intTypePromotion=1

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty cổ phần cao su Đà Nẵng

Chia sẻ: Vdfv Vdfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
150
lượt xem
29
download

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty cổ phần cao su Đà Nẵng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Qua nghiên cứu thực trạng kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty cổ phần cao su Đà Nẵng, chỉ ra những hạn chế còn tồn tại đọng cần được khắc phục trong công tác kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty cổ phần cao su Đà Nẵng

 1. -1- B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG DƯƠNG TH THÚY LI U KI M SOÁT N I B CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TI N T I CÔNG TY C PH N CAO SU ĐÀ N NG Chuyên ngành: K TOÁN Mã ngành: 60.34.30 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH Đà N ng - Năm 2012
 2. -2- Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: TS. ĐOÀN TH NG C TRAI Ph n bi n 1: PGS.TS. HOÀNG TÙNG Ph n bi n 2: TS. NGUY N PHÙNG Lu n văn ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p Th c sĩ Qu n tr kinh doanh h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 25 tháng 11 năm 2012. Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng. - Thư vi n trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng.
 3. -3- M Đ U 1. Tính c p thi t c a ñ tài Trong nh ng năm qua, Đ ng và Nhà nư c ta ñã ñưa ra nhi u ch trương chính sách ñ phát tri n n n kinh t hàng hóa nhi u thành ph n, ña d ng hóa các hình th c s h u, m r ng quan h h p tác v i bên ngoài. M t DN mu n ñ ng v ng trên th trư ng và ngày càng phát tri n thì DN ñó không ch d ng l i vi c có chi n lư c kinh doanh khôn khéo, có m t ñ i ngũ nhân viên lành ngh ,… mà còn ñòi h i công tác qu n lý, qu n tr DN nói chung và công tác ki m tra ki m soát nói riêng c n ph i ñư c coi tr ng. Hi n nay, th ph n c a công ty C ph n Cao Su Đà N ng chi m ưu th , gi m t v trí ch ñ o trên th trư ng, nhưng v i môi trư ng kinh doanh ngày càng kh c li t và gây g t như ngày nay thì ñ t n t i và phát tri n c n ph i có nh ng gi i pháp tăng s c c nh tranh, tăng cư ng năng l c c a công tác qu n lý. Mu n như v y, Công ty c n xây d ng m t h th ng qu n lý khoa h c, h p lý và hi u qu mà bư c kh i ñ u chính là hoàn thi n h th ng KSNB, ñ c bi t c n quan tâm hi n nay là ph i tăng cư ng ki m soát n i b ñ i v i chu trình bán hàng và thu ti n ñ ñ m b o doanh thu ñư c tính ñ , tính chính xác và tránh th t thoát ti n thu bán hàng. Xu t phát t nh ng yêu c u thi t th c trên, tác gi ñã ch n ñ tài: “Ki m soát n i b chu trình bán hàng và thu ti n t i Công ty C ph n Cao su Đà N ng” làm lu n văn t t nghi p cao h c chuyên ngành k toán. 2. M c ñích nghiên c u Qua nghiên c u th c tr ng v KSNB chu trình bán hàng và thu ti n Công ty C ph n Cao Su Đà N ng, ch ra nh ng h n ch còn t n ñ ng c n ñư c kh c ph c trong công tác ki m soát n i b chu trình bán hàng và thu ti n t i Công ty.
 4. -4- 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u Đ i tư ng nghiên c u c a ñ tài là công tác ki m soát n i b chu trình bán hàng và thu ti n t i Công ty C ph n Cao Su Đà N ng. 4. Phương pháp nghiên c u Lu n văn s d ng phương pháp nghiên c u tài li u v ki m soát và ph ng v n K toán trư ng, các k toán viên, các nhân viên kinh doanh có liên quan ñ n chu trình bán hàng-thu ti n ñ kh o sát th c tr ng ki m soát chu trình này t i Công ty CP Cao su Đà N ng. 5. B c c c a ñ tài Ngoài ph n m ñ u và k t lu n, lu n văn bao g m 3 chương: Chương 1: Cơ s lý lu n v ki m soát n i b chu trình bán hàng và thu ti n trong các doanh nghi p. Chương 2: Th c tr ng ki m soát n i b chu trình bán hàng và thu ti n trong Công ty C ph n Cao Su Đà N ng. Chương 3: M t s gi i pháp nh m tăng cư ng ki m soát n i b chu trình bán hàng và thu ti n t i Công ty C ph n Cao Su Đà N ng K t lu n 6. T ng quan tài li u nghiên c u Hi n nay có nhi u ñ tài nghiên c u v ki m soát n i b trong các doanh nghi p. Trong ñó tác gi ñã tham kh o, tìm hi u các ñ tài nghiên c u trong cùng lĩnh v c KSNB chu trình bán hàng và thu ti n. C th : Lu n văn: “Tăng cư ng ki m soát n i b ñ i v i doanh thu và ti n thu bán hàng t i Công ty Thông tin di ñ ng (VMS)” c a tác gi Vũ Ng c Nam. Lu n văn: “Tăng cư ng ki m soát n i b ñ i v i doanh thu và ti n thu bán ñi n t i Công ty TNHH MTV Đi n l c Đà N ng” c a tác gi Thái Như Quỳnh.
 5. -5- Lu n văn: “Tăng cư ng KSNB chu trình bán hàng thu ti n t i Vi n thông Qu ng Ngãi” tác gi Nguy n Th Phương Th o. Lu n văn: “ Ki m soát n i b chu trình bán hàng và thu ti n t i Công ty C ph n và thi t b trư ng h c Đà N ng” c a tác gi Nguy n Th Đi p. M c dù ki m soát n i b chu trình bán hàng và thu ti n là ñ tài ñư c nhi u tác gi nghiên c u, tuy nhiên xét v m t không gian và th i gian thì ñ tài “ Ki m soát n i b chu trình bán hàng và thu ti n t i Công ty C ph n Cao Su Đà N ng” là m t ñ tài hoàn toàn m i so v i các công trình nghiên c u trư c ñây. CHƯƠNG 1 CƠ S LÝ LU N V KI M SOÁT N I B CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TI N TRONG CÁC DOANH NGHI P 1.1 KHÁI QUÁT V KI M SOÁT N I B 1.1.1 Khái ni m v ki m soát n i b “Ki m soát n i b là m t quá trình do ngư i qu n lý, h i ñ ng qu n tr và các nhân viên c a ñơn v chi ph i, nó ñư c thi t l p ñ cung c p m t s ñ m b o h p lý nh m th c hi n ba m c tiêu sau: Báo cáo tài chính ñáng tin c y. Các lu t l và quy ñ nh ñư c tuân th . Ho t ñ ng h u hi u và hi u qu .” 1.1.2 Vai trò c a ki m soát n i b - Giúp Ban lãnh ñ o doanh nghi p gi m b t tâm tr ng b t an v nh ng r i ro, nh t là v con ngư i và tài s n. - Giúp Ban lãnh ñ o doanh nghi p gi m t i tr ng nh ng công vi c hàng ngày ñ t p trung vào v n ñ chi n lư c. - Giúp Ban lãnh ñ o doanh nghi p chuyên nghi p hóa công tác qu n lý ñi u hành c th :
 6. -6- 1.1.3 Các b ph n h p thành h th ng ki m soát n i b Theo quan ñi m Coso, KSNB bao g m các b ph n sau: Môi trư ng ki m soát: Môi trư ng ki m soát ph n ánh s c thái chung c a m t ñơn v , chi ph i ý th c ki m soát c a m i thành viên trong ñơn v , là n n t ng ñ i v i các b ph n khác c a KSNB. Đánh giá r i ro: Các nhà qu n lý ph i ñánh giá, phân tích nh ng nhân t nh hư ng t o nên r i ro làm cho nh ng m c tiêu, k c m c tiêu chung và m c tiêu c th cho t ng ho t ñ ng c a ñơn v . Ho t ñ ng và ki m soát: Ho t ñ ng ki m soát là nh ng chính sách và th t c ñ ñ m b o cho các ch th c a nhà qu n lý ñư c th c hi n. Thông tin và truy n thông: Hình thành các báo cáo ñ cung c p thông tin v ho t ñ ng, tài chính và s tuân th , bao g m c n i b và bên ngoài. Giám sát: Giám sát là quá trình mà ngư i qu n lý ñánh giá ch t lư ng c a h th ng ki m soát. 1.2 KI M SOÁT N I B CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TI N TRONG DOANH NGHI P 1.2.1 Đ c ñi m, nh ng sai ph m có th x y ra chu trình bán hàng và thu ti n a) Đ c ñi m v chu trình bán hàng và thu ti n - Chu trình bán hàng và thu ti n tr i qua nhi u khâu, có liên quan ñ n nh ng tài s n nh y c m như n ph i thu, hàng hóa, ti n,… nên thư ng là ñ i tư ng b tham ô, chi m d ng. - N ph i thu khách hàng là kho n m c có th chi m t tr ng l n trong tài s n c a ñơn v , b i l s c nh tranh gây g t trên th trư ng là m t nhân t thúc ñ y nhi u ñơn v ph i m r ng bán ch u
 7. -7- và ñi u này làm tăng r i ro có sai ph m. b) Sai ph m có th x y ra trong chu trình bán hàng–thu ti n X lý ñơn ñ t hàng c a khách hàng - ĐĐH có th ñư c ch p nh n nhưng không ñư c phê duy t. - Đ ng ý bán hàng nhưng không có kh năng cung ng. - Ghi sai trên h p ñ ng v ch ng lo i, s lư ng, ñơn giá . Xét duy t bán ch u - Bán ch u cho nh ng khách hàng không ñ tiêu chu n theo chính sách bán ch u d n ñ n m t hàng, không thu ñư c ti n. - Nhân viên bán hàng có th c p quá nhi u ñ nh m c bán ch u ñ ñ y m nh doanh thu bán hàng nên làm cho ñơn v ph i gánh ch u r i ro tín d ng quá m c. Giao hàng - Giao hàng khi chưa ñư c xét duy t - Giao hàng không ñúng ch ng lo i, s lư ng. - Hàng hóa có th b th t thoát trong quá trình giao hàng. L p hóa ñơn - Bán hàng nhưng không l p hóa ñơn. - L p HĐ sai v giá tr , tên, mã s thu , ñ a ch khách hàng. - Không bán hàng nhưng v n l p hóa ñơn. Ghi chép doanh thu và theo dõi n ph i thu khách hàng - Ghi nh n sai trên khách hàng, th i h n thanh toán. - Ghi sai niên ñ v doanh thu và n ph i thu khách hàng. - Ghi sai s ti n, ghi trùng hay ghi sót hóa ñơn. - Qu n lý n ph i thu khách hàng kém, không ñòi ñư c n . - Kho n ti n thanh toán c a khách hàng b chi m ño t. - Xóa s n ph i thu khách hàng nhưng không xét duy t. - N ph i thu b th t thoát do không theo dõi ch t ch ,
 8. -8- c) Các ch ng t s sách k toán liên quan ñ n chu trình bán hàng – thu ti n Các ch ng t thư ng s d ng: Đơn ñ t hàng c a khách hàng; L nh bán hàng; H p ñ ng kinh t ; Phi u xu t kho; Ch ng t v n chuy n; Hóa ñơn bán hàng; Phi u thu; Gi y báo có c a Ngân hàng. Các s sách thư ng ñư c s d ng: S nh t ký bán hàng; S nh t ký thu ti n m t, ti n g i ngân hàng; S chi ti t ti n m t, s chi ti t ti n g i Ngân hàng; S chi ti t kho n ph i thu khách hàng. 1.2.2 Các th t c ch y u ñ i v i chu trình bán hàng-thu ti n a) Nh ng th t c ki m soát chung a1) Phân chia trách nhi m gi a các ch c năng: Đi u này nh m h n ch kh năng x y ra gian l n vì n u m t cá nhân hay b ph n n m gi m t s ch c năng nào ñó thì h s có th l m d ng. a2) Ki m soát quá trình x lý thông tin: Ki m soát ng d ng: ki m soát d li u, ki m soát quá trình nh p li u. Ki m soát ch ng t s sách: các ch ng t ph i ñư c ñánh s liên t c, trư c khi l p hóa ñơn GTGT ph i căn c trên b ch ng t , ghi nh n k p th i các kho n n & ti n bán hàng thu ñư c. y quy n và xét duy t: Nhà qu n lý có th y quy n cho c p dư i xét duy t thông qua vi c ban hành các chính sách. a3) Ki m tra ñ c l p vi c th c hi n: Đ c ñi m c a th t c này là ngư i ki m tra ñ c l p v i ngư i b ki m tra. b) Nh ng th t c ki m soát c th trong t ng giai ño n b1) Ki m soát quá trình ti p nh n ñơn ñ t hàng và xét duy t bán ch u Các th t c ki m soát ph bi n khác c n th c hi n là: - Xác minh ngư i mua hàng.
 9. -9- - Đ i chi u ñơn giá trên ñơn ñ t hàng c a khách hàng v i b ng giá chính th c c a ñơn . - Xác nh n kh năng cung ng. - L p l nh bán hàng. - Xét duy t bán ch u. b2) Ki m soát quá trình giao hàng và l p hóa ñơn Căn c l nh bán hàng ñã ñư c phê chu n, b ph n giao hàng l p ch ng t g i hàng ñ g i ñi, ñ ng th i lưu tr m t b ng, ch ng t này ph i ñư c ñánh s th t liên t c trư c khi s d ng. Khi nh n hàng t kho, nhân viên giao hàng c n so sánh các m t hàng th c nh n v i ch ng t g i hàng. N u có chênh l nh, c n thông báo cho b ph n x lý ñơn ñ t hàng. Nh n ñư c ch ng t t nh ng b ph n khác g i ñ n: ñơn ñ t hàng, l nh bán hàng ñã ñư c phê chu n và ch ng t g i hàng, ch ng t v n chuy n, b ph n l p hóa ñơn s ti n hành l p hóa ñơn. Đ tránh tình tr ng quên l p hóa ñơn cho hàng hóa ñã giao, ho c l p sai hóa ñơn ho c l p hóa ñơn kh ng,,… khi l p hóa ñơn c n căn c vào: - Ch ng t v n chuy n ñã ñư c khách hàng ký nh n; - Đơn ñ t hàng ñã ñư c ñ i chi u v i ch ng t v n chuy n; - H p ñ ng giao hàng (n u có). Hóa ñơn (sau khi l p) c n ñư c m t nhân viên khác ki m tra ng u nhiên l i v tính chính xác v nh ng thông tin trên. b3) Ki m soát vi c thu ti n và n ph i thu khách hàng Đ i v i phương th c bán hàng thu ti n m t Khuy n khích khách hàng thanh toán qua ngân hàng. C n s d ng hóa ñơn m i khi bán hàng, cũng như khuy n khích khách hàng nh n hóa ñơn.
 10. -10- Nên s d ng máy tính ti n t ñ ng ho c máy phát hành hóa ñơn các ñi m bán hàng. Cu i m i ngày, c n ph i ti n hành ñ i chi u ti n m t t i qu v i t ng s ti n mà th qu ghi chép. Đ i v i phương th c bán ch u Vi c ki m soát t p trung vào k toán n ph i thu khách hàng và b ph n thu n . Đ nh kỳ, c n ki m tra tính chính xác c a doanh thu b ng cách ñ i chi u gi a s li u k toán và các ch ng t có liên quan, hay gi a s li u k toán và s li u c a các b ph n khác như b ph n bán hàng, g i hàng. B ph n theo dõi công n c n ñ i chi u công n thư ng xuyên v i khách hàng. Đ nh kỳ, b ph n theo dõi n ph i thu c n l p b ng phân tích s dư n ph i thu theo tu i n . Đ nh kỳ, ñơn v c n in các báo cáo v s d phòng ph i thu khó ñòi ñ ngh trích l p, s n khó ñòi ñã xóa s theo t ng nhân viên theo dõi công n . c) M t s th thu t gian l n thư ng g p trong chu trình bán hàng và thu ti n c1) Gian l n trong khâu xét duy t bán hàng Nhân viên bán hàng bán cho khách giá th p hơn giá niêm y t, cho hư ng chi t kh u không ñúng hay bán ch u cho nh ng khách hàng không có kh năng thanh toán ñ ñ t ñư c l i ích cá nhân,... Th t c ki m soát Đơn v ph i xây d ng chính sách bán hàng . Ngoài ra, n u có th ñơn v nên tách bi t b ph n bán hàng và b ph n thu .
 11. -11- c2) Bi n th ti n bán hàng thu ñư c Gian l n x y ra khi nhân viên bán hàng chi m ño t s ti n thu t KH và không ghi chép nghi p v bán hàng vào s sách. Nhân viên bán hàng ghi nh n s ti n trên liên lưu c a phi u thu th p hơn s ti n khách hàng th c tr . Th t c ki m soát B trí m t nhân viên tr c ti p ho c l p ñ t h th ng camera quan sát 24/24 t i nh ng ñ a ñi m thu ti n c a khách hàng. Ngoài ra ñơn v nên có ñư ng dây nóng ñ ti p nh n nh ng than phi n hay t cáo c a khách . c3) Chi m ño t ti n khách hàng do khách hàng tr do mua hàng tr ch m M t s d ng gian l n như: Th thu t g i ñ u; Th thu t t o cân b ng gi ; Th t c thay ñ i ho c làm gi thư nh c n ;Th thu t xóa s n không ñúng. Th t c ki m soát Các th thu t gian l n nh m chi m ño t s n ph i thu do khách hàng ñã tr thư ng x y ra khi m t cá nhân hay b ph n kiêm nhi m nhi u ch c năng. B ng cách thư ng xuyên ñ i chi u s ph Ngân hàng hàng tháng v i s li u k toán. Vi c ki m tra ñ t xu t vi c ghi chép n ph i thu . Vi c phân công m t nhân viên ñ c l p v i b ph n thep dõi n ph i thu c a khách hàng th c hi n ñ i chi u công n ñ t xu t v i khách hàng. d) Các r i ro thư ng g p trong chu trình bán hàng - thu ti n Ho t ñ ng nh n ñ t hàng c a khách hàng: Nh n ñ t hàng t nh ng khách hàng không ñ m b o tính pháp lý; Bán ch u cho khách
 12. -12- hàng không có kh năng thanh toán; Ch p nh n ñ t hàng nhưng không có kh năng th c hi n. Ho t ñ ng xu t kho, cung c p hàng hóa: Xu t kho giao hàng sai s lư ng, ñ a ch ñ i tư ng nh n hàng, th i gian giao hàng; M t hàng hóa trong quá trình xu t kho, giao hàng. Ho t ñ ng l p hóa ñơn và theo dõi n ph i thu: Không l p ho c l p không k p th i hóa ñơn, ch ng t bán hàng cho khách hàng; L p kh ng hóa ñơn bán hàng; Hóa ñơn l p sai; Chuy n d li u công n sai, không k p th i. Ho t ñ ng thu ti n thì r i ro ñó là th t thoát ti n. K T LU N CHƯƠNG 1 Trong chương 1, lu n văn ñã gi i thi u h th ng KSNB và KSNB ñ i v i chu trình bán hàng và thu ti n trong doanh nghi p nói chung. Nh ng v n ñ lý lu n trong chương 1 là cơ s quan tr ng ñ ñ i chi u v i th c tr ng KSNB ñ i v i chu trình bán hàng và thu ti n t i Công ty C ph n Cao su Đà N ng, t ñó lu n văn ñưa ra các gi i pháp ñ hoàn thi n ki m soát n i b chu trình bán hàng và thu ti n t i Công ty. CHƯƠNG 2 TH C TR NG KI M SOÁT N I B CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TI N T I CÔNG TY C PH N CAO SU ĐÀ N NG 2.1 T NG QUAN V CÔNG TY CP CAO SU ĐÀ N NG 2.1.1 Gi i thi u v Công ty C ph n Cao su Đà N ng (DRC) Công ty CP Cao Su Đà N ng thành l p vào 4/12/1975 theo quy t ñ nh s 340/PTT c a H i ñ ng Chính ph , v i tên g i ban ñ u là Nhà máy Cao Su Đà N ng thu c T ng CTY Hóa Ch t Vi t Nam.
 13. -13- Ngày 10/10/2005 Công ty Cao Su Đà N ng ñư c chuy n thành Công ty C ph n Cao Su Đà N ng theo Quy t ñ nh s 3241/QĐ- TBCN c a B trư ng B Công . 2.1.2 Đ c ñi m ho t ñ ng s n xu t kinh doanh c a công ty a) T ch c SX kinh doanh c a Công ty CP Cao Su Đà N ng Công ty Cao Su Đà N ng t ch c s n xu t theo mô hình công ty, dư i công ty là các xí nghi p thành viên. M i xí nghi p thành viên ti n hành s n xu t ñ c l p theo k thu t riêng và ch u s ñi u hành c a Giám ñ c công ty. Mô hình t ch c s n xu t như sau: Sơ ñ 2.2. T ch c s n xu t b) Tình hình các m t hàng s n xu t c a công ty Các dòng s n ph m c a DRC có th k ñ n: Dòng l p t i nh ; Dòng l p t i n ng; Dòng l p ñ c ch ng; Dòng l p ô tô ñ p; Dòng s n ph m săm l p xe ñ p, xe máy, s n ph m cao su k thu t. ñáp ng nhu c u ña d ng t i các công trình giao thông, b n c ng. c) Tình hình kinh doanh c a công ty Công ty C Ph n Cao Su Đà N ng ñã xây d ng ñư c m ng
 14. -14- lư i tiêu th s n ph m m nh và r ng l n, hi n nay có trên 150 nhà phân ph i ñư c phân b ñi u kh p trên 64 t nh thành trong c nư c. 2.2 GI I THI U V MÔI TRƯ NG KI M SOÁT VÀ H TH NG K TOÁN T I CÔNG TY CP CAO SU ĐÀ N NG 2.2.1 Môi trư ng ki m soát Môi trư ng ki m soát Công ty cũng bao g m là: quan ñi m c a nhà qu n lý, chính sách nhân s , công tác k ho ch và phương án kinh doanh, các nhân t bên ngoài… 2.2.2 H th ng k toán c a Công ty C ph n Cao Su Đà N ng a) Hình th c k toán áp d ng t i công ty Hình th c s k toán mà công ty ñang ti n hành th c hi n là theo hình th c nh t ký ch ng t . Công ty áp d ng ch ñ k toán Vi t Nam ban hành theo quy t ñ nh s 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006. Công ty s d ng ph n m m ORACLE_Application . b) T ch c b máy k toán t i công ty Phòng k toán tài chính c a công ty t ch c theo sơ ñ sau: Sơ ñ 2.3. Mô hình t ch c b máy k toán Công ty
 15. -15- c) Hình th c ghi s k toán- quy trình luân chuy n ch ng t Hình th c s k toán công ty ñang áp d ng là hình th c Nh t kí-ch ng t : Ch ng t g c S qu B ng kê và kiêm báo b ng phân Nh t ký b ch ng t S chi ti t S cái B ng t ng h p chi ti t Báo cáo k toán Sơ ñ 2.4. Quy trình luân chuy n ch ng t : Ghi hàng ngày : Ghi cu i tháng : Đ i chi u, ki m tra 2.3 TH C TR NG KSNB CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TI N C A CÔNG TY C PH N CAO SU ĐÀ N NG 2.3.1 Các quy ñ nh chính sách liên quan ñ n chu trình bán hàng và thu ti n c a Công ty C ph n Cao Su Đà N ng a) Chính sách v giá Công ty ch y u căn c vào giá thành ñ ñ nh giá cho s n ph m. Giá s n ph m ñư c xác ñ nh b ng cách l y giá thành c ng v i m t m c l i nhu n m c tiêu. T ñó công ty xây d ng m t b ng giá chu n cho t t c các lo i s n ph m. Công ty ñôi khi cũng theo dõi
 16. -16- m c giá c a các ñ i th c nh tranh chính là SRC, CASUMINA và m t s hãng ngo i ñ so sánh và có nh ng thay ñ i trong ph m vi nh t ñ nh v m c giá c a mình. b) Chính sách phân ph i M ng lư i ñ i lý phân ph i hàng c a công ty luôn ñư c xây d ng m t cách h p lý. Kênh phân ph i c a Công ty ñư c th hi n như sơ ñ sau: Sơ ñ 2.5. Kênh phân ph i c a công ty c) Chính sách truy n thông và c ñ ng Trong nh ng năm qua, công ty ngày càng chú tr ng hơn ñ n công tác truy n thông c ñ ng. Nh ng công c c ñ ng hi n nay công ty ñang áp d ng: Qu ng cáo (qu ng cáo trên m ng Internet, qu ng cáo ngoài tr i, qu ng cáo trên các s n ph m, xe chuyên ch ); Khuy n mãi; Quan h công chúng (PR). 2.3.2 Th t c ki m soát n i b chu trình bán hàng và thu ti n t i Công ty C ph n Cao Su Đà N ng a) Đ i v i nhà phân ph i c p 1 a1) Ki m soát ho t ñ ng nh n ñ t hàng Căn c vào các yêu c u t khách hàng, phòng bán hàng s th c hi n các n i dung x lý sau:
 17. -17- - Xem xét kh năng ñáp ng yêu c u v SP c a khách hàng . - Xem xét kh năng c a khách hàng ñ i v i ñi u ki n, tiêu chu n ñ t ra c a công ty như kh năng thanh toán, gi i h n n ho c các ñi u ki n v pháp lu t. - Thông tin k t qu x lý yêu c u ñ t hàng c a khách hàng là ch p thu n hay không ch p thu n yêu c u c a khách hàng. N u ch p thu n yêu c u ñ t hàng thì các ho t ñ ng ti p theo c a chu trình doanh thu s ñư c th c hi n. Lưu ñ 2.6. Lưu ñ ho t ñ ng bán hàng a2) Ki m soát xu t kho, cung c p s n ph m Ho t ñ ng này s th c hi n các n i dung: - Th c hi n xu t kho - Th c hi n giao hàng, cung c p s n ph m cho khách hàng.
 18. -18- Lưu ñ 2.7. Lưu ñ ho t ñ ng cung c p s n ph m a3) Ki m soát ho t ñ ng l p hóa ñơn, theo dõi công n Ho t ñ ng này s ñư c k toán tiêu th kiêm công n ph i thu ghi nh n nghi p v bán hàng, cung c p s n ph m nh m xác nh n, theo dõi, qu n lý và ñánh giá quá trình bán hàng cho khách hàng. Ho t ñ ng này s th c hi n các n i dung sau: - Xác nh n ho t ñ ng bán hàng h p l và th c t th c hi n gi a công ty v i khách hàng. - L p hóa ñơn bán hàng: ghi nh n n i dung nghi p v bán hàng ñã ñư c th c hi n - T ch c theo dõi nghi p v bán hàng: theo dõi các n i dung sau khi th c hi n bán hàng (tr l i, gi m giá), theo dõi nghĩa v thanh toán c a khách hàng.
 19. -19- Lưu ñ 2.8. Lưu ñ ho t dông l p hóa ñơn, ghi nh n và theo dõi công n a4) Ki m soát ho t ñ ng thu ti n Nghi p v thu ti n m t Yêu c u khách hàng n p tr c ti p t i phòng Tài chính–K toán Ghi chép ñ y ñ và k p th i s thu N p ngay s ti n thu ñư c trong ngày vào qu hay Ngân hàng Có bi n pháp khuy n khích các ngư i n p ti n yêu c u cung c p biên lai ho c phi u thu ti n. Cu i m i tháng, k toán ti n m t và th qu th c hi n ñ i chi u gi a s li u trên s sách và th c t . Nghi p v thu ti n qua Ngân hàng
 20. -20- Lưu ñ 2.9. Lưu ñ ho t ñ ng thu ti n b) Đ i v i các doanh nghi p s n xu t l n và xu t kh u Công ty c n th c hi n các quy trình sau: L a ch n ñ i tác kinh doanh; Giao d ch và ký k t h p ñ ng; Xin gi y phép xu t kh u; M thanh toán qu c t ; Chu n b hàng xu t kh u; Ki m tra ch t lư ng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2