intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu chiết tách Tanin từ vỏ cây Đước Nhơn Hội để ứng dụng làm vật liệu hấp phụ ion kim loại nặng trong nước

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hiền Phúc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
39
lượt xem
8
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu chiết tách Tanin từ vỏ cây Đước Nhơn Hội để ứng dụng làm vật liệu hấp phụ ion kim loại nặng trong nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn này nghiên cứu về Tanin, một hợp chất có nhiều trong các loài thực vật, dễ được tìm thấy trong tự nhiên, và có khả năng hấp phụ kim loại nặng. Từ đó, chiết tách Tanin từ thực vật và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ ion kim loại nặng. Bố cục đề tài gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan; Chương 2: Những nghiên cứu thực nghiệm; Chương 3: Kết quả và bàn luận.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu chiết tách Tanin từ vỏ cây Đước Nhơn Hội để ứng dụng làm vật liệu hấp phụ ion kim loại nặng trong nước

Công trình ñư c hoàn thành t i<br /> B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O<br /> Đ I H C ĐÀ N NG<br /> <br /> Đ I H C ĐÀ N NG<br /> <br /> Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS. TS. Lê T H i<br /> <br /> NGUY N H I LINH<br /> Ph n bi n 1 : GS. TSKH. Tr n Văn Sung<br /> Ph n bi n 2 : TS Tr n M nh L c<br /> <br /> NGHIÊN C U CHI T TÁCH TANIN T V CÂY<br /> ĐƯ C NHƠN H I Đ<br /> NG D NG LÀM V T LI U<br /> H P PH ION KIM LO I N NG TRONG NƯ C<br /> <br /> Chuyên ngành: Hóa h u cơ<br /> <br /> Lu n văn ñã ñư c b o v trư c h i ñ ng ch m Lu n văn t t<br /> nghi p Th c sĩ Khoa h c h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày<br /> 14 tháng 11 năm 2012.<br /> <br /> Mã s : 60 44 27<br /> <br /> TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ KHOA H C<br /> Có th tìm hi u lu n văn t i:<br /> Đà N ng – 2012<br /> <br /> -<br /> <br /> Trung tâm Thông tin – H c li u, Đ i h c Đà N ng<br /> Thư vi n trư ng Đ i h c Sư ph m, Đ i h c Đà N n<br /> <br /> 1<br /> M<br /> <br /> 2<br /> <br /> Đ U<br /> <br /> - Bi n tính tanin ñ làm v t li u h p ph kim lo i n ng trong<br /> nư c th i.<br /> <br /> 1. LÍ DO CH N Đ TÀI<br /> <br /> - Kh o sát các y u t<br /> <br /> Hóa h u cơ là m t lĩnh v c hóa h c ñã có t lâu ñ i nhưng s c<br /> h p d n và tính m i m c a nó v n còn cho ñ n ngày hôm nay. Cùng<br /> <br /> nh hư ng kh năng h p ph kim lo i<br /> <br /> n ng c a tanin.<br /> 2.2. Nhi m v nghiên c u<br /> <br /> v i nh ng thay ñ i trong cu c s ng hi n nay, th gi i hi n ñ i ñang<br /> <br /> - Tách tanin t cây ñư c v i hi u su t cao nh t có th .<br /> <br /> có xu hư ng quay v v i các h p ch t thiên nhiên có trong ñ ng v t<br /> <br /> - T o ra v t li u h p ph t tanin có kh năng h p ph kim lo i<br /> <br /> và cây c . Hi n nay, cùng v i s<br /> <br /> phát tri n c a các ngành công<br /> <br /> nghi p hiên ñ i ñã kéo theo ô nhi m môi trư ng n ng<br /> <br /> m ts ña<br /> <br /> phương, ñ c bi t là ô nhi m môi trư ng nư c b i kim lo i n ng. Kim<br /> lo i n ng tích lũy theo chu i th c ăn và thâm nh p vào cơ th ngư i<br /> <br /> n ng (pH, th i gian, n ng ñ c a ion kim lo i n ng).<br /> 3. Đ I TƯ NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U<br /> 3.1. Đ i tư ng: V cây ñư c ñư c l y t cây ñư c<br /> <br /> khu v c<br /> <br /> Nhơn H i t nh Bình Đ nh.<br /> <br /> gây ra các b nh lý r t nguy hi m ñ ng th i nh hư ng ñ n kh năng<br /> <br /> 3.2. Ph m vi nghiên c u: Chi t tách tanin trong v cây ñư c và<br /> <br /> sinh s n. Do ñó vi c x lí kim lo i n ng trong nư c th i là h t s c<br /> <br /> bi n tính tanin ñ làm v t li u h p ph kim lo i n ng Cu2+ trong<br /> <br /> c n thi t và quan tr ng ñ b o v s c kh e con ngư i.<br /> <br /> nư c.<br /> <br /> Lu n văn này nghiên c u v tanin, m t h p ch t có nhi u trong<br /> các loài th c v t, d ñư c tìm th y trong t nhiên, và có kh năng h p<br /> ph kim lo i n ng. Kh năng này ñã ñư c ng d ng t lâu trong y<br /> h c<br /> <br /> nh ng trư ng h p b ng ñ c các kim lo i n ng. Vì th , chi t<br /> <br /> 4. N I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U<br /> 4.1. N i dung<br /> 4.1.1. Tách tanin t v cây ñư c<br /> 4.1.2. Đ nh tính và ñ nh lư ng tanin<br /> <br /> tách tanin t th c v t và ng d ng làm v t li u h p ph ion kim lo i<br /> <br /> Đ nh tính<br /> <br /> n ng là n i dung chính c a ñ tài này.<br /> <br /> 2 ml d ch chi t + 2 gi t dung d ch FeCl3 5%, n u có xu t hi n<br /> <br /> Tanin là h p ch t có nhi u trong lá chè, trong các lo i cây keo<br /> <br /> k t t a xanh ñen ho c xanh nâu nh t, ch ng t có m t c a<br /> <br /> lá tràm, cây ñư c, sú, v t … Bình Đ nh là m t ñ a phương có ngu n<br /> <br /> polyphenol trong d ch chi t.<br /> <br /> ñư c d i dào và phong phú, vì th v cây ñư c<br /> <br /> Ph n ng Stiasny (phân bi t tanin ngưng t và tanin thu phân)<br /> <br /> khu v c Nhơn H i<br /> <br /> s là ñ i tư ng thu n l i ñ chi t tách tanin.<br /> 2. M C TIÊU VÀ NHI M V NGHIÊN C U<br /> 2.1. M c tiêu nghiên c u<br /> <br /> Đ nh lư ng: S d ng phương pháp Lowenthal: oxi hóa kh<br /> b ng ch t oxi hóa KMnO4 v i ch t ch th indigocacmin.<br /> 4.1.3. Kh o sát các y u t<br /> <br /> nh hư ng ñ n quá trình chi t tanin<br /> <br /> - Tách tanin t cây ñư c.<br /> <br /> - T l nguyên li u r n và dung môi l ng<br /> <br /> - Kh o sát các y u t<br /> <br /> - Dung môi chi t<br /> <br /> nh hư ng ñ n quá trình tách tanin.<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> - Th i gian chi t<br /> <br /> Phương pháp h p ph<br /> <br /> - Nhi t ñ<br /> <br /> - Phương pháp AAS xác ñ nh n ng ñ ion kim lo i<br /> <br /> 4.1.4. Nghiên c u s n ph m tanin t cây ñư c<br /> <br /> 5. B<br /> <br /> C C Đ TÀI: g m 3 ph n<br /> Đ U<br /> <br /> - Xác ñ nh c u trúc c a tanin<br /> <br /> M<br /> <br /> - Kh o sát m t s thông s hóa lý<br /> <br /> 1.Tính c p thi t c a ñ tài<br /> <br /> 4.1.5. Bi n tính tanin ñ h p ph kim lo i n ng<br /> <br /> 2. M c tiêu nghiên c u<br /> <br /> - T o v t li u t tanin ñ h p ph kim lo i n ng<br /> <br /> 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u<br /> <br /> - Kh o sát các y u t<br /> <br /> 4. Phương pháp và n i dung nghiên c u<br /> <br /> nh hư ng ñ n kh năng h p ph c a tanin<br /> <br /> (pH, th i gian khu y, n ng ñ ch t h p ph và n ng ñ ch t b h p<br /> <br /> 5. B c c ñ tài<br /> <br /> ph )<br /> <br /> 6. T ng quan tài li u nghiên c u<br /> <br /> 4.2. Phương pháp<br /> 4.2.1. Nghiên c u lí thuy t<br /> - T ng quan lí thuy t v cây ñư c, và tình hình th c t c a<br /> cây ñư c trong nh ng năm g n ñây.<br /> <br /> N I DUNG<br /> Chương 1: T ng quan<br /> Chương 2: Nh ng nghiên c u th c nghi m<br /> Chương 3: K t qu và bàn lu n<br /> <br /> - Thành ph n, tính ch t và ng d ng c a tanin.<br /> <br /> K T LU N VÀ KI N NGH<br /> <br /> - Tính ñ c c a m t s ion kim lo i n ng<br /> <br /> DANH M C TÀI LI U THAM KH O<br /> <br /> - Lý thuy t v h p ph<br /> <br /> QUY T Đ NH GIAO Đ TÀI LU N VĂN<br /> <br /> 4.2.2. Nghiên c u th c nghi m<br /> - Phương pháp tách các h p ch t h u cơ<br /> Phương pháp chi t.<br /> - Phương pháp phân tích hóa h c<br /> Phân tích ñ nh tính và ñ nh lư ng tanin<br /> - Phương pháp phân tích v t lý (xác ñ nh thành ph n c u t o<br /> c a tanin)<br /> <br /> PH L C<br /> 6. T NG QUAN TÀI LI U NGHIÊN C U<br /> S t n t i c a ion kim lo i n ng trong nư c gây nh hư ng ñ n<br /> s c kh e và nòi gi ng c a con ngư i, vì th có r t nhi u công trình<br /> nghiên c u trong và ngoài nư c ñưa ra phương pháp ñ x lí v n ñ<br /> này. Sau ñây là m t s công trình nghiên c u mà tôi thu th p ñư c:<br /> Lu n văn Hóa h c c a Nguy n Thùy Dương t i Đ i h c Sư<br /> <br /> Phương pháp ño ph IR<br /> <br /> ph m Thái Nguyên. “Nghiên c u kh năng h p ph m t s ion kim<br /> <br /> Phương pháp s c ký l ng cao áp ghép kh i ph (HPLC –<br /> <br /> lo i n ng trên v t li u h p ph ch t o t v l c và thăm dò x lý môi<br /> <br /> MS)<br /> <br /> trư ng”. Hoàn thành vào năm 2008.<br /> - Phương pháp tách ion kim lo i n ng trong nư c<br /> <br /> 6<br /> <br /> 5<br /> <br /> CHƯƠNG 1<br /> T NG QUAN<br /> <br /> Đ tài “Nghiên c u h p ph Zn (II) d ng c t c a h t v t li u<br /> BVQN ch t o t ñuôi th i qu ng Bauxit B o L c” ñư c nghiên c u<br /> b i Doãn Đình Hùng, Nguy n Minh Trung t i Vi n ñ a ch t – Vi n<br /> <br /> 1.1. TÌM HI U V CÂY ĐƯ C<br /> <br /> Khoa h c và Công ngh Vi t Nam. Đăng b i t p chí Các khoa h c v<br /> trái ñ t. 2011<br /> <br /> H ñư c có tên khoa h c: Rhizophoraceae. Trong s này<br /> ñư c bi t ñ n nhi u nh t là chi Rhizophora, hi n<br /> <br /> Các ñ tài ngoài hư ng ti p c n v i các h p ch t h u cơ có<br /> kh năng h p ph ion kim lo i n ng, còn ti p c n v i hư ng s d ng<br /> phương pháp sinh h c ñ h p ph ion kim lo i n ng như:<br /> <br /> Vi t Nam có<br /> <br /> Đư c ñôi (Rhizophora apiculata), Đư c xanh hay Đư c nh n<br /> (Rhizophora mucronata) và ñư c ch ng (Rhizophora stylosa) [25]<br /> 1.1.1. Hình thái<br /> <br /> 2+<br /> <br /> Cây g l n cao 20-30 m, ñư ng kính t 60-70 cm. B r cây<br /> <br /> Pb , Zn ) trong nư c c a n m men Saccharomyces cerevisiae. Đ<br /> <br /> ñư c r t ñ c ñáo, bao g m r c c và r ph . Lá dày c ng, có màng<br /> <br /> tài ñư c th c hi n b i Nguy n Th Hà, Tr n Th H ng, Nguy n Th<br /> <br /> sáp có kh năng gi nư c và th i lư ng mu i th a ra kh i cơ th .[6]<br /> <br /> Nghiên c u kh năng h p thu m t s kim lo i n ng (Cu ,<br /> 2+<br /> <br /> 2+<br /> <br /> Thanh Nhàn, Đ Th C m Vân, Lê Th Thu Y n thu c Khoa Môi<br /> <br /> 1.1.2. Phân b<br /> <br /> trư ng, Trư ng Đ i h c Khoa h c T nhiên, Đ i h c Qu c gia Hà<br /> <br /> 1.1.3. Công d ng<br /> <br /> N i. 2006<br /> Ngoài các ñ tài nghiên c u trong nư c, trên th gi i cũng có<br /> nhi u công trình nghiên c u v v n ñ này:<br /> Đ tài “Adsorption Performance of Packed Bed Column for<br /> the removal of Lead (ii) using oil Palm Fibre” ñư c th c hi n b i<br /> Nwabanne, J. T và Igbokwe, P. K t i Department of Chemical<br /> Engineering Nnamdi Azikiwe University P.M.B<br /> Awka Nigeria. 05/2012<br /> <br /> V ñư c nh n và ñư c ñôi là ngu n tanin r t quan tr ng,<br /> dùng ñ thu c da, nhu m lư i ñánh cá ho c làm dây th ng khi ñi<br /> bi n. [9]<br /> 1.2. TANIN<br /> 1.2.1. Gi i thi u<br /> 1.2.2. Khái ni m<br /> Năm 1913 Dekker ñ nh nghĩa tanin như sau: tanin là các<br /> polyphenol ña nguyên t có v chát, có tính thu c da và b k t t a<br /> kh i dung d ch b ng protein ho c các alkaloid. Trong t nhiên tanin<br /> thư ng k t h p v i nhi u nhóm h p ch t khác và ñư c g i là tannoid.<br /> [17]<br /> 1.2.3. Phân lo i<br /> a. Tanin th y phân<br /> Pyrogalic Tanin (hay Gallo-Tanin)<br /> <br /> 8<br /> <br /> 7<br /> Tanin Elagic (Elagi – Tanin)<br /> <br /> t i s tăng nhanh hàm lư ng kim lo i n ng trong các ngu n nư c<br /> <br /> b. Tanin ngưng t (tanin pyrocatechin)<br /> <br /> th i. [32]<br /> <br /> Đư c t o thành t<br /> <br /> cơ b n là catechin và<br /> <br /> Vi c l m d ng thu c tr sâu trong canh tác công nghi p và<br /> <br /> epicatechin, ñó là hai ch t ñ ng phân c a nhau. Các phân t cơ b n<br /> <br /> vi c không ñúng k thu t tr ng tr t ñã th i ra môi trư ng m t lư ng<br /> <br /> này n i v i nhau (thư ng<br /> <br /> nh ng phân t<br /> <br /> v trí 4-8 hay 6-8) b ng n i ñôi C-C r t<br /> <br /> b n, do ñó nó còn có tanin không th y phân ñư c.<br /> <br /> ion kim lo i ñáng k . [30]<br /> 1.3.4. M t s thi t h i do ô nhi m ion kim lo i n ng gây ra<br /> nư c ta, m t nghiên c u ñ i v i ngư i dân<br /> <br /> 1.2.4. Tính ch t c a tanin<br /> <br /> 3 xã Hòa H u,<br /> <br /> a. Tính ch t v t lí<br /> <br /> V nh Tr , B Đ (Hà Nam) nơi có ngu n nư c b nhi m th ch tín<br /> <br /> b. Tính chât hóa h c<br /> <br /> tr m tr ng nh t<br /> <br /> 1.2.5. Các y u t<br /> <br /> nh hư ng ñ n ñ b n c a tannin<br /> <br /> nư c ta hi n nay. T l ngư i m c các b nh chung<br /> <br /> r t cao, t 43,5% ñ n 51,8%. Các b nh v da chi m t l 28,3% so<br /> <br /> So v i các h p ch t thiên nhiên, tanin là ch t có ñ b n kém.<br /> Nó ch th hi n tính b n trong môi trư ng axit.[11]<br /> <br /> v i trung bình trên toàn qu c là t 3 – 5%. [12]<br /> 1.4. H P PH<br /> <br /> 1.3. KIM LO I N NG<br /> <br /> 1.4.1. Các khái ni m<br /> <br /> 1.3.1. Đ nh nghĩa và ngu n g c phát sinh<br /> <br /> a. H p ph<br /> 3<br /> <br /> Kim lo i n ng là nh ng kim lo i có t tr ng l n hơn 5g/cm và<br /> <br /> H p ph là quá trình ch a v t ch t (các phân t<br /> <br /> khí, hơi<br /> <br /> thông ch nh ng kim lo i ho c á kim liên quan ñ n ô nhi m môi<br /> <br /> ho c các phân t , ion ch t tan) lên b m t phân cách pha. B m t<br /> <br /> trư ng và ñ c h i. [16]<br /> <br /> phân cách pha có th là khí – r n, l ng – r n và khí – l ng. Ch t<br /> <br /> 1.3.2. Tính ch t c a kim lo i n ng<br /> <br /> mà trên b m t c a nó x y ra quá trình h p ph g i là ch t h p<br /> <br /> a. Đ ng<br /> <br /> ph , còn ch t ñư c t t p trên b m t phân cách pha ñư c g i là<br /> <br /> Đ ng là m t kim lo i màu ñ , d n ñi n, d n nhi t t t, khó<br /> <br /> ch t b h p ph . [5]<br /> <br /> nóng ch y và phân b r ng rãi trong t nhiên. H p kim c a ñ ng d<br /> <br /> b. H p ph v t lý và h p ph hóa h c<br /> <br /> ch hóa cơ h c và b n v i hóa ch t. Trong công nghi p, ñ ng là kim<br /> <br /> c. Gi i h p ph<br /> <br /> lo i màu quan tr ng nh t, ñư c dùng ch y u trong công nghi p ñi n,<br /> <br /> d. Nhi t h p ph<br /> <br /> công nghi p nhu m, y h c… [2]<br /> <br /> 1.4.2. Các phương trình ñ ng nhi t h p ph<br /> <br /> b. M t s kim lo i khác<br /> <br /> a. Phương trình ñ ng nhi t Freundlich<br /> <br /> Chì, Cadimi, Mangan, Niken.<br /> <br /> b. Phương trình ñ ng nhi t Langmuir<br /> <br /> 1.3.3. Tình hình ô nhi m ion kim lo i n ng hi n nay<br /> S phát tri n c a khu công nghi p, khu ch xu t ñã ñã d n<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2