiện nay để<br /> đưa ra những vấn đề trọng tâm cần bàn luận và hướng phát triển bền<br /> vững giá trị di sản ca trù tại Hà Nội; và 2) Đánh giá hiện trạng, đề xuất,<br /> bàn luận mô hình hoạt động biểu diễn cụ thể cho các CLB, giáo phường<br /> nội thành Hà Nội và một số bàn luận, kiến nghị, giải pháp phù hợp để<br /> <br /> 3<br /> <br /> vừa đáp ứng được yêu cầu về bảo tồn, giữ gìn bản sắc di sản văn hóa,<br /> vừa phát huy được giá trị di sản thông qua các hoạt động biểu diễn của<br /> chính các CLB, giáo phường đó.<br /> 2.2. Nhiệm vụ<br /> - Bám sát và áp dụng xuyên suốt trong các chương, mục của luận<br /> án lý thuyết bảo tồn trên cơ sở kế thừa và phát triển dựa trên những<br /> biến đổi theo thời gian qua hoạt động của các CLB, giáo phường ca trù<br /> tại Hà Nội. Trả lời câu hỏi nghiên cứu nêu ở trên.<br /> - Tìm ra bản chất của sự biến đổi các hình thức tổ chức hoạt động<br /> CLB, giáo phường xưa và nay, trong đó có hoạt động biểu diễn.<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> 3.1. Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của luận án là<br /> vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo tồn, phát huy giá trị di sản ca trù và<br /> những biến đổi của các CLB, giáo phường tại Hà Nội thông qua hoạt<br /> động biểu diễn. Đối tượng cụ thể luận án đề cập chính là các CLB, giáo<br /> phường ca trù trong phạm vi nội thành Hà Nội (tập trung chủ yếu vào<br /> CLB ca trù Hà Nội, CLB ca trù Thái Hà, Giáo phường ca trù Thăng<br /> Long).<br /> 3.2. Phạm vi nghiên cứu<br /> a) Về nội dung<br /> - Nghiên cứu, tổng hợp, hệ thống hoá các khái niệm và vấn đề lý<br /> luận, lý thuyết áp dụng liên quan đến ca trù;<br /> - Nghiên cứu thực trạng bảo tồn, phát huy giá trị di sản ca trù và<br /> những biến đổi qua hoạt động biểu diễn nghệ thuật ca trù của các CLB,<br /> giáo phường tại nội thành Hà Nội; Tìm ra những vấn đề cần bàn luận và<br /> kiến nghị.<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2